Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Latijnse termen
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek1544

Cijnsboek 1544

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer nr.45.028

- Gijsbrecht Van Schaluynen ende Goevaert Gelders op huys hof Smets hof oest aende heze strate west Jan Gellens
- Jan De Wolf Kijnder opt cleyn eckerken ende de bucht oist aent tzijn west Jan Scelkens
- Amsen Willemss Verheylen opt lant aen de heze oest aent straete west Goort Van Nuwenhuys
- Magriet Tielman Swolfs dochter op huys hof aent straete oest aenden buelinc nort strate
- Jan Wouter Mierdmans Kijnder opten buelinc nort aent strate zuyt Gijsbrecht Bacx. Item opten wijden hof
- De selve opt de molenbrake zuyt aent strate west Jan Joos
- Amsen Willems Verheylen opte heze een stuc lans west aent eckere zuyt Jan Mierdmans
- Jan Joos op lant de molenbraecke zuyt de vroente nort Aert Custus
- Jacop Coppens Lauwereyss opte doels hoeven oest aent strate nort Magriet Van Roode
- Jan Geldens Kijnder op huys hof cum pertinentiis west aent straete oest Amsen Molepas
- Peeter Cortjans op huys hof den slotel west ende zuyt de strate
- Wouter Kerstiaens op hennen heylkens ecker nort aen den ecker zuyt Jan Buycx Kijnder
- Cornelis Peeter Stoopss op huys hof cum pertinentiis nort aent straete zuyt Willem Lauwers Kijnder
- Wouter Lauwen Willemss op eenen hof voer lijnkens bucht oest aen d'ackerstrate nort Willem Verhoelt
- Van Nuwenhuys op zijn deel vand land inde heze
- Tgoetshuys van Tongerlo opte thiende van Weelde
- Jan Geertss Van Schaluynen op huys hof de vos oest aent straete
- Jan Jan Buycxs opt oude bloc nort aende heystrate zuyt Tijs Peeter Gijbs
- de heylegeest van Weelde op huys hof oost aent straete
- Dierick Van Leyenberge Kijnder op huys hof zuyt aent strate oest Aert Peeter Tijs
- Goris Spilmakers naekijnder op huys hof mette vuytfanc west aent straete zuyt Goort Stoops
- Peeter Langwouters op huys hof cum pertinentiis oest aende strate nort de capelle
- Bertele Meeus Wouters dochter op huys hof cum pertinentiis west de strate bij de capelle
- Gijsbrecht Van Scaluynen op huys hof cum pertinentiis zuyt aende vos oest aent strate
- Simon Joos Peeter Claess opte gansepoel zuyt aende vroente oest Ariaen Tslaets
- Ariaen van Berausel opte molenrijt tvorste loc cum pertinentiis oest aende vroente zuyt Tijs Peeter Gijbs
- Willem Wouter Peeters Kijnder opt loc nort de vroente zuyt Tijs Peeter Gijbs
- Simon Van de Wuwer Jooss ende Gabriel zijn zuster opt loc oest de vroente nort Willem Wouter Peeters
- De selve opten molenbucht nort ende zuyt aen de vroente
- Deen Goris Spilmakers op huys hof cum pertinentiis oest aende vroente
- Item op een eusel aende heye oest aende vroente
- Jan Jan Buycxss op huys hof de hezelacker zuyt aende vroente nort aent ackerstrate
- De selve op eenen vuytfanc gelegen aende huyssinge voerschr
- Tgoetshuys van Korssendonc opt lant aen de Eelsche strate zuyt de vroente oest Jan Joos
- Goevaert van Weelde opt lant aende groot heze
- Wouter Willem Lauwenss op een eusel oost ende west aende vroente nort ende zuyt Deen Spilmakers
- Jan Joos opten putten oest ende west aende vroente nort Tijs Peeter Gijbs
- De selve Joos opt lant bijde molen oest ende zuyt de vroente nort aen tzijn

