Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1633-1671

St.-Martenscijnsboek: 1633-1671

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Weelde nr.73.
Het St.-Martenscijnsboek werd geschreven in 1633. Tijdens de periode 1633-1671 werd het oorspronkelijke cijnsboek aangevuld met allerlei notities van latere eigenaars. Die vermeldingen uit de periode 1633-1671 worden hieronder cursief weergegeven.

- Mr.Henrick Lemmens, Secretaris tot Weelde op huys, hoff geheeten ... Smets hoff oest aen het straete, west Jan Gellens, Mr.Henricx, suyden als voir ende noirden de heylige Geest tot Weelde (Adriaen Jan Gellens, Laureys Jacops)
- Tyelman Willem Lemmens op cleyn eckerken ende een bucht oost aen tzijn, west Jan Schelkens, zuyt Thomas Havermans ende de vroent ... Jan Deens, noort de vroent (M.Henricx Lemmens ende Thielman filio, Willem Jan Lambrechts, Willem Tyelman Lemmens met sijn kinderen, Adriaen Laureys Bols bij coop ende sijne kinderen)
- Huybrecht Luycx opt lant aende heze oest aen straete, west Goort Van Nyeuwenhuys, Gijsbrecht Sijmonts, suyden Claeus Roymans ende noorden Joris Peeter Gijbs (Huyb Mierdmans Kijnderen, Jan Lenaert Miertmans Kijnderen, Jan Lenaert Mirdmans met drij Kinderen, weduwe mette drije Kinderen des voirs Huybrecht, Amsen Willemsse Verheylen)
- Dyrck Lambrecht Dyrck Lurincx kinderen op huys hoff aent straete, oest aen de Buelinck, noort straete, zuyt Adriaen Meuwes Van de Loeck, west de ... Peeter Meuwes, Guiliam Van Duysel (Guiliam Van Duyssel, Marten Lenaerts bij coope met zijn huysvrouwe, De VII kinderen van Peeter Dirick Schellekens, Jutte Goovurt Thuens mette 4 kinderen).
- Claeus Tyelman Swolfs opten ... nort aent strate, zuyt Ghijsbrecht Bacx Erffgen, Item op den wijden hoff (D'erffgen Claes Van Kieboom, Marie Claes Buycx, Claes Swolfs Tielemans met de kindren)
- De selve Erfgen opt de molenbrake, zuyt aent strate, west Jan Joos, Gijs Sijmonts, oosten de heyrstraet ende noirden de kinderen Huyb Luycx (De Kinderen Claeus Koymans, Cornelis Claes Coymans)
- Ghijs Ghijbs de Jonge opte heze een stuck lans west aent eckere, zuyt Jan Mierdmans, oosten Huyb Luycx, westen Guiliaume Maes, suyden zijn selffs molenbrake ende noorden Jan Schellekens ende Henrick Gijbs Erffgen (Joos Jan Joos, de weduwe ... Sijmons met haer dochter)
- De selve op lant de molenbraecke, zuyt de vroente, noort Art Cristus, oosten Claeus Koymans, westen aen hunne hoff ... aende Eelsse strate ende noorden zijn selffs de heze (De selve Joos, de selve weduwe ende dochter)
- Lambrecht Dierick Jacobs opte Doels hoeven oist aen strate noord ende zuyt de voirs Dierick Jacobs ende eyken ende westen de voors eyken, west Mertten Schellekens (Willem Jacop Deens, Goris Deens bij coope, Jan Lambrechss Deens, Jacop Coppens)
- Lambrecht Dyrck Lurincx kinderen op huys hoff cum pertinentiis, west aent strate, oost Amsen Molepas (Guiliam Van Duyssel, Martten Lenaerts Van Duysel met sijn huysvrouwe, Dyrck Lambrecht Dyrck Lurincx, Jutte Goyaert)
- Peeter Lemmens Kinderen op huys hoff den slotel west ende zuyt de strate (D'Erffgen Jacop Buycx, Jacop Jan Buycx bij coope, Huybrecht Claes Van Olmen, Peeter Cortjans)
- Peeter Mathijs Peeters op Hennen Heylkens nort aende ecker, zuyt Jan Buycx Kijnder (De Kijnder Huyb Miertmans, Dyilis Janssen bij coop modo de weduwe mette kinderen Adriaen Van de Loeck)
- Henrick Lemmens, Secretaris tot Weelde, op huys hof cum pertinentiis noort aent strate zuyt Willem Lauwers (Mr. Aert Bastiaenssen)
- Stoffel Thielmans op een hoff voer Lijntkens bucht oost aen de Kijnder Johannes Buycx geheeten den straetbucht, zuyt de ... acker ende noorden Michiel Adriaen Baelman, westen Peeter Baelmans (Peeter Joris Kijnder, Henrick Henricx Danielss bij coope, Peeter Michiel Bols, Bartholomeeus Michielssen, Lenaert Hermans bij coope, Frans Jan Heyns)
- Dominicus Van Nuwenhuys op zijn deel van de lants inde heze (Guilliaume Maes, Jan Gijsbrechts bij coope modo de weduwe, Heijltke Jan Gijs dochter)
- Goetshuys van Tongerloe opte thiende van Weelde
- Hubrecht Jan Lemmens alias ... op huys hoff ... gestaen aen strate, zuyt d'ackerstrate, west zijn selffs ende west Adriaen Jan Gelens oft de Wildeman (Peeter Janssen Van ..., Mr. Henrick Lemmens alias ...)
