Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Modern Gemeentearchief Weelde
 1. Groep I: Structuur

  142.7 Gewestelijke ontvanger: 1976
  143.3 Bestuur van douanen en accijnzen: 1952-1966
  143.43 Inlichtingen van en aan de belastingsdiensten: 1947-1976
  143.49 Fiscale commissie: gemeentelijke afgevaardigde: 1954-1973
  143.6 Kadaster: documentatie (1930-1963)
  143.63 Kadastrale inkomens: perekwatie (1955-1975)
  156.5 Bestuur der posterijen: 1961-1965
  165.13 Inlichtingen aan de vrederechter: 1955-1972
  171.6 Arrondissementscommissaris: 1945-1975
  172.2:504.3 Gemeenteraad: dagorden (1927-1949)
  172.20 Gemeenteraad: reglement van inwendige orde (1959-1968)
  172.201 Gemeenteraad: samenstelling (1903-1970)
  172.203 Gemeenteraad: presentiegelden en zitpenningen (1929-1975)
  172.30
  Kollege van burgemeester en schepenen: samenstelling (1946-1964)
  Kollege van burgemeester en schepenen: algemeenheden en briefwisseling (1959-1976)
  172.301 Kollege van burgemeester en schepenen: wedden (1946-1976)
  172.31 Kollege van burgemeester en schepenen: verkiezingen en benoemingen (1910- 1946)
  172.4
  - Burgemeesters van Weelde: lijst(1802-1976)
  - Burgemeesters: alfabetisch
  - Toespraken door burgemeester: 1961-1973
  172.40 Burgemeester: algemeenheden en briefwisseling (1947-1976)
  172.45 Burgemeester als gevolmachtigde of afgevaardigde van de gemeente: 1959- 1976
  181.375 Gemeentekrediet van België
  - Register der hulpboeken: 1939-1949
  - Documentatie: algemeenheden (1911-1975)
  189.2 Watering Arendonk: documentatie (1954-1957)
  193
  - Mens en Ruimte: 1963-1965
  - België in de wereld B.I.W. (1969)
  - Economische raad van de provincie Antwerpen (1976)

  Groep II: Organisatie

  201.12 Tijdschriften: 1946-1963
  201.8
  Oud Archief: 1818-1910
  Archief der gemeente: briefwisseling (1899-1976)
  201.802 Inventaris van het archief: 1978
  205.1
  - Registers van briefwisseling: 1897-1949
  - Algemene briefwisseling: 1943-1976
  205.33 Inlichtingen aan officiële instanties: 1942-1946
  205.34 Abonnementen: tijdschriften en boeken (1954)
  211 Diensturen en prestaties personeel: 1944-1975
  211:8 Diensturen en prestaties werklieden: 1958-1971
  232.1 Personeelskader: 1904-1975
  232.2:55 Onderwijzend personeel: opgave van de getalsterkte (1951-1954)
  261.11
  - Aankoop vrachtwagen met kipbak en latere verkoop (1955-1960)
  - Aankoop vrachtwagen Bedford (1960)
  - Aankoop vrachtwagen Mercedes-Benz (1970-1971)
  - Aankoop tweedehandse vrachtwagen: 1975
  261.12 vrachtwagen Bedford: onderhoud (1965)
  268.2 Telefoon: 1956-1976
  281.10 Kantoormachines en kantoorapparaten: onderhoudscontracten (1975)
  281.11 Aankopen schrijfmachines: 1946-1972
  281.12 Machines voor het verveelvoudigen en reproduceren van documenten: 1945- 1972
  281.91 Blusapparaten: 1962
  282.1 Aankopen meubelen gemeentehuis: 1954-1959
  283.13
  Aankoop van kolen: 1950-1958
  Aankopen benzine en mazout: aanbestedingen en leveringen (1952-1976)
  283.15 Aankopen van gas in flessen: 1957-1958
  283.6 Andere onderhoudsdiensten en werken voor het onderhoud: 1922-1974
  284.4:58 uitrusting en bewaking politiepersoneel: 1943-1951
  284.41:58 Politiepersoneel: kledij (1931-1953)

  Groep III: Personeel

  30
  - Personeelsregister: 1942-1972
  - Personeel: algemene documentatie: 1879-1951
  300 Geldelijk statuut gemeentepersoneel: 1958-1976
  300:201.4 Gemeentepersoneel: statistieken (1950-1976)
  310.1 Openstaande betrekkingen en dienstaanbiedingen: 1911-1976
  311 Personeel: aanwerving en benoeming (1942-1974)
  312 Personeel: tijdelijke benoemingen: 1941-1966
  314 Examen betrekking geschoold werkman: 1956-1957
  320.2 Loonautomatisering: 1969
  321.07 Weddevoorschotten: 1946
  321.1
  - Wedden gemeentepersoneel: documentatie (1929-1976)
  - Onderrichtingen over weddestatuut en weddeschalen (1941-1975)
  321.1:55 Wedden onderwijzend personeel: 1943-1976
  321.1:8 Wedden werklieden: 1944-1961
  321.2 Weddeberekeningen gemeentepersoneel: 1957-1972
  321.2:55 Weddeberekeningen onderwijzend personeel: 1970-1976
  321.6 Onderwijzend personeel: bijwedden (1920-1962)
  322.11 Haard- en standplaatstoelage (1950-1966)
  322.13 Programmatietoelage: 1971
  322.26 Vakantiegeld en gezinsverlofgeld: 1949-1963
  322.27 Kompensatietoelagen: 1942-1965
  322.33 Toelagen voor buitengewone prestaties: 1950-1976
  322.41 Begrafenistoelagen: 1958-1975
  323:55 Onderwijzend personeel: vergoedingen (1924-1972)
  323.11/12 Schepencollege en personeel: verplaatsings- en verblijfsvergoedingen (1959- 1972)
  323.29 Personeel: andere vergoedingen (1945-1974)
  324 Vergoedingen en bezoldigingen aan personen buiten de administratie (1950- 1962)
  328:55 Onderwijzend personeel: pensioenen (1906-1973)
  328.61
  - Provinciale pensioenkas (1921-1974)
  - Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (1933-1976)
  334 Personeel: tuchtregeling (1974)
  336 Verlof gemeentepersoneel (1948-1976)
  344.0
  R.M.Z. wetgeving: 1941-1952
  R.M.Z. documentatie: 1942-1972
  344.08 R.M.Z. kwartaalaangiften (1965-1976)
  344.4 Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag
  - briefwisseling en documentatie: 1930-1972
  - kwartaalaangiften (1946-1976)
  344.5 Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie: 1958-1976
  345.1 Gemeenschappelijke sociale dienst: 1973-1975
  397.2
  - Bedienden bevoorradingsdienst: alfabetisch gerangschikt
  - Bedienden administratief personeel: alfabetisch gerangschikt
  397.2:55 Onderwijzend personeel: alfabetisch gerangschikt
  397.2:58 Politiepersoneel: alfabetisch gerangschikt
  397.2:8
  - Poetsvrouwen: alfabetisch gerangschikt
  - Werklieden: alfabetisch gerangschikt

