Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1633

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Poppel nr. 127.

Jan Hendrix (folio 15) op 144 roeden
Cornelis Janss (folio 15) op 609 roede
Bertholomeus Van Tulden (folio 15) op 420 roede
Claes Janss (folio 15) op 75 roeden sijn voorhooft, op 475 roeden
Jan Cornelis (folio 15) op 266 roeden nieuwe erve, oist, suyt ende noort de vruente, west Hans ende Sebastiaen Mertens
Sebastiaen en Hans Mertens (folio 14) op 425 roeden
Hans Mertens (folio 14) op 47 roeden sijn voorhooft
Sebastiaen Mertens (folio 14) op 45 roeden sijn voorhooft
Adriaen Gijben (folio 14) op 46 roeden sijn voorhooft
Cornelis Janss Van Scherpenberch (folio 14) op 255 roede nieuwe erve geleghe bij sijne stede oist, suyt ende noort, west de vruente ende de heywegh
Adriaen Gijsbrechts (folio 14) op 585 roede nieuwe erve over sijne stede, oist ende suyt sijn eyghe ende Cornelis Janss. Scherpenberch, west ende noort de vruente
Jan Biekes (folio 13) op 20 roeden van sijn voorhooft, deselve op 200 roeden
Niclaes Hendrick Gijben (folio 13) op 25 roeden nieuwe erve, sijn voorhooft oist sijn eyghe, suyt de vruente, west Jan Peeters Van Raeck ende noort sijn eyghe
Adriaen Peeter Van Raeck (folio 13) op 100 roeden nieuwe erve, oist suyt ende noort de vruente, west Geert Hendricx
Geert Hendrick Noute (folio 13) op 100 roeden erve oist Adriaen Peeter Van Raeck, suyt ende noort de vruente, west Hendrick Peeter Van Raeck
Hendrick Peeter Van Raeck (folio 13) op 200 roeden erve oist Hendrick Naulants, suyt ende noort de vruente, ende Merten Anthonis Wouters ende andere
Adriaen Joes Matheussen ende Merten Anthonis Wouters (folio 13) op 250 roeden nieu erve oist Hendrick Peeters, anders rontomme in de vruente
Joost Matheussen (folio 12) op 50 roeden het voorhooft van sijn stede, oist ende west, noort de vruente, suyt sijn eyghe
Aert Peeters Van Gilze (folio 12) op 35 roede nieu erve van sijn voorhooft op de heuvel, oist Jan Cornelis Evers, west ende noort de vruente ende nieuwe wech, suyt sijn eyghe
Adriaen ende Peeter Van Raeck (folio 12) op 52 roede nieu erve aende heuvel, oist suyt ende noort de ghemeyne weeghe, west Hendrick Peeters Van Raeck
Hendrick Peeter Van Raeck (folio 12) op 52 roede nieuwe erve gelegen op de heuvel, oist Adriaen ende Peeter Van Raeck, suyt den nieuwe wech, noort de gelijcke wouwer
Deselve op 150 roede nieu erve tegenwordich betimmert met een huys oist, suyt ende west de vruente ende noort Geeraert Hendricx
Niclaes Hendricx op een bunder nieu erve tegenover sijne stede rontomme inde vruente (folio 12)
Jan Theune op sijn voorhooft (folio 11)
Jan Hermans (folio 11) op sijn voorhooft
de gelijcke gebuere van Ael op 1740 roede erve (folio 11)
Jan Jan Bruoos op 110 roede nieuwe erve (folio 11)
Joos Boex op 422 roede nieu erve (folio 11)
Jan Aelden op hondert vijff roeden erve (folio 11)
Jan Wouters op 125 roeden erve (folio 11)
Geert Hendrickx op 17 roeden erve geheete de voort, oist Geeraert Hermans kijndere, west sijn eyghe, suyt de straet ende noort de stroom (folio 10)
Jacob Geerts op het voorhooft sijnder stede tot Ael oist sijn eyghe, suyt ende noort de vruente west de herbaen (folio 10)
Cornelis Willempss op 46 roede van sijn voorhooft rontomme de vruente ende de ackerwegh (folio 11)
Goyvaert Van Loon op een halff bunder nieuwe erve, oist de herbaen, suyt Jan Jansen Van Loon ende noort de vruente (folio 11)
Hans Wauters op een bunder ende vijffentachentich roede nieu erve aende wolffrijt oist ende suyt de vruente, west sijn eyghe ende noort Jan Geerts Van Loon (folio 11)
Jan Jansoon Van Loon op een half bunder erve oist de herbaen, suyt Merte Antsoms, west de vruente ende noort Goyvaert Van Loon (folio 11)
