Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Modern Gemeentearchief Ravels
 1. Groep I: Structuur

  113.1 Wetsontwerpen Collard: 1955
  130.2
  - Overlijden van Z.M.Koning Albert I: 1934
  - Overlijden van Z.M.Koningin Astrid: 1935
  143.3 Douane en Accijnzen: 1928-1964
  143.43 Fiscale commissie: 1946-1973
  171.4 Orders gouverneur: 1948-1958
  171.6 Orders arrondissementscommissaris: 1947-1954
  172.20 Gemeenteraad: huishoudelijk reglement (1960)
  172.201 Gemeenteraad: samenstelling (1895-1971)
  172.203 Gemeenteraad: presentiegelden (1945-1974)
  172.282 Gemeenteraad: ontslagen (1930-1954)
  172.30 Kollege van burgemeester en schepenen: samenstelling (1900-1968)
  172.301 Kollege van burgemeester en schepenen: wedden (1919-1972)
  172.305 Burgemeester: vergoedingen (1941-1946)
  172.351 Ambtenaar van de burgerlijke stand: 1965
  172.4 Burgemeesters der gemeente Ravels
  181.375 Gemeentekrediet van België: 1964-1974
  182.321 Nationaal werk voor kinderwelzijn: 1920-1970
  189.2 Wateringen: 1926
  193
  - Boerenhulp aan stadskinderen V.Z.W.: 1942-1948
  - Ravels Jeugd Philatelie V.Z.W.: 1949-1950
  - Bedrijfsfederatie der voortbrengers en verdelers van electriciteit in België V.Z.W.: 1949-1954
  - Kempische Ekonomische Raad, stichting voor de Kempen V.Z.W.: 1954- 1955
  - Raad van de Europese gemeenten V.Z.W.: 1955-1965
  - Mens en Ruimte V.Z.W.: 1965-1970
  - Vereniging voor vreemdelingenverkeer streek Turnhout V.Z.W.: 1970
  - Toeristische Federatie der provincie Antwerpen V.Z.W.: 1973-1974
  - Gemeentelijk zwembad V.Z.W.: 1973-1975

  Groep II: Organisatie

  201.21 Omzendbrieven provinciebestuur: 1938-1945
  201.8
  - Archief: documentatie (1905-1938)
  - Oud archief
  201.802
  - Inventaris archiefkamer
  - Inventaris van het archief: 1979
  202 Taalgebruik: 1936-1938
  205.01 Adressen en telefoonnummers: 1972
  205.1
  - Registers van briefwisseling: 1861-1947
  - Algemene briefwisseling: 1882-1976
  205.9
  - Jeugdraad: 1968-1972
  - Kultuurraad: 1970-1974
  - Gezinsraad: 1971
  - Sportraad: 1971-1972
  229.1:58 Hulpveldwachters: 1932-1952
  231 Organisatie van de inwendige dienst: 1960
  232.1 Personeelsformatie: 1879-1971
  232.1:55 Kader onderwijzend personeel: 1947-1952
  261.11
  - Aankoop auto-kamion: 1955
  - Aankoop camion-traktor met benodigdheden: 1969-1970
  - Aankoop vrachtwagen Ford: 1971
  268.2 Telefoon: 1962-1971
  281.12 Machines voor het verveelvoudigen en reproduceren van documenten: 1959- 1967
  282.1 Aankopen meubilair: 1964-1970
  283.1 Verwarming: 1925-1970

  Groep III: Personeel

  300 Personeel: algemeenheden (1966-1971)
  310.1
  - Openstaande betrekking van gemeentesecretaris: 1974
  - Openstaande betrekking van klerk: 1974
  310.1:55 Onderwijs: plaatsaanvragen (1921-1973)
  310.1:58 Kandidaturen voor veldwachter: 1970-1972
  321.1 Wedden gemeentepersoneel: 1919-1966
  321.1:55 Wedden onderwijzend personeel: 1947-1955
  321.6:55 Bijwedden onderwijzend personeel: 1954-1959
  322.26 Vakantiepremies: 1949
  322.41 Begrafenistoelagen: 1966
  328.61
  - Kas voor weduwen en wezen: 1886-1959
  - Nationale kas voor bedienden en pensioenen: 1942-1946
  - Provinciaal fonds voor gemeentepensioenen: 1925-1968
  345.1 Gemeenschappelijke sociale dienst: 1972-1974
  345.2 Interbedrijfsgeneeskundige dienst: 1968-1972
  397.2
  - Bedienden ravitaillering
  - Tijdelijke bedienden secretariaat
  - Administratief personeel
  397.2:55 Onderwijzend personeel
  397.2:58 Politiepersoneel
  397.2:8 Technisch personeel

