Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Latijnse termen
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1417


Cijnsboek 1417
Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds RekenkamerAncem Hillen op Lijsbetten hof sbruenen pull.
Andries Thonijs opte goes hoeve op tielmans hoeve 9d.21.d.ob
Alijt Coens op doude hoeve, bacs erve int een zide ende Jan Coppens aen dander zide 7 1/2
d.6 1/2 d.pict.
Ancem Jacobs soen, opt vorst vander achterster hoeven 18 d.
Ancem Molepas kinder, op huijs hof dat Jans vander Eept was 3 d.1 pict.1 pull.
Cleijs coels, opt oude bloc 8 1/2 d.
Cleijs Heinkens op 1 eusel te leemputten 15 d.
Claes van Olmen, op 4 lopen tsaye lants, ende opt meerbroec 2 pull. 3 1/2 d.pict.3 s.4 d.
Claes Jan Gielijs sone, opt ander hoeve 6 1/2 pict.
Claes Heinkens, opten echgelcole 1 1/2 d.
Dieric claus opte molen rijt 8 1/2 d.
Die heylighe Gheest van Weelde 1 d.
Die capelle van Weelde 2 d.
Dele van Loeven, mit haren kynderen, op hijs hof cum pertinentiis 29 d.
Dieric Maes, op huijs hof 9 d.
Fierken die molnere op huijs hof 3 d.
Godevaert van Poppel op huijs hof cum pertinentiis 12d.2.pull.
Ghijsbrecht Bac, opt meerbroec 19 1/2 d.pull.
Ghijsbrecht Kerstiaen Leyten soen, ops brunenhof pull.
Gheert Hein Dierics soen op weijns ecker 9 d.
Gheert Peter Elyaes sone, optie selve heijhoeve 6 d.
Godevaert die Wolf, opt lant ter hegghen 3 s. 4 d.
Gheert Peter Elyaes opt meerbroec 3 pull.
Gheert Hebscaeps kijnder, op Jans bies goet 21 d.
Godevaert Jan Godevaerts sone, op huijs hof, tlant ande hese 9 d. 6 1/2 d.pict. 5 d.
Godevaert vander Avoert op huijs hof pull.
Gielijs Swerseysene opte hoeve tvorst opte vorst nu leynde 4 1/2 d.
Godevaert Koenen, opt buchtken bij Lijssons op huijs hof ende opt cleyn eckerken 1 d. 9 d. 9
d. 2 pull.
Gheert Noydens soen van Rovoert op scotelmans hof 1 1/2 d.
Ghijb Peter Ghijbs soen op 1 hof achter Laureijs coyts 3 1/2 d.
Gheert Gheldens op huijs hof 1 uytfanc 17 1/2 d.pull.1 d.
Heinric die Molnere opt ossen venne 23 d.pull.
Heinric die Wolf opt ghebelaer 4 d.
Heinric Clinckaert opten bucht bide wijntmolen 1 d.
Heylwijch van Wechele op 1 hof aent huijs 4 1/2 d.
Heinric die Scoesitter opt goet te vorst 7 1/2 d.pull.
Heinric Maes opte aesdonc 1 d.
Heinric die Molnere opte hoeve 18 d.
Hube Ancem Baten sone opte ghemein brake 4 1/2 s. 1 1/2 d.
Jan Molenpas aende mere opten achtersten bucht 12 d.pict.
Jan Coppens op huijs hof opten ganspoel opt loc 1 1/2 d. 18 d.
Jan Stouts op Scotelmans hof 4 1/2 d.
Jan van Ghierle op huijs hof 21 d.
Jan Ancems soen vander Rijt op 1 hof bi smeets ende voer in lijnkens bucht 9 d. 2 pull. 10 1/2
Jan Noyts op smeets hof 12 d. 4 pull.
Jan Goden Mertens soen pull.
Jan Metten vander Mere opten hoghen haeghacker 8 1/2 d.pull.
Jan die Scoesitter vander hegghe, opt froetsel 6 s. 9 d.
Jan Wouters soen van Arle op lisen ecker opte lewerken hoeve 3 1/2 d.pict. 4 s.
Jan Rogsken opten hoeven hof opt meerbroec 12 d. pull.
Jan die scoemaker op lant te leemputten 4 d.
Jan van Ravels op huijs hof op lant ande hese 9 d. 6 1/2 d. pict. 2 1/2 d.
Jan Wolfs kijnder, op lant aende hese 2 1/2 d.
Jan vander Heyden opt nu lant opte hoeve opte heyhoeve 14 1/2 d. 8 d. 3 d.
Jan Rogsken opt lant ter hegghen 16 d.
Jacob vander Heyden opt oude nu leynde 3 1/2 d.
Jan die Scoesitter opten ouden bucht 10 d.
Jacob Jan Jacobs soen, opte vorst hoeve op 1 ecker aent huijs 13 1/2 d. 27 d.
Jan Peter Emlen zoene op 2 hoeven aende essche strate 2 s. 3 d.
Jan Jacobs opt vorst van tighoirs hoeven 13 d.
