Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Volkstelling 1693

Volkstelling 1693

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Office Fiscale nr.1386(23)

Wij Heere Norbertus Hermans Pastoris Heere Franciscus Paulij Schouteth Matteus Stalpers Borgemeester Amsom Jacobs, Cornelis Jan Huijps, Jan Noijes, Jan Jansen, Adriaan Verhulst ende Geraert Balemans schepenen Peeter Balemans secretaris der Heerelijkheijt van Ravels verclaeren gedaen te hebben neerstig ondersoeck van alle die vaste inwoonders van den dorpe van Ravels van wat sex, staet ofte conditie selve mogten wesen, ingevolge van sijne majesteijts placcaette van sevenste november Xvi e drijentnegentigs ende aldaer bevonden te hebben alle die persoonen hijer onder vetgedruckt bij naemen en toenaemen
Inden Eerste Heere Norbertus Hermans Pastoor, Jouffe Tresia van Soete zijne mesie, Maria Cornelis zijne dienstmeijt, Matteus Stalpers weduenaar pachter ende borgemeester, Catalijn ende Maria zijne kinderen, Nicolaes Andriessen ende Adriaen vanden Broeck zijne knegts Magriet Wouters sijn meijssen
Ampson Jacobs jonghman, Joris Lenders ende Willem Peeters zijne knechten Josijn Bastiaens sijn meijssen
Cornelis Jan Huijps, Catalijn Balemans zijne huijsvrouwe Jan Peeter ende Jacomijn haere kinderen
Jan Noijes, Jenneken Janssen zijn huijsve, Adriaen, Sijcken, Elisabeth, Jenneken ende Adriaentien sijne kinderen ende Jenneken Noijens haere meijssen
Jan Janssen, Maijken Coymans zijn huijsvrouw, Cornelis Janssen zijn knecht, Maria Michielssen sijn meij...
Adriaen Verhulst, Maria Henricks Janssen zijn huijsve, Geert Hen... Antonij N:N zijne knechts, Anneken Wouters zijn meijssen Jasper, Anneken ende Maria haere kindere
Peeter Balemans secretaris we..naer, Ida Van Laer zijne moeder, Jan Baptist, Elisabeth ende Peeter sijne kinderen, Jan Wouters, Gee.. van Steensel, Jan Luijten sijnen knegts, Magriet Antonis ende Maria Van Suen zijne meijssen
Peerijntien Moerlants wedue Her...Janssen coster, Adriaen, Cornelis ende Peeternele haere kinderen
Willem Bastiaens Maria Janssen zijne huijsvrouw, Bastiaen, Jan, Maria, Nicolaes, Cornelis ende Henrick sijne kinderen
Adriaen Van Steensel, Heijltien Sips zijne huijsve Jan N:N:, sijnen knecht Maria ende Jacob sijne kinderen
Goiaert Canters, Magriet zijne huijsvre, Adriaen ende Cornelis zijne kinderen
Henrick Cornelis, Elisabeth Huijbrecht zijne huijsve Magriet van Bladel zijn meijssen, Cornelis zijnen soon
Jan Van Steensel, Maria Verheijden sijne huijsve Magriet N:N: zijn meijssen, Maria ende Jenneken zijn kinderen
Bastiaen Verhulst, Jenneken Moerlants zijne huijsvre Guilliam Jaspar ende Peeternell zijne kinderen
Elisabeth Luijten wedue Aert Jacobs van Bladel hare kneght, Antonij, Jenneken, Jacomijn ende Maria haere kinderen
Henrick Cornelis van Poppel weduenaer Maria ende Anneken Janssen zijne meijssens, Cornelis Cleijssen ende Jan N:N: sijne kneghten
Cornelis Ghaestels, Maria Diercx sijne huijsve Magriet Geerden sijn meijssen, Adriaen ende Elisabeth sijne kinderen
Jan Moerlants, Willemken Janssen zijne huijsve Jan, Adriaen en Anneken kinderen
Adriaen Schuermans, Henrick Peerijn sijne broeder ende suster Jonghman, Jan Antonis sijne kneght, Heijltien N:N: sijn meij...Lambreght Lurincx, Maria ...zijn huijsvre Adriaen ende ...haere kinderen
Willem Peeters, Barbara Wout...zijn huijsvre, Jan den soon, Jenneken Lothouens sijn meijssen
Adriaen Stadthouders pachter, Maria Stevens zijne huijsvre, Henrick Willems ende Antonij Pee...sijne knechten, Hendrien N:N: haer meijssen, Jacobus, Catalijn, Anneken, Jenne Maria sijn kinderen
Jan Michielssen, Fasijn Wilborts zijne huijsvre, Joos Vheijden, Wi... Jacobs sijne kneghten, Adriaentien Diercken sijn M...sen Elisabeth sijn doghter
Adriaen Stalpers pachter Elis.Schuermans sijne huijsvre Jan Janssen, Jan Vmeiren, Heijlig... inde Heijmeijt sijn kneghts, Jan ... Hellen ende Maria Van Dijck sijn meij...., Jan, Henrick ende Jenneken sijne kinderen
Cornelis Gijs Snijers, Peerijn sijn huijsvre, Maria Jan Jenneken Anneken ende ... sijne kinderen
Cornelis Mercelis, Catalijn Jan Bosmans zijn huijsvre, Mercelis, Jan, Peeter, Anneken ende Jenneken zijn kinderen
Nicolaes Van Oekelen, Maria Coymans zijne huijsvre Maria Jan ende Snijerse zijne kinderen
Cornelis Wilborts, Pauwelijn Adriaenssen zijne huijsvre, Michiel Cornelis, Catalijn ende Peeter haere kinderen
Wouter Jan Gijssen, Anneken Joossen, zijne huijsvre Jenneken ende Goris haere kinderen
Jan Marien, Adriaentien Willems zijne huijsvre Jan ende Helen haere kinderen, beloopende alle de ... persoonen soo mannen ...wen, kinderen, knechten, meijssens...