De Meere

- Jan Scellekens op Scotelmans hof zuyt aen de strate nort Joos Vereept
- Jan Ariaen Peeters op huys hof aende mere oest aen d'ackerstrate zuyt Michiel Vaeten
- Jan Buycxss op huys hof cum pertinentiis nort aent ackerstrate oest de vroente
- Jan Goedens op huys hof zuyt aent ackerstrate oest aende vroente
- De selve op huys hof cum pertinentiis oest aent straete west Jan Embrechts
- Casius Piecx opten achtersten haech ecker oest Michiel Vaeten zuyt Jan Stinen
- Jan Willem Stevenss van de Heze op huys hof cum pertinentiis oost aent straete west Willem Lauwen Kijnder
- De selve ende Michiel Van Leyenberge op huys hof den haverbucht nort ackerstrate oost Tielman Swolfs
- De selve opten Scotelmans hof oest de strate west Casius Piecx
- Jan Baerlman Janss op huys hof cum pertinentiis nort aende strate west Griet Swolfs

De Hegge

- Lenaert Hermans opt meerbroec eenen beemt nort Postels erve zuyt Claes Van Olmen
- Herman van Hulsel Hermanss op 1111 loop lans inde Hegge nort ende oest de vroente west Henrix Van Aerle
- Henrick Van Aerle opten hoeven hof nort Griet Hermans oest de vroente
- Geert Peeter Tijs ende Wouter Coppens Kijnder opt scoebroec eenen beemt zuyt ende noort aende vroente oest Willem Van Roey Kijnder
- Lijsbet Lauwereys Scoenmakers ende Goevaert Dries Wolfss opt goet te vorst een stuc lans oest Wouter Coecx Kijnder zuyt Wouter Gijsels
- Jacop Lembrecht Peeters ende Aert Brekels op belkevoert eenen beemt zuyt aende vroente west Jan Scellekens
- Jan de Wofs Kinderen opt lant ter heggen zuyt aent straete west Jan Van Triere
- Coynegonde Geert Deens dochter opte couvoert eenen beemt nort ende zuyt aende vroente oest Goris Spilmakers Kijnder
- Daniel Buycx, Jan Wouter Mierdmans Kijnder 1111 ende Pauwels Van Sissoen opte Hegsche brake huys hof cum pertinentiis nort de vroente oest Jan Scelkens
- Jan Tielman Wolfs Kijnder op huys hof de waspoel aen een gelegen west Lauwereys Daenen oest Peeter Van Triere
- Wouter Jan Huybs Kijnder op huys hof cum pertinentiis oest aende strate west Wouter Gijsels
- Claes Van Olmen Kinderen opt meerbroec west de vroente west Jan Scelkens
- Aert Henrick Havermans Kijnder op half de Wildert oest aende vroente nort Jan Lemmens
- Jan Tielman Wolfs Kijnder op huys hof cum pertinentiis west aende winckel oest aent Sroetsel
- Jan Wouters Kijnder Van Aerle op Lijsen ecker huys hof oest aent straete west Wouter Huybs Kijnder
- De selve op lewercken hoeve eenen beemt nort aende vroente zuyt Henrick Van Aerle
- Peeter ende Juete Van Trier, Peeter Cortjans ende Geert Meeus opte hoeve te Scoete oest ende west aen de vroente nort Peeter Van Triere
- Geert Van Triere opten Gebelaer eenen beemt oest ende west aende vroente zuyt Geert Scoenmakers
- Mathijs Van Olmen op neerbroec cum pertinentiis west de straete oost Aa
- Wouter Gijsels opten ouden bucht zuyt aen d'eckerstrate west aen zijn
- De selve opt oude rijt nort Henrick Van Aerle zuyt Wouter Coecx Kijnder
- De selve op huys hof cum pertinentiis oest aende vroente west troensel
- Jan Scellekens op huys hof cum pertinentiis ter Heggen west aende winckel nort ende oest de vroente
- Peeters Kijnder Van Triere op huys hof cum pertinentiis ter Hegge west aende winckel oest aent srotsel
- Wouter Henrickss Van Baerle op huys hof cum pertinentiis ter Heggen west strate oest Jan Scellekens
- Jan Van Beeck alias Scelkens opt Srotsel eenen beemt zuyt ende noort aende vroente west Peeter Van Triere
- De selve opt lant ter Heggen nort d'eckerstrate oost Wouter Gijsels
- Dierick Peeterss Van Triere Kijnder op huys hof cum pertinentiis oest aent strate zuyt Jan Everdeys
- De selve opt mordenbruexken nort aende vroente oest Jan Scelkens
- Belije Tielman Swolfs dochter op huys hof cum pertinentiis zuyt aent strate west Goort de Wolf
- De selve Belie ende Dieric Van Triere opte dweerecker ende vrouwenbucht oest ende nort Wouter Gijsels
- Henrick Baeten op huys hof
- Lijsbet Jan Huybs dochter op eenen beemt west aende voert zuyt aende vroente
- Gijsbrecht Van Scaluynen opte mere een stuc lans oest aende vroente
- Diericx Kijnder Van Triere op huys hof aende Hegge west ende zuyt aende strate oest Peeter Van Triere
- Claes Van Olmen Kijnder op 1111 loop lans oest Postels erve west Lenaert Hermans
- Item de selve opt meerbroec west de vroente
- Ghijsbrecht Van Schaluynen opt venne een weyvelt oest aende vroente
- Lauwereys Daenen op huys hof ter Hegge zuyt de vroente oest Aert Brekels
- Lauwereys Scoenmakers Kijnder opte Wildert west aende vroente
- Claes Van Olmen op half dmeerbroec
- De selve op half dmeerbroec