  Groep IV: Financiën

  4 Financiën: algemeenheden (1768-1967)
  421.415 B.T.W.: 1970-1972
  472.1
  - Gemeentebegrotingen: 1901-1976
  - Gemeentebegrotingen: documentatie (1941-1977)
  473.261 Fakturen: 1970-1976
  474.1
  - Dagkasboeken: 1877-1975
  - Dubbels dagkasboek: 1947-1976
  474.21 Uittreksels postrekening: 1946-1976
  474.22 Rekeninguittreksels gemeentekrediet: 1911-1975
  474.24 Hulpdagboeken der belastingen: 1946-1974
  475.1
  - Gemeenterekeningen: 1901-1965
  - Rekening bewijsstukken: 1901-1976
  475.2 Afrekening van klerk tot meester: 1946
  476.1 P.V. van kasnazicht: 1865-1949
  483.2 Fonds der gemeente: oppervlakte der wegen (1893-1952)
  484 Belastingen: 1880-1976
  484.043
  Belastingsrollen: 1821-1930
  Belastingsrollen: dubbels (1849-1916)
  485 Toelagen: 1879-1972
  487.1 Leningen: 1892-1948
  487.7 Kredietopeningen: 1965-1967

  Groep V: Overheidshandelingen

  501 De gemeente: algemene documentatie (1972)
  501.13 Kaarten van de gemeente
  501.22 Grenswijziging Ravels-Oud Turnhout (1967)
  501.24 De fusie: 1975-1976
  501.3 Kanton Arendonk: 1934-1951
  501.43 Gemeentewapen en gemeentezegel: 1818-1950
  501.6 Herklassering gemeente Ravels: 1955-1956
  504.72 Register der bekendmakingen: 1932-1937
  505.5 Geschillen en rechtsvorderingen: 1925-1969
  508 Verzekeringen: documentatie (1885-1974)
  509.2 Jaarverslagen schepencollege: 1851-1976
  51
  Burgerlijke Stand: archieven
  Burgerlijke Stand: documentatie (1807-1975)
  514.21 Toelating tot begraven en lijkenvervoer: 1932-1967
  52 Bevolking: algemene documentatie (1816-1966)
  520.9 Demografische statistieken: 1841-1880
  521:201.4 Volkstellingen: 1881-1970
  521.01 Geboorten, huwelijken en overlijdens in andere gemeenten: 1886-1949
  521.1 Woonstveranderingen: aankomsten (1845-1976)
  521.2 Woonstveranderingen: vertrekken (1850-1976)
  521.51 Aangifte tot verlies of vernietiging van identiteitskaart: 1957-1976
  522 Vreemdelingen: algemene documentatie (1918-1976)
  522.9 Vreemdelingen: persoonlijke dossiers
  531.1 Kiezerslijsten
  531.10 Kiezerslijsten: algemeenheden (1949)
  531.102 Registers van kiesbezwaren: 1931-1974
  531.12
  - Opmaking der kiezerslijsten (1904-1915)
  - Herziening van de kiezerslijsten: 1926-1975
  531.14 Kiesbezwaren: 1894-1976
  531.5 Werkrechtersraden: 1911-1950
  531.7 Lijst der gezworenen: 1932-1973
  533.0 Verkiezingen: algemeenheden (1904-1970)
  533.1 Wetgevende en provincieraadsverkiezingen: 1912-1968
  533.3 Gemeenteraadsverkiezingen: 1907-1976
  533.7 Volksraadpleging over de koningskwestie: 1952-1976
  541.0 Militie: algemeenheden (1893-1940)
  541.2 Militielichtingen: 1796-
  541.257 Gewetensbezwaarden: 1971-1975
  541.44 Register van militairen met onbepaald verlof: 1897-1923
  541.47 Mobilisatiedossier: 1940-1945
  541.6 Militievergoedingen: 1914-1970
  541.91 Burgerwacht: 1940
  542.1 Werkvrouwen in dienst van de Duitsers: 1944
  546.01 Militair geografisch instituut: signalen en merktekens (1927-1976)
