Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1466

Cijnsboek 1466

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer nr.45.026

- Aert Nouts op huys hof Smeets hof gelegen oost aende strate west Jan De Wolf
- Jan De Wolfs Kinderen opt cleyn eckerken ouden bucht gelegen oest ende zuyt Geert Van Sissoen
- Die selve opt lant aende heze gelegen oest Alijt Fiers nort H.Wouts Godevaert hove
- Die selve op huys hof aent strate gelegen west Jan Gellens oest Wouter Mierdmans
- Wouter Mierdmans opte buelinc gelegen nort aent strate, west ende zuyt Jan De Wolf
- Item opte wijden hof gelegen zuyt ende west Willem Ancems
- Die selve opt lant de molenbrake gelegen zuyt aent strate nort aende heze
- Godevaert Andries Wolfs soon opte heze een stuc lants gelegen zuyt Wouter Mierdmans west aent ecker
- Jan Jan Mierdmans soon opt lant de molebrake gelegen oest Wouter Mierdmans
- Daneel Jan Mierdmans soon opte doels hoeve gelegen nort Peter Willekens west aen sijn erve
- Jan Geldens op huys hof cum pertinentiis gelegen west aent strate oest Claes Van Maerle
- Henric Stijnen op huys hof den slotel cum pertinentiis gelegen west ende zuyt de strate
- Claes Van Thielen op Hanne Heylkens ecker gelegen nort aende ackerwech zuyt Heyn Stocmans Kijnderen
- Jan Van Bodaf ende ... Willem Maes op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt Willem Maes nort aent strate
- Willem Maes te Loven op eene hof ... Hijnkens bucht gelegen oest aent ackerstrate west Jan Stijne
- Henrick Wouters Godevart soon van Weelde op sijn deel van de lande inde heze gelegen west Gosem Van Arendonc
- Tgoetshuys van Tongerloe opte Thiende van Weelde
- Peter Wouter Stoops soen op huys hof de Voss gelegen oest aent strate west Aert Noyts
- Aert Claes Coels soen opt oude bloc gelegen zuyt Peter Van de Wuwer nort aende heystrate
- Die heylegeest van Weelde op huys hof gelegen oest aent strate ende west Jan Biekens
- Dirick Van Leyenbergen op huys hof gelegen zuyt aent strate, west Henrix Stijnen
- Kathelijne Henrix Stoeps dochter op huys hof mette uitfanc daervoer gelegen west aent strate oest Jan Jan Wouters
- Peter Holtermans op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aende strate nort Yuete Van Arendonc
- Meeus Jan Wouters soen op huys hof cum pertinentiis gelegen oest Jan Geldens west de strate bijde capelle
- Yda Jans ... wijf op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt aenden voss oest aent strate
- Meeus Willem Vlemincs soen opten gansepoel gelegen nort Peter Jan Claes zuyt aende vroent
- Peter Jan Claes soen opte molerijt tvorste loc cum pertinentiis gelegen oest aende vroent west Meeus Vlemincs
- Jan Dirix te Weelde opt loc gelegen zuyt oest Joes Van de Wuwer nort Meeus Vlemincs
- Joes Van de Wuwer opt lock gelegen nort west Jan Dirix Van Weelde
- Die selve opte molebucht gelegen nort ende zuyt aende vroente
- Her Wouter Godevart Stouts opt lant aende groetheze gelegen nort Henrix Maes Kijnder zuyt Godevart ... Kijnder
- Henrix ende Ghijsbrecht Wouter Maes op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aende vroent nort Heyn Maes
- Item op een eusel aende heye gelegen oest aende vroent nort Willem Maes Kijnder
- Willem Willem Maes op sijn deel van de eusel gelegen zuyt Henrix Maes nort Jan Van Bodaf
- Magriet Willem Maes dochter op het deel van de eusel gelegen aent voers erve
- Gosem Van Arendonc op huys hof den heze acker gelegen zuyt aende vroente, nort aent ackerstrate
- Die selve op een uitfanc gelegen aende huysinge voers
- Die selve opt lant aende ... gelegen nort Jacop Scoenmakers zuyt de vroent
- Die selve opt lant aende goet heze gelegen zuyt Jacop Scoenmakers nort Jan Wouter Perlaers
- Willem, Jacop ende Mayke Willem Maes Kijnder op een eusel oest ende west aende vroente
- Pauwels Peter ... opte putten, oest ende west aende vroente
- heer Aernt Otters, priester opt lant bij die moelen