- D'erffgen Claes Van de Kieboom opt oude bloc nort aende strate zuyt Tijs Peeter Gijbs (Marie Cleys, Peeter Bartholomeeus Goosens, Marten .. Meeus Goosens bij coope)
- De heylighe Gheest van Weelde op huys hoff oest aent straete
- De Kinderen Peeter Lemmens Peeterss op huys hoff zuyt aent strate oest Aert Peeter Thijs (Willem Thomaes Molenpas, Huybrecht Claes Van Olmen, Jacop Jan Buycx bij coope, D'erffgen Jacop Buycx)
- Jan Daniel Buycx op huys hoff mette vuytfanck, west aen strate, zuyt Goort Stoops (D'erffgen Jacop Buycx, Jacop Buycx, Goris Spilmaecker)
- Hans Wouter Swanen op huys hoff cum pertinentiis west aende strate, noort de capelle oost Bartholomeeus Peeter Goosens, zuyt het molenstraetken (Henrick Cornelis Vaerten nomine uxoris, Wouter Swanen weduwe ende kinderen, Geerit Geert de Bont)
- Peeter Bartholomeeus Goosenss op huys hoff cum pertinentiis west de strate bij de capelle (Francoys Hend Van Gils, Dyrck Goris Deens, Bartholomeeus Peeter)
- Hubrecht Jan Lemmens alias ... op huys hoff cum pertinentiis, zuyt aenden Vos, oest aent straete (Mr.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde, Peeter Jansse van Bale)
- Adriaen Ancems Van den Kieboome opten Gansepoel zuyt aende vroente, oosten Adriaen Tslaets (De kijnder ende Erffgenamen Adriaen Wouter Wilborts, Adriaen Wouter Wilborts, Wouter Wilboorts nomine uxoris Pascasia, Barbel Thijs)
- Hendrick Ghijbs Peeters opte molenrijt tvorste loc cum pertinentiis oest aende vroente, zuyt Tijs Peeter Gijbs (Adriaen de Berausel, Peter Van Bruessel nomine uxoris, Sebastiaen Hermans molder bij coope met sijn kindren, Matijs Jan Eelens nomine uxoris)
- Jan Verheyden Cleermaker opt loc nort de vronte, zuyt Thijs Peeter Ghijbs (Adriaen Wouter Wilborts, Adriaen Huybrechts Pauwels, Cornelis Peeter Huybs, Amcem Goyvaert Goyvaertsse)
- Adriaen Meeus Van den Kieboome opt loc oest de vroente, noort Willem Wouter Peeters (De kijnderen ende Erffgenamen Adriaen Wouter Wilborts, Adriaen Wouter Wilborts, Wouter Wilborts nomine uxoris Pascasia, Barbel Thijs)
- De kinder Peeter Frans Buycx opten molenbucht noort ende zuyt aende vroente oest ende west oyck de vroente (Matijs Jan de Bie, Matijs de Bie kijnder, Dyrck Tyelmans, Claes Peters Frans, Fransch Buycx)
- M.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde op huys hoff cum pertinentiis oest aen de vroente, item op een eussel aende heye oest aende vroente
- Anthonis Buycx op huys hoff de hezeacker zuyt aende vroente, oost aen d'ackerstrate (Aert Marten Stalparts, De kinderen Mayken Biestraet, Aert Mertens nomine uxoris cum suis, de weduwe Jan Van Biestraten, Jan Van de Byestraet, Peeter Buycx Anthoniss)
- De selve Peeter op eenen vuytfanck gelegen aende huysinghe voirschreve, geregenoot als boven (Aert Marten Stalparts, de selve Aert kinderen, de selve Mertens nomine Jan Van Byestraet)
- Ghijsbrechts Sijmons bij coope opt lant aende Eelschestrate zuyt de vroente, oest Jan Joos (modo de weduwe ende dochter)
- Dominicus Van Nyeuwenhuyse opt landt aende groot heze, oosten ende suyden Gijsbrecht Sijmonts, westen d'Eelsche strate ende noorden Jan Van Meersel (modo de weduwe ende dochter, Gijsbrecht Sijmonts bij coope, Jan Gijsbrechts bij coope, Guilliaume Maes)
- Mr. Hendrick Lemmens op een eusel oest ende west aende vroente, noort ende zuyt de Spilmaekers (Mr.Cornelis Lambrechts)
- Ghijbs Ghijbs opten putten oest ende west aende vronte, noort Thijs Peeter Ghijbs, suyden aen sijn selffs ende noorden de heyrstraet (modo de weduwe ende dochter Gijs Sijmons, Joos Jan Joos)
- Die weduwe Peeter Frans Buycx opt landt bij de molen geheeten Goos bucht oest ende zuyt de vroente, noort aen ... (Claeus Jan Koymans)
- Jan Buycx Danielss op het deel van de straetbucht
- Jan Molenpas op Schotelmans hoff zuyt aende strate, noort Joos Vereept (Merten de Bie, Herman Gherit Broecx nomine uxoris, Claes Peter Laureys, De weduwe ende kinderen Peeter Laureysen)
- Peeter Laureys Molenpas weduwe mette kinderen op Schotelmans huys hoff aende mere oest aen d'ackerstraete, zuyt Michiel ...(Marten de Bie, Herman Broecx nomine uxoris zijne kijnderen, Claes ende Catharina ..., Peeter Jan Meulenpas)
- Adriaen Buycx op huys hoff cum pertinentiis noort aen ackerstrate, oest de vroente (Peeter Hermans nomine uxoris, Hans Willem Thomas Molenpas bij coope met Mayken sijn dochter, Jan Buycx)
