Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1544


Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer Nr. 45.028.

(2) Jacop Meeus de Jonge. Beertelmeeus Jacops zijn broeder. Hans Cops Meeus dochter. Gijsbrecht Van Boteven op huys hof cum pt. west aent strate zuyt Gijsbrecht Van Boteven.
Jacob Jacobz. Andries Jansen Van Nyeuweleynde. Gijsbrecht en Jacop Meeus Cops op huys hof den loecxken bucht d'aen zuyt Cornelius Stevens Kijnder oest de vroente (d'bleck)
Jacop Meeus. Gijsbrecht Van de Loecke op huys hof cum pt. west aende vroente zuyt Jacop Meeus Cops.
Cornelis Vercoye Cornelisse. Jan Geldens Jansse de Jonge opte boenecker, nort de vroente geheeten het booteven, zuyt Cornelius Stevens Kinderen, Neel Ancems, west Hub. Geert Huybs.
Jan Gellens Kinderen, Wouter Jan Van Gorop, Dierick Luerincx Jans, Geert Stevens Kijnder op huys hof cum p. aent vaent oest de vroente nort Postels erve.
Willem Jan Luyten. Gooris Jacob Geertsse. Jacob Geertss. Geert Peet. Tijss Kijnder op huys hof cum pt. Aende vaent ter tomelen nort Ariaen Teeus oist de vroente.
Cornelis Vercoyen Cornelissen. Cornelia Jan Stevens dochter. Jan Gellens Jansse de Jonge op te egelrijt een bucht geheeten het mortelke gel. aent bosch, nort Gijsbrecht Van Boteven, zuyt Merten Jan Meerts.
De 4 Kinders Pauwels Henrixz. Magdalena Pauwels Hoefkens dochter. Engela Beris op een cavel vant kerckhof zuyt Aent strate.
op huys hof cum p. nort aent eckerstrate zuyt Henrick Meys bosch, ... Jan Willemsse, Jan Willem Wils ende Peeter Willems, Denijs Ariaen Coppens ende Jenneke Coppens.
opte mere nort de vroente, oost Jan Claes Brouwerss, Jacob Cornelisse, Hen. Adriaen Peeters, Peeter Tijs de Jonge Kinderen.
(3) opte quaed hoeve oest Postels erve, west Jan Snijers Kijnder. De weduwe Peter Huybrechts met Mayke de dre, Peeter Huybrechs Kijnder, Huybrecht Jan Huybs.
Aert Goris Henricx, Gooris Henricx Goorisse, Magdaleene Pauwels Hoefkens dochter, Engela Jan Beris dochter, op huys hof cum p. nort aent strate.
Henrick Pauwels en Jan Peeter Geerts, Geert Van de Heze Jansse, Dierick Weyn Dierickss, Jan Geertss Van Heze op huys hof cum p. nort aent strate zuyt de persoon.
Jan Huybrechts, Lambrecht Willem Jacops, Lenaert Verheyen, opten Trierschen bucht nort Merten Jan Mertens, zuyt Heyl Van Weelde.
Willem Adriaan Van Alphen ende de 3 Kijnder, Peeters Van de Berge, Adriaen Claes Janss, Hans Claes Heyns, Peeten Van de Berge Peeters, Dyrick Claus Verheyden Kijnder, opten loecbucht west aende vroente, oist Pauwels Snijders.
opt vorst vande bucht oist Jan Snijers ende Adriaen Luyten, west Lauwereys Van Oerle, Adriaen Jan Luyten ende Herman zijn zoen, Jan Luyte Jans.
opten Heylwigen bucht nort en west aende vroente, zuyt Aert Cops kijnder, Jan Claes ende Pauwels Jan Adriaens, Jan Wouterss Van Oerle.
Peeter Willemsse Peeters, Willem Peeter Artz, Lijsbeth Jan Pauwels Pauwels, Peeter Van de Loecke, op huys hof cum pt oost ende west aent strate, west Huybrecht Thomas.
Adriaen Lemmens, Maria Willem Lambrechts, Anthonius Van Erschole, Adriaen Van Erschole, Pauwels Joris Kijnt, Adriaen Meeus Van Eycke, Pauwels Janss, Valentijn Willems Van Alphen, Heyle Jan Wouterss Van Oerle, opte Wildert, oest Geert Verheyen, nort Geert Peeter Tijs.
Jan Ariaens Willemsse Bacx, Valentijn Willems Van Alphen, Henrick Jans Van Oerle, opten bucht een driesch oest Merten Wouter Mertens, west Jan Pauwels Snijers, zuyt Vallentijn Henrick Ariaens, noort Ghijsch Jansse.
(4) Wouter Meeus Willems, Valentijn Henricx, Claes Jan Brouwers, Cornelia Willem Cops dochter opte rist een beemt nort Henr. Goeskens ende Wouter Van Weelde, zuyt Jacop Stinen Kijnder, oost Dierck Luerincx, west Henr. Van Loon.
Geerit Jacobs, Mariken ende Adriaenke Valentijn Henrixs, Katlijne Luytens Adriaen Willems, Adriaen Willems Jan Luyte, Lijsbeth Gheert Bacx, Yda Willems dochter Van Heze Kijnder, op een stuc lans den bloemecker zuyt Ariaen Teeus, oost Henrick Meysbosch.