Gheneynde

- Lijsbet Peeter Batens dochter op tygoers hoeve oest Henrick Scelkens nort ende west de vroente
- De selve opt achterste hoeve west aende heye zuyt Geert Tymmans
- Jan Moens Van Roode opten plachsecker omtrent 11 loopen lans zuyt Peeter Deens nort Jan Ariaen Gijbss
- Gijsbrecht Peeter Gijbss op huys hof cum pertinentiis de hoeve zuyt aende vroente noort Wouter Tijs
- Lijsbet Jan Dielis dochter opt ander hoeve zuyt Jan Kerstiaens oest de vroente
- Peeter De Wolf opte heyhoeve zuyt ende west aende vroente
- Willem Bloemaerts op huys hof cum pertinentiis zuyt aende vroente nort Wouter Tijs
- Margareta Geerts de Druyt dochter opten bucht nort aen de vroente oest Henrick Swaenen
- De selve Willem Jan Daens op Goes hoeve nort Griet Oekelmans oest Aert Scoenaerts
- Wouter Woyts opte middelste hoeve west aende vroente nort Denijs Daenen
- De selve Wouter, Lijsbet Wouter Tijs dochter ende Willem Denijs opte vorste hoeve oest de vroente, west Gijbe Peeter Gijbs
- Jan Willems Verheylen ende Andries Peeter Engelen opte oude hoeve bij Bacx erve zuyt Jan Kerstiaens nort Huybrecht Denijs
- De selve op twee hoeven aende Eelsche strate oest de strate nort Jan Joos
- Denijs Jan Daenen ende Peeter Jan Denijs opte hoeve nort de vroente zuyt Wouter Tijs
- Jacop Swanen op huys hof cum pertinentiis oest Anthonius Buycx zuyt ende west Peter De Wolf
- Peeter De Wolf opte hoeve huys hof cum pertinentiis nort aende vroente oest aende wuwer
- Jan Henrick Tielmanss op oude Goes hoeve gelegen over tstrate west aent straete zuyt Willem Daenen
- Denijs Jan Daenen opt vorst van de achterster hoeven oost Jan Luyens west Peeter Jan Wils
- Scelken Henrick Scelkenss op vorst van tygoers hoeve
- Jan Kerstiaens op boelaerts hoeve west aende vroente nort Huyb Denijs