  546.2 Burgerlijke bescherming: documentatie (1952-1971)
  546.20 Passieve luchtbescherming: 1936-1945
  546.4 Boerenwacht: 1940-1945
  547.1/2 Oorlog: persoonlijk statuut bepaald door oorlogsfeiten (1914-1918)
  547.13 Krijgsgevangenen: 1940-1945
  547.15 Politieke gevangenen: 1940-1945
  547.22 Arbeiders in dienst van de bezetter: 1940-1945
  547.41 Gesneuvelden: 1914-1918
  547.41 Oorlogsslachtoffers: 1940-1945
  547.42 Militaire grafsteden: 1914-1918
  546.5 Oorlogsschade: 1914-1918
  547.5 Oorlogsschade: 1940-1945
  547.7 Militaire verordeningen: 1940-1945
  550 Onderwijs: algemene documentatie (1816-1976)
  550.01/03 Wedde- en werkingstoelagen: 1960-1973
  550.05 Kosteloze schoolbehoeften: 1879-1961
  550.1 Verlengde leerplicht: 1935-1937
  550.121 Lijst der schoolplichtige kinderen: 1916-1951
  550.20 Schoolinrichting: 1930-1974
  550.201 Oprichting van klassen: 1963-1964
  550.202 Opheffing van klassen: 1968-1973
  550.205 Aanneming van scholen: 1921-1976
  550.206 Inrichting van 8e klas: 1965-1966
  550.231 Schoolreglement: 1921-1970
  550.233 5 daagse schoolweek: 1969
  550.233 Verlof onderwijzend personeel: 1957-1966
  550.24 Schoolbehoeften: 1931-1970
  550.26 Aankopen schoolmeubilair: 1914-1948
  550.27 Medisch schooltoezicht:
  - verslagen: 1929-1964
  - documentatie: 1919-1965
  550.322 Schoolreizen: 1961-1974
  550.45 Avondlessen adultenscholen: 1900-1960
  550.45 Landbouw- en vakonderwijs: 1911-1960
  550.53 Beroepsoriëntering: 1938-1953
  550.56 Fonds der meestbegaafden: 1919-1952
  550.57 Inleggen van schoolbus: 1970
  551 Lager onderwijs: 1843-1894
  560.11 Schone kunsten: toneel-muziek (1905-1947)
  562.1 Boekerij-bibliotheek nut en vermaak: 1883-1972
  57:506.11
  Aankopen van eigendommen: 1938-1956
  - grondaankoop voor het aanleggen van een marktplein: 1957
  - aankoop van eigendom familie Buys-Van Den Eynde: 1962
  - aankoop van grond voor verlegging van buurtweg nr.101:1962
  - aankoop van grond van Van Rooy B : 1964
  - aankoop van grond van N.V.Van Gorp's Moderne Wegenbouw: 1966
  - aankoop van eigendom familie Verelst-Heyns: 1973-1975
  57:506.113
  Grondafstanden (akten) Bovenheidestraat: 1962-1963
  Grondafstanden (akten) A.P.A.: 1968-1969
  Grondafstanden (akten) St.-Adrianusstraat: 1970-1971
  Grondafstanden (akten) Hoge Voortstraat: 1971
  Grondafstanden (akten) Blauwe Kei: 1971
  57:506.12
  Verkopen van wegoverschotten: 1844-1946
  Verkopen van eigendommen: 1837-1946
  - verkoop van perceeltje grond: 1955
  - verkoop van gronden vliegveld Ravels: 1956
  - verkoop van gedeeltelijke afgeschafte buurtweg nr.60: 1956-1957
  - verkoop van grond aan de Belgische Staat: 1957-1958
  - verkoop van grond aan Alfas Buyers: 1958
  - verkoop van perceeltje grond aan Petrus Van Dun: 1958
  - verkoop van nijverheidsgronden: 1963
  - verkoop van grond aan de S.M. De Nieuwe Wijk: 1964
  - verkoop van wegoverschot: 1965
  - verkoop van nijverheidsgronden: 1966
  - verkoop van nijverheidsgronden: 1968-1970
  - verkoop van mastendunsel en strooisel: 1890-1974