De Meere

- Kathelijne Huybs Wouter Mierdmans wijf op het deel vande straetbucht gelegen zuyt Wouter Huybs, nort Jan Willem Maes
- Wouter Wouter Huybs soen op sijn deel vande straetbucht gelegen nort Kathelijne Huybs zuyt aent ackerstrate
- Hubrecht Henrix Huybs op sijn deel van de straetbucht gelegen aent voers erve
- Die selve op sijn deel van de vorste haechacker gelegen zuyt Stijne van Poppele
- Mathijs Lambrechs soen van Triere op sijn deel van de straetbucht gelegen nort Kathelijne Huybs
- Die selve op sijn deel van de vorste haechacker gelegen nort Aert Noykens zuyt Stijn Van Poppel
- Henrix Stijnen op scotelmans hof gelegen zuyt aende strate zuyt Jan Stijnen
- Die selve op huys hof aende meere gelegen oest aent ackerstrate west Peter Deckers Kijnder
- Lijsbet Embrechs dochter van Doerne op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt Jan Van de Rijt nort aent ackerstrate
- Jan Embrechs Van Doren op huys hof gelegen zuyt aent ackerstrate nort Jan Ancem Molenpas soen
- Ancem Molenpas op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aent strate west Jan ...
- Aert Noykens Jans soen op sijn deel van de vorste haechecker gelegen zuyt Yde Wouter Huybs nort Stijn Van Poppel
- Gheert Wouter Perlaers soen opte achtersten haechacker gelegen oost Heyn ende Jan Stine west Aert Noykens
- Jan Willems Stevens Van de Heze op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aent strate west Magriet Willem Maes
- Die selve opt vloet gelegen oest Heer Wouter Van Weelde west Ghisel Van der Eept
- Die selve opte Scotelmans hof gelegen nort Heyn Stinen zuyt Claes Willem Maes
- Kerstine Godevart dochter van Poppele op huys hof cum pertinentiis gelegen nort aende strate zuyt Wouter Sobben
- Kathelijne Jan Eemsens dochter op huys hof cum pertinentiis gelegen oest Jan Sobbe west Kerstine Van Poppel
- Lijsbet Peters dochter Van Hoek op huys hof cum pertinentiis gelegen al omme inde vroente
- Lijsbet Peter Dircks wijf cum puer op eene hof aent strate gelegen zuyt Heyn Stine, west aent strate
- Claes Willem Maes soen opt lant achter de hage gelegen zuyt Thijs Lemmens nort Henrix Baten
- Heylwich Willems dochter van de Heze op huys hof cum pertinentiis den hanbucht gelegen west aende haechacker oest de vroente
- Die selve op Scotelmans hof gelegen aent voers erve
- Lauwreys Jan Cleys soen op eene hof achter Lauwreys Coyts gelegen nort Heyn Stinen oest aent ackerstraetke
- Wouter Sobben op huys hof cum pertinentiis gelegen oest Stine Van Poppele west ende nort de vroent
- Jan Heyn Stine soen op Scotelmans hof gelegen zuyt aende hage nort Geert Van der Eept
- Lijsbet Molenpas et pueris op het deel van de hermans hof gelegen west Heyn Stine oest aen het andere erve
- Jan Aert Jacops soen op huys hof gelegen oest ende nort aende strate
- Gheert Verheylen op half de boyenbrake gelegen west ende zuyt Thoen Eyskens
- Gheert Wouter Perlaers op huys hof gelegen oest aen de vroente zuyt aent ackerstrate
- Kathelijne Henrix Diric ... dochter opt d'osseven gelegen zuyt Henrix Baten ende andere aende vroente
- Willem Maes op Hijnkens bucht gelegen zuyt Jan Stine ende de eckerstrate
- Die selve opt lant achter de hage gelegen zuyt Thijs Van Triere nort
- Jan Ancem Moelenpas soen opt lant achter de hage nort Henrix Baten zuyt Yda Wouter Perlaers dochter
- Mayke Willem Maes dochter opten ... oest Jan Bieken erve, west Mayke Willem Stevens dochter
- Willem Maes op Lijnkens bucht zuyt aende ackerstrate gelegen
- Machiel Van Leyenberge