- Jan Stoffel Tilmans op huys hoff zuyt aen ackerstrate oest aende vroente, westen Jacob Gijsels ende noorden Henrick Van Leyenberge (Peeter Joris, Henrick Henricx Danieelsen, Peeter Michielsen Bols, Bartholomeeus Michielssen, Lenaert Hermans, Stoffel Jan Stoffels)
- De selve op huys hoff cum pertinentiis oest aent straete, west Jan Embrechts (De kienderen ende erffgenamen Peeter Joris, Peeter Joris, Henrick Henricx Danieelssen, Peeter Michiel Bols, Barthelmeeus Michielssen voirschreve, Lenaert Hermans voirschreve, Peeter Joris kijnder ende erffgenamen)
- Michiel Peeter Faes ende Michiel Adriaens Baerlmans opten achtersten haechecker oest Michiel ... zuyt Jan Stijnen (Peeter Bols nomine uxoris bij deeling, Henrick Van Leyenberge ende Mr. Henrick Lemmens)
- Jan Buycx op huys hoff cum pertinentiis oest aen straete, west Willem Lauwers (Peeter Hermans, Hans Thomas Molenpas met Mayken sijn dochter bij coope, Adriaen Buycx)
- De selve op huys hoff de haverbucht noort d'eckerstrate, oest Thielman Wolffs (Peeter Hermans, De selve Hans Thomas met zijn dochter)
- De selve op Schotelmans hoff oest de straet, west Casius Piecx (Peeter Hermans, Hans Thomas met Mayken sijn dochter)
- Jenneken Jan Heyns de kijnder ende Mariken Jan Baerlemans op huys hoff cum pertinentiis noort aende strate, west ... Swolffs (Aert Matijs Eelens, Jan de Bie, Mathijs Elens, de weduwe mette kinder Matijs Elens, Matijs Elens bij coope, Peeter Jan Baerlmans)
- Adriaen Meeus Brouwers op huys hoff cum pertinentiis noort de vronte, oest Jan Baerlman (Mr.Daniel ende Jan Buycx, Wouter Van den Berge, Peeter Jan Buycx, Henrick Henrick Diricxs)
- De 2 kinderen Peeter Lemmens Peeters op huys hoff cum pertinentiis alomme in de vronte (Mr.Henrick Lemmens bij coope)
- De selve op eenen hoff aent straete, west aent strate (Merten Deens bij coope, D'erffgen Jacop Buycx, Jacop Jan Buycx, Huybrecht Claes Van Olmen)
- Willem Meeus op eenen hoff den betten acker achter Lauwerijs ... oost aen d'ackerstrate, west Meeus Ghijsels (Michiel Hendrix Van de Water nomine uxoris, Peeter Den sone, Jacob Willem Gijsels modo de kinderen)
- Huybrecht Laureijs Huybs op huys hoff cum pertinentiis noort de vroente, oest Jan Stinen (Jan Willems Van Limpt, Joost Van Liempt, Peeter Jan Buycx, Peeter Hermans bij coope)
- Peeter Laureys Molenpas weduwe mette kinderen op Scotelmans hoff zuyt aende haghe, noort Jan Baerlman, oist de straet (Merten De Bie, Herman Broecx nomine uxoris zijne kijnderen, Claes ende ... Peters Molenpas kinderen)
- De selve op huerdeel van hermans hoff nort Jan Schellekens oest Joos Vereept (Marten De Bie, Herman Broecx nomine uxoris kijnder, Claes ende Catherina voirs)
- De selve op huys hoff oest ende noort aende strate (Marten De Bie, Herman Broecx nomine uxoris kijnderen, Claes ende Catharina voorschreve)
- Goris Jacob Geeritssen met zijne kinderen op halff de boyenbrake noort Jan Diericx, west de vronte (Jasper Adriaen Jaspers met sijn kindren, Adriaen Wouter Ghijps bij coope, de kinderen Goris Jacops)
- Frans Jan Heijns op huys hoff oest aende vroente zuyt aent ackerstrate (Herman Simon Havermans bij coope, Aert Havermans, Peeter Van Beke)
- Jan Jacops Laureyssen op Osseven zuyt Jan Diels ende anders aende vroent (Willem Mr.Jan Lemmens, Corn ende Anneke Mr.Jans kinderen, Jan Anceps)
- Hendrick Van Leyenberghe Diericxs ende Michiel Barlmans op lant achter de haghe omtrent vier loopen tsay oest de vroente, west aen tzijn (Joost Leyten, Mr.Henrick Lemmens, Rochus Lemmens)
- Thomas Molenpas Willemss opten bucht omtrent 3 loopen tsay nort Mr.Adriaen Buycx, zuyt Michiel Jans Van Aerle (Peeter Hermans, Jan Willem Thomas)
- Frans Jan Heyns op Lijnkens bucht zuyt d'eckerstrate, noort Michiel Van Leyenberghe (Peeter Joris kijnderen, Henrick Henricx Danielssen, Peeter Michiel Bols, Bartholomeeus Michielssen, Lenaert Hermans, Stoffel Jan Stoffels)
- Adriaen Baerlemans op Lijnckens bucht omtrent 13 loopen tsay (Jan Willem Heyns, Adriaen Gijb Huyb Havermans, Matijs Elens, Jan Aelbrechts weduwe modo Jan Willemsse, Adriaen Bartholomeeus Brouwers, Michiel Baelmans Ariaenss)
- Jaspars Michepts op haer deel van den straetbucht noort Michiel Vaerten, zuyd d'eckerstrate (Rochus Lemmens modo Mr.Henrick Lemmens, Mr.Hendrick Lemmens secretaris, Jan en Heylke Buycx, de kijnderen Jan Buycx, Jan Buycx Danielss)