Merte Antsoms op een halfbunder nieuwe erve oist de herbaen suyt ende west de vruente ende noirt de kijndere Jan Van Loon nieuwe erve (folio 10)
deselve op 28 roeden van sijn voorhooft oist ende suyt sijn eyghe west ende noort de ghemeyn baen
Jan Aerde op een half bunder nieuwe erve oist de herbaen, suyt ende west de vruente ende noort Merte Antsoms (folio 10)
Joos Boex op 32 roede nieuwe erve gelegen tot Ael aende brugge oist de kijndere Hendrick Wauters, suyt ende west de straete noort de leye (folio 10)
Hendrick Lauwereys op 104 roede (folio 10)
Peeter Lamense op hondertvijfftich roede (folio 10)
Sebastiaen Adriaenss op hondert vijftich roede (folio 9)
Merten Aert Sebastianij op 150 roeden, deselve op 150 roede, deselve op hondert roede (folio 9)
Adriaen Tillen op sijn voorhooft (folio 9)
Joris Janssoon op 54 roede van sijn voorhooft (folio 9)
Merten Meuse op 46 roede van sijn voorhooft (folio 9)
Jan Goyvaerts op 34 roeden erve sijn voorhooft (folio 9)
Sebastiaen Adriaens op 32 roede erve wesende sijn voorhooft (folio 8)
Hendrick Valentijns op 273 roede (folio 8)
Jan Gestels aende ... (folio 8)
Jan Gestels op drijehondert tachtentich roede (folio 8)
Adriaen Thielemans op 510 roede (folio 8)
Hendrick Lauwereys op hondert roede geheete het mereven, oist ende suyt de vruente, west Frans Peeters, van Ber..., ende noort Jan Huybrechs (folio 8)
Wouter Hendricx op 140 roeden nieuwe erve, oist sijn eyghe anders rontomme de vruente (folio 8)
Peeter Adriaens op 38 roede voor sijn voorhooft, oist Jan Huybrechts, suyt de wech, west de vruente ende noort sijn eyghe (folio 8)
Jonge Jan Theune op sijn voorhooft groot 60 roede oist, west ende noort de vruente en suyde sijn eyghe (folio 7)
Jan Theune op 148 roede nieuwe erve rontomme in de vruente (folio 7)
Cornelis Jan Huybrechts op 444 roeden oist Cornelis Jacobs ende andere, suyt ende west de vruente ende noort Jan Geert Naulandts (folio 7)
Adriaen Van Eynde op ... roeden nieuwe erve, oist Lambrecht Adrians, suyt de straete ende west ende noort de vruente (folio 7)
Michiel Jaspers op ... roede nieuwe erve aen te boteven oist Jan Peeters suyt de wech, west Lambrecht Adriaens ende noort de vruente (folio 7)
deselve op een bunder heyde rontomme in de vruente
Gijs Leonaerts op ... roede nieuwe erve rontomme in de vruente (folio 7)
Andries Jacobs op XX roeden erve, oist, suyt ende noort de vruente, west sijn eyghe (folio 7)
Adriaen Aerts op ... roede nieuwe erve, oist, west ende noort de vruente, ende suyt Jan Hermans (folio 6)
Aert Govaerts op hondert vierentwintich roede nieuwe erve, oist west ende noort de vruente, ende suyt sijn eyghen
Jan Huybrechts op XVI roede nieuwe erve voor sijn voorhooft, oist Peeter Driesse, suyt en west de vruente, ende noort sijn eyghe (folio 6)
Cornelis de Ridder, op twee bundere ende sessenviertich roede, oist ende suyt de vruente, west sijn eyghe ende noort Hendrick Valentijns (folio 6)
Hendrick Valentijns op een bunder ende dertich roede nieuwe erve gelegen t'overbroeck oist de vruente, suyt Cornelis de Ridder west sijn eyghe ende noort de vruente (folio 6)
Lambrecht Adriaenss opt voorhooft van Loockacker groot ... roeden oist de vroente, west sijn eyghe zuyt Adriaen Peeter Schellekens noort Dierck Willem Michielsoon (folio 6)
Adriaen Peeter Schellekens opt voorhooft van looxken driesch groot achthien roede, oist ende suyt de vruente, west sijn eyghe ende noort Lambrecht Adriaenss (folio 5)
Adriaen Aertss Van Loock op het voorhooft van Cornelis Driesch groot 30 roede, oist, west ende noort de vroente ende sheere straete, suyt sijn eyghen (folio 5)