  57:506.14 Ruiling van gronden
  57:506.17 Onteigeningen: 1930-1975
  57:506.361 Verhuring van gemeente-eigendommen: 1864-1969
  57:506.362
  Huren van bureel voor tolbescheiden: 1961-1964
  Huren van sportveld Eel: 1959-1976
  57:506.367 Gebruik zaaltje gemeentehuis: 1971
  57:506.371 Gemeentegrond: bruikleen (1956)
  57:506.39 Grondafpaling tussen gemeente en Antoon Vloemans: 1952
  570.1 Sommier
  571.55 Verhuren van kiosk: 1970-1971
  575.03 Verleggingen en afschaffingen van wegen: 1926-1964
  575.04 Rooilijnen
  575.1 Expresweg Tilburg-Geel: vak Poppel-Turnhout: 1974
  58 Politie: algemene documentatie
  581.101
  Leervergunningen: 1967-1976
  Rijbewijzen: 1968-1976
  581.115 Snelheidsbeperkingen: 1959-1973
  582.55 Drankhuizen: 1919-1967
  582.91 Wapens en munitie: 1934-1950
  582.92 Politie op de huisdieren: 1937-1944
  583.82 Drinkwatercontrole: 1949-1969
  583.91 Lozen van afvalwaters:
  - door N.V.Erbi: 1959-1966
  - door de pluimveeslachterij Klaasen en C°: 1969-1973
  585.14 Tombola's: 1949-1973
  585.2 Geldinzamelingen: 1962
  586.2 Bijzondere wachters: 1921-1945
  587.01 Oorlogsmisdrijf: 1947

  Groep VI: Sociale activiteiten

  602 Verzoekschriften: 1961
  621.1 Ouderdomspensioenen: 1912-1930
  621.3 Werkloosheid: algemene documentatie (1930-1938) en (1944-1965)
  621.31 Steun grensarbeiders: 1950-1952
  621.31 Werklozensteun: 1920-1930
  621.35 Tewerkstelling werklozen tijdens de oorlog: 1940-1945
  621.35 Tewerkstelling werklozen: documentatie (1937-1954)
  621.35 Tewerkstelling werklozen: werkstaten (1950-1959)
  621.6 Compensatievergoedingen: 1949
  624.1 Gezinshulp familiale hulp: 1961-1962
  624.151 Geboortepremies: 1949-1972
  624.154 Voorhuwelijkssparen: 1971
  624.5 Minder-validen: 1954-1976
  624.8 Hulp in geval van natuurrampen of bij ongevallen: 1818-1967
  624.93 11-11-11-aktie: 1968-1973
  625 Huisvesting: 1920-1951
  625.301 Bouwpremies: 1949-1966
  625.301 Bouwpremies: registers (1949-1975)
  625.302 Saneringspremies: 1961-1976
  625.304 Huishuurwet: 1937-1953
  625.32 Bouwmaatschappij Kempische Heerd: 1950-1952
  625.33 Gewestelijke maatschappij voor de kleine landeigendom: 1948-1971
  625.5 Krotwoningen: 1946-1976
  625.52 Slopingspremies: 1955-1966
  632.11 Inentingen tegen kinderverlamming: 1958-1976
  632.15 Registers koepokinentingen: 1828-1927
  632.15 Koepokinentingen: 1913-1976
  632.16 Inentingen tegen difteris en kroep: 1943-1960
  633.18 Tuberculose: 1922-1938
  633.42 Bevolkingsonderzoek: 1960-1976
  634 Ontsmettingsdienst: 1909-1937
  635 Register der slachtingsaangiften: 1950-1954
  635.7 Vleeskeuring: 1938-1950
  639.5 Bloedgevers: 1968-1969
  641 Toerisme: 1916-1972
  642/643 Allerlei feestelijkheden: 1815-1964
  642.3 Koloniale dagen: 1923-1937
  643.3 75e verjaringsfeest der nationale onafhankelijkheid: 1905
  642.3 100 jaar onafhankelijkheid van België: eeuwfeest (1830-1930)
  642.4 Inhuldiging pastoor Vandenven: 1936
  642.4 Inhuldiging burgemeester Tanghe: 1959
  642.7 Bruiloften-jubileums: 1934-1974
  643 Plaatselijke feesten: 1952
  644.1 Processies: 1911
  646 Allerlei verenigingen: 1943-1948
  646.4 Muziekmaatschappijen: 1947-1971
  646.7 Rood kruis: 1941
  651 Sport: 1944-1945
  653 Recreatieoord Arendonkseweg: 1970
  653.5 Kampeerterreinen: 1955-1970
  653.5 Kampeerterrein: openluchtschool voor schippers (1957-1965)
  691 Eretekens: 1877-1973

