Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Hedendaags Gemeentearchief Weelde
 1. N1-12. Ingekomen briefwisseling: 1800-1897.
  1. 1800-1816
  2. 1811-1824
  3. 1818-1828
  4. 1829-1837
  5. 1838-1850
  6. 1842-1850
  7. 1851-1858
  8. 1858-1865
  9. 1866-1873
  10. 1873-1888
  11. 1879-1888
  12. 1888-1897
  13-14. Notulen van de zittingen van de gemeenteraad: 1818-1858
  13. 1818-1837
  14. 1837-1858

  B. Comptabiliteit

  15-17. Gemeenterekeningen: 1799-1930
  15. 1799-1806
  16. 1906
  17. 1902-1930

  C. Fiscaliteit

  18. Meetboek van de gemeente Weelde (met index): 1802
  19-22. Kadastrale legger (19de eeuw)
  19. Deel I
  20. Deel II
  21. Deel III
  22. Deel IV
  23. Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaars en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen (19de eeuw)
  24. Landmeterschetsen van de nieuwe percelen: 1857
  25. Register van klassering van de percelen (19de eeuw)
  26. Mutaties: 1808-1810
  27-28. Grondbelasting: rollen (1796-1832)
  27. Jaar V (1796-1797)
  28. 1827-1832
  29. Instructies betreffende het hermaken der zetboeken voor de grondbelasting (jaar IX + 1800-1801)

  D. Bevolking

  30-37. Bevolkingsregisters: 1820-1890
  30. 1820
  31. 1846-1856
  32. 1846-1856
  33. 1856-1866
  34. 1856-1866 (klapper)
  35. 1867-1880
  36. 1880-1890
  37. 1880-1890 (klapper)
  38. Register van ingekomen personen in de gemeente: 1860-1894
  39. Register van vertrokken personen uit de gemeente: 1891-1911
  40. Losse stukken betreffende de burgerlijke stand en de bevolking: 19de eeuw

  E. Weldadigheid

  41. Algemene onderrichtingen voor het Armbestuur: 1825
  42. Briefwisseling: 1807-1816
  43. Onderhoud van de armen: 1817-1848
  44. Inkomsten en uitgaven: 1806-1817
  45. Borgbrieven: 1801-1810 (Hilvarenbeek, Alphen, Hoogeloon, Hooge Mierde, Hoogstraten en Merksplas)
  46. Verkoop van hout: 1820-1828
  47. Cijnzen: 1835-1864
  48. Rentebrieven: 1817-1835
  49-54. Manualen van de inkomsten van het Armbestuur: 1809-1862
  49. 1809-1810
  50. 1810-1811
  51. 1811-1812
  52. 1812-1813
  53. 1813-1814
  54. 1813-1862
  55. Rekeningen van het Armbestuur met register van briefwisseling: 1783-1810
  56. Rekeningen van het Armbestuur: 1921-1922, 1927-1928

  F. Militie

  57. Onderrichtingen, briefwisseling betreffende de militie: 1800-1910
  58. Verlofbrieven: 1800-1829
  59. Register van militairen met verlof: 1923-1927
  60. Vaandelvluchtelingen en weerspannigen: 1806-1810
  61. Vrijstellingen: 1825-1827
  62. Nationale wacht: 1798
  63-64. Lijsten van militieplichtigen: 1798-1923
  63. 1798-1830
  64. 1913-1923
  65. Mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van de paarden: 1940

  G.Verkiezingen

  66. Kiezerslijst van 1893 en gemeenteverkiezingen van 1895
  H.Landbouw, handel en nijverheid
  67. Landbouw- en nijverheidsstatistiek: 1834
  68. Reglement van de botermarkt: 1860
  69. Hulpregister van de dienstboden en van de werklieden inwonende bij de personen die zij dienen of wie zij werken: 1897-1900

  I. Onderwijs

  70. Benoemingen van onderwijzers: uitrusting van de school: 1820-1880

  J. Politie + Gerecht

  71. Politiereglementen: 1818, 1859, 1863
  72. Register voor de afkondigingen der politiereglementen en andere bekendmakingen: 1848-1914
  73. Paspoorten: 1806-1813
  74. Register bevattende de rechterlijke veroordelingen voor misdaden begaan in de gemeente (1853-1870) en de processen-verbaal (1853-1906)

  K. Openbare gezondheid

  75-77. Registers van de koepokinentingen: 1829-1895
  75. 1829-1868
  76. 1871-1897
  77. 1871-1895

  L. Wegenis en openbare werken

  78. Atlas der niet bevaarbare noch vlotbare waterlopen: 1883