  Groep IV: Financiën

  4:205.1 Financiën: algemeenheden en briefwisseling: 1897-1976
  421.1 Directe belastingen: 1966-1971
  472.1
  - Gemeentebegrotingen: 1914-1975
  - Gemeentebegrotingen: documentatie (1894-1975)
  473.13/24
  Grootboeken van ontvangst en uitgaven: ontvangerij (1946-1975)
  Grootboeken van ontvangst en uitgaven: secretariaat (1946-1975)
  473.21 Bestelbons (1976)
  473.261 Fakturen: 1918-1946
  474.1
  - Dagkasboeken: 1927-1975
  - Dubbels dagkasboek (1948-1976)
  474.21 Uittreksels postrekening: 1936-1976
  474.22 Rekening gemeentekrediet:
  - dossiers met uittreksels: 1948-1973
  - uittreksels: 1916-1976
  474.24 Hulpdagboeken der belastingen: 1922-1976
  474.33 Kastoestanden: 1937-1954
  475.1
  - Gemeenterekeningen: 1931-1974
  - Rekeningen en bewijsstukken: 1946-1975
  - Gemeenterekeningen: briefwisseling (1891-1976)
  475.2
  - Rekeningen van klerk tot meester: 1905-1943
  - Eindrekeningen: 1905-1943
  482.3 Geldbeleggingen en effectendepots: 1893-1967
  483.2 Fonds der gemeenten: oppervlakten der wegen (1924-1973)
  483.3 Kasgeldfonds: 1948-1949
  484.0 Belastingen: algemeenheden (1920-1974)
  484.011 Rechtstreekse belastingen (1920-1948)
  484.012 Onrechtstreekse belastingen: 1923-1948
  484.05 Belastingen: vervolgingen (1957)
  484.06 Belastingen: bezwaren (1935-1937)
  484.07 Belastingen: ontlastingen (1954-1976)
  484.11/12
  - Opcentimes op de rijksbelastingen: 1916-1976
  - Provinciale belastingen: 1916-1976
  484.241/242 Belastingen op het tewerkgesteld personeel en de drijfkracht: 1964-1976
  484.264 Belastingen op het openhouden van drankslijterijen na het algemene sluitingsuur: 1956-1961
  484.272 Belasting op de danspartijen: 1948-1976
  484.315 Belastingen op het ophalen van huisvuil: 1961-1975
  484.351 Belasting op het ruimen van onbevaarbare waterlopen: 1956-1963
  484.352 Vleeskeurrechten: 1913-1964
  484.355 Belastingen op de jachtvergunningen: 1954-1959
  484.47 Belastingen op de afgifte van administratieve stukken: 1950-1961
  484.58 Achterstallige huurgelden: 1961-1969
  485
  - Toelagen aan verenigingen: 1928-1976
  - Toelagen door de gemeente aan de kerkfabriek: 1944-1973
  487.1 Leningen: 1916-1976
  487.6 Verdiscontering staatssubsidies: 1966
  487.7 Kredietopeningen: 1927