- De selve op zijn deel van straetbucht oest Jan Perlaer, zuyt aent ackerstrate
- Peeter Jacops ende Adriaen Meeus Brouwers opten vorsten haechecker west Peeter Smekens, noort Jan Stijnen (Peeter Jan Buycx)
- Jans Theeus Zobzone opt meerbroeck eenen beemt noort Postels erffve, zuyt Claes Van Olmen (De kijnderen Jan Peeter Dielen, Jan Peeter Dyelen, Adriaen Stoffel Jan Huybrechts bij coope)
- Adriaen Van de Loco Henricxs ende Henrick sone op 4 loopen lans inde hegge noort ende oest de vroent, west Henrix Van Aerle ende suyden Claeus Goosens Van Aerl (De wedewe Adriaen Martens met vijf kinderen, Cornelis Peeters bij coope, Jan Lenarts)
- Henrick Van Aerle Henricxs opte hoeven hoff noort Griet Hermans oest de vroente (Peeter Vromans met sijn kijnder, Jan Herman Myerdmans weduwe ende de kinderen, Gherit Pauwels, Claeus Goossens van Aerl,Elijsabeth Corstiaen van Botenvenne)
- Willem Jan Luyten opt schaubroeck eenen beemt zuyt ende noort aende vroente, oosten Mathijs Geerits, westen de vroent, suyden Adriaen Lurincx ende noorden de vroent (Maeyken weduwe Jan Willems, Jan Willem Luyten met Jacob Willem Luyten 3 kijnderen, Griet Jan Willemssem, Adriaen Huyben kinderen, Jan Huyb Ryeberchs, Adriaen Lemmens, Luyt Bastiaenssen, Lambrecht Wouter Jacobs)
- Adriaen Cornelis ende Jan Cornelis kijnder opt goet te vorst een stuck lants geheeten de bocht oest Wouter Cocx kijnder, zuyt Wouter Ghijsels (D'erfgenamen Peter Adriaen Jacobs, Peeter Adriaen Jacob Joos cum prolibus)
- Frans Van Triere op belkevoirt eenen beempt zuyt aende vroente, west Jan Schellekens (De kinderen Jan Cornelis ende d'kint Lisken Cornelis, Cornelis Lenaerts wedewe met de kindren, Machiel Jans Bols Van Aerle ende de kinderen ende erffgen Dierick Joris)
- Kathelijne Peeters Korstiaens Adrienss opt landt ter heggen zuyt aent straete, west Jan Van Triere (Adriaen Cornelis Gijebs met de 4 kindren, Lucia ende Mayken Willem Michiels dochteren, Willem Michiel Theunissen)
- Catlijne Lenarts Mirdmans dochter modo Lenart Mierdmans opte couvoert eenen beemt noort ende zuyt aende vroente, oost Andries Jasper Stoops (Lenaert Mierdtmans ende Jan Henssen kijndt modo Dierick Cornelis Lenaerts, Jan Lenaert Mierdtmans kijnderen, Jan Lenaert Myerdmans)
- Mr.Lambrecht Deens opte hegsche braecke huys hoff cum pertinentiis noort de vroente oest Jan Schelkens (Willem Jacop Deens, Goris Deens bij coope, Jan Deens Lambrechtss tot Mechelen, Dierick Jacoops)
- Dyrick Adriaen Dyerick Schelkens op huys hoff de waspoel aen een gelegen west Lauwereys Daenen oest Peeter Van Triere (Adriaen Jacobs Van Gestel, De kijnderen van Adriaen Goris, Merten Goriss, de weduwe of kijnderen Dierick Schellekens)
- Peeter Baelmaens kinderen viii op huys hoff cum pertinentiis oest aende straete, west Wouter Ghijsels (Adriaen Mertens bij coope, Pauwels ...)
- Goris Dirick Goriss opt meerbroeck west de vroente zuyt ...Thijs oost de mercke oft Aa (De weduwe Peeter Jacops met de kijnder, de weduwe Marten Goris met de kijnder, modo d'erffgen Mertten Goris ende Peeter Jacob Luyten, Merten Goris ende Adriaen zijn broeder)
- Maria Cornelis Lambrecht de hellicht ende Lenart Vervoirt de hellicht op halff de Wildert oest aende vroente, noort Jan Lemmens (Antoni Schats, Willem Tyelmans met sijn kindren, Adriaan Tyelmans cum suis, Adriaen Gijb Havermans)
- Dyrick Adriaen Dierick Schelkens ende Goris Joris op huys hoff cum pertinentiis west aende winckel oest Peeter Van Triere (Adriaen Jacobs Van Gestel, Mertten Goris, Adriaen Goris ende weduwe ende kijnderen Dierick Schellekens, Dierick voirs)
- Jan Myerdmans Janss kijnder, Wouter Herman ende Margriette op Lijsen ecker huys hoff oest aen straete west Wouter Huybs kijnder (modo Peeter Vromans cum prolibus, de kinderen Jan Hermans, Jan Herman Myerdmans, Stoffel Adriaen Cornelis)
- Jan Anthonis Zobben ende Kathelijne sijn huysvrouwe op Lewerken hoeve, eene beempt noort aende vronte, zuyt Henrick Van Aerle (Stoffel ende Jan Nicolaes Stoffels, Claeus ende Jenneken Stoffel Sledden ende Adriaen Mertens nomine uxoris ende Jan Peeters kijnderen, Elizabeth Stoffels Claus Sledden)
- Peeter ende Juette Van Triere, Peeter Henrick Peyskens ende Geert Meeus opte hoeve te schote oost ende west aende vroente noort Peeter Van Triere (Adriaen Michgilssen ende Cornelis Peeters ende Michgiel Wouter Michgilssen met sijn kijnderen, Peter Dierick Schellekens mette kijnderen, Michiel Wouter Aertss)
