Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Modern Gemeentearchief Poppel
 1. Groep I: Structuur.

  142.7. Gewestelijke ontvanger: 1962-1966.
  143.3. Douane en Accijnzen: 1955-1972.
  143.43. Inlichtingen aan de belastingsdiensten: 1959-1976.
  143.49. Fiscale kommissie: 1957-1973.
  143.6. Kadaster:
  - Boek met plannen.
  - Kadastrale legger: 1-250.
  - Kadastrale legger: 251-394.
  - Kadastrale legger: 395-532.
  - Kadastrale legger: 533-651.
  - Kadastrale legger: 652-785.
  - Kadaster: documentatie: 1943-1969.
  143.61. Aanvraag om uittreksels van het kadaster: 1964.
  143.63. Kadastrale perekwatie: 1951.
  172.2:504.3. Gemeenteraad: dagorden: 1962-1976.
  172.201. Gemeenteraad: samenstelling: 1952-1969.
  172.203. Presentiegelden en zitpenningen der raadsleden: 1947-1975.
  172.3. College van Burgemeester en Schepenen: briefwisseling en documentatie.
  172.301. Wedden: 1946-1976.
  172.302. Pensioenen: briefwisseling en documentatie: 1955-1975.
  172.302. Pensioenen: persoonlijke dossiers.
  172.81. Gemeentesecretaris: 1958-1976.
  183.75. Gemeentekrediet van Belgie: 1949-1955.
  182.321. Gemeente Poppel: Nationaal Werk voor kinderwelzijn: 1963.
  189.2. Watering Goirle- en Leybeek: 1944-1962.
  192. Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten: 1957-1966.
  193.
  - Bedrijfsfederatie van de voortbrengers en verdelers van electriciteit : 1940-1955
  - Kempische Economische Raad V.Z.W.: 1956-1960.
  - Raad der Europese Gemeenten V.Z.W.: 1956-1963.
  - Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen: 1957-1976.
  - Centrum voor Bosbiologie V.Z.W.: 1960-1968.
  - Economisch Comité voor de Kempen: 1960-1968.
  - Mens en Ruimte V.Z.W.: 1962-1963.
  - Belgische Federatie Stedebouw V.Z.W.: 1962-1964.
  - Bond van grote en jonge gezinnen V.Z.W.: 1963.
  - Belgische Bond voor de esthetiek V.Z.W.: 1963.
  - Economische tijdraad voor Vlaanderen V.Z.W.: 1966.
  - Economische Raad van de provincie Antwerpen V.Z.W.: 1967.
  - Vlaamse Toeristenbond: 1968.

  Groep II: Organisatie.

  201.01. Klassificatie der gemeentelijke documenten: 1966.
  201.4.
  - Statistieken te verzenden per 2 januari van elk jaar: 1960-1976.
  - Statistieken: omzendbrieven: 1953-1974.
  201.8.
  - Oud archief: 1729-1900.
  - Gemeentelijk archief gedeponeerd in het Rijksarchief: 1939-1969.
  201.802.
  - Inventaris der documenten: 1966.
  - Inventaris van het archief: 1960-1962.
  - Inventaris van het archief uitgevoerd door personeel van de Vereniging van Belgische steden en gemeenten: 1979.
  205.01. Adressen en telefoonnummers: 1958-1969.
  205.1.
  - Algemene briefwisseling: 1901-1975.
  - Register van briefwisseling: 1909-1951.
  205.34.
  - Weekberichten: 1942-1954.
  - Berichtenblad: briefwisseling: 1966-1976.
  205.9. Kultuurraad: algemene documentatie: 1967-1976.
  211. Diensturen en prestaties van het gemeentepersoneel: 1974.
  229.1:58. Samenwerking politie: 1971.
  232.1. Personeelskader: 1955-1976.
  232.1:55. Kader onderwijzend personeel: 1966-1969.
  261.11. Aankoop van voertuigen: 1959-1974.
  261.12. Onderhoudswerken aan voertuigen: 1965-1969.
  261.8. Aankopen materieel voor auto's en vrachtwagens: 1966-1967.
  268.2. Telefoon: 1962-1966.
  281.10. Onderhoudscontracten: 1971-1975.
  281.11. Aankoop electrische schrijfmachines: 1974.
  281.12. Aankoop fotocopieerapparaten: 1966-1972.
  281.91. Blusapparaten: 1962-1963.
  281.92. Bliksemafleiders: 1935-1958.
  282.1. Aankoop meubelen gemeentehuis: 1962-1975.
  283.1. Verwarming: 1968-1976.
  284. Kantoorbenodigdheden: 1950.
  284.4. Kledij en uitrusting veldwachter: 1965-1975.
  Groep III: Personeel.
  30. Personeel: algemeenheden: 1956-1976.
  300. Geldelijk statuut personeel: 1967-1971.
  310.1.55. Openstaande betrekkingen en dienstaanbiedingen in het onderwijs: 1964
  310.1:58. Openstaande betrekkingen en dienstaanbiedingen bij de veldwachters: 1903- 1945.
  320.2. Weddecentrale Van Den Broele: 1968-1971.
  321.1. Wedden gemeentepersoneel: 1899-1973.
  321.2. Wedden: allerlei berekeningen: 1968-1976.
  321.2:55. Weddeberekeningen onderwijzend personeel: 1973-1976.
  321.6:55. Bijwedden onderwijzend personeel: 1950-1966.
  322.11. Haard- en standplaatsvergoeding: 1963-1966.
  322.13.
  Conventioneel weddesupplement: 1971.
  Mobiliteitstoelagen: 1974-1975.
  Programmatietoelagen: 1973.
  Revalorisatietoelagen: 1971.
  322.26. Verlofgeld: 1965-1975.
  322.27. Compensatietoelagen: 1949.
  322.33. Vergoeding buitengewone prestaties: 1960-1971.
  322.41. Begrafenisvergoeding: 1962-1966.
  322.43. Diplomavergoeding: 1966.
  323.11. Verplaatsingsvergoedingen: 1959-1976.
  323.22. Kledij- en uitrustingsvergoeding: 1947-1964.
  324. Vergoeding aan personen buiten de administratie: 1965-1972..
  328.61.
  - Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen: 1969-1976.
  - Provinciaal Fonds voor gemeentepensioenen: 1955-1969.
  336. Verlof gemeentepersoneel: 1968-1973.
  344. R.M.Z.: documentatie: 1958-1972.
  344.01. R.M.Z.: patronale bijdrage: 1965-1971.
  344.08. R.M.Z.: kwartaalaangiften: 1974-1976.
  344.4. Bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag: 1937-1976.
  344.5. Rijkskas voor jaarlijks verlof: 1963-1965.
  345.1. Gemeenschappelijke sociale dienst: 1972-1975.
  345.2. Interbedrijfsgeneeskundige dienst: 1968-1973.
  397.2. Administratief personeel.
  397.2:55. Onderwijzend personeel.
  397.2:58. Politiepersoneel.
  397.2:8. Technisch personeel.