Gijsbrecht Leonaerts op 137 roede gelegen omtrent het merven oist Frans Peeters, suyt, west ende noort de vruente (folio 5)
Frans Peeters met sijne kijndere op 263 roeden gelegen aen het merven, suyt ende noort de vroent, west Gijsbrecht Leonaerts (folio 5)
Jan Joose op sijn voorhooft van egelrijt groot 37 1/2 gelegen aen de heydoncq oist ende noort Ycke Jan Jooris, zuyt de nieuwe wech ende west Lambrecht Adriaenssoon (folio 5)
Ycken Jan Joris hare kijnder op haer voorhooft van eene beempt, comende aende heydoncq groot 37 1/2 roede, oist ende noort Jan Janssoon Van Gestel, suyt de nieuwe wech, west Jan Joose (folio 5)
Jan Janssoon Van Gestel op 72 roeden sijn voorhooft van sijne beempt geheeten d'egelrijt, oist, west ende noort de vruente, zuyt des coopers broeders erve (folio 4)
deselve opt voorhooft van heydoncq groot 13 roeden oist die nieuwe wech, zuyt ende west Ycke Jan Goris met haere kijndere ende noort sijn eyghe
Aert Peeters op het voorhooft van dijckbeempt groot dry en tachtentich roeden, oist, west ende suyt de vruente ende noort sijn eyghe (folio 4)
Adriaen Geertssoen op het voorhooft zijnder egelrijt gelegen aende heydoncq, groot vijffentachentich roede, oist Sebastiaen Sebastiaenssoon, west Adriaen Aertssoon, zuyt sijn eyghe ende noort de nieuwe wech (folio 4)
Adriaen Aertssoon Van Loock op 68 roeden sijn voorhooff van sijne beempt geheeten d'egelrijt oist Adriaen Geerts, west de quade straet, zuyt sijn eyghe ende noort de nieuwe wech (folio 4)
Sebastiaen Sebastiaenssoon op het voorhooft van sijne beempt geheete d'egelrijt gelege aende heydoncq groot 37 roede oist Peeter Andries ... erve, west Adriaen Geerts, suyt sijn eyghe, noirt de nieuwen wegh (folio 4)
Jan Huybrecht Rieberchs op 64 roeden met het voorhooff aen het meerven oist, west en suyt t'voorschreve meerven, ende noort sijn eyghe (folio 3)
Wouter Hendrix op 100 roeden nieu erve gelege aende Loock, oist ende noort sijn eyghen, suyt ende west de vruente (folio 3)
Lambrecht Adriaenss op 384 roeden nieuwe erve gelegen omtrent het booteven rontsomme de vroente, op het voorhooff van egelrijt groot 37 roeden gelegen aende heydoncq, oist Jacob Joose nieuwe erve, west sijn eyghe, suyt de nieuwe wegh, noort Jacob Joose beempt
Peeter Wijnants op 387 1/2 roede nieuwe erve gelegen aent booteneynde, oist Dierick Michielss nieu erve, west Lambrecht Adriaenss nieuwe erve, suyt den nieuwen wech ende noort de vroente (folio 3)
Adriaen Joos Aerts op het voorhooft van seeckere acker gelegen aen de Loock groot 76 1/2 roede, oist west ende noort de vruente, suyt sijn eyghen ecker (folio 3)
Adriaen Van Eynt op 140 roeden met het voorhooft van sijne stede aent aen het booteneyndt, oist de vroente, west Jacob Scoye, suyt sijn eyghen ende noort de nieuwe wech (folio 2)
Jacob Scoyen op 320 roeden in het booteven, oist Adriaen Van Eyndt, west den wech ende Andries Lurinckx, suyt sijn eyghen ende noort de nieuwe wech (folio 2)
Andries Leurincx op 75 roeden van sijn voorhooff gelegen aen het booteneynde, regenootende oist met de nieuwe wech aen Jacob Scoye nieu erve, suyt sijn eyghen, west Dierick Michielss nieu erve ende noort de vruente (folio 2)
Lambrecht Adriaens 1 oort op 22 roeden aende Loockacker, oist ende noirt de vroente suyt de kijndere Adriaen Lambrechs nieuwe erve, west Dierick Willemss (folio 2)
Dierick Willem Michielss op 20 roeden nieuwe erve gelegen aen het booteven, oost aende vroente, west aen erve der kijndere Hans Huybrechs, zuyden Andries Lurincx, noort die vroente (folio 2)
deselve op een half buyder gelegen aent booteneynde, oist ende noort de vroente, west Peeter Wijnants nieu erve, suyt den nieuwen wech