De Hegge

- Harman Van Hulsel opt meerbroec eene beemt gelegen zuyt Claes Van Olmen nort tgoetshuys goed van Postel
- Die selve op 1111 lopen lants inde hegge gelegen nort ende oest aende vroent, west Jans Kijnder Van Aerle
- Jan Hermans soen van Hulsel opte hoeven hof gelegen zuyt ende nort Herman Van Hulsel de Jonge
- Jan Coppens te Poppele op half tscoubroec een beemt gelegen zuyt ende nort aende vroente
- Wouter Coppens te Poppele op half tscoubroec eene beemt gelegen aende voers beemt nort ende zuyt de vroente
- Kathelijne Meeus dochter van Triere opt goet te vorst een stuc lants gelegen oest Jan Heyns westen Jan Godevart Wolfs
- Henrix Meeus van Triere op belkevoirt eene beemt gelegen zuyt aende vroent nort Henrix Everdeys
- Godevart Andries Wolfs op sijn deel van de goede te vorst gelegen oest Kathelijne Van Triere west Belie Scelkens
- Die selve Godevart op belkevoirt eene beemt gelegen west Henrix van Triere oest Wouter Van Baerle
- Jan de Wolfs Kinderen opt lant ter heggen gelegen zuyt aent strate west Henrix Kinderen Van Triere
- Magriet Jan Mierdmans dochter opte couvoert eene beemt gelegen nort ende zuyt aende vroent
- Lambrecht Jan Stoops soen opte hegsche brake huys hof cum pertinentiis gelegen nort de vroent, zuyt Claes Willem Maes
- Aert Jan Mierdmans soen op huys hof de waspoel aen een gelegen zuyt Diric Van Triere nort Jan de Wolf
- Jan Henrix Scoesitters soen op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aende strate west Henrix Scoesitters
- Die selve opt meerbroec gelegen zuyt Jan Ghijbs oest de vroent
- Aert Henrix Havermans soen op half de Wildert gelegen oest aende vroent west Ghisel Van der Eept
- Jan Henrix Havermans soen op half de Wildert gelegen aent voers erve
- Jan Thielman Wolfs soen op huys hof cum pertinentiis gelegen west aende winckel oest aent stroetsel
- Jan Wouters Kinderen Van Aerle op Lijsen ecker huys hof gelegen oest aent strate west Henrix ...
- Die selve opte Lewercke hoeve een beemt gelegen zuyt aen sijn erve nort aende vroent
- Henrick Everdeys Van Weelde opte hoeve te scoete gelegen oest ende west aende vroent, nort Diric Van Triere
- Die selve opten ghebelaer eene beemt gelegen oest ende west aende vroente
- Henrix Henrix Lamborchs soen opt meerbroec cum pertinentiis gelegen
- Die selve opte ouden bucht gelegen oest Henrix Van ... suyt aent ackerstrate
- Henric Van de Wiele opt oude rijt gelegen oest Claes Van Olmen zuyt Jan Scoesitters
- Die selve op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aende vroente, west Jan Sobben
- Henrix Van de ... op huys hof cum pertinentiis ter Hegge gelegen west aende Winckel oest aent stroetsel
- Die selve opten ouden bucht gelegen oest aende vroente west Henrix Lamborch
- Peters Kinderen Van Triere op huys hof cum pertinentiis ter Hegge gelegen west aende winckel oest aent stroetsel
- Wouter Henrix Van Baerle op huys hof cum pertinentiis ter Hegge gelegen aent voers erve
- Die selve opt stroetsel eene beemt gelegen zuyt ende nort aende vroent
- Die selve opt lant ter heggen gelegen west Jan Tiels erve oest Henrix Van de Wiele
- Diric Peters soen Van Triere op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aen sijn erve west Jan de Wolf
- Die selve opt mordenbruexken gelegen nort aende vroente zuyt aen sijn erve
- Tielman de Wolf op huys hof cum pertinentiis oest ende nort Diric Van Triere zuyt aent strate
- Die selve opte dweerecker ende vrouwen bucht gelegen nort Jan Sobben west Diric Van Triere
- Henric Baten op huys hof gelegen west Aert Pous oest Peter Willekens
- Jan Wouter Huybs soen op eene beemt gelegen west aende voert oest Peter Van de Wuwer
- Henric Meeus soen van der Venne opte meer een stuc lants gelegen oest aen de vroent, west Geert Van Sissoen
- Claes Noyens op huys hof aende Hegge gelegen west ende zuyt aende strate oest Diric Van Triere
- Claes Van Olmen op sijn deel van 1111 lopen lants gelegen oest tgoetshuys van Postel west Herman Van Hulsel
- Die selve op sijn deel van de meerbroec gelegen west aende vroente oest Ancem Kieboem
- Alijt Claes dochter Van Olmen op haer deel van de 1111 lopen lants gelegen aent voers erve
- Item op haer deel van de meerbroec gelegen west aende vroente
- Wouter Pauwels soen Van Olmen opt venne een weyvelt gelegen oest aen de vroente west Peter Willekens
- Lauwreys Scoenmakers op huys hof ter Hegge gelegen oest Jan De Wolf, west Henrix Van Triere
- Ghisel Jans soen Van der Eept opte Wildert gelegen oest .... van der ... Kijnder west aen de vroent
- Meeus Lijsen op half dmeerbroec gelegen
- Jan ... Ancoms soen op half dmeerbroec