  Groep IV: Financiën

  4. Financiën: algemeenheden: 1938-1976.
  421.415. B.T.W.: 1970-1971.
  472.1.
  - Gemeentebegrotingen: 1921-1977.
  - Gemeentebegrotingen: documentatie: 1943-1977.
  473.11. Invorderingsstaten: 1975-1976.
  473.13:24.
  - Grootboeken van ontvangsten en uitgaven: ontvangerij: 1897-1964.
  - Grootboeken van ontvangsten en uitgaven: secretariaat: 1940-1970.
  473.21. Bestelbons: 1976.
  473.261.
  - Registers van mandaten: 1884-1972.
  - Onbetaalde mandaten: 1940-1945.
  - Dubbels betalingsbevelen: 1975-1976.
  - Dubbels van fakturen: 1976.
  - Dubbels van mandaten: 1976.
  474.1.
  - Dagkasboeken: 1940-1976.
  - Dubbels dagkasboeken: 1947-1971.
  474.21. Uittreksels postrekening: 1943-1965.
  474.22.
  - Register der kopijen van de adviesbrieven van het gemeentekrediet:1935-1948.
  - Rekeninguittreksels van het gemeentekrediet: 1948-1976.
  475.1.
  - Rekening bewijsstukken: 1900-1976.
  - Gemeenterekenschap: register: 1965-1970.
  - Gemeenterekeningen: briefwisseling: 1961-1976.
  475.2. Eindrekeningen: 1942-1976.
  476.1. P.V. van kasnazicht: 1949-1976.
  482.3. Beleggingen: documentatie: 1948-1976.
  482.41. Aandelen gemeentekrediet: 1959-1960.
  482.2. Fonds der gemeenten: wegenisoppervlakten: 1946-1976.
  484.0. Gemeentebelastingen: briefwisseling en documentatie: 1913-1976.
  484.111.
  Opcentimes op de rijksgrondbelasting: 1956-1962.
  Onroerende voorheffing: 1963-1976.
  484.112.
  - Belasting op wedden en lonen: register: 1941.
  - Belasting op de personenbelasting: 1967-1976.
  484.113. Belasting op de motorvoertuigen: 1963-1973.
  484.121. Belasting op de fietsen: 1962-1976.
  484.125. Belasting op de honden: 1905-1976.
  484.232. Belasting op de tweede verblijven: 1975-1976.
  484.241. Belastingen op het tewerkgesteld personeel: 1832-1976.
  484.242. Belastingen op de drijfkracht: 1966-1976.
  484.271. Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden: 1967-1968.
  484.315. Belasting op het afhalen van huisvuil: 1967-1976.
  484.352. Vleeskeurrechten: 1929-1962.
  484.352. Belasting op het lijkenvervoer: 1960-1975.
  484.395. Belasting op de riolering: 1969-1976.
  484.414. Standplaatsrechten: 1965-1976.
  484.47. Belasting op de afgifte van administratieve stukken en attesten: 1961-1975.
  485. Toelagen: documentatie: 1959-1976.
  487.1. Leningen: documentatie: 1913-1975.
  487.1:201.4. Leningen: statistieken: 1959-1964.
  487.1:205.1. Leningen: briefwisseling: 1967-1974.

  Groep V: Overheidshandelingen.