  Groep V: Overheidshandelingen

  501.11 Landgrenzen: grensnazicht (1894-1976)
  501.24 Fusies van gemeenten (1970-1976)
  501.34 Straatnamen en huisnummers: 1956-1976
  501.42 Geschiedenis der gemeente Weelde: 1867-1976
  501.43 Gemeentewapen: 1913-1974
  501.6 Klasseverheffing en rangschikking der gemeente: 1947-1973
  501.8 Vriendschapsbetrekkingen met andere gemeenten, met het buitenland, enz: 1973
  504.71 Register der onderzoeken de commodo et incommodo: 1957-1959
  504.72 Registers der bekendmakingen: 1929-1950
  505.5 Geschillen en rechtsvorderingen
  - briefwisseling: 1961
  - dossiers: 1944-1969
  508 Verzekeringen:
  - briefwisseling A.G.: 1939-1975
  - briefwisseling O.M.O.B.: 1939-1975
  - vervallen polissen: 1932-1976
  508.33 schoolverzekeringen: 1941-1976
  509.2 Jaarlijkse verslagen: 1922-1970
  51:201.4 Burgerlijke Stand: statistieken (1940-1974)
  510 Burgerlijke Stand: algemene documentatie (1911-1975)
  510.1 Registers burgerlijke stand: 1812-1975
  510.13 Burgerlijke Stand: nazicht registers (1937-1976)
  510.14 Randmeldingen: 1947-1976
  511.02
  Geboorteakten: briefwisseling (1827-1976)
  Geboorteakten: minuten (1951-1976)
  511.21 Erkenning kinderen: 1942-1974
  511.22 Wettiging door adoptie: 1970-1973
  512.02 Huwelijksakten: minuten (1962-1975)
  512.1 Huwelijksafkondigingen: 1951-1975
  512.7 Huwelijksakten: uittreksels (1948-1976)
  513 Echtscheidingen: 1970-1975
  514.02 Overlijdensakten: documentatie (1850-1976)
  514.21
  - Verlof tot begraven: registers (1936-1975)
  - Toelating tot begraven en lijkenvervoer (1944-1976)
  514.7 Bericht van overlijden: 1948-1976
  515 Nationaliteit: 1860-1976
  517.2 Naamsveranderingen: 1947-1971
  519.2 Notaris Segers: eedaflegging (1963)
  520 Bevolking: briefwisseling en documentatie (1908-1963)
  520.1
  - Oude bevolkingsregister: 1830
  - Bevolkingsregisters: documentatie (1962-1974)
  520.9
  - Demografische statistieken: 1919-1974
  - Demografische statistieken: documentatie (1962-1974)
  521:201.4 Volkstellingen
  - documentatie en briefwisseling: 1891-1970
  - gezinsformulieren: 1947-1970
  521.01
  - Geboorten in andere gemeenten: 1962-1976
  - Huwelijken in andere gemeenten: 1948-1976
  521.1/2 Woonstveranderingen: 1970-1976
  521.51
  - Identiteitskaarten: documentatie (1947-1976)
  - Identiteitskaarten: P.V.van kasnazicht (1952-1976)
  - Identiteitskaarten: verslagen over een onderzoek naar de persoonlijkheid: 1951-1961
  521.52
  - Reispassen: documentatie (1954-1975)
  - Reispassen: inlichtingsbulletin (1951-1976)
  521.53 Grensarbeiderskaarten: 1946-1960
  522.0 Vreemdelingen: briefwisseling (1894-1974)
  522.01
  - Vreemdelingenregister: briefwisseling (1916-1948)
  - Vreemdelingenregister
  522.05
  - Vreemdelingen: inlichtingsbulletin en briefwisseling (1912-1949)
  - Inlichtingsbulletins nrs.1-162.
  522.1 Register tot inschrijving der verblijfstitels der vreemdelingen: 1958-1966
  522.41 Arbeidsvergunningen voor vreemdelingen: 1948-1957
  522.42 Beroepskaarten vreemdelingen: documentatie (1946-1965)
  522.5 Identiteitskaarten vreemdelingen: 1949-1954
  527 Rantsoenering: 1943-1970
  528 Bevoorrading petroleumprodukten: 1956-1973
  531.1 Kiezerslijsten: 1926-1978
  531.102 Registers der kiesonbekwaamheden: 1872-1971
  531.12 Kiezerslijsten: herziening (1945-1975)
  531.14
  Kiesbezwaren: registers (1919-1957)
  Kiesbezwaren: documentatie (1953-1976)
  531.17 Drukken, levering en verkoop van kiezerslijsten: 1953-1955
  531.5 Werkrechtersraad: herziening kiezerslijsten: 1950
  531.7 Lijst der gezworenen: 1938-1973
  533.1 Parlements en provincieraadsverkiezingen: 1908-1974
  533.3 Gemeenteraadsverkiezingen: 1895-1976
  533.5 Werkrechtersraad: verkiezingen (1950)
  541.2 Militielichtingen: briefwisseling (1911-1965)
  541.26 Dienstweigeraars en wederspannelingen:
  - briefwisseling: 1952-1956
  - lijst
  - dossiers van A-Z
  541.44/45 Militairen met onbepaald verlof: wederoproeping onder de wapens: 1950-1976
  541.48 Definitief verlof: 1960-1964
  541.6
  - Militievergoedingen: briefwisseling (1940-1976)
  - Militievergoedingen: registers (1940-1949)
  - Militievergoedingen: toekenning (1954-1976)
  - Militievergoedingen: verzamelstaten en ontvangstbewijzen (1952-1962)
  - Militievergoedingen: verzamelstaten en ontvangstbewijzen: dubbels (1957- 1963)
  542 Militaire opeisingen: 1919-1960
  542.2 Opeising onroerende goederen: 1946-1964
  542.24 Inkwartiering van troepen: 1932-1959
  542.3 Opeising roerende goederen: 1944-1947
  542.31 Opeising van voertuigen: 1932-1961
  542.5 Leveringen aan het leger: 1944
  546.01 Militair geografisch instituut: bewaken van signalen en merktekens: 1955-1976
  546.02 Militaire erfdienstbaarheden: 1963
  546.12 Munitiedepot Weelde: 1971
  546.16 Territoriale wacht voor luchtafweer: 1948-1956
  546.2 Burgerlijke bescherming: algemeenheden en documentatie (1939-1955)
  546.2 Korps burgerlijke bescherming: 1956-1976
  546.21 Burgerlijke bescherming: sirenen (1940-1945)
  546.22 Burgerlijke bescherming: schuilkelders (1943-1953)
  547 Oorlogsgevolgen: 1939-1948
  547.42 Graven en monumenten: oprichting en onderhoud (1958-1973)
  547.5 Oorlogsschade: 1921-1950
  547.52
  - Oorlogsschade aan bossen: herstel (1930-1965)
  - Oorlogsschade aan electriciteitsleidingen: herstel (1941-1968)
  - Oorlogsschade aan goederen: wederopbouw (1943-1966)
  547.6 Recuperatiegoederen: 1944-1947
  537.62 Onder sekwester gestelde goederen: 1947
  55:201.4 Gemeentescholen: statistieken (1962-1976)
  550 Onderwijs: algemene documentatie (1898-1976)
  550.0 Onderwijs: subsidiëring (1946-1955)
  550.01/03 Onderwijs: werkingstoelagen (1959-1975)
  550.05 Toelagen voor schoolbehoeften: 1914-1954
  550.1 Leerplicht en schoolbezoek: 1937-1976
  550.121 Lijsten der schoolplichtige kinderen: 1923-1975
  550.13 Staking (1975)
  550.201 Oprichting gewestelijke land- en tuinbouwschool te Weelde: 1958-1965
  550.203 Splitsing school centrum: 1954-1955
  550.205 Aanneming van scholen: 1898-1960
  550.212 Onderwijs: personeelsaangelegenheden: 1939-1976
  550.231 Schoolreglement: 1924-1958
  550.232 Nieuw leerplan: 1958-1959
  550.233 Onderwijzend personeel: verlof (1954-1976)
  550.234 Examens en proefwerken: 1951-1975
  550.24 Aankopen schoolbehoeften: 1908-1976
  550.26 Aankopen didactisch materiaal en didactische hulpmiddelen: 1968-1974
  550.26 Aankoop schoolmeubelen: 1924-1971
  550.27 Medisch schooltoezicht: 1918-1972
  550.28 Onderwijs: inspektie (1920-1976)
  550.322 Schoolreizen: 1948
  550.341 Onderwijs: prijsuitdeling (1891-1965)
  550.38 Schooltijdschriften: 1972
  550.43 Ontspanning: sport (1943-1972)
  550.45 Kursussen buiten de lesuren: 1921-1947
  550.55 Nationaal studiefonds: 1957-1960
  550.56 Fonds der meestbegaafden: 1922-1956
  550.57 Vervoer der leerlingen: 1965-1975
  551 Kleuter- en lager onderwijs: 1879-1960
  552 Buitengewoon lager onderwijs: 1960-1974
  554 Technisch onderwijs: 1923-1962
  56 Kultuur: documentatie (1974-1976)
  560.1 Schone kunsten en letteren: 1952-1974
  562.1 Bibliotheken: 1905-1976
  568 Monumenten en landschappen: 1904-1957
  57:506.11 Aankopen van grond: 1893-1974
  57:506.12 Verkopen van eigendommen
  - Documentatie en briefwisseling: 1931-1975
  - Verkoopakten van wegen nrs.78-47-175-45: 1930-1969
  - Verkopen van grond: 1942-1948
  - Verkopen van grond Geelse leegte: 1946-1953
  - Verkopen van wegoverschotten van buurtwegen nrs.32 en 42: 1947-1949
  - Verkoop perceel gemeentegrond Breukelsgoorheyde: 1959
  - Verkoop oud gemeentehuis en oude meubels: 1960
  - Verkopen gronden en schoolgebouwen van de gemeente centrum: 1960-1963
  - Verkoop oude schoolgebouwen: 1961-1965
  - Verkoop gronden aan naastenliefde: 1962
  - Verkoop gemeentegronden te Weelde: 1964-1967
  - Verkoop gronden Arendonk I en II
  - Verkoop strook gemeentegrond D 730 b2 wegoverschot 3a 40 ca 1965-1967
  - Verkoop gemeentebos Zuid-Wegmeer: 1966
  - Verkoop gemeentegrond palende aan naastenliefde: 1966-1969
  - Verkoop overblijvende gronden te Arendonk: 1969
  - Verkoop afgeschafte deel weg nr.21: 1972
  - Verkoop landbouwgrond Groenendaal: 1972-1973
  - Verkopen bouwgrond Hoek Bosven-Stationstraat: 1972-1975
  - Verkoop verkavelingsstukken Stationsstraat: 1972-1975
  - Verkoop gemeentegronden Bedafsedijk: 1972-1975
  - Verkoop vroegere grond Rijkswacht aan Naastenliefde voor het bouwen van bejaardenwoningen: 1974-1975
  - Verkoop strook grond van voormalige rijkswachtterrein aan Van VeunenWillem: 1974-1975
  - Verkoop gemeentegronden Bedafse Heide: 1975-1976
  - Verkoop gerief vierde graadsklas: 1976