Leemputten

- Her Denijs Papenbroecx opten nuwen bucht zuyt aende vroente
- Jan Ariaen Gijbss op een eusel te Leemputten zuyt Jan Meeus Huybs west aenden vogelberch
- De selve op echelcolc west aende vroente zuyt oest Jan Meeus Huybs
- De selve op huys hof cum pertinentiis eenen ecker ... de vroente nort Jan Buycx
- Wouter Gijbss Van Schaluyn opt huys hof tvorste nulant cum pertinentiis nort ende west de vroente zuyt Heyl Peeter Gijbs
- Jan Meeuss van Roode op zijn deel van Kathelijne Baten erve west aende vroente oest Jan Ariaen Gijbs
- Wouter ende Peeter Gijbs Kijnder opt achterste nulant cum pertinentiis west aen de vroente oest Gijb Wouter Gijbs
- Peeter Gijbs Kijnder op huys hof cum pertinentiis oest de vroente zuyt Gijbe Wouter Gijbs
- Jan Meeuss Van Rode opten plachsecker zuyt Peeter Deens nort Jan Ariaen Gijbss
- Kerstine van Rode Meeus dochter opt aderven oest de straete west aent voers erve
- Henrick Van Gorp op ossenven zuyt Jan Dielis ende anders aende vroente
- Jan Amsen Molepas erfgen op lant achter de hage omtrent 1111 loopen tsay oest de vroente west aen tzijn
- Wouter Willem Lauwenss opten bucht omtrent 111 loopen tsay nort Henrick Coomans Jans zuyt Gijbe Kerstiaens
- De selve op lijnkens bucht omtrent 111 loopen tsay zuyt d'eckerstrate nort Michiel Van Leyenberge
- Michiel Van Leyenberge op lijnkens bucht
- Jasper Michiels ende Margriet zijn huysvrouwe op haer deel van de straetbucht nort Michiel Vaeten zuyt d'eckerstrate
- De selve persoon op zijn deel van de straetbucht oest Jan Perlaer, zuyt aent ackerstrate
- De selve opte gemeyn braeke zuyt Jan Verkoeyen Kijnder nort de vroente
- Kathelijne Van Olmen op huys hof te Leemputten nort ende oost Lauwereys Scleynen Kijnder zuyt de vroente
- Peeter Wouter Peeterss opten plachsecker oest aende vroente van Ravels west ende nort Amsen Pos
- Willem Wouter Peeters opten bogaerts hof nort aende vroente west Jan Verkoeyen Kijnder
- Gijsbrecht Peeter Gijbs opten Weyns ecker west aent strate zuyt Lauwereys Scleynen Kijnder
- Jan Ariaen Gijbss op eenen hof aent thuys west aent strate nort Heyle Wouter Gijbs
- Michiel Bacx Kijnder op moers hoeve hoeve oest Henrix Van Miersele anders aen de vroente
- De selve op Tielmans bucht west aende vroente zuyt Henrick Cops
- Jan Wijts Janss opten nuwebucht nort de vroente oest Heyl Peeter Gijbs