  Groep VII: Ekonomische aktiviteiten

  711:201.4 Landbouwtellingen: 1900-1976
  711.0 Landbouw: algemeenheden (1826-1948)
  711.3 Grondexploitatie: 1953-1969
  711.301 Ingebruikneming van braakliggende gronden: 1940-1942
  711.421 Rattenverdelging: 1970-1972
  711.5 Landbouwschade: 1947-1976
  711/712 Afbakening van landbouwzones: 1936-1972
  713/714 Jacht en visvangst: 1960-1930
  715.4 Opgezette vogels: 1972-1973
  720.2 Stieren: 1947-1966
  720.3 Beren: 1948-1951
  720.4 Bokken: 1950-1951
  724.11 Mond- en klauwzeer: 1920-1951
  724.14 Runderpest: 1920-1921
  724.17 Runderhorzelbestrijding: 1955-1958
  724.25 Myxomatose: 1954
  724.27 Hondsdolheid: 1892-1907
  724.29 Rundertuberculoze: 1956-1957
  73/74 Handel en nijverheid: 1919-1937
  73/74:201.4 Economische en sociale telling: 1937
  73/74:201.4 Telling nijverheid, ambacht en handel: 1941
  733.2 Vervoer van springstoffen: 1893-1919
  742.2 Lijkverrichtingen: 1969-1975
  742.3 Herbergen: 1925-1967
  742.5 Leurhandel
  752 Hinderlijke inrichting cinema Rio: 1955