Mr.Laureys Van Eynde, Adriaenke Laureys Jacops dochter Van Oerle, Wouter ende Lauwereys Van Oerle op huys hof cum pt. oist aent strate west Wouter Van Weelde erfgen.
die 4 Kinderen Willem Van Alphen, Gelde Jan Geldenss, Cornelia Jan Stevens dochter Jan Gellens op roekaerts hof nort oest Marie Van de Zand, west Kerstiaen Huybs Kijnder, zuyt Jan Pauwels.
Marie Willem Lambrechts modo Adriaen Lemmens maritus, Adriaen Van Eycke Bartholomeeuss, Geert Claess Verheyen opt wiltven aent rotven nort Geert Tijs oest de vroente.
Jacob Cornelisse, Jan Diricx ende Jan Joris, Cornelis Adriaens Van Gestel, Wouter ende Geert Gijs Cops en Merten Wouter Mertens op huys hof aende peracker west Maria Brouwers, oest Henrick Ariaen Gijbs.
Heylwich Merten Wouters ende Jan Pauwels, Walterus Van Oerle Wouterss op zijn deel van de bucht west Henrick Van Oerle, oest Lauwerijs Van Oirle.
Wilm Jan Willems ende Jan Lemmens Jacobss, Jan Wilm Jacobs ende Lambrecht Willem Jacobs, Jacop Jacop Stinen zoon op huys hof cum p. oest Gijsbrecht Bertels, nort Jan Van Gestele, zuyt Jan Luyten, ander de vroente.
Adriaen Claes Brouwers, Claes Jan Brouwers, Mathijs Jan Brouwers, Merten Jan Meeus Lijsen soen, op huys hof cum pt. oest Gijsbrecht Bertels, nort Jan Van Gestele, zuyt de vroente ende west aen St.Anne erffve.
Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts, opte beris bucht, oest Cornelius Jan Tijs, nort aende vroente.
(5) Adriaen Gheerit Meeus, Maria Ariaen Gijbs dochter, opten grieten bucht oest aende vroente, west Jan Luyten.
Jan Pauwels Snijders, Wouter Mertens op half den oude bucht oest Jan Snijers, west de meybocht.
Adriaen Sebastiaenssen Willems, Mr. Hercules ende Jacop Van Wijtfliet, h. Bertelmeeus Kijnder, Bartholomeeus Van Wijffledt doctor inde medicine, Wouter Van Weelde op huys hof cum pt.
Mathijs Geerits voorkijndere, die selve doctor, Jacop Peeters opten Triersche bucht oest aen strate.
Aert Joris Henricx, Jan Huybrecht Stoops ende Henr. Everdijs, Mr. Brouwers Kijnder, Lijsbeth Van Triere, op huys hof cum p. oest Wouter Van Weelde, erfgen., west Willem Bacx.
Herman Lenaert Herman Lenarts, op huys hof west aende strate nort Henrick Van Aerle.
Jacop Meeus Copss op huys hof cum pt west de vroente, zuyt Juete Willem Cops.
Willem Jans Jacobs, Adriaen Jacob Meeus, Catharina ende Henrick Merck Jan Mercx, Wouter Meeus Willemss, Gellen Jan Gellens, Cornelia Jan Stevens dochter Jan Gellens, op huys hof cum pt. oest aent strate zuyt aen d'ackerstrate.
Adriaen Claes Jansen, Valentijn Henricx Van Loon, Jan Jan Luyten zoon, opte rist een driesch west aende vroente, oest Jan Claes Brouwers.
Jan Van Gestel Ariaensse Kijnder, Adriaen Jacops Van Gestel, Hans Meeus Cops dochter, op haer deel int gemeyn broec een beemt zuyt de vroenten nort Heyl Van Weelde Ariaen Van Gestel west aende heydonc.
(6) Tgoetshuys van Postele opte hoeve cum pt. oest aende groenstrat.
Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechtss, Merten Jan Meertss, Gijsbrecht de Smit, opt goorken zuyt aende berisbucht, oest de vroente.
Adriaen Diericx Lurickx, Jan Gellens, Joanna Geert Stevens dochter, opten hof ter rijt, oest de persoon van Poppel, west Ariaen Van Gestele.
Adriaen Sebastiaen Willemsse, Mr. Hercules ende Jacob Van Wifflet H.Bertelmeeus Kijnder, H.Bartholomeeus Van Wijfflet doctor, Jacop Peeter op kerchof zuyt aent strate.
Mathijs Geerits, Lambrechts Willem Peeters, Wouter Jacops Wouter Coppens, Lijsbet Pauwels Otten dochter, opte scelkens rijt oost aen Adriaen Meeus Van Eyck west Willem Jan Lemmen.
Adriaen Adriaensse Van Gorop, Anthonis Van Weelde, op huys hof cum pt. west aen strate, oest Griete Van Dijcke.
Thielman Adriaen Thielen ende Jooris zijn broeder, Jan Jan Cops Kijnder, op huys hof den hof ter Tommelen oest de vroente, zuyt Geert Peeter Thijs.
Jan Dyrick Lurincx, Voorkinderen van Andries Jan Luyten, Mette Geert Peeter Thijsse, Jutte ende Mette Theeus Peeterss, Jan Coppens Kijnder op Jan Eelens stede oest Wout Gijb Cops Kijnder, nort de vroente, zuyt Goris Spilmakers, west de Kijnder Pauwel Henricx.
Aert Gooris Henricks Goorisse, Magdaleena Pauwels Hoefkens dochter, Henrick Meysbosch, op huys hof cum pt.