- Meester Sijmon Hagenou opten Gollen rijt
- Henrick Woyts Kijnder opt lant te Leemputten oest Wouter Verheyen west de vroente
- Henrick Van Miesele op huys hof cum pertinentiis west moors hoeve anders aende vroente
- Wouter Gijsbrecht Michielss op huys hof dlant te Leemputten zuyt ende west de vroente nort Peeter Gijbs Kijnder
- De selve opten nuwen bucht gelegen aent voorschr erve
- Jan Jan Buycxss opt lant te Leemputten oost de vroente west Wouter Verheyen
- Peeter Jan Amsens opte aesdonc west aende vroente nort ende zuyt de heylege geest erve van den Bossche
- Jan Ariaen Gijbss op oude nyeulende west de vroente nort Gijbe Wouter Gijbs
- Jan Wijts Janss opten ecker aent huys den nuwenbucht omtrent 11 buynder oost ende nort de vroente zuyt Wouter Peeter Gijbs
- Peeter Jan Gijbss Van Schaluynen opt ... nort aende vroente ende de heylegeest van den Bossche
- Michiel Van Aerle Henrickss op eenen vuytfanc aen zijn huys west aent straet
- Jan Hendrick Geertss Van Schaluynen op huys hof met eenen vuytfanc oest aent straete
- Jacop Lauwereys Coppenss opt dijcksken eenen vuytfanc oest aent strate
- Kathlijne Jan Mierdmans wijf cum puer opt lant aent striloc oest de helege geest van den Bossche zuyt ... meren
- Claes ende Willem Van de Wuwer opte Hillen hoeve een heye nort aen de vroente
- De selve op huys hof cum pertinentiis oost aende strate
- Henrick Baten opten wuwerhof nort aende vroente
- Lijsbet Henrick Stinen dochter op huys hof cum pertinentiis zuyt ende west aen de strate
- Peeter Cort Jans op huys hof oest aent strate
- Margriet Jan Gelders cum puer op Smets hof nort theylich geesthuys oest strate
- Bertelmeeus Willem Gijselss op Heyn Bellens bucht nort tstrate zuyt Heyn Snellincx
- Jan Van Arendonc op zijn scuere met eenen vuytfanc alomme inde vroente zuyt de heylegeest
- De selve opt lant aent veken teele zuyt de heylege geest van den Bossche anders aende vroente
- Deen Goris opt eusel west aende vroente
- De selve op zijn huysinge mette vuytfanc daer de scaepskoeye opstaet oest aende vroente west Willem Lauwen Kijnder
- Goris Spilmakers naekinder op huys hof nort de strate
- Die van Weelde ende van Poppele van haerder gemeynder vroenten
- Jan Jan Buycxss op huys hof met 111 vuytfange zuyt aende vroente nort aent ackerstrate
- De selve opt lant aende moelen zuyt de vroente nort d'ackerstrate

