Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1442

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer Nr. 45.019.

Aert Jan Nouts soen op huys hof cum pertinentis opten gaghelrijs opt latbroec
Agnete Jacops dochter van Triere opte goerlebeemde
Die selve op huys hof opte Wildert opten bucht
Adriaen Godevaerts soen van den Veken van Aerle opte Sleden bosch
Aert Jacops van Hulsel opter Monic rijt
Die selve op 1 beemt opte groten ecker
Die selve op huys hof op hoefkens donc
Aert Jan Meyse soen van Beke opt goet int leen van de plassche op huys hof cum pertinentis lant ende heyde
Claes Van der Heyden opte goerbucht opte Trierschen bucht op huys hof
Claes Symoens soen van Arendonc opte Wildert opten goerbucht
Die selve opten goerbucht
Claes die Zaghere op huys hof
Claes Van Dongen opt ghemeyn broec
Diric Jan Diric Luerincs soen opte tommel beemt
Die persoen van Poppele opte hofstat Ghijb Tiels aende Loect
Die selve op huys hof
Die ghemeyn weyde van Poppele
Die Monike van Tongerle op 1 beemt
Engelbaer Box Zebrecht Cort Wouts wijf was met haren Kijnderen opte scoet opt Dongans bucht op huys hof
Gheertruyt van Gorop op Jan ... stede was
Gheryt Wout Hans soen op huys hof opte hof ter rijt
Die selve op huys hof cum pertinentis
Ghijbe van de Water opt Monic rijt
Gheert Wout Scelkens opt lant in die heze
Ghijbe van Aerle op huys hof eene hof die Willem Roekaerts was opt goer t'aerle
Godevaert Reyners soen van den Loe opten goetbeemt te Bondaf
Godevaert van Weelde opten trierschen bucht
Ghijbe van Aerle Jacop Lijskens soen op 1 uytfanc op huys hof opten perecker
Ghijbe Loecs opte goerbucht t'aerle
Die selve op 1 beemt t'aerle
Godevaert Peters opte Wieldoncs hof
Die selve opten roghof
Gheert Jans soen van Sishoen op 1 stuc lants in die houbrake
Gheert Godevaerts soen van Aerle opten beysenbeemt
Gheert Jans soen van gorop op een heyvelt te Hulsel dat Jacop Melijs was op sijn deel
Gheert Hebscaeps voer truyden van Ulencote
Henric Van Loen opten perecker
Heylwich Dielijs dochter van Vijfhuyse op huys hof
Henric Jan Nouts soen op huys hof cum pertinentis opte gagelrijs
Henric Van den Venne op huys hof opt Monic rijt
Henric Claes Naukens soen op half den termpecker
Heyn Luyncs opte scoet opt scoetke
Henric Wout Ghijbs soen op huys hof
Herman Gheert Noyens soen van Rovoert op huys hof
Henric Luydens soen op Joes bucht op huys hof opten scoet
Henric van Triere Aerts soen opte bucht op heylen bucht op Witkes hof
Die selve op huys hof opte ouden bucht opte kercecker op tonderswijc de meere
Henric Van Spreewelen op 1 heyvelt tot Hulsel dat Jacop Melijs was op sijn deel
Henric Thijs opte Meybucht dat Jacop Melijs was
Jan Luyten op huys hof
Die selve opt goet te Bondaf
Jan Van Gorop opt goet te Bondaf
Juete Willem Bastaerts dochter op huys hof cum pertinentis
Jan Huybs opte quaet hoeve
Jan Soffijen op huys hof
Jacop Godevaerts soen van Weelde op huys hof
Die selve opten Triersche bucht
Jan Ghijbs op huys hof
Jan Cops Willem Bastaerts soen
Jan Scelken Maes soen te Bondaf opte cleyne scriec
Jan Peters soen van Gorop op Moy alijten beemt te Bondaf
Jan Jan Mijs soen op Moy aliten beemt te Bondaf
Jan Dieric Luerincs soen op huys hof den bucht