  Groep VIII: Openbare werken

  802.1 Vijfjarenprogramma openbare werken: 1949-1953
  803 Materieel voor kleine werken: 1935-1976
  81 Electriciteitsdienst Ravels: documentatie
  81:474.1 Electriciteitsdienst Ravels: dagkasboeken (1939-1953)
  81:475.1 Electriciteitsdienst Ravels: rekeningen en bewijsstukken (1925-1954)
  810.1 Electriciteitstarieven: 1946-1957
  812 Electriciteitskabines: 1933-1967
  813 Electriciteitsnet: onderhoud en uitbreidingen (1923-1974)
  815 Openbare verlichting: 1955-1962
  820 Aardgas: documentatie (1966-1973)
  823 Aardgasleiding Poppel-Blaregnies: 1966-1973
  - vak Poppel - Heist Op Den Berg: 1966
  - vak Poppel - Itegem: 1974
  - vak Poppel - Overijse: 1966-1969
  - vak Weelde - Herentals: 1971
  - vak Weelde - Overijse: 1972
  823 Aardgasleiding Poppel-Leefdaal: 1967
  823 Aardgasleiding Poppel-Weelde-Zandhoven: 1972-1976
  823 Aardgasleiding Ravels-Hasselt: vak Ravels-Eksel (1966)
  833 Waterleidingsnet: onderhoud en uitbreidingen (1960-1974)
  840 Vervoer: postwagen-buurtspoorwegen-autobusdienst: 1897-1972
  843 Spoorweg: 1883-1912
  845.3 Autobusdienst: schuilhuisjes (1969-1972)
  848.1 Telefoonnet: onderhoud, uitbreidingen, aansluiting van particulier: 1929-1976
  848.2 Postkantoor Ravels Dorp: 1946-1965
  848.2 Postkantoor Ravels-Eel: 1970
  848.4 T.V.-distributie: 1971-1976
  851.2 Riolering in de O.L.Vrouwestraat: 1967
  854 Vuilnisophaaldienst: 1945-1974
  856.1 Lijkenvervoer: 1949-1970
  856.3 Ontgraving: 1937
  857 Brandweerdienst: documentatie (1936-1974)
  861 Werken aan gemeentegebouwen: algemene documentatie (1875-1937)
  861.11 Gemeentehuis: bemeubeling en schildering (1902-1937)
  861.11 Vergroting gemeentehuis en veldwachterswoning: 1924-1928
  861.11 Veranderingswerken gemeentehuis: 1938-1944
  861.11 Schilderwerken van beneden gemeentehuis, secretariaat en deelgang: 1947
  861.11 Schilderwerken deel gang, raadzaal en bureel gemeentehuis: 1949
  861.11 Veranderingswerken nieuw gemeentehuis Ravels: 1963-1965
  861.14 Veldwachterswoning: herstellingswerken (1941-1942)
  861.15 Bouwen garage en bijgebouwen: 1963-1975
  861.17 Bouwen betonmagazijn: 1949-1951
  861.2
  - Schoolgebouwen: onderhoudswerken: 1896-1973
  - Bouwen nieuw klaslokaal gemeentejongensschool Eel: 1921-1940
  - Onderwijzerswoning dorp: vergrotingswerken (1923-1930)
  - Gemeentejongensschool Eel: onderhoud schoolhuis (1933-1934)
  - Onderhoud gemeentemeisjesschool Eel: 1933-1934
  - Veranderingswerken onderwijzerswoning en tuin centrum: 1937-1939
  - Bouwen 2 klassen gemeentejongensschool centrum: 1937-1942
  - Overdekte speelplaats gemeentejongensschool centrum: 1940-1942
  - Bouwen 3 klassen jongensschool centrum: 1942-1955
  - Herstellen schoolhuis jongensschool Dorp: 1945
  - Schilderen 3 klaslokalen meisjesschool Eel: 1946
  - Herstellen schoolhuis gemeentejongensschool Eel: 1948
  - Leggen dals speelplaats gemeentemeisjesschool Eel: 1950
  - Uitbreiding gemeentejongensschool Eel: 1950-1954
  - Schilderen van 5 klaslokalen en kokschool gemeentemeisjesschool Eel: 1951
  - Aangenomen meisjesschool centrum: buitenschildering nieuwe klaslokalen (1951)
  - Vergrotingswerken gemeentejongensschool centrum: 1951-1954
  - Bijbouwen 2 klassen gemeentejongensschool centrum: 1960
  - Centrale verwarming gemeentejongensschool centrum: 1963-1967
  - Gemeentelijke jongensschool centrum: nieuwe klas, nieuwe overdekte speelplaats, nieuw sanitair lokaal: 1964-1972
  - Schilderwerken gemeentejongensschool Eel: 1965
  - Schilderwerken gemeentejongensschool Eel, schoolhuis buitenwerk: 1966
  - Schilderwerken gemeentejongensschool centrum: binnenwerk (1966)
  - Schilderwerken gemeentejongensschool centrum: buitenwerk (1967)
  - Centrale verwarming jongensschool Eel: 1967-1972
  - Bekleden schoolbord jongensschool centrum: 1968
  - Jongensschool Eel: sanitair-bergplaats-fietsenrek: 1969-1975
  - Schilderwerken gemeentejongensschool Eel: binnenwerk (1970)
  - Oprichting rijkslagere school: 1970
  - Plaatsen rolluik garage jongensschool Eel: 1973