Andries Jans Van Nyeuweleynde, Wouter Meeus Willemsse, Bartholomeus Willemss, Adriaeni Jacops op huys hof cum pt. west de vroente oest aen ...
(7) Henrick Pauwels nomine uxoris ende Jan Peeter Geerits Van Heze, Adriaen Meeus Brouwers, Valentijn Willems Van Alphen, Gerit Jan Bacx, op Wittekens hof oest Jan Luyens nort de strate, item op hof Tonderswijc l stuc lants
Adriaen ende Catharina Huybrecht Geerits, Adriaenke Gheert Huybrechs Kijnder, Huybrecht Jan Huybs, op een vuytfanc bijt tbosch zuyt aen tonderswijc west Jan Claes nort Wille Jan Wils
Adriaen ende Jan Joris Matheeuse ende Andries Claeus Jans, Peeter Theeus Zannen, Teeuwen Theus Zannen zoon, opten wieldonx hof zuyt oest Postels erve, west Hans Wouter Coppens
Huybrecht Jan Huybrechts, Ariaen Henr. Jaensse, Hendrick Ariaen Gijbs Kijnder Adriaen op huys hof west aent strate oest aen d'ackerstrate
Adriaen Gheerit Meeus, Marie Adriaen Ghijbs, Heyle wed. Jan Gijbe opten ouden hof aent rotven, zuyt, west Lauwerijs Coppens
Wille Jacob Stijne, Jacob Willem Stinen op huys hof cum p. aende vroente zuyt de persoon van Poppele
Item opten scoet, item op gruten bucht, item op half den hoogen wech
Claes Henrick Claes Claes Heyns, opten meybucht west aende vroente zuyt Jan Henrick Claess
Peeter Geerits, Jutte Theeuwe, Michiel Van Beueren op huys hof cum p. west de vroente, nort Jan Luyten, oost Jan Brouwers zuyt ...
Geert Peeter Thijs opte wildert nort Lauwerijs Van Oerle, west Heyl Van Oerle
(8) Lambrecht Wouter Jacobs, Wouter Coppens Wouters ende Claes Willems Van Roode, Jacop Wouter Coppens op huys hof cum p. nort Sebrecht Jan Thomas, Aendere aende vroente
Lambrecht Wouter Jacobs, opten roghof nort ... Jan Hermans anders aende vroente
Adriaen Laureys Jacops Van Oerle, Mr.Laureys, Lauwerijs Jacopss Van Oerle opte Wildert zuyt Geert Peeter Thijs oest Wouter Van Weelde ergen, opten bucht nort aende vroente
Jan Joris Matheeusse ende Adriaen zijn broeder, Jorijs Adriaen Theuss op Fierkens hof oest de strate
Wouter Claes Willems Van Roode, Dierick Jan Luerincx opten tommelen beemt oest de vroente nort Aert Bacx
Jan Kaerls Kijnder, Dierick ende Jan Ariaens Willem Jansse, Adriaen ende Cornelis Willem Bacx, op huys hof aen tstrate nort Michiel Van Beueren
Adriaen Stoffel Jan Huybrechts, Jan Anthonis Sobben, Hans Lenaert Thomas, opt lant inde Heze nort aende vroente, zuyt de Kinderen Lenart Hermans, Henrick Van Aerle, oost Lenart Herman Lenartss, weest de vroent
de gemeyn weyde van Poppele, Die monicke van Tongerlo
(9) Lijsbet Peeter Corstiaens, Maria Andries Hermans, Pauwels Van Zissoen, op een stuck lans inde houbraeke
Peeter Willem Adriaen Kaerls, Maria Van der Sande Willems dochter op huys hof oest aende strate zuyt Cornelia Jan Stevens
Jan Miermans, Jans ... Van Aerle, opt lant opte heze heyne bucht west Postels erve nort de vroente
Peeter Willem Peeters, Willem Peeter Arts, Lijsbeth Lambrechts, Huybrecht Jan ... op huys hof cum pt. west aende straete oest Jacop Woyts
Adriaen Dierick Luericx, Aert Henrick Bacx, opte hofstat huys hof cum p. nort aent ackerstrat oest de vroente
Anthonius Adrian Van Eerschol Jans, Lijsbet Meeus Willes dochter op huys hof cum pt. zuyt aende straete nort Merten Meerts
de persoon van Poppele opte hofstat aende loect west de straete zuyt Mette Cops
deselve op huys hof cum p. oest aende straete nort Dierick Weyns
Adrian ende Dierick Luerincx, Maria Dierick Luerincx huysvrouwe, opte berckecker nort aende strate, zuyt Jacop Woyts
Christina Jan Pauwels ende Wouter Mertens, Barteholomeus Jacop Meeuw Copss, Hans Jan Adriaens, Pauwels Jan Adriaens, opten bucht oest aende vroente west Jan Snijers
(lO) Item op half den ouden bucht oest Henrick Van Oerle, west Henrick Claes
Item op vierendeel in de stede zuyt Willem Bacx, Anders aen tzijn
Item op half tonderswijc een stuc lans zuyt Postel erve nort Lijsbet Bacx
Adriaen Sebastiaen Willemsse, Katlijne Bertelmeeus Henricx, Gheertruydt Anthonis Willems wed., Jacop Willem Maes op huys hof cum p. nort de vroente zuyt Cornelis de Lou, Willem Lamberts schouteth oost Wouter Jan Herman west de h. Bertelmeus Wifflet
Mr.Hercules ende Jacob Van Wifflet, h. Bartholomeeus Van Wijfflet doctor, Jacop Peeters opt vorst buchtken opt Aa
De Kinderen Jan Adriaens Van Gestel ende Jacob Jans Van Gestel, Ariaen Jacopss Van Gestele op huys hof den scoet cum p. oest ... Meerts west de straete