- Anthonis Van Eertschoel ende Merten Goris opten gebelaer eenen beempt oost ende west aende vronte, zuyt Geert Scoenmakers (Adriaen Cornelis Gijbs ende Goyart Hessels, Mertten Goris kinderen, Goyaert Hessels)
- Claes Wouter Sledden op meerbroec cum pertinentiis west de strate, oost Aa, suyden Dierick Schellekens erfgenamen cum suis ende noorden Merten Goris (Adriaen Martens kijnderen modo de kienderen Mayken Adriaen Martens, Cornelis Peeters nomine uxoris met de kindren, Adriaen Mertens, De kijnderen Pauwels ende Stoffel Sledden)
- Wouter Jacops heeft de pandt, de kinderen Jan Cornelis Lambrechts hier inne opten ouden bucht lant ende dries, zuyt aen d'ackerstraet, Goris Dierick Goris, ost de vroente ende nort Claes Sledden (Dilis Nicolaess, Merten Goris)
- Peeter Schellekens Diericxs opt oude rijt noort Hendrick Van Aerle, zuyt Wouter ... kijnder (modo Maeyken Adriaen Martens kinderen, de kinderen Adriaen Martens, Cornelis Peeters nomine uxoris ende de vijf kindren, Adriaen Mertens, Cristoffel Claes Sledden, ... Wouter)
- Wouter Jacobs heeft de pandt, Kerstijne Wouter Ghijsels op huys hoff cum pertinentiis oest aende vroente, west froensel (De wedewe Wouter Jacobs met de kindren)
- Peeter Dirick Schellekens cum suis ende Machiel Jansen Van Aerle cum suis op huys hoff cum pertinentiis ter heggen west aende winckel, nort ende oest de vroente (Adriaen Schats Anthonissen modo de kienderen)
- De selve op huys hoff cum pertinentiis ter heggen west aende winckel oest aen ...(Dyrck Schellekens kijnder ende Adriaen Meeus kijnder, Peeter Michiel Jans Van Aerl, Gijs Huyb Havermans, Peeter Adriaense ende Cornelia Gijb Havermans)
- Ghijsbrecht Peeter Havermans, Wouter Henricxss op huys hoff cum pertinentiis ter heggen west strate, oest Jan Schellekens
- De kijnder Jan Tielmanss Van de Hegge bij coope opt froesel eene beemt zuyt ende noort aende vroente, west Hendrick Sijmoens, oest Dirick Goris (de kinderen Jan Cornelis ende de kinderen Lisken Cornelis, Cornelis Lenaerts ende sijn kijndren, Heilke Jan Swolffs ende Wouter Wijnants)
- Peeter Dierick Scelkens ende Michiel Van Ael cum suis op lant ter heggen de dijste acker noort d'eckerstrate, oest Wouter Gijsels, westen alsvoir, suyden als voir ende d'erffgenamen Dyrck Adriaen Schellekens (De kijnder Hans Peeter Dyelen ende de kijnderen Adriaen Huyben ende Adriaen Schats kijnderen, Cornelis Ghijps Havermans)
- Michiel Jan Michielssen cum suis ende Peeter Dyrk Schellekens op huys hoff cum pertinentiis oest aen strate zuyt Jan Everdeys erfgenamen, suyden Dyrck Adriaen Schellekens erfgenamen ende noorden de hegsche straete (Adriaen Schats Anthonissen kijnderen, Peeter Dyrck Schellekens)
- Peeter Adriaen Jacops modo de erffgenamen, Wouter Cornelis Lambrecht op mordenbruecxken de calveren bocht noort aen de vroente, oest Jan Schellekens
- Cornelis Ghijbs Havermans op huys hoff cum pertinentiis zuyt aent strate, west Geert De Wolff (Peeter Lenaerts Vervoert, Jan Brekels Aerts Aerts)
- Mr.Hendrick Lemmens ende Thielman ende Adriaen opten dweerecker ende vrouwen bucht oest ende noort Wouter Ghijsels (Dielis Jansen Van Beeck, Adriaen Huybrechts ende Hans Peeter Dyelen kijnderen, Peeter Schelkens Diericxs ende Dyrck Adriaen Schellekens erffgenamen)
- Peeter Dirick Schelkens voirkinderen verwect bij Mariecken Lemmens op huys hoff nu lant inde driesch oest de weduwe Marie Cleys, zuyt Bertelmeus Peeter Goessens, west de strate, nort Marie Cleys (Guiliam Van Duyssel, Marten Lenaerts Van Duysel met zijn huysvrouw, Lambrecht Dyrck Durincx kinderen)
- Mr.Dominicus Van den Nyeuwenhuyse op een beemt west aende voert zuyt aende vroente, oosten de kijnder Thomas Moerlants ende noorden de kijnder Michiel Wouter Artsse ende andere (Cornelis Peeters met sijn kindren bij coepe, Godefroy Absolons)
- De 4 kijnderen Machiels Van Leyenberghe opte mere een stuck lans oest aende vroente (Jacop Adriaen Cornelis Gijps, Gijb Cornelis Gijb Havermans, Cornelis Gijb Havermans bij coope, Henrick Van de Water nomine uxoris, Peeter Kerstiaens)
- Adriaen ende Peeter Schelkens Diericxs ende Henrick Sijmoens d'oude op huys hoff aende hegge geheeten den Maes dries west ende zuyt aende straete, oost Peeter Van Triere (Adriaen Schats Anthonissen, Cornelis Gijbs ende Dyrck Adriaen Schellekens, Peeter Dyrck Schellekens, Peeter Cornelis Gijb Havermans)