  57:506.14 Ruilen van eigendommen: 1956-1975
  57:506.17
  - Onteigeningen voor aanleg B.S.G.V. 302/3: 1952-1962
  - Onteigening door de N.M.K.L. langs de nieuwe verbindingsbaan: 1956-1959
  57:506.361 Verhuren van gebouwen: 1934-1961
  57:506.361 Verhuren visvijver: het speeksel (1960-1961)
  57:506.361 Verhuren gronden:
  Naamlijst huurders: 1951-1966
  Pachtprijsverminderingen wegens waterschade: 1962-1965
  57:506.361 Verhuren van eigendommen
  - Briefwisseling: 1905-1975
  - Pachtopzeggingen: 1956-1976
  - Algemene huuraanpassing: 1958
  - Pachtoverdracht: 1952-1974
  - Dossiers: 1945-1975
  57.506.361 Verhuren gronden Watering Arendonk: 1954-1968
  57:506.362 Huren van eigendommen: 1922-1948
  57:506.365 Verhuren van het jachtrecht: 1928-1972
  57:506.367 Terbeschikkingstelling: 1895-1975
  570 Beheer van eigendommen: 1910-1956
  570.1 Sommier der eigendommen
  570.5 Heropmeting van huurgronden: 1957-1965
  571.10 Gemeentelokalen: algemeenheden (1956-1976)
  572.104 Kerkhof: bestemmingsverandering (1933-1934)
  572.105 Sluiting oud kerkhof: 1958
  572.11 Dodenhuisje kerkhof: 1959
  573.30 Houtverkoop: 1910-1974
  573.32 Bosbeheer en toezicht: 1916-1958
  575.0 Wegen: briefwisseling (1957-1965)
  575.03
  - Verlegging, afschaffing en wijziging van wegen: briefwisseling (1952-1961)
  - Buurtweg nr.58: gedeeltelijke afschaffing: 1913
  - Buurtwegen nrs.32-42: gedeeltelijke afschaffing (1947-1948)
  - Buurtweg nr.42: gedeeltelijke afschaffing: 1948
  - Buurtweg nr.40: onrechtmatige afschaffing: 1952-1953
  - Landbouwweg nr.134: afschaffing gedeelte (1953)
  - Wegen nrs.134 en 92: afschaffing gedeelten: 1953
  - Landbouwweg nr.21: afschaffing (1953-1954)
  - Landbouwweg nr.96: gedeeltelijke afschaffing (1953-1954)
  - Landbouwweg nr.92: gedeeltelijke afschaffing (1953-1955)
  - Weg nr.92: afschaffing (1953-1958)
  - Buurtweg nr.130: afschaffing (1954)
  - Wegen nrs. 21 en 134: gedeeltelijke afschaffing (1955)
  - Buurtweg nr.35: afschaffing (1955)
  - Pad nr.149: afschaffing (1957-1962)
  - Wegen nrs.56 en 57: afschaffing en verlegging van gedeelten: 1957-1969
  - Weg nr.3: verlegging (1959)
  - Weg nr.4: afschaffing (1959)
  - Weg nr.5: afschaffing (1959)
  - Weg nr.6: verlegging (1959)
  - Weg nr.7: gedeeltelijke verlegging (1959)
  - Wegen nrs.99 en 100: afschaffen van gedeelten en regularisatie: 1960
  - Weg nr.12: afschaffing gedeelte (1961)
  - Wegen nrs.99 en 100: afschaffing (1961)
  - Weg nr.125: verlegging (1962)
  - Weg nr.52: gedeeltelijke afschaffing: 1966-1971
  - Buurtwegen nrs.56 en 57: gedeeltelijke afschaffing (1967-1970)