Adriaen Jacob Meeus op zijn deel int gemeyn broec nort Lauwereys Van Oerle zuyt Gijsbrecht Bacx
Peeter Claeus Luyten, Catlijne Peeter Arts, Peeter Aerts Van Eycke, Meeus Lijsen opten wijen hof zuyt de vroente nort Heyl van Weelde
(11) opter monic rijt beemd ende lant gelegen oest te Hulsel aende voert nort de roystrate, Willem de Gruyter, Willem Matheeus Aertsse van Poppel, Joos Wouters Steenbeckers, Adriaen Ghijbs, Mathijs Aert Jacops, Jacop Maes, Peeter Lonckaerts Hermans Kijnder van Hulzel, Aert Jacops Van Hulsel
Willem Henricx de Gruyter, Matheeus Jan Jacops Kijnder, op een beemt den groote beemt nort aen aa west Wouter Hermans
Jaquemijn Jans Maes, Jacop Maes op huys hof cum p. oest aent ecker zuyt Jan Wouter Hermans
Item opte hoefkens donc west aende hoochdonc
op huys hof cum p. oest de vroente anders Merten de Volder, Jenneke Goyaerts ende Jan Goyaerts Kijnt, Jan Goyvaerts Diericx Goyvaertss, Dierick Jan Stevens
op huys hof cum pt. opte monic rijt west Merten Huyben oest Teeuwe Aert Jacops, Willem de Gruyter, Geert Weyns en Hanneke zijn zuster, Adriaen Gijbs
(11) Overbroec: Merten Huyb Goessens opte Monic rijt oest Dieric Stevens west Geert Ykens, Geerit Metten Henricx Aertssen, Adriaen ende Toenke Aert Adriaens Kijnder, Geert Hubrechts
de selve Kijnder opten vorsten ecker nort Henrick Woyts zuyt de vroente, Geerit Metten Henrick Aertsse
Dierick Stevens opter Monic rijt, west Henrick Hermans, nort Goort Van Nuwehuys, Willem de Gruyter, Jan ... Jacobs, Geerart Huben, Adriaen Huyben, Barbele Dierick Stevens dr ende Jan Pauwels Van Bedaff
Peeter Kijnder van Arendonc, ende Wouter Thomas Kijnder op huys hof cum pt. oest aende strate, nort d'eckerstrate, west Aert Dierick Stevens, Joos Aertsse ende Anneke zijn suster, Barbele ende Lijsbeth Hermans Hermans dre. huys hof geheete de spijnt, noort, zuyt ende west Jacquemijn Maes
Mathijs Jan Bocxss Jan de Peltsere op huys hof cum pt. oest aende straete, Jan Dierick de Pelser Janss ende Jan Pasmans, zuyt Bastiaen Jan Herman, noort Jan Weyne, west zijns selfs
(12) Geert Noyens op huys hof oest aende vroente west Bastiaen Noyens Kijnder, Wouter Hermans Jans, Willem Jan Lambrechts
Jan Sledden Janss opte vloet oost opt aa nort aende moledijc, Geerit Wouter Sledden, Henrick Peeter Theeus ende Michielken sijn suster de dr. Gerit Sledden Wouters
Ariaen Kerstiaens ende Herman Heyn Hermanss op huys hof cum pt.. zuyt de vroente , west Meeus ...., Jan Adriaen Stoopss
Meeus Geert Meeus Lijsenss op huys hof cum pt. oest aende vroente, nort, west Jan Van Gestele, Henrick Meeus Gheerts, De 4 Kijnder Andries Jan Luyten
Aert Cornelis Henrickss opt latbroec oest toen Meerts, zuyt Pauwels Snijers, Cristijn Pauwels Jans dochter Kijnder, ... Adriaen Van Eertschoele, Jan Willem Jacobs Kinderen
Meeus Geert Meeus Lijsens ende Jaspeer Jan Geertss op huys hof cum pt. west ende nort Jan Van Gestel, zuyt de vroente, Henrick Meeus Gheertss, de 4 Kijnder Andries Jan Luyten
Item opten gagelrijs
Juete Henrick Geenen huysvr. opte vloet oest opt Aa noort west aende vroente, Claes Stevens Jans tot Beke
(13) Maerle: Luytgaert Willems Van Gorop dochter op huys hof te Maerle oest Aende broecstrate west Jan Goesen, Peeter Van Raeck Aerts
Jan Van Triere ende Aert Henrick Pauwels, Jan Goesenss Van Gorop Kijnder ende Ariaen Henrick Pauwels opten gheylecker nort Jan Van Triere west Ariaen Henrick Pauwels, Machiel ende ... Goos Jan Goos Kijnder ende Jan Gheerts
Ariaen Henrick Pauwelss op huys hof cum pt. nort Jan de Haerd Anders de vroente, Jan Gheerts Kijnder, Adriaen Jan Geerits ende Henrick Van Nyeuweleynde
Willem Luyen Heyn Luyenss opte scoet ende scoetken nort oest de hovel, zuyt Peeter Huybs, Machiel Goesens Jans, de drij Kinderen Geerart Wouter Sledden
Ariaen Henrick Pauwelss op huys hof cum pt., oest ende zuyt de vroente, nort Willem Luyens Kijnder, De VI Kijnder van Jan Van Trieren ende Aert Pauwels, Adriaen Huybrecht Geerts ende Michiel Adriaensse, Deenke van Trier, Jan Van Trier, Willem Aert Pauwels
Willem Luyens Heyn Luyenss opt nieulant oest Jan Goesen, zuyt Jan Van Triere, Adriaen Luyens Kijnder, Pauwels Adriaen Luyens
Willem Luyten Janss Kijnder op huys hof cum pt. oest aen tzijn, nort Ariaen Pauwels, Jan Jans Van Trier nomine uxoris cum suis
de selve Kijnder opte biesenbeemt nort Claes Van Nieuleynde, oest Jan de Haerd, Jan Jansen van Trier nomine uxoris
Jan Luyten Kinderen VII opten scriec te Bondaf zuyt de vroente, nort opte waterlaet, Adriaen Jan Beeris