- Merten Jooris Dirick Jooris ende Adriaen zijn broeder op vier loopen lans oest Postels erve, west Herman Lenarts (Antonis Jan Antonis, De weduwe Peeter Jacops met de kijnderen, d'erffgenamen Mertten Goris ende Peeter Jacobs, Mertten Goris)
- Item deselve opt meerbroec west de vroente
- Mr.Henrick Lemmens ende Thielman opt venne een weyvelt oest aende vroente (Michiel Bols bij coope, Tyelman Willem Lemmens met sijn kindren)
- Cornelis Peeter Daemen op huys hoff ter heggen zuyt de vroente, oest Aert Brekels, Goris Goris erffgenamen ende westen Gijb huyb Havermans ende noorden de hegse straete
- Laureys Jan Lambrechs opte Wildert, west aende vroente (Rochus Lemmens, Mr.Henrick Lemmens bij coope, Marie Lambrecht Cornelisse)
- Peeter Theeus Zanen ende Henrick Ariaen Peeters op halff dmeerbroeck ooste de vroent, westen op d'Aa, suyden Merten Goris cum suis ende noorden de vroent ende Jan Joris Matheeusen (Jan Willem Jan Luyten, Jan Jan Willem Luyten, Willem Jan Luyten ende Cornelis Jan Dyrcx)
- Adriaen ende Jan Joris Adriaen Theeus tot Poppel op halff d'meerbroeck alias de cheijnsbempt oest de vroente, west de loop, suyden Cornelis Jan Dyrcx ende noorde de vroent (Huybrecht Jansen Van Gestel, de weduwe ende kijnder Adriaen Joris ende Cornelis Jan Joris, kijnderen Jan Vosters)
- Jan Peeter Willems op tijgoers hoeve oest Michiel Aert Luyens, noort ende west de vroente, zuyt Jan Damen (De weduwe Coenraet Henricx, Hendrick Coenrarts bij cope, Willem Mertens, Geeraerdt Adriaenssen bij coope, Margriet Jan Peeter Wils voorschreve)
- De selve Margriet opt achterste hoeve west aende heye, zuyt Wouter Ghijbs , oest Jan Tielman Gellens ende Jan Damen ende noort de vroente (Michiel Adriaen Baerlmans, Anthonis Wouter Gijbs bij coope, Jan Wouter Joos ende d'onmundich kint Adriaen Jaspars, Jan Jan Wouter Jois)
- Anthonis Costers Janss opten plachsecker zuyt Peeter Deens, nort Jan Adriaen Gijbss (Antonis Daneels, Daneel Costers Antony)
- Ghijsbrecht Wouter Gijbss op huys hoff cum pertinentiis de hoeve zuyt aende vroente, nort Michiel Merten Willemsse Lenart (Jan Jan Wouter Jois, Jan Wouter Joos ende d'onmundich kint Adriaen Jaspars, Anthonis Wouter Gijbs bij coope, Michiel Adriaen Baerlmans)
- Jan Willems Verheyden opt ander hoeve zuyt Jan Kerstiaens, oest de vroent (Ghijsbrecht Sijmoens bij coope, modo de weduwe ende dochter)
- Paulijn Jan Peeter de Wolff dochter met haeren 4 kijnderen opte heyhoeve zuyt ende west aende vroente, oost ende noort Jan Buycx (Aert Dionijs Aert voorschreve met de vier kindren, modo de kinderen alleen)
- Cornelis Daemen ende Peeter Daemen op huys hoff cum pertinentiis zuyt aende vroente, noort Wouter Thijs (Jan Huybrechts Geerts voorschreve bij coope, Huybrecht Pauwels Adriaenssen bij coope, de kinderen Peeter Huyben)
- Kijnderen Anthonis Buycx opten bucht noort aende vroente, oost heer Hendrick Swanen, Adriaen Meeus Brouwers, suyden de wedue Huyb Mertens ende westen de voorschreve weduwe met hare kijnderen (Bartholomeus Schuermans nomine Maria Aert Nijes uxoris, Cornelis Cornelissen, Wouter Gherit Wouters bij manghelinghe, Peeter Buycx Anthoniss)
- Andries Willem Damens op goes hoeve, west aende vronte, noort Denijs Daenen, noort Griet Okelmans, oest Aert Scanaerts (De kijnderen Jan de Gruyter, Jan de Gruyter bij coope, Cornelis Jan Danen, Willem Andries Danen kint)
- Jan Daenen opte middelsche hoeve (De kinderen Peeter Huybrechts ende Cornelis Willem ..., Huybrecht Pauwels bij coope, Jan Huybrechts Gheertss bij coope, Tanneken Peeter Daenen)
- Wouter Jan opte vorste hoeve oest de vroente, west Gijbe Peeter Gijbs (Tanneken Peeter Daenen, Jan Huybrechts Gheerts, Huybrecht Pauwels bij coope, De kijnderen Peeter Huybrechts ende Cornelis Bayens kijndere)
- De heylighe gheest hoeve van Weelde opte oude hoeve bij Bacx erve, zuyt Jan Kerstiaen, noort Huybrecht Denijs
- De selve op twee hoeven aende Eelsche strate oest de strate, noort Jan Joos
- Jan Tielmans Gellens opte hoeve nort de vronte, zuyt Wouter Thijs (Jan de Gruyter kijnderen modo Lenaert Van ... kijnder, Willem Bays nomine uxoris ende Pauwels Adriaen Peeter Ansems)
- Peeter Buycx Anthoniss, heer Anthonis Buycx op huys hoff cum pertinentiis oest Anthonis Buycx, zuyt ende west Peeter de Wolff (Bartholomeus Schuermans nomine Maria Aert Nijes uxoris, Cornelis Corneliss, Wouter Gheritss Wouters bij manghelinghe, Jan Janss bij coope)