  575.04 Rooilijnen: briefwisseling (1953-1969)
  575.21
  - Weg nr.105: regularisatie
  - Buurtwegen nrs.63-66-67: regularisatie (1949-1957)
  - Buurtwegen nrs.134: regularisatie: 1953-1958
  - Weg nr.96: regularisatie (1954-1957)
  - Wegen nrs.3-4-5-6: regularisatie (1954-1958)
  575.21
  - Wegen nrs.6 en 45: regularisatie (1956-1957)
  - Weg nr.7: regularisatie (1956-1957)
  - Weg Slegers Karel: regularisatie (1958)
  - Wegen nrs.100-63-56-58 en 99: regularisatie (1959-1961)
  576.0 Waterlopen: algemeenheden (1931-1947)
  576.01 Waterlopen: atlas klassificatie (1952-1969)
  576.03 Waterlopen: wijzigingen en afschaffingen (1961)
  577.1
  - Vliegveld: documentatie (1953-1971)
  - Vliegveld: onteigeningen (1952-1961)
  58 Politionele tussenkomsten: onderrichtingen en documentatie: 1940-1941
  581 Politie: openbare veiligheid (1913-1956)
  581.1 Verkeer: algemene briefwisseling (1955-1967)
  581.101 Rijbewijzen: documentatie (1968-1975)
  581.115 Snelheidsbeperkingen: 1959-1967
  581.116 Beurtelings parkeren: Koning Albertstraat (1966-1967)
  581.133 Gewichtsbeperking: 1956-1959
  581.135 Vervoer van ondeelbare voorwerpen: 1954-1968
  581.14 Signalisatie volgens de wegcode: 1971-1972
  581.15 Plaatselijk verkeer: 1972
  581.16 Tijdelijke politiereglementen op het verkeer tijdens vinkenprijskampen: 1966-1972
  581.16 Tijdelijke politiereglementen tijdens wielerwedstrijden: 1962-1971
  581.45 Ontploffingen en ontruimingen: 1943-1975
  582.51 Politiereglement op de openbare danspartijen: 1959-1974
  582.54 Sport en spelwedstrijden
  - autocrosswedstrijden: 1966-1976
  - motorcrosswedstrijden: 1948-1976
  - wielerwedstrijden: 1949-1976
  582.55 Politiereglement op het sluitingsuur van herbergen (1955-1975)
  582.91 Wapendracht: 1969
  582.923 Reisduiven: 1956
  583.21 Onbewoonverklaring van woningen door de politie: 1968-1974
  583.82 Drinkwateronderzoek: 1958-1976
  583.91 Lozen van afvalwaters: 1944-1976
  585.14 Loterijen en tombola's
  - briefwisseling: 1959-1975
  - Vergunningen: 1953-1976
  585.2 Kollekten langs de openbare weg: 1959-1971
  586.3 Bijzondere wachters (A-Z): 1944-1952
  587 Justitie: 1899-1950
  587.07 Epuratie inzake burgertrouw: 1948
  587.3 Tenuitvoerlegging van straffen: 1910
  587.4 Ontheffing van straffen: 1948
  587.4 Gratie en amnestie: 1937-1943
  587.41 Voorwaardelijke invrijheidsstelling: 1921-1953
  687.44 Voogdij: 1948-1950
  587.45 Eerherstel: 1946-1952
  587.71 Goed zedelijk gedrag: 1943-1946
  589.2 Deurwaarderexploten: 1897-1976

  Groep VI: Sociale activiteiten

  602 Verzoekschriften en documentatie: 1976
  - Peterschap Koning
  - Meterschap Koningin
  621.1
  - Pensioenen: briefwisseling en documentatie: 1900-1973
  - Register van ouderdomspensioenen: 1920-1933
  621.3 Werkloosheid: wetgeving (1931-1956)
  621.35 Tewerkstelling werklozen
  - briefwisseling: 1944-1975
  - loonstaten: 1951-1965
  621.4 Programmatietoelage aan werklozen: 1968-1969
  622.0 Arbeid: algemeenheden (1945-1962)
  624 Sociale werken en diensten: 1956-1969
  624.151 Geboortepremies: 1952-1954
  624.154 Voorhuwelijkssparen: 1960
  624.5
  Gehandicapten, gebrekkigen en verminkten: 1936-1964
  Doofstommen: 1955-1962
  Blindenstok: 1954-1962
  624.8 Hulp in geval van natuurrampen of bij ongevallen: 1943-1953
  624.93 Spullenhulp: 1958-1959
  625 Nationaal instituut voor de huisvesting: 1961-1973
  625.301 Bouwpremies: 1951-1976
  625.302 Woningsanering: verleende subsidies (1954-1974)
  625.302 Isolatiepremies: 1973-1976
  625.304 Huishuur: 1952
  625.32
  Gewestelijke maatschappij voor de kleine landeigendom: 1944-1976
  Gewestelijke bouwmaatschappij Naastenliefde: documentatie (1959-1976)
  N.V.Kempische Heerd: 1964
  625.33 Kredietmaatschappij familiegeluk N.V.: 1962
  625.33 Nationale Landmaatschappij: bouwen van 10 kleine landeigendommen met uitbreiding tot 20 te Weelde (Wijk Deenakkers): 1968-1976
  625.5
  Inlichtingen betreffende de woontoestand: 1959
  Krotwoningen: 1942-1945
  625.51 Slopen van gebouwen en woningen: 1970
  625.52 Slopingstoelagen: 1960-1975
  630 Openbare gezondheid: algemeenheden (1949-1975)
  630.1 Gezondheidscommissie in verband met de melkerij "De Verbroedering": 1942
  631 Uitoefening van de geneeskunde: briefwisseling (1937-1967)
  631.2 Geneesheren: 1953-1969
  631.4 Apothekers: 1970-1972
  632 Inentingen: algemene briefwisseling (1957-1958)
  632.11 Inentingen tegen kinderverlamming: 1957-1976
  632.15 Pokinentingen
  - Registers: 1885-1944
  - Documentatie: 1944-1976
  632.16 Inentingen tegen kroep: 1943
  633 Besmettelijke ziekten: geelzucht (1973)
  633.13 Roodvonk: 1955-1970
  633.16 Difteritis: 1965
  633.18 Longtuberculose: 1957
  633.4
  - Volksdispensarium voor de bestrijding van T.B.C.: 1924
  - Preventief kankeronderzoek: 1961-1974
  633.42 Preventieve geneeskunde: radiologisch onderzoek (1949-1975)
  634 Ontsmettingsdienst: 1931-1963
  634.1 Vervoer van dieren: 1946
  635 Toezicht op vleesprodukten: 1895-1940
  635.8 Vleeskeurder: 1929-1949
  637 Leefmilieu: 1972
  637.2 Lozen van afvalwaters: 1970-1972
  637.73 Boomplantingsdag: 1970
  639.12 Vilbeluik: 1943-1972
  639.5 Bloedinzameling: 1968-1976
  641 Toerisme: 1942-1976
  642 Ceremoniën: 1891-1976
  643.3 Vaderlandse plechtigheden: 1930-1945
  642.4 Huwelijk van Z.M. De Koning met Dorina Fabiola 15 december 1960
  642.5 Inhuldiging gedenksteen nieuw gemeentehuis: 1963
  642.72 Gouden Bruiloft: 1946
  643.1 Kermissen: 1963-1969
  646.0 Verenigingen: algemeenheden (1957-1973)
  646.7 Rood kruis: 1944
  651 Lichamelijke opvoeding en sport: 1959-1975
  653.1 Speelpleinen en openluchtcentra: 1953-1971
  653.5 Kampeerterreinen: briefwisseling (1962-1972)
  691 Eretekens: 1905-1976