Jan Berijs ende Ariaen Pauwels, de selve ende Goes Janss Van Gorop op Joos goet van Maerle zuyt de vroente, nort Peeter Huybs, Adriaen Jan Berijs ende Maria zijn suster Jans Kijnder
(14) Claes Zebrechs Kijnder opten scoet ende scoetken oist Jan Van Trier zuyt Jan Luyten, Huybrecht Peeter Huybs, Adriaen Adriaens Kijnder VII ende Adriaen Willem Luytens, Adriaen Nijs, Matheeus Adriaen Nijs Kijnder
Jan Van Triere op dongens bucht zuyt Jan Luydens Anders aent vroente, Jan Van Trier Kijnder VI ende Henrick Pauwels Kijnder, De Kinderen drij van Daneel Van Trier
Claes Zebrechts Kijnder op huys hof west de strate nort den ecker wech, Adriaen Adriaen Pauwels Kijnder VII, Adriaen Nijs, Matheeus Adriaen Nijs Kijnder
Willem Van Gorop voerkijnder op half den perecker west Aert Pauwels, nort Jan Luyens, Willem Aert Pauwels, Willem Van Trier met zijn Kijnder
Item opten winckelaer een beemt
Jan Luydens Kijnder opten scoet ende scoetken, zuyt Jan Van Triere, Anders aende vroente, Katlijne Luyens Jansdr.
de selve Kijnder op Joos bucht oost ende zuyt Jan Van Triere, west Peeter Huybs, Item op huys hof cum pt. de scoet
Jan Van Triere Kijnder VI op half den trompecker west Jan Goesens, oest Ariaen Pauwels, Jan Cornelis Aerts, Deenke Daniel Van Trier met haere 4 Kijnder
Yda Willems dochter van Heze Kijnder op huys hof cum pt. oest aende straete nort ende west Jan Snijers, Adriaen Willem Luyten Kijnder IIII ende Yke Gherit Bacx dr., Dierick Adriaen Willem Luytenss, D'onmundich Kijnt Dyrik Bax, Valentijn Henricx
Item opten scoet
Item op 3 buynder beems
(15) Jan Van Triere Jansen opt nieulant te Maerle zuyt den boemkens ecker nort Willem Luyens Kijnder, Peeternella Ariaen Jan Luyten
Jan Jan Luytens Jan Berijs dr. opten scoet nort Ariaen Pauwels zuyt Aent straete, Adriaen Jan Beris
Willem Jan Luyten Kijnder opten scoet een heyvelt oost ende noort Willem Luyens Kijnder zuyt Peeter Huybs, Mayke Dyrik Bax dr.
Goesen Willem ende Jan Jans Kijnder van Gorop opt tgoet te Bondaf geheete de scrieken nort opten loop oost de vroente, Machiels ende Willem Machiel Beckers, Adriaen ende Aert Pauwels Kijnder ende Machiel Adriaens
Geerts Van Heze Kijnder opten goorbeemt oost Jan Mertens nort aende broecstrate, Dierick Scellekens Diericxs Kijnder VIII, Jaspar Dierick Scelkens
Jan Gijbss Van de Loecke ende Gijbe Van de Loeke opten bucht zuyt aende vroente ende west de leye, Stoffel Jan Van Triere Janss, Willem Jans Van Trier
Aert Goeyaert Michielss ende Gijbe Van de Loecke opten goorbucht zuyt Wouter Thomas nort Jan Van de Loecke, Jan Cornelis Aerts, Pauwels Adriaen Luyens
Claes Symons Van Arendonc opte Wildert een stuc lans oest lijn Zeebs nort Willem Van Alffen, Lambrecht ... Adriaens, De 4 Kijnder Jan Willems Van Alffen ende Jan Adriaensse, Anthonius Janssens Janss, Merten Geerart Sledden, Anthonius Wouters
(16) Aerle:De selve opten goorbucht een beemt nort Cornelius Heyn Aerts, oost Jan Houterman, Jan Willems Van Alffen, Henrick Swilde ... Adriana Lenaert Henrick Swilde dre
Willem Van Alffen Janss opte Wildert, zuyt oest Wouter Thomas west de vroente, De 4 Kijnder Jan Willems Van Alffen, Merten Geerart Sledden, Anthonius Wouters, Anthonius Janssens Janss
Dierick Scelkens Kijnder opte honsdonc een beemt, Jaspar Dierick Scelkens
Zebrecht Claes Zeebs opte Wildert een stuc lans nort Wouter Thomas zuyt Willem Van Alffen, Adriaen Jan Beeris
Jan Van Houterle opten goorbucht nort Wouter Hermans, zuyt Peeter Huybs, Johana Jans Van Houterle dr., Peeter Anthonius Sobben
Dierick Scelkens Kijnder op huys hof nort Henrick de costere zuyt aen tzijn, Jaspar Dierick Scelkens
Henrick Claes Zeebss opten bucht aende voert west aent aa oost aende eckere, Willem Henrick Claes Zeebss, Anna Henricx Sibz dr., Valentijn Geeritss van Scaluynen, Geeraerdt Hermans
Ariaen Henrick Pauwelss ende Henrick Claes Zeebss op huys hof cum pt. west aende ackerstrate oest Henrick Van Loon, Gheert Henrick Sledden, Jan Jan Van Riberch, Henr. Box, Adriaen Geerts Sledden
Wouter Wouterss Van Oerle opte goorlebeemde zuyt Goort Van Nuwehuysen, noor Aa, Lijsbeth Jans dochter Van Oerle ende Jozy Jan Ghijbs dr., Lijsbeth Jans Sprancx dr. ende Jan Ariaen Willems
Jan Van Riebergen op huys hof nort Henrick Van Loon zuyt Henrick Vermere, Jan Adriaen Pauwels, Jan Jan Hub Laureysse
(17) Claes Henrickss Van Loon opten perecker oost Merten Van Alffen, west Henrick Geens Van Loon, Lijsbeth Van Loen ... dr.