  501.11.
  - Jaarlijks nazicht van de grenspalen: 1938-1975.
  - Grensafbakening met Baarle Nassau: 1968-1976.
  501.15. Kaarten en plans der gemeente: 1960-1972.
  501.34. Straatnamen: 1968-1972.
  501.43. Gemeentewapen: 1966-1976.
  501.45. Gemeentehuis: sleutel: 1966.
  504.71. Register der onderzoeken de commodo et incommodo: 1965-1966.
  504.71/72. Register der onderzoeken de commodo et incommodo en der bekendma-
  kingen: 1941-1945.
  504.72. Register der bekendmakingen: 1965-1966.
  504.75. Repertorium: 1935-1966.
  505.3. Controle en inspektie door hoger gezag: 1946-1975.
  505.5. Geschillen en rechtsvorderingen: 1943-1973.
  506.33. Erfdienstbaarheid en recht van doorgang.
  506.367. Terbeschikkingstelling gemeenteeigendommen: 1968-1969.
  506.39. Afpaling van eigendommen: 1950-1969.
  508. Verzekeringen: algemene dokumentatie: 1963-1976.
  508.1. Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid: 1970-1974.
  508.2. Verzekeringen tegen brand: 1843-1976.
  508.32. Verzekeringen personeel: 1936-1975.
  508.33. Schoolverzekeringen: 1952-1975.
  508.5. Verzekeringen voertuigen: 1959-1975.
  509.2. Jaarverslagen schepencollege: 1859-1976.
  510.
  - Burgerlijke Stand: algemene inlichtingen: 1892-1976.
  - Burgerlijke Stand: inlichtingen: 1964-1976.
  510.13. Controle onderzoek der registers burgerlijke stand: 1950-1975.
  510.2.
  - Opstellen akten burgerlijke stand: 1949-1976.
  - Akten burgerlijke stand van en uit het buitenland: dossiers: 1957-1960.
  510.8. Vertalingen akten burgerlijke stand: vertalers: 1955-1964.
  512.01. Huwelijk: inventaris der stukken gevoegd bij het register van huwelijken:
  1965-1976.
  513. Echtscheiding: 1966-1976.
  514.21. Toelatingen tot begraven: 1944-1976.
  514.3. Vermoedelijk overlijden: 1964.
  514.7. Bericht van overlijden: 1957-1966.
  515.0. Nationaliteit: briefwisseling: 1962-1976.
  515.1/3. Verklaringen van keuze der Belgische nationaliteit: 1950-1960.
  515.3. Naturalisatie: 1957-1975.
  515.7. Nationaliteit: akten-uittreksels: 1950-1975.
  516. Aanneming: 1963-1971.
  519.2. Notarissen: wettiging van handtekeningen: 1955.
  520. Bevolking: algemeenheden: 1948-1976.
  520.01. Het rijksregister: 1970.
  521:201.4. Volkstellingen.
  - documentatie: 1947-1970.
  - gezinsformulieren: 1920-1970.
  521.01.
  - Geboorten in andere gemeenten: 1955-1976.
  - Huwelijken in andere gemeenten: 1966-1976.
  - Overlijdens in andere gemeenten: 1955-1968.
  521.1/2. Woonstveranderingen: 1879-1976.
  521.51.
  - Registers identiteitskaarten: 1914-1951.
  - Identiteitskaarten: briefwisseling: 1950-1976.
  - Identiteitskaarten: vernietiging: 1963-1976.
  521.53. Grensarbeiderskaarten: documentatie: 1940-1960.
  522.0. Vreemdelingen: algemene documentatie: 1930-1976.
  522.01. Vreemdelingenregisters: 1826-1972.
  522.1. Vreemdelingen: inschrijving in de bevolkingsregisters: 1932-1976.
  522.4. Vreemdelingen: arbeidsbemiddeling: 1950-1956.
  522.51.
  - Vreemdelingen: identiteitskaarten: 1965-1969.
  - Vreemdelingen: register identiteitskaarten.
  522.7. Vreemdelingen: attesten van immatriculatie: 1968-1976.
  527.
  - Registers rantsoenering: 1952-1970.
  - Rantsoeneringskaarten: 1963-1970.
  528. - Rantsoenering van de niet eetbare produkten: 1942-1973.
  531.1. Kiezerslijsten: 1896-1976.
  531.102. Register van verlies van het kiesrecht: 1940-1975.
  531.12. Herziening kiezerslijsten: 1925-1973.
  531.17. Kiezerslijsten: verkoop: 1969-1976.
  531.5. Werkrechtersraad: lijsten van herzieningen: 1927.
  531.7. Lijst der gezworenen: 1934-1977.
  533.1. Parlements- en provincieraadsverkiezingen: 1946-1974.
  533.3. Gemeenteraadsverkiezingen: 1932-1970.
  533.5. Verkiezingen werkrechtersraad: 1928-1950.
  533.7. Volksraadpleging koningskwestie: 1950.
  541.2. Militie: algemene briefwisseling: 1916-1975.
  541.3. Speciaal contingent: 1950-1962.
  541.44. Onbepaald verlof: 1962-1969.
  541.45. Wederoproeping onder de wapens: 1948-1976.
  541.47. Mobilisatie: 1940-1945.
  541.6. Militievergoedingen: registers: 1939-1949.
  541.91. Burgerwacht: 1909-1914.
  542.
  - Militaire opeisingen: documentatie: 1940-1945.
  - Militaire opeisingen: paarden: 1940-1945.
  - Militaire opeisingen: voertuigen: 1940-1945.
  546.01. Militair Geografisch Instituut: 1954-1972.
  546.18. Opruiming springstoffen: 1947-1976.
  546.2. Burgerlijke Bescherming: 1939-1971.
  546.4. Boerenwacht: 1940-1945.
  547.10. Oorlogsslachtoffers: register gesinistreerden: 1940-1945.
  547.401. Identificatie, overbrengen en begraven van oorlogsslachtoffers: 1945-1969.
  547.42.
  - Monument 1914-1918.
  - Monument 1940-1945.
  - Monument der gesneuvelden: 1972-1975.
  547.51. Oorlogspensioenen: 1914-1971.
  547.52. Oorlogsschade aan goederen: 1940-1945.
  55. Lijst der nieuwe onderwijsinstellingen: 1963-1964.
  550. Onderwijs: briefwisseling en algemeenheden: 1880-1976.
  550.01. Weddetoelagen: 1954-1976.
  550.03. Werkingstoelagen: 1962-1976.
  550.13. Stakingen onderwijzend personeel: 1966-1975.
  550.205. Aannemen van scholen: 1932-1956.
  550.218. Middagbewaking: 1960-1975.
  550.231. Schoolreglement: 1899-1952.
  550.233. Verlofregeling: 1962-1976.
  550.234. Examens: 1965-1967.
  550.25. Didaktisch materieel en didaktische hulpmiddelen: 1965-1975.
  550.26. Aankoop schoolmeubelen: 1934-1974.
  550.27. Medisch schooltoezicht: 1953-1970.
  550.322. Schoolreizen en uitstappen: 1965-1976.
  550.345. Sint Niklaasfeesten: 1965-1966.
  550.45.
  Landbouwonderwijs: 1962.
  Franse les: 1963-1974.
  Studie bijlessen: 1964-1974.
  550.57. Leerlingenvervoer: 1967-1976.
  557. Hoger onderwijs en universiteit: 1958-1971.
  560.11. Muziek: 1969-1974.
  562.1. Bibliotheek: 1966-1975.
  567.1. Sint Janskapel: 1972.
  568. Windmolens: 1955-1957.
  568.1. Monumenten: algemeenheden: 1972-1975.
  568.3. Landschappen: vogelreservaten: 1959-1965.
  57:506.11. Aankopen van eigendommen.
  - aankoop grond voor uitbreiding van het kerkhof: 1935-1953.
  - aankoop perceeltje grond Verwimp: 1952-1957.
  - aankoop grond voor monument voor gesneuvelden: 1960.
  - aankoop gedeelte afgeschafte weg nr.23: 1966.
  - aankoop schuilplaats voor werklieden: 1966.
  - aankoop grond van de erven Schellekens: 1967.
  - aankoop gronden N.V. Stadthouderslaan: 1969-1970.
  - aankoop perceeltje grond Wijk B nrs. 497-499: 1970.
  - aankoop van percelen grond in te lijven bij het openbaar domein van N.V. Benebo te Kalmthout: 1970.
  - aankoop van percelen grond voor inplanting van zuiveringsinstallatie: 1976.