Jacop Willem Stijne soen op huys hof den scoet op ... bucht op den hoghen wech
Jan Aert Lijskens soen op huys hof dat Jan Eelens was
Jan Sledden opte Vloet
Jan Van Aerle van Bondaf opten groenen scriec
Jan van den Loeke op huys hof cum pertinentis
Die selve opten boenecker opte loecsken bucht
Jan Berijs op huys hof cum pertinentis
Jan Cleys soen van Bondaf die Jonge opten scriec
Jan Wouts soen van Aerle opt lant opte heze opten Heyns bucht
Jan Claes Naukens soen op huys hof cum pertinentis
Jan Machiels van Hulselt op 1 vierendeel beems op huys hof
Jan Lijskens opte scoet opte rist opte bucht op Witkens hof
Jan Witbols Jans soen opte Wildert aent rotvenne
Katelijn Wouts dochter mette Baerde opt nyeulant te Maerle int ecker
Katelijn Zaghers opte loec bucht
Katelijn Verheyden opte Vloet
Lijsbet Heyn Rogskens Wijf was cum puer op huys hof
Lijsbet Ghijbs dochter van Aerle op 1 hof die Willem Roekaerts was
Lemmen Aert Fijen soen opte Wildert
Lijsbet Jacops dochter van Triere op huys hof
Lemmen van Donghen opte scoet opt scoetken
Die selve van Wout Cort Wouters weghe op ten scoet
Lijsbet Jacop Stijne dochter op huys hof den scoet op grieten bucht op den hoghen wech
Laurereys Matheeus soen van Triere opte Meere opt goerken
Lijsbetten Kijnder van Aerle op huys hof cum pertinentis
Lijsbet Meerts opten Wijdenhof
Lauwereys Scrivers opte Wildert
Mathijs her Claes op huys hof
Die selve op 1 eusel opte gagelrijs
Magriet Henric Meyers dochter op 1 deel van den kerchof
Meeus Lijsen op huys hof cum pertinentis
Mathijs Wouts soen metten Baerde opt nyeulant te Maerle int ecker
Magriet Gheerts dochter van de Water op huys hof
Meeus Goden Meeus soen opte hofstat op huys hof
Merten Wouter Hans soen op huys hof opte scoet op griete bucht
Mechtelt Jan Cops op Fierkens hof
Meeus Meeus Lijsen soen opten Wijden hof
Melijs Jacops soen van Poppele op huys hof cum pertinentis
Meeus Henrix soen van Triere opte bucht opt vierendeel in huys hof cum pertinentis den oude bucht tonderswijc op sijn deel
Peter Jacop Melijs soen opten kerchof
Peter Jan Nouts soen op huys hof cum pertinentis opte gagelrijs
Peter Jan Thijs soen van Triere op huys hof opte Wildert
Peter van Kulensrode op l deel beems in Jans broec t'aerle
Peter Van Arendonc Claes Box soen opt goet int leen van de plassche op huys hof lant ende heye
Reynen Reyns soen van Rovoert op 1 uytfanc bijt bosch
Scelken Heyn Luyncs soen t'aerle op huys hof
Tgoeth van Postel
Willem van Alfen opten bucht aen d'voert
Willem Heylen op huys hof
Wouter die Gruyter opt monic rijt
Wouter Willems soen van Gorop op Joes goet van Maerle
Wout Wouts soen metten baerde op den perecker opte Winkelaer
Willem Gheerts soen van Heeze op huys hof opte scoet opte rist opten bucht
Die selve op 3 boender beems op 2 stucken lants dat Aert Bogaerte was
Willem Jan Berijs soen opt goer opten bucht
Wouter Claes Naukens soen op huys hof opte gheylecker
Willem Willems soen van Bondaf opten scriec op 11 boender moers te Bondaf opten scoet
Wouter Jan Claes soen van Gorop op Moy aliten beemt te Bondaf op ten goetbeemt te Bondaf
Willem Reyners soen van Loe op ten goetbeemt te Bondaf