de selve op huys hof cum pt. west aende straete oost Peeter Goesens, Lijsbeth Luyte Gheertse, De Kijnderen Geerit Jan Geerits
Ariaen Goevaerts Van de Veecken opten Sleden bocht zuyt Henrick Van Loon nort Geen Luyten, Wouter Adriaens Willems, Jan Wouter Adriaense
Geert Hessels voerkijnder ende Jan Van Caelscot opte goetbeemt te Bondaf zuyt Magriet Sledden nort opten loop
... Meeus Cops dochter opt tgoer ... nort Jan Beris zuyt Jan Van Gorop, Jan Gheerts Van Maerle, Adriaen Jan Geerits
Cornelis Janss Van Eynde op een stuc beems in hansbroec zuyt Jaene Verheze nort Heylken Van Coulaer, Willem Jans Van de Kerchove te Breeheze, Jan Jordens de Cort met Adriaen zijnen zoon
de selve opten scrieck nort aen acker zuyt Willem Meeus Willems Henrick Van Eynde ende Cornelis Jans Van Eynde, Adriaen Adriaensse Van de ... putte, ... Herman Havermans Hermans tot Baerle, Jan Jansse Van Eynde
Marie Aert Geenen dochter opten goetbeemt te Bondaf nort de loop oest Jan Van Caelscot, Henrick de ... van Beke, de Kijnder Jan Van Goorop Wouterss
Wout Van Gorop Kijnder opten scrieck oest Goort Van Nuwehuys, zuyt de vroente, Jan Jans Van Gorp ende Jan Van Gorp Wouters te Bedaff, Jan Cornelis ende ... Adriaensen van de Broecke tot Baerle
de selve op II buynder moers ende beems west aen deken van Nassouwen oest aende vroente
(18) Lauwereys Wouter Amsens op zijn deel van de scoet west Dierick Loeyen Kijnder oest Peeter Goesens, Engel Wouter Ancems dr., Jan Jan Gheertss te bale, De Kinderen Jan Cornelis, Geerit Jansse Van de Nieuwelant, de Kijnder Geert Jansse
Kane Wouter Breymerss opten goetbeemt te Bondaf nort Heyn Sledden
Jan Van Caelscot op moy... beemt geheeten ... velt oost de vroente zuyt Wouter Reyners, Jan Huybs, De Kijnder Jan Wouters Van Goorop
de selve opt diep water aent moer nort opten loop west Nassouwen Jan Wouters Van Goorop Kijnder
Lauwereys Wout Amsens ende Luyen Henrickss opten scoet west Dierick Loeyen Kijnder oost Peeter Goesens, Lijsbeth Luyens ende Luyen Henrickss, Jan Adriaen Willems
Meeus Willemss te Bondaf ende Lauwereys Jan Cleyss opten scrieck zuyt ende west de vroente oost Jan Van Gorop, Gheert ende Peeter Huybrechs Kijnder ende Jacop Meeus Kijnder, Huyb Gheerits
Jan Heyn Thiels opten groenen scrieck zuyt ende west aende vroente nort den waterloop, Henrick Thomas Van de ... ende Jan Ancem Stoops, ... Mette Kijnder ende Anthonia Henricx Van Reut weduwe mette Kijnderen
Jan Willem Heyns Kijnder opten heyscrieck oest aende vroente nort den waterloop, Adriaen Meeus Van Eyck, Jan Daneel Buycx
Dierick Sibben opten beemt t'Aerle gel. nort de broecstrate oest Dierick Loeyen Kijnder, Stoffel Jan Van Triere Jans
Meeus Willems Kijnder op zijn deel van den scrieck zuyt ende west de vroente oest Jan Van Gorop, Jacop Meeus Cops Kijnder
(19)Scelken Jan Rieberchs zoon op pertsscrieken nort de bodafacker zuyt den waterloop, Cornelis Jan Kersten
(20) Jan Gellens opte heye aent haechbroec geheeten thoombroeck west ende noort aende vroente, de 5 Kijnder Jan Jan Pauwels Cuypers
De wed. Ariaen Fijen ende Lijsbet Meeus op een hof bij melis west ende zuyt de strate nort de persoon, Sint Anna autaer ende Jan Willems Willems, Aert Goris Henricx, Andries Claeus Luyten
Engele Jan Beris op een vuytfanc aen zijn huys zuyt ... Hermans, nort aent straete, Magdaleene Pauwels Hoeffkens dr., Aert Gooris Henricx Goorisse
Kerstijn Henrix... dochter Kijnder opte quaed hoeve d'goorbucht ad. pt. oost tstrate nort de Maerelsche bucht, Bartholomeeus Willems ende Kerstijn Pauwels ... Kijnder, Lemmen Willem Jacobs ende de voirkijnder Adriaen van Eerschole, Jan Huybrechts ende Geerit