Gheneynde

- Peter Baten op Tygoers hoeve gelegen oest Peter de Bije west aende vroente
- Die selve opt achterste hoeve gelegen oest Geert de Laet, west aende heye
- Ancem Pos opte plasschecker omtrent 111 lopen lants gelegen oest Jan Pos west Heyn Pos
- Aert Jan Eemsens soen op huys hof cum pt de hoeve gelegen nort Wouter Thijs Kijnder zuyt aende vroente
- Jan Dielis opt oude hoeve gelegen zuyt Jan Wouter Peters soen nort Jan Lauwers
- Die selve opte heyhoeve gelegen west aende vroent oest Henrix Tielmans
- Agnees Peter Baten opte heyhoeve gelegen
- Jan Dielis ende Lijsbet Dielis op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt aen de vroent nort Claes Piecs
- Gheerts de Druyt opten bucht gelegen nort aen de vroent oest Woyt Eemsens
- Die selve opte goes hoeve gelegen oest Wouter Huybs west Heyn Tielmans
- Die selve opte middelste hoeve gelegen west aende vroent oest Jan Luydens
- Godevart Wouter Thijs soen op sijn deel van de vorster hoeve gelegen west Jan Drubbels oest de vroent
- Jan Aert Lauwers soen opt oude hoeve bij Bax erve gelegen west Lijsbet Van Ghinnoven oest sijn erve
- Die selve op 2 hoeven aen de Eelsche strate gelegen nort Peter Van de Wuwer oest de strate
- Marie Jans dochter Van Wechel cum puer opte hoeve gelegen zuyt Godevart Wouter Thijs nort Jan Luydens
- Peter Goden Wolfs op huys hof cum pertinentiis gelegen oest Geert de Druyt west Henrix Tielmans
- Henric Jan Thielmans opte hoeve huys hof cum pertinentiis gelegen west ende nort aende vroent oest aende wuwer
- Die selve opt oude goes hoeve gelegen over tstrate west aent strate nort Jannes Huybs
- Kathelijne Peter Baten opt vorst van de achterster hoeve gelegen nort Geert de Druyt zuyt Marie Denijs
- Lijsbet Lauwreys Pijnaerts dochter opt oude hoeve bij Bax erve gelegen oest Jan Aert Lauwers west Jan Woyt Peters
- Claes Piecs op sijn deel van de vorster hoeve gelegen oest aent strate west Aert Eemsens
- Peter Jans Biƫn soen opt vorst van Tygoers hoeve gelegen west Peter Baten
- Wouter Peter Woytz op boelaerts hove west aen de vroente ende aen ... Bacx erve gelegen