Mere

- Wouter ende Kathelijne Perlaers ende Mathijs Lambrechtss Van Triere opt achterste ven 111 driessche oest Jan Ballemans zuyt Claes Van Olmen nort de vroente
- Peeternelle Geert Wouter Perlaers dochter op huys hof zuyt aent ackerstrate oest de vroente
- Jan Schellekens opten bucht aende mere zuyt aent strate oest Jan Molepas
- Jan Goedens op eenen vuytfanc aen zijn huys gelegen int eynde van de ackerstrate oest de vroente
- Elyas Aert Cleynen opten opstal eenen ecker gelegen achter ...
- De selve opten ouden bucht
- Jan Goedens op eenen vuytfanc aent huys oest de vroente ende aent ackerstrate
- Geert Van Roode opten berch nort aent d'ossenven zuyt d'eckerstrate
- Jan Van Olmen Claess opten vrouwen wuwer omtrent 11 buynder heye gelegen alomme inde vroente
- Kathelijne Baten Jans dochter op eenen vuytfanc oest de vroente anders aen tzijn
- Jan Perlaers opten bellens bucht nort Willem Verhoelt west Meeus Gijsels oest d'ackerstrate
- Jan Baerlmans opt achterste ven zuyt Jan Van Olmen nort aent strate
- De selve Jan op huys hof nort aende vroente zuyt Peeter Van Sissoen
- Lijsbet Henrick Stinen dochter op huys hof
- Jan Wouter Sobben op huys hof cum pertinentiis west ende nort de vroente
- Geert Van Rode opten bucht oest de vroente nort d'osseven
- Henrick Wouterss Van Gorop opte boeyen brake oost Jan Van Olmen anders aende vroente
- Jan Baerlmans op eenen vuytfanc huys hof nort aende vroente
- Jan Jan Sobbens opten raephof
- Aert Gijb Meels ende Bertelmeeus Gijsels, Wouter Aert Peeters, Maria Claes Cools ende Maria Scoemakers op Aert Peeters heye oest ende west Aert Scats nort ende oest de vroente
- Jan Perlaers op huys hof met eenen vuytfanc oest de vroente nort Aert Scats
- Jan Lembrechss van de Veltbraecken ende Peeter Jan Cleyss op ... hof eenen beemt oest Lenaert Hermans nort Henrix Wouter van Weelde erfgen
- Peeter Wouterss Van Sissoen opt vorst ven zuyt ende nort Caesius Piecks
- Goevaert Van Nuwenhuys opten wuwer gelegen alomme inde vroente nae Poppele
- Jan Amsen Molepas erfgen op zijns wijfs goet geheten den hof ter rijt oest aent strate west aen tzijn
- Herman Hermanss Van Hulsel op eenen beemt aende heze voert west de vroente oest Henrick Wouter Van Weelde erfgen
- Gijsbrecht Peeter Cleys opte dobbel mere oest tgoetshuys erve van Postele west aen de vroente
- Hermans Van Hulsel Kijnder opt risscot eenen driechs west aende vroente oest Kathelijne Van Aerle
- Jan de Wolf Kijnder opt wiltaert gelegen aen de hegge oest de strate nort Maria Havermans
- Jan Wouter Mierdmans Kijnder opten wuwer gelegen tusschen Poppele ende de Hegge alomme in de vroente
- Coynegonde Geert Dens dochter opte couvoert eenen beemt zuyt ende nort aende vroente
- Jan de Wolf op eenen vuytfanc aen zijn huys nort aent strate oest Jan Havermans
- Jan Scelkens ende Aert Havermans Kijnder op huys hof ende de hof ter Hegge west de strate noortoest Wouter Gijsels
- Jan Tielman Wofs Kijnder op huys hof cum pertinentiis ter Heggen oest aent sroetsel west strate de winckel
- Jan Wouters Kijnder Van Aerle op huys hof cum pertinentiis oest aent strate zuyt Wouter Gijsels
- Wouter Gijsels opt lant aende couvoert nort d'eckerstrate zuyt Aert Brekels
- Henrix Wouter Van Weelde opt oude risscot gelegen west aende vroente
- Diericx kinderen van Triere op huys hof cum pertinentiis ter Hegge oest aent Sroetsel west aende winckel
- Wouter Van Baerle op huys hof cum pertinentiis ter Heggen oest aent Sroetsel west aende winckel
- Lijsbet Van Triere cum pueris opte couvoirt zuyt ende nort aende vroente
- Claes Van Olmen Kijnder opt lant ter Heggen Eyskens bucht nort aende vroente oest Tijs Van Olmen
- Lenaert Hermans Hermanss opt risscot nort aende vroente oest Kathelijne Van Aerle
- Belije Tielman Swolfs dochter opt lant aende couvoert nort aent strate zuyt Wouter Gijsels