Willem Vervaert op huys hof cum pertinentis aende vaert
Die selve op huys hof cum pertinentis ter tummelen
Die selve opten hof ter tummelen opt egelrijt opt elsen
Weyn Dieric Luerincs soen t'aerle op te honsdonc
Willem Van Gorop op huys hof te Maerle
Weyn Willems soen van Gorop op te Scelkens rijt
Die selve op huys hof
Willem Willems soen van Donghen opten scoet opt scoetken
Wouter Jacop Jueten soen op huys hof cum pertinentis op 1 hof die Willem Roekaerts was
Wout Jans soen van Gorop op 1 heyvelt te Hulsel dat Jacop Melijs was op sijn deel
Willem Theeus Luyte soen opten kercecker
Yde Henrix dochter van Triere opte bucht Heylwige bucht op 1 deel op Witkens hof op huys hof de iii deel cum pertinentis op den oude bucht tonderswijke
Aert Jan Nouts soen opt eusel
Agnete Jacops dochter van Triere opten goerbucht
Agnete Gheen Jans dochter van Aerle opten bucht
Die selve opten Steenecker die Willem Nouts was t'aerle
Claes Heyn Juete op 1 uytfanc
Claes Symoens soen van Aerendonc op 1 uytfanc
Claes van Rode op l uytfanc aent hasenbroec
Claes Zebrecht Cort Wouts soen opten goerbucht
Diric Theeus op huys hof opte Wildert
Die weyde van Aerle
Ghijbe van den Water opt monic rijt
Godevaert Thijs Bruers soen op huys hof
Godevaert Peters opte heyde aen den dijc
Ghijbe van Aerle op 1 uytfanc voer sijn scuere
Godevaert Reyners soen van de ... opte ghierevenne
Gheert Jans soen van Gorop opte heyhoeve die Jacop Melis was op sijn deel
Henric van Maerle de Clerc opten Hovel
Henric Claes Nouts soen op huys hof opte hersels hof
Henric Jan Nouts soen op huys hof
Henric van de Venne opt Monic rijt
Heyn Thijs opte berijs bucht opte Wildert
Die selve op 1 uytfanc voer sijn woninge
Henric Wout Ghijbs soen opte meere
Henric Aerts soen van Triere opte hoelrijt opte nuwen bucht
Henric Lonkaerts opte heyde bij thoenderboemken
Henric van Sprewele op sijn deel van de heyhoeve die Jacop Melis was
Jan Luyten op Witbols meere
Jan Theeus opte Wildert
Jan Huybs op 1 hof bij Melijs
Jan Berijs op 1 uytfanc
Jan Sledden van Rovovoert op eene bucht te Rovoert
Jan Winnen van Gorop op 1 bucht te Rovoert
Jan van der Donc van Postel opt goet voer den Dijc
Jan Thijs op 1 heyde bij thoenderboemken
Katelijn van der Heyden op 1 bucht te Rovoert
Lijsbet Meerts op 1 uytfanc
Lauwereys Matheeus soen van Triere op berijs bucht
Lauwereys Scrivers opte vennen op ten ...
Lemmen Aert Fijen soen op 1 uytfanc
Lijsbet ende Stijn Heyn Luyngs dochteren opte quade hoeve
Die selve opte goerbucht opte bucht aenden Triere
Mathijs her Claes opt eusel
Merten Wout Hans soen opte mere op berijs bucht
Meeus Henrix soen van Triere opte hoelrijt opte nuwebucht opt vierendeel
Peeter Jan Thijs soen van Triere opte nuwen bucht
Peter Jan Nouts soen op huys hof
Reynen Reyns soen van Rovoert op 1 uytfanc
Scelken Heyn Luyngs soen op huys hof t'aerle
Wouter de Gruyter opt monic rijt
Willem Vervaert opte heyde aent haechbroec
Weyn diric Luerincs soen op 1 uytfanc t'aerle aen Hans van Triere
Willem Van Gorop op Witbols mere
Willem Vand Vaert opte Ghele venne
Wouter Jans soen van Gorop op sijn deel van de heythoeve die Jacop Melis was
Yde Henrix dochter van Triere opte hoelrijt opte nuwebucht opte 111 deel