  861.2/3 Schilderen school- en pastorijgebouwen: 1937-1954
  861.31
  Pastorij dorp: bijgebouw (1936)
  Onderhoud toren dorp: 1942
  Schilderen pastorij Eel: 1946
  Schilderen pastorij Eel: 1949-1950
  Electrisch luiden der torenklokken: 1952
  Onderhoudswerken pastorijen dorp en Eel: 1960-1962
  Torens dorp en Eel: 1962
  Opfrissing pastorij dorp: 1964
  Pastorij Eel: herstellings- en onderhoudswerken (1968-1970)
  Schilderen pastorij centrum (keuken): 1970-1972
  Voegwerk toren Eel: 1971-1972
  Toren Eel: galmgaten (1972)
  Centrale verwarming in de pastorijen centrum en Eel: 1968-1972

  861.63 Bouwen instructiezwembad: 1970-1974
  862.1 Kerkhof centrum: onderhoudswerken (1830-1923)
  862.2 Beplantingen in de wijk "Klein Landeigendom te Ravels": 1963-1965
  862.2 Beplantingen rond het gemeentehuis: 1967-1971
  863.38 Herbebossingswerken: 1925-1943
  865.1/2
  Werken aan wegen: briefwisseling (1818-1975)
  Werken aan buurtwegen: - rollen der geldmiddelen (1845-1916)
  - rekeningen, bewijsstukken (1865-1911)
  - Staatsbaan Turnhout-Tilburg: onderhoudswerken (1850-1937)
  - Wegen van groot verkeer: onderhoudswerken (1880-1923)
  - Steenweg Dorp-Eel-Arendonk-Weelde: verbreding (1891-1934)
  - Landbouwwegen nrs. 8 en 16 (Eel): laag macadam (1910-1912)
  - Landbouwwegen nrs.5-2 en 30: laag macadam (1913-1914)
  - Landbouwwegen nrs.2-28 en 30: verbeteringswerken (1920-1921)
  - Gilseinde-Preventoriumstraat-Stadstraat: verbeteringswerken (1921-1951)
  - Landbouwwegen nrs.39-37-14-12 en 8: verbetering (1924-1929)
  - Landbouwwegen nrs.2-5-8-16-28 en 30: herstellingswerken (1929-1932)
  - Landbouwweg nr.28: laag macadam: gedeeltelijke verbinding met staatsbaan Ravels-Ravels Eel: 1929-1933
  - Stadstraat (weg nr.5): verbetering en verlenging: 1931-1932
  - Verbeteringswerken aan Klooster- en Nieuwe Wijkstraten (wegen nrs.101 en 98): 1937-1944
  - Weg nr.1: verbeteringswerken (1943-1944)
  - Ontwerpen van wegen: - gehucht Eel
  - Heidestraat
  - Gilseinde-Tussen- en Molenstraat
  - Verbouwing Stadstraat (Ravels) en de Kolk (Weelde)
  - Buurtwegen nrs.2 en 30 (Gilseinde) en weg nr.8 (Kapelstraat): verbeteringswerken: 1956-1959
  - Verbeteringswerken aan Klooster- en Nieuwe Wijkstraten (wegen nrs.101 en 98): 1958-1961
  - Preventoriumstraat (buurtwegen nrs.1 en 2): wegverharding in asfaltbeton: 1959-1962
  - Bovenheidestraat: wegverharding in asfaltbeton: 1959-1962
  - Stadstraat (buurtweg nr.5) en pleintje marktplaats (voor gemeentehuis): wegverharding in asfaltbeton: 1959-1964
  - Wegen en rioleringswerken in de wijk "Kleine Landeigendom" (Lot I) en Bovenheidestraat (Lot II): 1961-1964
  - Hofstraat (Nr.14 en 17 delen), Vogelbergstraat (Nr.12/deel), Bosstraat (Nr.8/deel): wegverhardingen in asfaltbeton: 1964-1969
  - Verkaveling gronden Constant Goos: wegenwerken (1964-1970)
  - Wegverhardingen in de volgende wegen: 1965-1970:
  - Buurtweg nr.43bis: Kievitweg/deel
  - Buurtweg nr.32: Gilseindeheidestraat en Kijkverdriet
  - Lijsterweg
  - Jachtweg
  - Verharding Hoef- en Boomgaardstraat: 1966-1971
  - Hoge Voortstraat: verhardingswerken (1968-1973)
  - Verhardingswerken en rioleringswerken in de verkaveling Hoet en Coucke "Ravels Kamp": 1968-1974
  - Wijk Blauwe Kei: aanleg wegen en riolering: 1968-1974
  - Buurtweg nr.101 (Beukenlaan): verhardings- en rioleringswerken: 1969-1974
  - Heide- en Adrianusstraten: verbeteringswerken (1969-1973)
  - Gemeentehuis: weg garage en parkings: 1970
  - Rijksweg nr.25 (Arendonk -Ravels Eel): aanleg tapijt: 1970-1971
  - Verhardings- en rioleringswerken in voetweg nr.122 (Sint Servaasstraat) en aanleggen van plein in de Kerkstraat: 1973-1975