  57:506.12. Verkopen van eigendommen.
  - Verkoop van heide: 1906-1913.
  - Verkoop van wegoverschot weg nr. 46: 1937.
  - Verkoop van grond: 1949.
  - Verkoop van vier gemeentewerkmanswoningen: 1950.
  - Verkoop van landoverschotten achter de hovingen der verkochte bouwplaat-
  sen: 1953.
  - Grondverkoop voor de rijkswachtkazerne: 1953.
  - Aanvraag verkoop uit ter hand Frans Versweyveld: 1954.
  - Aanvraag verkoop 5 bouwplaatsen: 1954.
  - Verkoop gemeentegronden Vond-Hulsel: 1954-1955.
  - Verkoop perceeltje grond aan Jos Bruurs Meybocht Sektie D nummer 805:
  1956.
  - Aanvraag verkoop landbouwgronden: 1957.
  - Verkoop van grond aan H.Primus-Stabel: 1959.
  - Verkoop perceeltje grond aan Primus-Timmermans: 1959-1960.
  - Verkoop perceeltje bouwgrond aan de grens langs de staatsbaan Turnhout-
  Tilburg aan Boelens P.: 1959-1961.
  - Verkoop van vier bouwplaatsen gelegen Meybocht: 1959-1961.
  - Verkoop perceeltje bouwgrond aan Verhoeven gelegen te Vond: 1960.
  - Grondverkoop van drie percelen: 1962.
  - Verkoop van twee perceeltjes Steenweg Weelde: 1962.
  - Verkoop van gronden en weilanden: 1962.
  - Verkoop perceel grond Weelde Steenweg aan August Misonne: 1963.
  - Verkoop perceel bos aan Spapens, niet doorgegaan: 1963-1964.
  - Verkoop industrieterrein Beyens: 1964-1965.
  - Verkoop Aerleheide aan J.Poot: 1964-1967.
  - Verkoop gronden sektie B, niet toegestaan: 1966.
  - Verkoop van twee bouwplaatsen aan Bedaf: 1966-1968.
  - Verkoop oud lot arduin der schransmuur aan Jos Ruts: 1967.
  - Verkoop twee bouwplaatsen te Poppel grens Lemmens: 1968.
  - Verkoop industriegrond aan Huys: 1969.
  - Verkoop wegoverschot buurtweg 24 Zandkuilstraat aan Luc Coenen: 1969.
  - Verkoop gronden: 1969.
  - Verkoop grond sektie B nr. 41 nr. 4 Molenheide: 1968.
  - Verkoop grond sectie B aan Louis Verhaeren: 1970.
  - Verkoop van de helft van de gevel van het gemeentehuis aan
  M.Raeymaekers-Mulders: 1970.
  - Verkoop industrieterrein aan A. De Man: 1970.
  - Verkoop industrieterrein aan N.V.Laros Tilburg: 1970.
  - Verkoop van gronden: 1970-1972.
  - Verkoop perceeltje grond aan Feytz: 1973.
  - Verkoop van oud materiaal: 1974.
  - Verkoop van oude vrachtwagen: 1974.
  - Verkoop van percelen grond sektie B aan Frocus Ooms: 1974.
  - Verkoop van wegoverschot aan Karel Van Den Nouwelant: 1974.
  - Verkoop van wegoverschot aan Daems-Van Reusel: 1974.
  - Verkoop van twee perceeltjes grond sectie B: 1975.
  - Verkoop gebouwen Vondstraat 23 en 25 aan de C.O.O.
  - Verkoop verlaten bedding van de gedeeltelijk afgeschafte waterloop Maarle-
  loop: 1976.
  - Verkopen percelen grond: 1976.