Leemputten

- Jan Geerts soen Van Maerle opte nuwebucht gelegen nort Willem Lenarts zuyt aende vroent
- Jan Perlaers op een eusel te Leemputten gelegen oest Heyn Eyskens west Heyn Tielmans
- Die selve opte echelcolc gelegen oest Heyn Tielmans west aen de vroent
- Die selve op huys hof cum pertinentiis eene ecker gelegen oest ende nort Heyn Eyskens
- Wouter Ghijbs soen van Scaluyne op huys hof tvorste nulant cum pertinentiis gelegen nort ende west de vroent zuyt Peter Ghijbs
- Peter Ghijbs van Scaluyne op sijn deel van Kathelijne Baten erve gelegen oest perlaer west aen de vroent
- Die selve opt achterste nulant cum pertinentiis gelegen nort Wouter Ghijbs west aen de vroent
- Die selve op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt Lijsbet Ghijbs nort ende oest de vroente
- Lijsbet Ghijbs van Scaluyne op het deel van Kathelijne Baten erve gelegen zuyt Peter Ghijbs ende nort Perlaer
- Die selve opt nulant op het deel gelegen west aende vroent nort Jan Ghijbs
- Jan Ghijbs Van Scaluyne op sijn deel van Kathelijne Baten erve gelegen zuyt Peter Ghijbs nort Heyn Tielmans
- Die selve opt nulant op sijn deel gelegen west ende oest Lijsbet Ghijbs
- Meeus Geerts soen Van Rode opte plasschecker gelegen zuyt ende west Jan Pos ende oest Parlaer
- Die selve opt aderven gelegen aent voers erve
- Die selve opte gemeyn brake gelegen zuyt oest Ancem Pos erve ende nort aent sijne
- Magriet Aerts dochter van de Zande op huys hof te Leemputten gelegen oest Henrix ... ende west mede
- Jan Peter Cleyn Jans soen opte plaschecker gelegen
- Die selve opten bogaerts hof gelegen nort aende vroent zuyt Ancem Pos erve
- Henric Ancem Pos opten Weyns ecker gelegen west aent strate nort Geert Eemsens erve
- Yde Van Wechele op eene hof aent huys gelegen zuyt Geert Eemsens nort Jan Perlaers
- Gheert Jan Eemsens op moers hoeve gelegen nort aen Bolaerts hoeve ende anders aende vroent
- Die selve op Thielmans bucht gelegen zuyt Henrix Cops west aende vroente
- Aert Van Wechele opte nuwebucht gelegen west Jan Perlaer nort de vroente
- Heer Wouter Stouts opte Gellen rijt gelegen west Meeus Van Rode, de heylegeest van den Bosch
- Henrix Woyts opt lant te Leemputten gelegen west Henrix Tscleynen nort Jan Van Olmen
- Gherijt Peter Thijs ende Henrix Eyskens op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt Geert Eemsens ende anders al aende vroent
- Henrix Aert Tscleyne op huys hof dlant te Leemputten gelegen nort Henrix Eyskens zuyt ende west de vroente
- Die selve opte nuwenbucht gelegen aent voers erve
- Jacop Van der Zande opt lant te Leemputten gelegen nort Jan Verheyden oest de vroent
- Wouter Peter Woyts op bolaerts hoeve gelegen aende vroente
- Henrix ende Ghijsbrecht Wouter Maes Kijnder opte aesdonc gelegen west aende vroent nort ende zuyt de helegeest van den Bosch erve
- Aert Jans soen van der Zande opt oude nyeuleynde gelegen oest ende nort Jan Wouter Thiels west de vroente
- Jan Jans soen Van der Zande opte acker aent huys gelegen
- Henrix Aerts soen Van Ghierle opt strijloc nort aende vroente gelegen