Geert Verheyen Claess op een vuytfanc aent hazenbroec west tgoetshuys van Tongerloe, Huybrecht Gheert Huybrechs, Andries Adriaen Dirck Lurincx
Jan Ariaen Peeterss ende Geert Meeus Lijsen opte hoelrijt den Nuwebucht oest aent straete nort Heyl van Weelde, Gheert Meeus ende Marie Adriaens Jansdr., Adriaen Gerit Meeus, Geerit Andries Janssen ende Jan Dyrik Lurincx
Peeter Thijs Kijnder opte mere west aende vroente oest Jan Claes Brouwers, Ghijs Jan Ghijs, Henrick Ariaen Peeters, Jacob Cornelissen
Ariaen Coppen van Gestel Kijnder ende Willem Claes Van Roode, opte geele venne west aende vroente oost Postels erve, Jan Ariaens Van Gestel, Cornelius Van Gestel, de Kinderen Jaquemijn Van Gestel, Diericxke Willems Van Rode dochter, Goris Jacobs Geerts ende Mariken zijn zuster, Geerit Jacob Geritse met III Kijnder ende Herman Adriaense met zijn Kijnder
Jan Gellens op een vuytfanc voer de scuere alome in zijn erve, Gellen Jan Gellens, Wouter Meeus Willemsse, Willem Jans Jacobs ende Adriaen Jacob Meeussen cum suis
Teeuwe Matheeus Zannens op huys hof oost aende strate zuyt Magriet Van Dijcke, Peeter Theeus Zannen, Adriaen ende Jan Joris Matheeuse ende Andries Claeus Luyten
(21) Geert Meeus Lijsen Kijnder opte heye aenden dijc oest aende voert west aenden dijc, Jan Pauwels Theeusse van Scoot
Tgoetshuys van Postel opt goet voerden dijc oest aende vroente Merten Jan Meertss, Gijsbr. de smit opte beris bucht, west aent straete zuyt ende oest Cornelius Jan Tijs, Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechs
Meeus Lijsen Kijnder op een vuytfanc zuyt aende strate, Aert Peeter Aerts Van Eycke, de II Kinderen Jacob Wijfflets, Peeter Claeys Luyten
Kerstiaen Huyben Reyns Kijnder op een vuytfanc voer het ..., Sebastiaen Willems, Cornelis Ancems Vercoyen, Michiel Jan Michiels van ..., Geert Jacobs
Jan Jacop Copens Kijnder op huys hof de Wildert west aent straete nort Cornelis Tijs, Mette Gheert Peeter Thijs dr., de 3 voerkinderen van Andries Jan Luyten, Jan Matheeus Brouwers, Matheeus Zannen, Claes Jan Brouwers ende Peeter Matheeus Zannen ende Adriaen Lemmens ende Jacob Cornelissen van Rijsels stede, Pauwels Ad. Lurincx Kijnt, Andries Claeus Luyten, Jacomijnke Adriaen Jacob Meeus dr.
Meeus Coomans Willems op huys hof den hersels hof nort aent strate, zuyt tgoet van Postel, Cornelis Tielmans Wolffs, Bertelmeeus Jacops ende Jan Hubrechts
Jan Ariaen Peeters opten nuwebucht nort Gijs Bertelen zuyt Matheeus Van Dijcke, Jan Snijders Pauwels
Merten Jan Meeus Lijsens op beris bucht nort aende vroente oest Cornelis Jan Tijs, Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechs
Cornelis Henrick Tijss Gijsbr. de smit opten berisbucht nort aende vroente oost Merten Meerts, de selve Ghijsbrecht
(22) De selve Gijsbr. opten vuytfanc voer zijn huys west aent strate nort ende oost Merten Meerts, Jan Ghijsbrechs
Lijsbet Meeus dr. van Bondaf op een vuytfanc voer het huys zuyt aende straete oest aende borcht, Wouter Mertens, Andries Claeus Jan Luyten, Jan Willems
Jan Ariaen Peeterss opte hoelrijt den nuwebucht cum pt. oest aent strate west aen tzijn, Marie Snijders Adriaens dr., De III Kijnder Jacob Diericx, Lamb. Willems, Jan Ryeberchs, Barth. Beeris
Jan Gellens op een vuytfanc aen zijn huys, Gellen Jan Gellens, Wouter Meeus Willems, Willem Jansen Jacobs ende Adriaen Jacob Meeus
Overbroek: Aerts Van Eycke naekijnder opte heye bij dhoenderboemke nort aende vroente zuyt opte leye, Adriaen Bartholomeeus Van Eyck, Marie Willems Lambrechs dr., Adriaen Lemmens
Peeter Henrick Lonckaerts op een buchtken oest aent broec west de voorthof, Wouter Jacop Willem Maes, Jaquemijn Jacob Maesdr.