  57:506.14. - Ruilen van eigendommen: 1966-1975.
  57:506.33. - Gemeenteeigendommen: recht van doorgang: 1951.
  57:506.361. Verhuren van eigendommen.
  - achterstallen en betwistingen: 1953-1976.
  - briefwisseling met advocaat van 't Velt: 1953-1960.
  - contracten: 1953-1972.
  - regularisatie: 1975-1976.
  - voorwaarden: 1938-1972.
  - de Reep: 1958-1973.
  - Spieken: 1954-1957.
  - documentatie: 1913-1976.

  57:506.362. Huren van eigendommen: 1971.
  57:506.365. Verhuren van het jachtrecht: 1860-1957.
  570. Beheer van gemeenteeigendommen: 1840-1975.
  570.1. Sommier eigendommen.
  572.1. Asverspreidingsweide: 1974.
  572.102. Grondvergunningen op het kerkhof: 1937-1976.
  572.12. Graftekens op de begraafplaatsen: 1965-1972.
  573.3. Bossen: algemeenheden: 1867-1956.
  573.30. Verkoop van hout: 1932-1976.
  575.01. Atlas van wegen: 1956-1967.
  575.03.
  - Gedeeltelijke verlegging van weg nr.7: 1935.
  - Verlegging van weg nr.6: 1947.
  - Gedeeltelijke verdwijning van weg nr. 89: klachten: 1955.
  - Gedeeltelijke afschaffing van weg nr. 26: betwisting: 1958-1965.
  - Weg nr. 150: gedeeltelijke verdwijning: betwisting: 1960.
  - Weg nr. 54: verdwijning en betwisting: 1963.
  - Weg nr. 93: heropening: 1965.
  - Weg nr.115: gedeeltelijke verlegging: 1965-1966.
  - Weg nr. 130: verdwijning en betwisting: 1966.
  - Buurtweg nr. 26: verlegging: 1968-1970.
  - Buurtweg nr. 24: wijziging: 1969-1970.
  - Afschaffing gedeelte buurtwegen nrs. 21 en 159 en aanleg van een nieuw
  gedeelte van buurtweg nr. 21: 1972-1973.
  - Buurtweg nr. 19: gedeeltelijke afschaffing: 1974-1975.
  - Pad nr. 122: verlegging: 1975-1976.

  575.04. Rooilijnen: documentatie: 1922-1973.
  575.21.
  - Regularisatie der wegen Pannenhoef: 1960-1974.
  - Schoolstraat: regularisatie: 1966.
  - Buurtwegen: documentatie: 1976.
  576.0.
  - waterlopen: algemeenheden en plans.
  - waterlopen: punten van oorsprong: 1969.
  576.01. Atlas der waterlopen: 1954.
  576.03.
  - Waterloop nr. 01 Aa: betwisting aangaande wederrechtelijke verleggingen:
  1953.
  - Verlegging van de Aa, Maarleloop en Goirleloop: 1953-1955.
  - Waterloop nr.01.2. Reiloop: verlegging: 1954-1961.
  - Rechttrekking der rivier 11.01. De HH: 1961-1962.
  - Waterloop nr. 01.13. Vennekensloop: gedeeltelijke verlegging: 1962.
  - Verlegging Goirleloop Hondseind: 1966-1967.

  580.1. Politiereglementen: 1819-1958.
  581.101.
  - Leervergunningen en rijbewijzen: documentatie: 1965-1976.
  - Leervergunningen en rijbewijzen: 1967-1976.
  581.120. Snelheidsbeperkingen: 1954.
  581.135. Vervoer van ondeelbare voorwerpen: 1954.
  581.2. Wegvergunningen: 1932-1976.
  581.48. Verkeersongevallen: 1967.
  581.58. Controle op logementen: 1957-1958.
  582.11. Toelatingen voor radio- en reclamewagen met luidsprekers: 1963-1966.
  582.54. Toelatingen voor sportmanifestaties: 1960-1968.
  582.55. Sluitingsuur der herbergen: 1958-1970.
  582.57. Toezicht op films en bioskopen: 1955-1960.
  582.91. Register tot inschrijving der aangiften gedaan door wapen of munitiefabrikant,
  wapen of munitiehandelaar of wapenmaker: 1960.
  582.915.
  Bewaring van springstoffen: 1961.
  Handel in wapens: register: 1973.
  582.92. Gezondheidspolitie der huisdieren: 1943-1975.
  582.92. Dierenbescherming: 1962.
  582.923. Reisduiven: 1923-1976.
  583.4. Kerkhofreglement: 1937-1967.
  583.82. Drinkwateronderzoek.
  585.14. Loterijen en tombola's: 1960-1967.
  582.2. Collecten en inzamelingen: 1960-1976.
  585.4. Wet op de zedelijke bescherming van de jeugd: 1960.
  586.3. Boswachters: 1952-1976.
  586.3. Private wachters: 1964-1973.
  586.4. Politie op de waterwegen: 1927-1974.
  587. Rechtspleging: algemene documentatie: 1945-1972.
  587.133. Bloedproef en ademproef: 1959.
  587.4. Invrijheidsstelling: 1967.
  587.45. Eerherstel: 1968-1975.
  589.1. Gevonden voorwerpen: 1964.
  589.2. Deurwaardersexploten: 1961-1964.
  Groep VI: Sociale activiteiten.
  621.1. Ouderdomspensioenen: 1924-1971.
  621.11. Werknemers- en arbeiderspensioenen: 1965-1976.
  621.12. Bediendenpensioenen: 1965-1976.
  621.13. Pensioenen zelfstandigen: 1967-1976.
  621.14. Pensioenen vrij verzekerden: 1963-1968.
  621.31. Steunfonds werklozen: 1947-1951.
  621.35.
  - Tewerkstelling werklozen: briefwisseling: 1959-1975.
  - Tewerkstelling werklozen: 1933-1976.
  621.6. Compensatievergoedingen: 1947-1950.
  622.
  - Arbeid: algemene documentatie: 1962-1976.
  - Arbeidsregister: 1896-1900.
  624.1. Familiale hulp en gezinspolitiek: gezinshulp: 1965.
  624.151. Geboortepremies: 1957-1968.
  624.154. Voorhuwelijkssparen: 1961-1976.
  624.2. Jeugd en jongeren: 1967-1972.
  624.5.
  - Statistiek blinden en doofstommen: 1963-1974.
  - Steun aan blinden: 1964.
  - Blindenstok: 1965-1966.
  - Minder-validen: 1969-1975.
  624.93. Aktie 11.11.11.: 1967.
  625. Nationaal Instituut voor de huisvesting:
  - Gewestelijk Comité Antwerpen: 1961-1973.
  - Gewestelijk Comité voor de huisvesting: documentatie: 1962-1964.
  - Gewestelijk Comité voor de huisvesting: onderzoek naar de kwaliteit
  van de woningen: 1963.
  - Belgische Federatie voor stedebouw en huisvesting: 1968-1972.
  - Nationaal Instituut voor de huisvesting: 1972-1976.