Weelde

- Cornelius Merten Canters soen op een uitfanc aen sijn huys gelegen west aent strate zuyt Jan Geldens
- Cornelius Godevart soen van der Avoirt op huys hof met een uitfanc gelegen oest aent strate west ende nort Aert Noyts
- Cornelis Wouter Perlaers soen opt dijcsken een uitfanc gelegen oest aent strate west aen sijn erve
- Jan Jan Mierdmans soen opt lant aende strijloc heye gelegen west Peter Jan Claes oest de heylegeest van den Bosche
- Peter Jan Claes soen opte Hillen hoeve een heye gelegen nort aende vroent, zuyt Meeus Van Rode
- Die selve op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aende strate
- Peter Willem Goetstouwers soen op half den wuwerhof gelegen nort aende vroent, zuyt Daneel Mierdmans
- Philips Geraerts op half den wuwerhof gelegen aent voers erve
- Henric Stijnen op huys hof cum pertinentiis gelegen zuyt ende west aent strate
- Diric Van Leyenborgen Kinderen op huys hof gelegen west Heyn Stijne oest aent strate
- Jan Jan Baten soen op Smeets hof gelegen nort t sheylichgeesthuys zuyt Diric Van Leyenborge
- Jan Geert Eemsens op Heyn Bellens bucht gelegen west aent strate oest Lauwerijs Van de Scrieke
- Ancom Heyn Ancems op sijn scuere met eene uitfange gelegen al omme inde vroent
- Die selve opt lant aent veken teele gelegen zuyt de heylegeest van den Bosch anders aende vroent
- Henrix ende Ghijsbrecht Wouter Maes Kinderen opt eusel gelegen west aende vroent ende nort Willem Maes Kinderen
- Die selve op sijn huysinge mette uitfanc ...scaepscoye op staet gelegen oest aende vroent
- Kathelijne Henrix Stoeps dochter op het huys gelegen oest Aert Pous ende nort de strate
- Die van Weelde van haerder gemeynd vroente
- Gosem van Arendonc op huys hof met 111 uitfange gelegen zuyt aende vroent nort aen ackerstrate
- Die selve opt lant aende mole gelegen nort Jacop Scoenmakers zuyt de vroent

De Meere

- Wouter ende Kathelijne Perlaers opt achterste ven gelegen nort aende vroent zuyt Heyn Baten
- Mathijs Lambrechs soen Van Triere op sijn deel van de achterste ven gelegen west aent voors erve
- Gheert Wouter Perlaers soen op huys hof gelegen zuyt aent ackerstrate nort Wouter Sobben
- Henrix Stijnen opten bucht aende meere gelegen zuyt aent strate nort Geert Van der Eept
- Jan Embrechs van de Doren op een uitfanc aen sijn huys gelegen int eynde van de ackerstrate
- Aert Jans Cleyne soen opte opstal eene ecker gelegen achter hegmans west Geert Verheyle nort Wouter Aert Peters
- Die selve opte oude bucht gelegen nort Ghisel Van der Eept zuyt aent sijne
- Ancem Molenpas Kinderen op een uitfanc aent huys gelegen zuyt Jan Emmens nort Claes Willem Maes
- Henric Baten opten berch gelegen zuyt Geert Van Rode nort aen sijne kalverbucht
- Die selve opten vrouwen wuwer omtrent 11 boender heye gelegen al omme in de vroente
- Jan Jan Baten soen op een uitfanc gelegen nort Magriet Willem Maes zuyt Lijnke Thomas
- Lauwreys Jan Cleys soen opte bellens bucht gelegen nort Heyn Stijne oest aent ackerstrate
- Jan Sobben op half d'achterste ven gelegen zuyt Jan Heyn Janssoen nort aent strate
- Jan Heyn Jans soen op half d'achterste ven gelegen nort Jan Sobben west Thijs Lemmens
- Lijsbet Jan Sobben dochter op huys hof gelegen oest Geert Van der Eept nort aende vroente
- Lijsbet Peter Deckers wijf was op huys hof gelegen zuyt ende nort Heyn Stijnen
- Wouter Sobben op huys hof cum pertinentiis gelegen oest Stine Van Poppele west ende nort de vroent
- Gheert Van Rode opten berch gelegen nort Heyn Baten ende oest de vroent
- Gheert Jans soen van der Eept opte boyen brake gelegen zuyt oest Thoen Eyskens ende anders aende vroente
- Die selve op een uitfanc huys hof gelegen nort aende vroent zuyt ... cum puer
- Kerstine Van Poppele opten raephof gelegen nort Wouter Sobben zuyt Aert Noykens
- Wouter Aert Peters op sijn deel van Aert Peters heyde gelegen oest ende west Aert Tscleynen
- Kathelijne Aert Peters op het deel van Aert Peters heyde gelegen aende voers heye
- Marie Claes Coels op het deel van Aert Peters heyde gelegen aende voers heye
- Lauwreys Jan Cleys soen van Bodaf op huys hof met een uitfanc gelegen zuyt Aert Peters nort Aert Tscleynen
- Die selve op ... hof gelegen
- Jan Willems soen ... opt vorstven gelegen nort Aert Noykens oest Geert Van Rode kijnder
- Her Wouter Van Eele opten wuwer gelegen alomme inde vroente
- Peter Jan Cleys soen van Bodaf op ... hof gelegen
- Willem Maes op sijns wijfs goet gelegen
- Willem Willem Maes soen opte gerstecker gelegen