- Huybrecht Merten Lenarts bij coope opte hoeve huys cum pertinentiis noort aende vronte, oest aende wuwer (Jan Aertss, Denijes Huyb Martens, Jacob Boschmans, Jan Jansen met sijn kinderen ende Lisken Huyb Martens met drij kijnderen, Aert Dionijs Aerts weduwe mette kijnderen, Cornelia Houtacker mette kijnderen, Paulijn Jan Peeter de Wolff Janss met haeren 4 kinderen)
- Hubrecht Schelkens Willemss ende de vijff kinderen Merten Lenarts op oude ...hoeve, gelegen over straete, west aen strate, zuyt Willem Daemen (Jan Adriaen De Gruyter kijnderen modo Lenart Van .... kijnder, Willem Mr.Henrick Lemmens bij coop, d'erfgenaeme Huybrecht Schellekens ende Merten Goris nomine uxoris half ende half)
- Jan Willem Lenarts opt vorst vander achterster hoeven, oest Jan Luyens, west Peeter Jan Wils (Merten Goris nomine uxoris modo d'erffgenamen, Willem Merttens, Tanneken Merttens ende Huybrecht Merttens, Merten Willem Lenarts 4 kijnderen)
- Michiel Aert Peeter Ghijbs op vorst van tijgoers hoeven (Michiel Adriaen Stoffels, Adriaen ende Michiel kijnderen Adriaen Stoffels ende Lijsken Michiel Aert Peeters, de weduwe ende drije kinderen Michiel Aert Peter Ghijps)
- Peeter Jan Heyns op boelaerts hoeve, west aende vroente, noort Huyb Denijs (De 2 kinderen Herman Peeters Corstiaens, Jacob Lambrechts met sijn kinderen, modo de weduwe mette kinderen)
- De 4 kinderen Joos Kemps opten nuwenbucht zuyt ende west aende vroente (Jan Joos Kemps met sijn kindren, Peeter Claes Luyten)
- Cornelis Huybrechts op een eussel te Leemputten zuyt Jan Meeus Huybs, west aenden vogelberch (De 4 kinderen Peeter Luycx, Jaspar Antonis bij coope, Dyelis Luycx kinderen)
- De selve 4 kinderen op echelcolc west aende vroente, zuytoest Jan Meeus Huybs (Jaspar Antonis bij coope, Dielis Luycx kinderen)
- De selve 4 kinderen op huys hoff cum pertinentiis eenen ecker west de vroente, noort Jan Buycx (Laureys Peeter Luycx)
- Jacob Jan Dielis op huys hoff tvorste nu landt cum pertinentiis noort ende west de vroente, zuyt Heyl Peeter Ghijbs (De kinderen Jacop Adriaenss Compeers, Mathijs Jacob Jan Dyelis)
- Jan Swanen Janss op zijn deel van Kathelijne Baten erve, west aende vroente, oest Jan Adriaen Ghijbs (Joos Jacop Aerts nomine uxoris, Wouter Janssen kijnderen, Adriaen Joos Aerts, Joos Aerts ende Marie zijn suster)
- De selve opt achterste nu landt cum pertinentiis west aende vroente, oest Ghijbs Wouter Ghijbs (Joos Jacop Aerts nomine uxoris, Wouter Janssen kijnderen ende weduwe als voor, de selve)
- Peeter Gerit Huybrechtss op huys hoff cum pertinentiis oest de vroente, zuyt Gijbe Wouter Ghijbs (Wouter Jan Wouters kijnderen, Adriaen Wouters met sijn kijnderen, Willem Mr.Henricx Lemnius, Cornelis Claessen met zijne kijnderen, Ancem Goyvaerts Goyvaerts weduwe ende kijnderen)
- Henrick Moerlants opten plachsecker zuyt Peeter Deens noort Jan Ariaen Ghijbs (Antonis Daniels, Daniel Costers Anthonis, Anthonis Costers Jansse)
- De 4 kijnderen Jouffrouwe Kemps opt aderven oest de strate, west aent voirs erve (Jan Joos Kemps met sijn kinderen, Peeter Claeus Luyten nomine uxoris ende Jan Joos Kemps pro se et sorore)
- Joos kinderen 4 opte gemeyne braecke zuyt Jan Vercoyen kijnder, noort de vroente (Peeter Claeus Luyten, Jan Joos Kemps, Harmon Peeter Harmons met sijn kinderen)
- De 5 kijnderen Wouter Adriaen op huys hoff te Leemputten noort ende oest Lauwereys Cleynen kinderen, zuyt de vroente (Magriet Cornelis Crijnen, Cornelis Crijnen met sijn drij kindren, De weduwe Hendrick Crijnen, de weduwe Willem Huyb Schellekens mette kijnderen)
- Jan Ansems Verkoyen Janss heeft eenen pandt ende Willem Huybs bethaelt den cheijns cum suis opten plachsecker, oest aende vroente van Ravels, west ende noort Amsem Pos (Jan Joost Kemps, D'erffgenamen Tieleman Schellekens, De weduwe Tielman Schellekens)
- De selve Jan voorschreve, Willem Wouter Peeters opten bogarts hoff noort aende vroente, west Jan Verkoyen (Jan Joost Kemps)
- Jacob Fransch Buycx Franss opten wijen ecker west aen strate, zuyt Lauwereys Scleynen kijnderen (Adriaen Wouter Janssen, Wouter Joos Wouters kijnderen, Willem Goris bij coope)
- Willem Jacobs Van Meersel, Jan Adriaen Gijbss op eene hoff geheeten de coolpot aent thuys, west aent strate, noort Heyle Wouter Ghijbs (Bartholomeus Cornelis kijnder, Jacob Thomas Moerlants bij coope met sijn kindren, Willem Merttens bij coope, De seven kinderen des voirschreve Willems)