  625.301. Bouwpremies: 1966-1976.
  625.302. Saneringspremies: 1967-1974.
  625.32.
  - Gewestelijke Maatschappij voor de kleine landeigendom: 1936-1973.
  - Gewestelijke Maatschappij voor de kleine landeigendom: woonwijk
  Kleine Vond: 1961-1966.
  - S.M.Naastenliefde: 1963-1973.
  - Kempisch Heerd: 1964.
  - Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting N.V.: 1973-1976.
  - Gewestelijke Maatschappij voor de kleine landeigendom: woonwijk
  De Wilders: 1975.

  63.
  - Gezondheid, veiligheid: documentatie: 1947-1971.
  - Hygiëne: klachten: 1961-1975.
  631. Geneeskunde: 1960-1973.
  631.2. Geneesheren: 1967-1974.
  631.6. Vroedvrouwen: 1965.
  632.11. Inentingen tegen kinderverlamming: 1958-1976.
  632.15. Koepokinentingen: registers: 1828-1975.
  633.24. Kanker: 1965-1974.
  633.42. Bevolkingsonderzoek: longtuberculose: 1973-1976.
  634. Ontsmetting: 1957-1963.
  634.1. Vervoer van dieren: 1964.
  635:201.4. Statistieken van slachtingen: 1967.
  635.8. Veearts en vleeskeurder: 1932-1956.
  639.12. Vilbeluik: 1960-1969.
  639.5. Bloedinzameling: 1960-1976.
  642. Plechtigheden en ceremoniën: 1957-1976.
  643. Feesten en kermissen: 1962-1975.
  646.7. Rode kruis van Belgie: 1963.
  652. Sport en spel: 1965-1976.
  652.19. V.D.Heuvel: skibaan: 1967-1968.
  653.5.
  - Kamperen: allerlei briefwisseling: 1968-1976.
  - Vakantiedorp "De Janhagel": 1970-1974.
  - Camping Tulderheyde: inschrijvingsformulieren: 1972.
  691. Eretekens: 1910-1972.
  Groep VII: Economische activiteiten.
  702.3.
  - Vestigingswet: documentatie: 1963-1972.
  - Vestigingspremies: 1976.
  711:201.4.
  - Landbouwtellingen: briefwisseling: 1960-1976.
  - Landbouwtellingen: 1949-1976.
  711.07. Landbouwcommissie: 1963-1974.
  711.11.
  - Voedergranenpremie: 1959-1964.
  - Toelage vlasteelt: 1962-1963.
  - Hulp aan landbouwers door het leger: 1966-1974.
  - Subsidies aan tuinders: 1967-1976.
  711.303. Grondverbetering: 1964.
  711.41. Verdelging onkruid: 1976.
  711.421. Rattenverdelging: 1962-1974.
  711.429. Verdelging van konijnen: 1907-1949.
  711.5. Droogteschade: 1976.
  712.0. Onttrekking aan het bosregime: 1957-1966.
  712.41. Bossen: bescherming tegen branden: 1972.
  713.01. Jachtverloven: 1957-1969.
  715.0. Vogelvangst: 1964-1972.
  715.02. Vogelvangstverloven: 1957-1959.
  715.4. Opgezette vogels: 1969.
  720.2.
  Register der goedgekeurde stieren: 1948-1950.
  Goedgekeurde en niet goedgekeurde stieren: 1949-1964.
  720.3. Varkensteelt: 1965-1975.
  720.4. Schapen- en geitenras: 1961.
  724.11. Mond- en klauwzeer: 1957-1961.
  724.12. Vogelpest: 1950-1971.
  724.13. Varkenspest: 1937-1970.
  724.17. Runderhorzel: 1955-1958.
  724.25. Mixomatose: 1957.
  724.27. Hondsdolheid: 1962.
  724.29. Rundertuberculose: 1957-1961.
  724.31.
  - Runderbrucellose:1973.
  - Varkensbrucellose: 1976.
  73/74:201.4. Handels en nijverheidstelling: 1970.
  730.1. Industrievestiging: 1961-1976.
  733.1. Steenkoolmijnen: 1959.
  733.2. Zavelgroeven: 1962-1976.
  742.01. Handelsregister: 1964-1973.
  742.03. Wekelijkse rustdag: 1960-1961.
  742.2. IJking van maten en gewichten: 1873-1971.
  742.5.
  - Register ambulante handel: 1962-1965.
  - Ambulante handel: 1949-1976.
  - Ambulante handel: persoonlijke dossiers.
  744.2. Jaarmarkten: 1968-1971.