Jan Tielmans opte hoeve opt oude goes hoeve 3 d. 21 d. 9 d. 18 d.
Jan Hein Gherijts sone, opten plasch ecker 9 d.
Jan vander Heyden op boelairts hoeve 9 d.
Jan van Arendonc op huijs hof opten hese acker opt lant bij deelschelf 9 d. 6 1/2 d. pict.
Jan Ghijbs op 1 hof aent strate 4 d.
Jan Thijs op huijs hof 3 1/2 d.
Kathelijn Mijs op Hermans hof 7 1/2 d.pict.
Kathelijn Baten opten plasch ecker 28 1/2 d.
Laureijs Coyts 2 pull.
Lijsbet Godevaerts dochter vander hegghen opten roet ecker ende op huijs hof 5 d. 2 pull. 9 d.
Lijsbet Jan Scoesitters dochter opten dwer ecker 4 d.
Lijsbet Fiers opte hese opt lant aende molen 18 d. 6 1/2 d.pict.
Laureijs Koyts op huijs hof 3 1/2 d.
Lambrecht Pyexs op huijs hof dat Jans vander Eept was 3 d. 1 pict. 1 pull.
Meeus Heylen soen vander Mere opten straetbocht 19 d.pull.
Mathijs Piecs op huijs hof opt meerbroec 9 d. 2 pull.
Mathijs Piecs op dachterste hoeve 9 d.
Mechtelt Heins op huijs hof 3 s.
Pauwels van Olmen op huijs hof 12 d.
Peter Baten op tygoers hoeve aent goer 13 1/2 d.
Peter Willem Hillen soen op huijs hof 17 1/2 d.pull.
Peter Woyts op 1 heyhoeve 4 d.
Peter Jan Batens soen opten plasch ecker op bogaerts hof 27 d. 1 1/2 d.
Paridaen vanden Leemputten, opt lant te leemputten opten nuwen bucht ende op weyns ecker
18 1/2 d. 2 s. 1 d. 4 d.
Peter Jan Claes opt vorst loc 8 d.pict.
Tielman vander Mere, op huijs hof pull.
Tgoedshuijs van Tongherle opte tiende van Weelde 6 oude grote
Willem van Beke op 1 putstede 1 d.
Willem Goedscouwen opten melijs ecker opte wildert 9 d. 13 1/2 d.
Willem Maes op 1 eusel opte putten opt striloe op lijnkens bucht, opt lant achter die hoeve,
opten langhen bocht cum pertinentiis 14 d. pict. 4 1/2 d.pull.
Wouters kijnder van Triere op huijs hof cum pertinentiis ter hegghen 14 s. 9 d. 2 pull.
Willem Verheylen op huijs hof op 1/2 die bodebrake 2 s. 8 1/2 d. pict. 1/2 pull.
Willem Stevens soen vander hese opten haverbocht opten ecker achter den hof ende opt
vierendeel inde stede ende inden langhen bucht 37 d. 1 1/2 pull. pict.
Wouter Comans opte hese 2 pull.
Wouter Scelkens op huijs hof 2 s. 1 1/2 d.
Willem Maes op Hennen Heylkens ecker 6 d. 2 pull.
Wouter Stinen op Moers hoeve op Tielmans bucht opte nu bucht ende opten hof 18 d. 13 1/2
d. 9 d. 4 1/2 d.
Weyn van Weelde opte hoeve vanden scoete ende opt ghebelair 10 s. 15 d.
Weyn Eudeijs op noels hoeve ende noels brake 9 d. 10 d.
Weyn die selve opten widen hof die lisen Reynbouts was 9 d. 2 pull.
Weyn die selve op lant bi di molen op 4 lopen lants 18 d. 1 pul
Weyn die selve op huijs hof cum pertinentiis 3 s.
Weyn die selve opden buelinc voir aent strate 11 1/2 d.
Census novus in Weelde
Aernt bac op al sijn goet opt lant achter den doren ende op 1 uytfanc bi die scuere 3 s. 1 1/2 d.
6 d. 4 d.
Aernt Ponts op al sijn goet 22 1/2 d.
Aernt Michiels soen van Olmen op huijs hof opten wildert opten hof ter hegghen 2 s. 5 d. 10
1/2 d.
Claes van Olmen opt lant aende hegghe op l beemt aende hesevoert 12 d. 6 d.
Dien opstal van Weelde 15 d.
Die van Weelde van hoerre vroenten 3 s. grote oude
Fierken die Molnere opte couvoert 3 d.
Godevaert van Poppel opte boijen brake 2 d.
Godevaert Koenen opte hoechecker ter hegghen 15 d.
Heinric Boelaert opte heyde bide molen 3 s. 3 d.
Heinric Maes op sijn huysinghe aende heyde op 1 uytfanc daer sijn scaeps koye op staet 3 d.
Jan van der Heyden op 1 uytfanc aen sijn huijs teghen die molen opt huijs 1 uytfanc 2 d. pict.
1 1/2 d.
Jan van Arendonc op huijs hof 1 uytfanc aende molen ob. pict. 1 1/2 d.
Koenken die Meersman opt lant aent veken tot Ele 5 d.