  Groep VII: Economische activiteiten

  702.3
  - Vestigingswet: documentatie (1961-1970)
  - Vestigingspremie zelfstandige: 1970-1976
  711:201.4 Landbouwtellingen: 1931-1976
  711.0 Landbouw: algemeenheden (1945-1969)
  711.07 Landbouwcommissie: 1963
  711.11
  - Valorisatiepremies voedergranen: 1957-1961
  - Hooibedeling: 1959
  - Hulp aan landbouwers: 1966
  - Subsidies aan tuinders: 1967-1975
  711.301
  - Verbeteringswerken gronden: 1900-1950
  - Ontginning woeste gronden door Nederlandse Heidemaatschappij Arnhem: 1943
  - Ontginning van woeste gronden door Stulan: documentatie (1941-1950)
  711.41 Verdelging van onkruid: 1957-1969
  711.421 Rattenverdelging: 1952-1971
  711.423 Coloradokever: 1940-1947
  711.5 Landbouwschade: 1954-1976
  712.0 Afbakening Zand- en bosbouwzone: 1966-1967
  713 Wild en jacht: 1949-1960
  713.01 Jachtvergunningen: 1957
  713/714 Jacht en Visserij: 1912-1949
  714 Vis en visvangst: 1965
  715 Vogel en vogelvangst: 1964
  72 Veeteelt: 1893-1903
  720.2 Lijst der goedgekeurde stieren: 1952-1975
  720.3 Berenkeuring: 1957-1976
  720.4 Bokkenkeuring: 1957-1962
  721 Veeprijskampen en tentoonstellingen: 1941-1958
  723.01 Veeteelt: grensbeweiding (1893-1971)
  724.1/3 Veeziekten: 1905-1950
  724.11 Mond- en klauwzeer: 1947-1966
  724.13 Varkenspest: 1969-1973
  724.17 Rundhorzelbestrijding: 1955-1960
  724.29 T.B.C.: 1956-1961
  724.32 Distomatose: 1959
  73 Nijverheid: 1966-1976
  733.20 Steenkoolconcessie: 1959
  737.2 Aanmoediging ambachtswezen: 1956-1960
  73/74 Nijverheid en handel: documentatie (1945-1957)
  740 Algemeenheden handel: 1955-1973
  742.03 Wekelijkse rustdag: 1961-1975
  742.2 IJking van maten en gewichten: 1893-1975
  742.5 Ambulante handel: 1954-1976
  744 Markten, hallen, enz.: 1950-1976
  752.1/2
  - oude hinderlijke inrichtingen: 1919-1949
  - hinderlijke inrichtingen: 1e en 2e klas: documentatie en briefwisseling (1946- 1975)
  - registers hinderlijke inrichtingen: 1925-1957

  Groep VIII: Openbare werken

  802.485 Openbare werken: subsidiëring (1963-1973)
  802.1 Openbare werken: vijfjarenplan (1947-1948)
  803 Openbare werken: leveringen en afschriften van statistieken (1965-1969)
  803
  Technische dienst: materialen (1950-1975)
  Electriciteitsdienst Weelde
  81
  - Documentatie: 1924-1953
  - Opname en berekening van het verbruik: register (1954)
  - Opname en berekening van het electriciteitsverbruik van particulieren: persoonlijke dossiers
  - Opname en berekening van het electriciteitsverbruik: maandelijkse afrekeningen (1938-1950)
  81:473.26
  - Mandatenboeken: 1930-1947
  - Mandaten: 1938-1954
  81:474.1 Dagboeken van ontvangsten en uitgaven
  Dagboeken der ontvangsten: 1933-1937
  Dagboeken der uitgaven: 1933-1937
  81:475.1 Rekening bewijsstukken: 1940-1954
  810 Electriciteit: algemene briefwisseling en documentatie (1924-1974)
  810.1 Electriciteitstarieven: 1947-1957
  810.2 Aankoop stroom van Interkempen: 1955-1958
  812 Electriciteitskabines: 1941-1969
  813 Electriciteitsnet: onderhoud en uitbreidingen (1940-1976)
  815 Openbare verlichting: onderhoud en uitbreidingen (1952-1978)
  816 Klachten electriciteit: 1938-1971
  817 Speciale lichtpaal op voetbalveld S.K.Weelde: 1972
  823
  - Aardgasleiding Poppel-Blaregnies vak Poppel-Heist Op Den Berg: documentatie (1966-1968)
  - Aardgasleiding vak Poppel - Weelde - Overijse: documentatie (1966-1971)
  - Aardgasleiding vak Weelde - Herentals: documentatie (1972)
  - Aardgasleiding vak Poppel- Itegem: documentatie (1973-1974)
  - Aanleggen aardgasleiding Poppel- Weelde - Zandhoven: onderzoek de commodo et incommodo: 1974
  - Aardgasleidingen: documentatie (1971-1976)