  752.1/2.
  - Hinderlijke inrichtingen: inlichtingen en briefwisseling: 1958-1974.
  - Hinderlijke inrichtingen: register.
  - Hinderlijke inrichtingen: alfabetisch gerangschikt.
  753.3. Toezicht op dansen en bals: 1958.
  Groep VIII: Openbare werken.
  802. Openbare werken: algemeenheden: 1948-1960.
  802.3.
  - Urbanist: 1947-1965.
  - Ontwerper: 1965.
  - Erelonen: 1970-1974.
  803. Technische dienst: materialen: 1959-1976.
  81. Electriciteitsdienst Poppel opname en berekening van het electriciteitsver-
  bruik: maandelijkse afrekeningen: 1926-1951.
  81:475.1. Electriciteit: rekeningen en bewijsstukken: 1927-1938.
  810.1. Electriciteitstarieven: 1967-1976.
  812. Electriciteitskabines: 1954-1976.
  813. Electriciteitswerken: 1925-1976.
  815. Openbare verlichting: 1958-1976.
  816. Electriciteitsnet: aansluitingen en klachten van particulieren: 1958-1976.
  817. Verlichting voetbalveld: 1966-1967.
  820. Gas: algemeenheden: 1976.
  823. Aardgasleiding Poppel-Blaregnies:
  - vak Poppel-Heist Op Den Berg: documentatie: 1966-1971.
  - vak Poppel-Overijse: 1966-1973.
  - vak Poppel-Itegem: 1974.
  - Aardgasleiding Poppel-Weelde-Zandhoven: documentatie: 1972-1974.
  833. Waterleidingsnet: onderhoud en uitbreidingen: 1966-1976.
  84. Vervoerdienst Turnhout-Poppel-Tilburg: 1885-1976.
  845.3. Autobussen: schuilplaatsen: 1968-1974.
  846. Taxi's: 1962-1963.
  848.1.
  Telefoon: exploitatie: 1961-1965.
  Telefoonnet: onderhoud en uitbreidingen: 1925-1976.
  848.2. Posterijen: 1959-1976.
  848.3/4. Radio en T.V.: 1966.
  848.4. T.V.distributie: aanleg, onderhoud en uitbreidingen: 1971-1976.
  854.1.
  Afhalen van huisvuil: 1967-1970.
  Afhaling van huisvuil-aanvragen: 1967-1970.
  854.27. Stortplaats voor huisvuil: 1962-1969.
  855.2. Ruimen van beerputten: 1960-1967.
  857.0. Brandweer: algemene documentatie: 1951-1976.
  857.8.
  - Aankoop brandweermateriaal en materielen: 1949-1970.
  - Afschaffing brandweer: verkopen van het materiaal: 1970-1972.
  861. Gebouwen: algemene documentatie: 1876-1935.
  861.1.
  - Bouwen werkmanswoningen: 1929-1934.
  - Herstellen werkmanswoningen: 1960-1962.
  861.11.
  - Bouwen gemeentehuis: 1901-1904.
  - Herstellen gemeentehuis: 1947-1958.
  - Restauratie gemeentehuis: 1972-1976.
  861.13. Bouwen garage brandweer: 1955-1956.
  861.2.
  - Kleine onderhoudswerken aan schoolgebouwen: 1935-1976.
  - Oprichting schoollokaal en schoolhuis: 1910-1911.
  - Bouwen schoollokaal: 1922.
  - Bouwen vijf klaslokalen: 1940-1957.
  - Bouwen drie nieuwe klassen: niet uitgevoerd: 1960.
  - Uitbreiding gemeentelijke jongensschool: plans en documentatie:
  1962-1970.
  - Onderhouds en verbeteringswerken aan de speelplaats van de
  gemeenteschool: 1973-1976.

  861.31.
  - Pastorij: herstellingswerken: 1910-1955.
  - Herstelling toren kerk: 1935-1937.
  - Heropbouwen kerktoren: 1939-1949.
  - Vernieuwen en herstellingswerken van de middelgrote klok in de
  Sint Valentinuskerk: 1960.
  - Herstellingswerken aan de klokken: 1963.
  - Herstellingswerken aan de geluidsinstallatie: 1963.
  - Vastleggen schaliën torenspits: 1966.
  - Centrale verwarming pastorij: 1967.
  - Werken kerkschrans: 1968-1974.
  - Restauratie kerk: 1974.
  - Herstellingen aan het dak der kerk: 1975.
  - Onderhoudswerken pastorij: 1976.