- Mathijs Claess Van Olmen op omtrent 1 boender lans aen de hoogen ecker oest aende vroente
- Jan Tielmans Swolfs Kijnder opt Srotsel eenen beemt nort aen de vroente zuyt Jan Scelkens
- Lijsbet Van Triere cum pueris opte houbrake nort ende west de vroente zuyt de houbraecstrate
- Aert Havermans Kijnder op half huys hof west aent strate oest Jan Van Triere
- Item opte Wildert zuyt aent strate
- Lijsbet Lauwereys Scoemakers dochter opte Wildert west aen de vroente
- Wouter Stoops opt lant ter Heggen
- Goevaert De Wolf op Goedevaert Coenen bucht zuyt d'eckerstrate west Peeter Van Triere
- Lijsbet Peeter Baetens dochter op goes hoeve een stuc lans west aent strate nort Maria Claes Piecx
- Lijsbet Huybs Scoesitters opten buch in ... ecker west aent strate oest Jan Dielis
- Huybrecht Henrick Huybss opt laer eenen vuytfanc zuyt aent gemeyn laer oest Jan Heyns
- Henricx Kinderen van Weelde op huys hof cum pertinentiis in de nieuwe hoeve
- Lijsbet Willems dochter Van Dongen op zijn deel van huys hof zuyt de vroente west Ariaen Huybs
- Jan Henrick Luyncx zoon ende Kathelijne Peeter Baten op Gielis hoeve oest de vroente west Denijs Daenen
- Willem Jan Daenens opte tijden brake zuyt ende west aent strate nort Jan Goesen Kijnder
- Peeter ende Margriet Peeter Swolfs Kijnder op gebelaer oest Geert Van Triere zuyt Jan De Wolf
- De selve opte nieuwe hoeve oest Jan Dielis anders aende vroente
- Scelken Henrick Scelkens opten bucht aen ... ecker oest ende zuyt Jan Luyens west de vroente
- De selve opten ... ecker mette vuytfange gelegen als voere
- Jan Gielis opten boenhof west de vroente zuyt Jan Luyens
- Jan Luyncx ende Henrick Swaenen opt lant aende aelstbochs nort Henrick Scelkens west Ariaen Huybs
- De selve Jan Luydens opten boenhof west de strate oest Jan Dielis
- Henrick Piecx, Wouter Dielis dries op eenen driechs achter tscuere west ende zuyt aent strate oest Mathijs Stoops
- Mathijs Peeter Stoops op eenen driechs achter tscuere west de vroente nort Wouter Dries
- Jacop Willem Maes Kijnder op eenen ecker tusschen de strate nort Geert de Scoenmaker zuyt Peeter Dries
- Jan Gielis Kijnder op eenen vuytfanc aen het huys west de vroente oest aent tzijn
- Peeter Jan Dribbels opt hoge lant zuyt Jan Luyen oest de vroente
- Maria Claes Tijs dochter op huys hof opte Wildert zuyt Lijsbeth Baeten oest Jan Luyens
- Henrick Claes Piecx, Wouter Dries op een stuc erfs eenen bucht west aent strate
- Jan Joos Jooss opte nieuwe hoeve oest ende west de vroente zuyt Jan Goesen
- Ariaen Henrick Lenaerts op huys hof west de vroente zuyt Huyb Denijs
- Janna Jan Gielis dochter opte nieuwe hoeve oost Jan Goos zuyt Geert Scoemakers
- Jan Kerstiaens opte heye bijde molen omtrent 1111 boender zuyt ende oest aende vroente
- Mathijs Peeter Stoopss op eenen vuytfanc aen zijn huys west aende heye
- Amcem Pos op eenen vuytfanc zuyt aende strate
- Jan Gielis opt lant te Leemputten oest ende zuyt aende vroente nort Lijsbet Dribbels
- Jan Ariaen Gijbss op huys hof cum pertinentiis west de vroente nort Jan Buycx
- Geertruyt Emsen opte heye bij Jan Batens alomme inde vroente
- Peeter Dries opten bucht te Leemputten nort de vroente oest Jan Dielis
- Kathelijne Verheyen cum pueris opt lant te Leemputten
- Kathelijne Henrick Amsens Cops dochter opten calverbucht aende heye nort aent straete
- De selve op eenen vuytfanc gelegen aent voers erve
- Huybrechts Henrick Denijss opt lant te Leemputten west Wouter De Scerder nort aende vroente
- Jan Ariaen Gijbss opt oude nyeuleynde zuyt aende vroente oest Wouter Peeter Gijbss
-Wouter Van Schaluynen opten calverbucht oest de strate west Amsen Breyns
- Henrick Van Mierssele opten calverbucht nort de vroente west Jan Michiel Bacxss
- Kerstine Meeus van Rode dochter opte Leemputten op eenen vuytfanc ende opt oude Lock west tstrate zuyt Jan Verheyen Kijnder