  826 Aardgasleiding: contacten met partikulieren (1967-1968)
  830.1 Waterbedeling: tarieven (1972-1973)
  833 Waterleidingsnet: onderhoud en uitbreidingen (1960-1974)
  836 Waterleidingsnet: aansluiten van partikulieren (1971-1972)
  842 Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen: documentatie (1898-1976)
  842 Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen: aandeel van de gemeente: 1906-1936
  843.3 Sloping Stationsgebouw N.M.B.S. spoorlijn 29 sektie D 769/2: 1975
  844 Luchtvaart: algemene documentatie (1953-1975)
  845
  - Autobusdienst: documentatie (1925-1973)
  - Vergunning N.M.B.S.: uitbating stadsautobusdiensten (1964)
  - Autobusdienst Turnhout - Baarle Hertog: 1961-1964
  - Autobusdienst Turnhout - Poppel - Turnhout Statie: 1962-1967
  - Autobusdienst Turnhout - Weelde -Poppel: 1906-1918
  - Autobusdienst Weelde - Arendonk: 1965-1970
  845.3 Autobusdienst: schuilhuisjes (1963-1976)
  846 Taxibedrijf Jos Van Loon: 1955-1964
  848.1
  - Openbare telefooncellen: 1967-1974
  - R.T.T.: briefwisseling (1953-1972)
  - Telefoonnet: onderhoud en uitbreidingen (1906-1976)
  848.2 Posterijen: briefwisseling (1957-1974)
  848.4 T.V.-distributie: 1972-1976
  851.2 Rioleringswerken: briefwisseling (1937-1974)
  851.6 Riolering: aansluiting van particulieren (1944-1946)
  853 Reinigingsdienst: 1960-1973
  854.1 Ophalen van huisvuil: 1959
  854.27 Vuilnisbelt Th.Verheyen: 1950
  854.7
  - Storten plaasterafval te Weelde op de gemeentelijke stortplaats: 1974-1976
  - Stortplaats Beerse: storten van industrieel afval: 1975
  857.0
  - Brandweer: algemeenheden (1909-1976)
  - Verzekeringen: brandweer (1938-1970)
  857.01 Brandweer: basis- en grondreglement (1937-1972)
  857.03 Brandweer: groepen en overeenkomsten (1942-1973)
  857.1 Brandweerpersoneel: 1951-1976
  857.24 Brandweer: brandrapporten, hulpverleningen en tussenkomsten (1946-1976)
  857.8
  - Aankopen brandweermateriaal: 1938-1976 (documentatie)
  - Aankopen brandweermateriaal: 1953-1955
  861 Verbeteringswerken aan gebouwen: 1882-1946
  861.11
  - Bouwen van gemeentehuis: 1857
  - Onderhoudswerken gemeentehuis: 1950-1963
  - Bouwen nieuw gemeentehuis: 1957-1962
  - Verbetering centrale verwarming gemeentehuis: 1964
  - Onderhoudswerken gemeentehuis: 1964-1966
  - Centrale verwarming: wachtlokaal gemeentehuis (1969)
  - Schilderen gemeentehuis: 1972
  861.15 Bouwen garage en bergplaats: 1971-1975
  861.2
  - Verbeteringswerken aan scholen: 1904-1948
  - Bouwen schoollokalen: briefwisseling (1905-1954)
  - Onderhoud schoolgebouwen: 1944-1974
  - Gemeenteschool Weelde-Hegge: vergrotingswerken (1946-1955)
  - Onderhoudsschildering school Hegge: 1975
  - School Weelde-Statie: verbouwing (1957-1958)
  - Jongensschool Weelde Straat: bouwen en onderhoudswerken: 1952-1965
  - Gemeenteschool Weelde-Centrum: herstelling en onderhoudswerken (1958- 1975)
  - Bouwen van school met vier klassen, turnzaal, douches te Weelde Centrum: 1962-1972

  861.2/3
  - Schilderen school Hegge
  - Schilderen en vloeren pastorij Sint Michiel: 1969-1972
  861.31
  - Herstel oorlogsschade klokken: 1950
  - Onderhoudswerken kerk St.-Jan: 1966-1976
  - Onderhoudswerken kerk St.-Michiel: 1948-1976
  - Herstel dak kerk St.-Michiel: 1967-1972
  - Herstellingswerken kerk St.-Pieter Weelde-Station: 1957-1968
  - Bouwen pastorij: 1902-1903
  - Onderhoudswerken pastorijen: 1929-1976
  - Onderhoudswerken pastorij St.-Jan: 1957-1974
  - Pastorij St.-Michiel: onderhoudswerken: 1959-1967
  - Pastorij St.-Michiel: herstellingswerken (1965-1969)
  - Pastorij St.-Michiel: aanleg centrale verwarming: 1969-1970
  - Pastorij Weelde-Statie: onderhoudswerken (1950-1975)
  - Pastorij Weelde-Statie: plaatsen centrale verwarming: 1965-1972
  - Pastorij Weelde-Statie: schilder- en behangwerken: 1967-1968

  861.35
  Bouwen rijkswachtkazerne langs nieuwe verbindingsbaan: 1954-1959
  Afbraak rijkswachtgebouw: 1964-1968
  861.63 Bouwen instruktiezwembad Weelde: 1971-1972
  861.774 Bouwen bejaardencentrum Weelde: documentatie (1975)
  862.1
  - Bouwen van muur rond kerkhof Weelde-Statie: 1941-1947
  - Aanleg kerkhof Sint Michiel: 1954-1958
  - Bouwen berghuisje op de begraafplaats Sint Jan: 1967-1968
  - Aanleg nieuw kerkhof voor de parochies St.-Michiel en St.-Jan: 1971-1973
  - Uitbreiding kerkhof Sint Michiel: 1976
  862.2
  - Aanleg groene ruimten: 1960
  - Overname beplanting door de gemeente en pachtopzeg Jos Swaan: 1961
  - Aanleg groene ruimten rond school en gemeentehuis: niet uitgevoerd (1970)
  863.3 Bossen: werken en exploitatie (1958-1972)
  863.32 Vellen van lindebomen in de Dreef: 1969-1970
  863.38 Herbebossingswerken: 1948-1976
  865.1/2 Wegenwerken:
  - Buurtwegen van groot verkeer: onderhoudswerken (1945-1976)
  - Wegen onderhoudswerken: briefwisseling (1891-1976)
  - Wegenwerken langs de rijksweg Turnhout-Tilburg: 1936-1939
  - Wegenwerken aan de buurtwegen nrs.71 en 29: 1939-1941
  - Leggen van voetpaden langs de staatsbaan Turnhout-Tilburg doortocht Weeldestraat: 1939-1943
  - Verbeteringswerken aan de landbouwwegen nrs.2 en 69: 1941-1945
  - Aanleg fietspad in as langsheen buurtweg nr.69: 1942
  - Herstellingswerken aan landbouwwegen nrs.2-6-7-16-29-25-54-68-45 en 76: 1942
  - Buurtweg van G.V. nr.302/3: verbeteringswerken: 1950-1954
  - Weg nr.148 St.-Michielsstraat: verbouwing (1952-1954)
  - Verbeteringswerken aan de buurtwegen nrs.2-66 en 69: 1954-1957
  - Verbetering buurtwegen nrs.45-6 en 16 aanleg van het plein "De Singel": 1954-1958
  - Verbindingsweg tussen B.S.G.V. nr.302/3 en staatsbaan Turnhout-Poppel zijnde buurtweg nr.68: 1954-1962
  - Aanleg dorpsplein langs de nieuwe verbindingsbaan: 1955-1958
  - Verbeteringswerken: betonnering landbouwwegen nrs.67-100-7-25-37-29-76- 54-2 en 11: 1956-1963
  - Toegangsweg tot Weelde-Station: verbouwing (1958-1963)
  - Verbetering toegangswegen kerk St.-Michiel: 1959
  - Werken aan wegen nrs.116 en 105: wel aanbesteed maar niet uitgevoerd: 1959
  - Toegangsweg tot nieuwe woonwijk Weelde-Statie: 1959-1962
  - Aansluiting weg nr.16 deel Hegge met de weg naar Heesdijk Poppel: 1960- 1964
  - Verbetering toegangswegen tot de kerken St.-Michiel, St.-Jan en O.L.V. van de Rozenkrans: 1961
  - Wegen en rioleringswerken in de nieuwe wijk Bosven, Stationstraat: 1962- 1968
  - Opritten en voetpaden in de Tilburgse weg en Koning Albertstraat: 1965- 1969
  - Verharding en riolering in de nieuwe industrieweg, Nijverheidsstraat te Weelde-Statie: 1965-1969
  - Verbeteringswerken aan landbouwwegen Deel I: 1966-1974
  - Verbeteringswerken aan landbouwwegen Deel II: 1966-1974
  - Verbetering aan de inrit van de schoolstraat: 1967-1969
  - Verhardingswerken en rioleringswerken in de Wijk Deenakkers: 1967-1972
  - Wegenwerken in de Koningsstraat: buurtweg nr.55: 1967-1974
  - Wegen aan de kerk en Voorlaar en parkings: 1968-1972
  - Klinkers rond de kerk en op de parking te Weelde Statie: 1970
  - Verbetering van de Nijverheidsstraat: 1970-1971
  - Onderhouds- en verbeteringswerken in de verlengde Meirstraat zijweg Arendonkseweg, zijweg Heggestraat, oude Rijksstraat en plein rond kerk Weelde-Statie: 1972-1974
  -Verbeteringswerken aan de aansluiting buurtweg nr.2 Eelsestraat met de Rijksweg nr.1 Turnhout-Tilburg: 1971-1975
  - Verbetering fietspad Turnhout-Poppel: 1975
  - Leemputten en Singelstraat: verbredingswerken (1975)
  - Verbetering Melkerijstraat: 1975-1976
  - Verbeteringswerken Nieuwe Stationsstraat: 1975-1976
  - Nieuwe weg industriezone: 1976