  861.35. Rijkswachtkazerne: problemen over het al dan niet bouwen ervan
  861.5.
  Bouwen gemeentezaal: 1948-1956.
  Centrale verwarming in de gemeentezaal: 1969-1971.
  Onderhoud gemeentezaal: briefwisseling: 1969-1976.
  861.55. Kiosk: herstellingswerken: 1965.
  862.1.
  - Bouwen kerkhofmuur: 1952-1955.
  - Vergroten van het plaatselijke kerkhof: 1973-1976.
  862.2. Beplantingsdienst: werken in parken, squares, enz.: 1963-1976.
  863.35. Hermeting en bosschouwing: 1966.
  863.38. Herbebossingswerken: 1934-1975.
  865.1/2. Wegenwerken:
  - Wegenwerken: documentatie en briefwisseling: 1910-1976.
  - Wegenwerken: financiering: 1965-1970.
  - Wegen nrs. 3-6-25-32-105: verbeteringswerken: 1925.
  - Weg nr.2: verbeteringswerken: 1925.
  - Weg nr.6: aanleg: 1934.
  - Weg nr.1 Den Trier-Zandstraat verbetering: niet uitgevoerd: 1954.
  - Wegen nrs. 3-6 en 15 deel: verbeteringswerken: 1955-1962.
  - Wegen nrs. 1 en 15 Trierstraat-Maerledijk: verbeteringswerken:
  1957-1960.
  - Verbetering aan landbouwwegen nrs. 2 en 22, 155 en 25, 32-105 en
  21: 1958-1960.
  - Weg nr. 22 Riebergstraat: verbouwingswerken: 1959.
  - Weg nr. 21 verbouwingswerken: 1959-1960.
  - Wegen nrs. 6-37-53 en 16: verbeteringswerken: 1959-1964.
  - Omlegging rijksweg nr.14: 1959-1967.
  - Verbinding wegen nrs. 53 en 37: 1960-1961.
  - Wegen nrs. 11-21-81 en 140 verbeteringswerken: 1961-1964.
  - Zandstraat: afwatering: 1962.
  - Wegen nrs. 39-40-10-38-134-11-145-16-141-85-17-139-24-31:
  verbeteringswerken: 1963-1966.
  - Verkaveling N.V.Stadthouders: laan Aerle-Heide: wegenwerken:
  1964-1969.
  - Verhardingswerken in de verkaveling De Regt: 1964-1970.
  - Verbindingsweg Staatsbaan-Hegge-Heesdijk: verhardingswerken: 1965.
  - Verharding wegen nrs. 7-140-138-2-139-32 en 53: 1965-1968.
  - Verhardingswerken in verkaveling van de Algemene Handels Centrale
  A.H.C.: 1965-1972.
  - Hondseinderweg: aanleg: 1966.
  - Verharding verbindingsstraat: 1966.
  - Verhardingswerken in verschillende landbouwwegen Deel I:
  1966-1973.
  - Bestrijking verschillende gemeentewegen met bitumineuze verharding:
  1969-1972.
  - Expresweg Tilburg-Geel: voorontwerp over de aanleg: 1973-1975.

  865.4. Winterdienst der wegen: beschermingsmaatregelen: 1965-1967.
  865.45. Dooibarelen: 1963.
  865.5. Wegsignalisatie: 1963-1976.
  865.91.
  - Huisnummers: 1956-1960.
  - Straatnaamborden en huisnummers: lijst: 1975.
  865.92. Torenuurwerk: 1959-1972.
  866.13. Ruiming waterlopen: 1941-1976.
  866.14. Bruggen over waterlopen: 1868-1974.
  866.16. Overwelven waterlopen: 1958-1975.
  869. Bouwen schuilkelders door de firma Deckx en zonen: 1944-1947.
  87. Ruimtelijke ordening en stedebouw: 1962-1976.
  871.3. Gewestplan Turnhout: 1967-1975.
  871.42.
  - Survey: 1947-1964.
  - Structuurplan: 1971-1974.
  871.45. Algemeen plan van aanleg: 1952-1964.
  871.46.
  - B.P.A. De Wilders: 1972-1973.
  - B.P.A. Aarleheide: 1972-1976.
  874.1.
  - Register der bouwvergunningen: 1933-1939.
  - Kleine bouwvergunningen: 1951-1976.
  - Bouwen: algemene briefwisseling: 1939-1973.
  - Adviseur der bouwaanvragen: 1954-1976.
  - Lijnrichtingen: 1910-1966.
  874.1:201.4. Statistiek der gebouwen: 1961-1968.
  874.2.
  - Verkaveling Benebo-Hondseind: 1969.
  - Verkavelingen: briefwisseling: 1963-1973.
  877.5. Ruimtelijke ordening en stedebouw.
  - Princiepsaanvragen: 1960-1968.
  - Rol der notarissen: 1972-1976.
  Groep IX: Intercommunalen.
  9:185.4. Gemeentekrediet van Belgie: 1970-1972.
  9:81/82. Intercommunale Interkempen: 1954-1976.
  9:83. Intercommunale Pidpa: 1960-1976.
  9:87. Intercommunale I.O.K.: 1967-1972.

  De Kerkfabriek.

  185.31. Samenstelling: 1949-1976.
  185.35. Schatbewaarders: 1949-1972.
  283.11. Centrale verwarming: 1974.
  398.53. Personeel: 1966-1976.
  472.1. Begrotingen: 1931-1976.
  475.1. Rekeningen: 1931-1974.
  475.2. Eindrekeningen: 1972.
  482.3. Geldbeleggingen: 1960.
  506.12.
  - Verkoop van perceel grond sektie B nr. 546a achter de pastorij:
  1973.
  - Verkoop van perceeltje grond gelegen in de gemeente Goirle sectie
  D nr. 376: 1973-1974.

  506.16. Giften en legaten: 1943.
  506.33. Toegangsweg Sectie B nr. 546a: 1974.
  506.361. Verhuren van eigendommen: 1940-1949.
  861.31. Herstellings- en onderhoudswerken aan gebouwen: 1942-1975.