  865.1/2 Onderhouds- en verbeteringswerken in de O.L.Vrouwestraat, Stadstraat, enz: 1976
  865.13 Fietspaden grote baan brug: 1959-1964
  865.15 Aanleg parking Eel: 1971-1972
  865.5 Wegensignalisatie: 1944-1973
  865.95 Fietsenrekken: 1972
  866 Bruggen en scheepvaart: 1826-1933
  866 Werken aan waterlopen (1-11): 1880-1946
  866.14 Bruggen over waterlopen: 1951-1974
  866.16 Overwelven van waterlopen: 1962-1973
  869 Bouwen schuilplaatsen (kelders): 1942-1948
  871.3 Gewestplan Turnhout
  874.1 Bouwvergunningen: 1930-1961
  874.1 Bouwreglement: 1934-1939
  874.1 Lijnrichtingen: 1880-1930
  874.23 Verhardings- en rioleringswerken in de verkaveling "Van Himbergen": 1973- 1976
  877.5 Ruimtelijke ordening en stedebouw: rol der notarissen (1971-1976)

  Groep IX: Interkommunales

  Interkempen: 90:81/82 Algemene documentatie: 1947-1976
  901.1:81/82 Statuten: 1954-1973
  923.4:81/82 Stand actief en passief: 1961-1974
  923.4: 81/82 Balans winst en verliesrekening: 1954-1963
  923.8:81/82 Jaarverslagen electriciteits- en gasverkoop: 1955-1966
  923.8: 81/82 Jaarverslagen: 1962-1973
  931:81/82 Verslagen raad van beheer: 1964-1973

  Pidpa 90:83 Algemeenheden en briefwisseling: 1971-1976
  923.8:83 Jaarverslagen: 1963-1973

  IOK 9:87 Documentatie: 1967-1975

  Kerkfabriek Sint Adrianus

  185.31 Samenstelling: 1945-1976
  185.35 Schatbewaarder:
  - Van Hees Bonifaas: 1953
  - August Turelinckx: 1969
  - Frans Van Hees: 1970
  205.1 Algemene briefwisseling: 1847-1932
  472.1 Begrotingen: 1931-1976
  475.1 Rekeningen: 1931-1975
  475.2 Rekening van klerk tot meester tussen:
  - Van Hees Bonifaas en Turelinckx August: 1969
  - Turelinckx August en Frans Van Hees: 1970
  506.16 Legaat Petrus Van Gestel: 1948
  861.31 Gebouwen: onderhoudswerken (1950-1975)

  Kerkfabriek Sint Servatius

  185.31 Samenstelling: 1945-1976
  185.35 Schatbewaarder Jos Bastijns: 1972-1973
  398.53 Personeel: 1947
  472.1 Begrotingen: 1921-1976
  475.1 Rekeningen: 1921-1975
  475.2 Rekening van klerk tot meester tussen Jos Bastijns en Jos Heyns: 1972
  506.16 Legaat Maria Van Beek: 1938
  508 Verzekeringen: 1947
  861.31 Gebouwen: onderhoudswerken (1904-1969)