  865.4 Wegen: beschermingsmaatregelen: 1962-1963
  865.5 Wegsignalisatie: 1944-1969
  865.91 Straatnaamborden en huisnummers: 1960-1961
  865.92 Uurwerk en torenklokken: 1950-1959
  866.13
  Onbevaarbare waterlopen: werken (1947-1976)
  Contracten voor het ruimen van waterlopen met Poppel en Ravels: 1957-1968
  Ruimen van waterlopen: 1928-1976
  866.16
  Overwelven van waterlopen: 1931-1975
  Overwelven van verschillende waterlopen: 1966-1975
  869 Bouwen van schuilkelders door de firma Deckx en zonen: 1944-1953
  87 Ruimtelijke ordening en stedebouw: documentatie (1962)
  871.3 Gewestplan Turnhout: 1967-1976
  871.45 Gemeentelijke algemene plannen: documentatie (1963)
  871.46
  - B.P.A.: bijzondere plannen van aanleg: documentatie (1953-1973)
  - B.P.A. nr.1 volledig vervangen: documentatie
  - B.P.A. Molenstraat-centrum: plans (1970-1972)
  874.0 Bouwvergunningen voor opritten, afsluitingen, lichtreklamen en uithangborden: 1957-1972
  874.1
  - Bouwen: briefwisseling (1940-1976)
  - Kleine bouwvergunningen: 1957-1976
  - Bouwvergunningen: 1894-1970
  874.1:201.4 Bouwvergunningen: statistieken (1946-1976)
  874.2
  - Verkaveling nabij gemeentehuis op de gemeentelaan: 1954-1975
  - Verkaveling bos op de hoek van de Nieuwe Stationsstraat: 1972-1973
  - Verkaveling Molenstraat I.O.K.: documentatie (1974-1976)
  874.23 Nieuwe wegen in vergunde verkavelingen: Vloemans (1969)
  877.5 Ruimtelijke ordening en stedebouw: rol der notarissen (1971-1976)
  896 Gemeentelijke vervoerdienst: 1963-1976

  Groep IX: Interkommunalen

  90:81/82 Interkempen: interkommunale maatschappij der kempen voor electriciteits en gasvoorziening: documentatie (1955-1976)
  901.1:81/82 Interkempen: statuten (1955-1967)
  901.3:81/82 Toetreding van de gemeente tot Interkempen: 1952-1958
  923.4:81/82 Interkempen: balans- en verlies en winstrekening: 1954-1958
  923.8:81/82 Interkempen: jaarverslagen (1956-1958)
  9:83 Pidpa: provinciale interkommunale drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen S.V.: documentatie (1942-1976)
  9:854.1 Interkommunale internationale huisvuilophaaldienst: 1967
  9:87 I.O.K.: Interkommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen: documentatie (1971-1976)

  De Kerkfabrieken

  185.3 Kerkfabrieken St.-Michiel, St.-Jan, St.-Pieter: algemeenheden (1976)
  185.31
  - Kerkfabriek: samenstelling (1903-1911)
  - Kerkfabriek St.-Jan: samenstelling (1958-1976)
  - Kerkfabriek St.-Michiel: samenstelling (1947-1976)
  185.35
  - Kerkfabriek St.-Jan: borgtocht ontvanger van Dun (1959)
  - Kerkfabriek St.-Michiel: schatbewaarders (1949-1975)
  321 Kerkfabrieken: wedden personeel (1921-1975)
  472.1
  - Begrotingen kerkfabrieken: briefwisseling (1879-1951)
  - Kerkfabriek St.-Michiel: begrotingen (1935-1976)
  - Kerkfabriek St.-Jan: begrotingen (1935-1976)
  - Kerkfabriek St.-Pieter: begrotingen (1965-1976)
  475.1
  - Kerkfabriek St.-Jan: rekeningen (1933-1975)
  - Kerkfabriek St.-Michiel: rekeningen (1927-1975)
  - Kerkfabriek St.-Pieter: rekeningen (1958-1975)
  482 Patrimonium en retributies: 1929
  506.12 Verkopen van eigendommen: 1961-1975
  506.13 Deling van eigendommen: 1960-1963
  506.14 Ruilen van eigendommen: 1954
  506.16 Schenkingen en legaten: 1961-1975
  506.361 Verhuren van eigendommen: 1936
  506.362 Huren van eigendommen: 1969
  567.1
  - Oprichting parochie Weelde-Statie: 1923
  - Oprichting hulpkerk Weelde-Straat: 1927
  - Oprichting nieuwe kapel te Weelde-Statie: 1932
  - Oprichting kapelanij Weelde-Statie: 1955-1956
  - Oprichting hulpparochie St.-Jan Berchmans: 1957
  - Oprichting kapelanij Heilige Joannes: 1958
  861.3 Onderhoudswerken aan de kerkgebouwen gefinancierd door de kerkfabriek: 1901-1967