De Hegge

- Herman Van Hulsel op eene beemt aende hezevoert gelegen oest Godevaert Kinderen van Weelde west de vroente
- Peter Jan Thijs soen van Triere opte dobbel meere gelegen oest tgoetshuys erve van Postel west aende vroent
- Jan Meeus soen van Triere opt risscot eenen driesch gelegen west aende vroent, oest Jans Kijnder van Aerle
- Jan de Wolfs Kinderen opte wiltaert gelegen aende hegge oest de strate west Jan Havermans
- Cornelis Wouter Perlaers soen op sijn deel van de wuwer gelegen tusschen Poppele ende de Hegge alomme inde vroente
- Jan Jan Biekens soen op sijn deel van den wuwer gelegen aenden voers wuwer
- Wouter Mierdmans opten wuwer op sijn deel gelegen aenden voers wuwer
- Magriet Jan Mierdmans dochter opte couvoert eene beemt gelegen zuyt ende nort aende vroent
- Gheert Jans soen van Syssoen op een uitfanc aen sijn huys gelegen nort aent ... zuyt Jan de Wolf
- Aert Henrix Havermans soen op huys hof op sijn deel gelegen oest Henrix Van Triere west Henrix Meeus
- Jan Henrix Havermans soen opten hof ter Heggen gelegen west aent strate oest Willem Henrix Willems
- Jan Tielman Wolfs soen op huys hof cum pertinentiis ter Hegge gelegen west aen den winckel oest aent sroetsel
- Jan Wouters Kinderen van Aerle op huys hof cum pertinentiis gelegen oest aent strate west Henrix Aliten
- Henric van den Wiele opt lant aende couvoert gelegen oest Thielman de Wolf west Wouter Van Baerle
- Jacop Godevaerts soen van Weelde opt oude risscot gelegen west aende vroent oest Jans Kijnder van Aerle
- Peters Kinderen van Triere op huys hof cum pertinentiis ter Heggen gelegen oest aent sroetsel west aenden winckel
- Wouter van Baerle op huys hof cum pertinentiis ter Hegge gelegen oest aent sroetsel west aen den winckel
- Die selve opte couvoert gelegen zuyt ende nort aende vroent
- Hille Peters dochter van Triere opt lant ter Heggen eyskens bucht gelegen nort aende vroent zuyt Henrix Kijnder van Baerle
- Jacop Heyn Reynouts soen opt risscot gelegen nort aende vroent zuyt Jan Meeus soen Van Triere
- Thielman Jan Wolfs soen opt lant aende couvoert gelegen nort aent strate zuyt Henrix Van der Wiele
- Die selve op omtrent 11 boender lants aenden hogen ecker gelegen oest aende vroent west Hille van Triere
- Die selve opt sroetsel eene beemt gelegen zuyt ende nort aende vroent
- Lijsbet Molenpas cum pueris opte houbrake gelegen nort ende west aende vroente zuyt de houbrake strate
- Henrix ende Peter Meeus Kinderen van der Venne op half huys hof gelegen west aende strate oest Aert Havermans
- Item opte Wildert gelegen zuyt aent strate ende nort Coppen Reyns
- Ghijsel Jans soen van der Eept opte Wildert gelegen west aende vroente oest Lijsbet ... cum puer
- Wouter Stoeps opt lant ter Heggen gelegen
- Maria Noydens op goeden ... bucht west Dierick Van Triere, oest aende strate