Ariaen Gijbs Ariaenss opten monic rijt een beemt west Henrick Hermans oest Geert Ykens, Willem de Gruyter, Jan Theeuwen Aertsse, Adriaen ende Toenke
Dierick Stevens opt monic rijt een beemt west Henrick Hermans, oest Geert Ykens, Willem de Gruyter, Dierck Stevens Diericxdr. ende Jan Pauwels, Adriaen Huyben, Gheerit Huybe, Barbele Jan Theeuwen Arts
Merten Huyb Goesens opten monic rijt oest Dieric Stevens, west Geert Ykens, Aert Adriaens, Jan Theeuwe, Geert Merten Henrick Aerts met Ariaen ende Thoenken Arts Adriaenss
(23) Juete Henrick Geerts wijf van Gorop ende Geert van Spreewele op zijn deel van de heyhoeve zuyt aende vroente, nort oest Henrick van Spreeuwele
Henrick Van Spreewele Henrickss op zijn deel van de heyhoeve oest de vroente nort Herman van Hulsel
Heyle Wouters ... dochter op zijn deel van de heyhoeve gel. aent voors. heye, Jan Hendrix, Jan Cornelis Godscalcx Andriessen ende Claes Geertsse Van Gorop
Ariaen Kerstiaens op huys hof zuyt ende west de vroente oest Meeus Lijsen, Jan Adriaen Stoops
Meeus Geert Meeus Lijsen soen opt eusel west aende vroente oest Jan Van Gestele, kane Meeus Gheertse, Willem Peeters Van Eyck ende Mariken Claes Sloetmakers, De 4 Kijnderen Andries Jan Luyten
de selve Kane op huys hof zuyt de vroente west Jan Van Gestele, Andries Jan Luyten
de selve Kane opt eusel oest Jan Van Gestel anders alome de vroente, Willem Peeters Van Eycke ende Marike Claes Sloetmakers, Pauwels Willem Peeters
Adriaenke Laureys Jacopsdr. Van Oerle, Lauwereys Jacopss Van Oerle opte venen west aende vroente ost Herman Jan Hermans Kijnder
Jacop Van Vuestenberch ende Wijnken Van Gorop op half den bucht te Rovoert, Jaspar Wouter Cornelis, De Kinderen Jaspar Wouters, de Kijnder Wouters Sleden ende Aert Theeuwen Aertsse, ... Wouter Sledden ende Geerart Wouter Sledden
(24) Maerle: Jan Van Gorop Goesenss op ten hovel als de wouwer zuyt Jan Van Triere, nort Jan Goesens, Machiel ende Henrick Goes Jan Goosens Kijnder
Willem Van Gorop ende Jacop Van Weelde op Witbols mere II boender heyden oest aende vroente west Dieric Sledden, Jan Luyens Kijnder ende hr. Bartholomeeus Wijfflet doctor, Mr. Jacob Wijtffliet
Aert Van Eyck Naekijnder op een heye bij thoenderboemken west Teeus Aert Ykens oest aen ..., Adriaen Adriaen Theeus, Joos Wouters Sledden
Claes Zebrechs Kijnder ende Jan Jan Heynss opten goorbucht west aende vroente, oest aende loop, Jan Van Eynde Janss, Peeter Thomas Jan Peeter Gielis, Cornelis Henricx Wolfs ende Matheeus Adriaen Nijs
Jan de haert op een vuytfanc aende hovel achter gel. aent erve Willems van Gorop, Peeters Van Raeck Aerts
Willem Peeterss Van Heze opten bucht zuyt aende vroente west opte leye, Stoffel Jan Van Triere Jans, Willem Jans Van Trier
Geert Jan Luyten zoon opte steenecker zuyt Henrick Goey Van Loen, oest Heyn Sledden nort aende eckerwech, Herman Geert Jan Luyten zoon, Geert Hermans
Claes Symonss Van Arendonc op een vuytfanc voer zijn huys nort de vroente oest Heyn Sledden, Claes Henrixs slootmaeckers, ... Sledden weduwe ende Kijnder, Jacob Jan Geerits alias cleere
Willem Van Alffen Janss op een vuytfanc voer zijn huys zuyt aende Wildert, De 4 Kijnder Jan Willem Van Alffen Janss sone, Anthonius Janssens Janss
Kane Dierick Scelkens dr. Kijnder op een vuytfanc voer het huys zuyt de broecstrate nort Henrick Vermere, Jaspar Dierick Scelkens
(25) Willem Vrancken op een vuytfanc zuyt aende broecstrate oest Wouter Hermans west Willem Van Alffen, de selve Kijnder Jaspar Dierck
Dierick Scelkens Kijnder op huys hof, Sebastiaen Peeters Van Eyck, Geerit Wouters
de gemeyn weye van Aerle
Lauwereys Jacopss van Oerle opten goorbucht west aende vroente, nort Wouter Hermans, Adriaenke Laureys Jacopsdr. Van Oerle
Dierick Scelkes Kijnder van een vuytfanck achter zijn huys aende ... daer de torffscop eensdeels op staet, Jaspar Dierick Scelkes