Geeneynde

- Peter Baten opte goes hoeve een stuc lants gelegen oest Jan Pieck west aent strate
- Lijsbet Peter Woyts dochter opten bucht in hoven ecker gelegen oest Jacop Willem Maes west aende strate
- Hubrecht Scoesitters opt laer een uitfanc gelegen nort Magriet Wolfs zuyt aent gemeyn laer
- Jan Aert Lauwers soen op huys hof cum pertinentiis inde nieuwe hoeve gelegen zuyt Peter de Wolf oest Wouter Canters
- Willem Jan Cleyn Jans soen op sijn deel van huys hof gelegen oest Wouter Huybs west Heyn Tielmans
- Die selve op half Gielis hoeve gelegen west Kathelijne Wouter Thijs oest de vroent
- Peter Godevaert Wolfs soen opte tijden brake gelegen zuyt ende west aent strate ende anders aen sijn erve
- Die selve opte Gebelaer gelegen zuyt Wouter Perlaers west aen sijn erve
- Die selve Peter opte nieuwe hoeve gelegen nort Jan Lauwers ende anders aen de vroente
- Jan Claes Piecs soen opten bucht aen hoven ecker gelegen nort Lijsbeth Ter Wellen Kijnder zuyt aen sijn erve
- Die selve opten hoven ecker mette uitfange gelegen zuyt Claes Piecs Kijnder nort Lijsbeth ter Wellen
- Jacop Willem Maes opten boenhof gelegen zuyt Kathelijne Peter Baten nort aen sijn erve
- Kathelijne Peter Baten cum puer opt lant aenden aelstbosch gelegen zuyt ende west Claes Piecs
- Die selve opten boenhof gelegen nort Jacop Willem Maes zuyt Jan Luyens
- Die selve opte Gielis hoeve gelegen zuyt Willem Van Dongen oest de vroente
- Lijsbet Aert Bax dochter op eene driesch achter tscuere gelegen west ende zuyt aent strate oest aenden cruys hof
- Gielis Aert Bax dochter op eenen driesch achter scuere gelegen aende voors driesch
- Kathelijne Henrix Diric... dochter op eene ecker tusschen de strate gelegen nort Peter Wolfs, zuyt Magriet Wolfs
- Die selve op eene uitfanc aen het huys gelegen aent voers erve
- Cornelis Woyts soen van Oekele opt hogelant gelegen oest Jan Luydens ende nort aende vroente
- Claes Thijs Piecs soen op huys hof opte Wildert gelegen nort sijn Kinderen zuyt Peter Baten
- Die selve op een stuc erfs eenen bucht gelegen west aent strate zuyt Joannes Lemmens
- Pauwels Peter Woyts opte nieuwe hoeve gelegen zuyt Jan Wijts ende anders aen de vroente
- Peter Jans soen Verbruggen op huys hof gelegen nort Jannes Lemmens zuyt Lijsbet Van der Loeke
- Wouter Jan Canters soen opte nieuwe hoeve gelegen oest Jan Wijts ende west Jan Lauwers
- Wouter Peter Woyts opte heyde bijde molen

Leemputten

- Ancem Pos op een uitfanc gelegen oest Jan Peter Cleyn Jans soen zuyt aende strate
- Jan Dielis opt lant te Leemputten gelegen oest ende zuyt aen de vroent, west Jan Van Olmen
- Jan Perlaers op huys hof cum pertinentiis gelegen nort ende oest Henrix Eyskens
- Geertruyt Eemsens opte heye bij Jan Batens gelegen alomme in de vroente
- Henric Jan Thielemans opten bucht te Leemputten gelegen oest ende west Jan Drubbels nort de vroent
- Jan Van Olmen opt lant te Leemputten gelegen oest Jan Wijts, west Henrix Stoeps
- Henrix Ancem Cops soen opte calverbucht aende heyde gelegen nort aent strate oest Yde Van Wechel
- Die selve op een uitfanc gelegen aent voers erve
- Jan Diric Drubbels opt lant te Leemputten gelegen oest Jan Dielis west Heyn Eyskens
- Aert Jans soen van der Zande opt oude nyeuleynde gelegen oest ende nort Jan Wouter Thiels
- Yde Van Wechele opten calverbucht gelegen oest de strate west Heyn Eyskens
- Mechtelt Dierix opten calverbucht gelegen aent voers erve
- Meeus Geerts soen van Rode opte Leemputten