- De selve op moers hoeve oest Henrick Van Meersele, anders aende vroente (Bartholomeus Cornelis Kijnder, Jacob Thomas Moerlants bij coope met sijn kindren, de selve Willem, de selve kinderen)
- Frans Buycx Claess ende Adriaen Peeters op Tielmans bucht west aende vroente, zuyt Henrick Coppens (Wouter Jan Wouters kijnderen, Adriaen Wouter Janssen, Willem Goris bij coope)
- Amsem Jan Wijts opten nuwenbucht noort de vroente, oost Heyl Peeter Ghijbs (Jacob ende Mertten Peeters kinderen ende Tanneken Peeters, Peeter Jacob Ansems nomine uxoris, Laureys Verheyden Wouters kinderen 7)
- Cornelis Corstiaen Jan Jooss opten Gollen Rijt (Adriaen Cornelis Corsten mette kijnder)
- Thielman Adriaens opt lant te Leemputten oest Wouter Verheyen, west de vronte (Thieleman Adriaen Schellekens kinderen ende de weduwe, de twee kinderen Adriaen Huyps Schellekens, Adriaen Huybs Schellekens)
- Adriaen Joos Aerts, Marie zijn suster ende Cleys Jan Meeus op huys hoff cum pertinentiis west moors hoeve, anders aende vroente (Joos Jacop Aerts nomine uxoris, Adriaen Servaes Moerlants)
- Willem Huybs Schellekens, de voorschreve kijnder Wouter Adriaens op huys hoff dlant te Leemputten, zuyt ende west de vronte, noort Peeter Ghijbs kijnder (Magriet Cornelis Crijnen, Hendrick Crijnen weduwe, Cornelis Crijnen met sijns drij kindren, de weduwe mette kindere Willems voirschreve)
- De selve opte nuwenbucht gelegen aent voorschreve erve (Magriet Cornelis Crijnen, Hendrick Crijnen weduwe, De selve Cornelis Crijnen met sijn drij kindren)
- Vidua Peeter Willem Vrancx opt landt te Leemputten oest de vroente, west Wouter Verheyen (Jan Joost Kemps, De weduwe ende kijnderen Hans Adriaen Lemmens met sijn kindren, Jan Adriaen Lemmens)
- Henrick Staes ende Sijmon Havermans opte aesdonck west aende vroente, noort ende zuyt de heylighe gheest erve van den Boss (Maeijken Aert Peeters weduwe,Jan Van Riel mette kijndre bij coope, Dyrck Tyelman Swolfs bij mangelinge modo de drije kinderen, Mr.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde)
- Ghijsbrecht Wouter Ghijbs kijnder op oude nyeulende, west de vronte, noort Ghijbe Wouter Ghijbs (Adriaen Jacob Jan Diels ende Mathijs Jacob Jan Dyelis, modo de kinderen Jacop Adriaenss Compeers)
- Laureys Verhijden Wouterz kinderen opten ecker aent huys de nuwenbucht oost ende noort de vroente, zuyt Wouter Peeter Ghijbs (Jacob ende Mertten Peeters kinderen ende Tanneken Peeters, Peeter Jacob Peeter Anssems nomine uxoris)
- Peeter Mathijs .... opt striloe huys hoff noort aende vronte, ende de heylighe gheest van den bossche (Matijs de Bie bij coope, de kienderen Matijs de Bie, Mathijs Peeter Mathijssen, Thijs Peeter Ghijbs)
- Mr.Henrick Lemmens secretaris tot Weelde op eenen vuytfanck aen zijn huys west aen straete (Peeter Michgiel Bols met de kindren)
- Peeter Jansse van Baerle op huys hoff met eenen vuytfanck oest aent strate (Mr.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde, Hubrecht Jan Lemmens)
- Willem Jacops Laureys modo Gerit de Bont opt Dijcksken eenen vuytfanck oest aen straete anders zijn huys hoff (Peeter Diercx, Adriaen Jacop Luyten mette kijnderen, Goris Deens)
- Adriaen Joris ende Marie Herman Gerits dochter opt lant aent striloe oest Frans Lemmens, zuyt west Korstiaen, noort de vroente van Weelde (Aert Peeter Aerts ende met sijn kindren, Hans Adriaen Lemmens wedue ende kijnderen)
- Frans Buycx opte hillen hoeve een heye noort aende vroente, west aen het straetke (Mr.Henrick Lemmens, Adriaen Peeters Redis nomine uxoris)
- Kerstiaen Goyvaerts Henricx kijnder op huys hoff cum pertinentiis, oest aende straete (Claeus Koymans kinderen ende weduwe)
- Lambrecht Dierick Jacop Laureyss opten wuwerhoff noort aende vronte, oost oic de vronte (Willem Jacop Deens, Goris Deens bij coope, Jan Lambrechts ...)
- De 2 kijnder Peeter Lambrecht Peeters op huys hoff cum pertinentiis, zuyt ende west aen de strate (Peeter ende Jan Buycx, d'erfgenamen Jacop Buycx, Jacop Jan Buycx bij coope, Huybrecht Claes Van Olmen)
- De voorschreve Peeters 2 kijnderen, Peeter Cort Jans op huys hoff oost aen strate (De selve Jacop Buycx erffgenamen, Peeter ende Jan Buycx, de selve Huybrecht)
- Adriaaen Gellens Janss, Jan Gellens op Smets hoff noort theylichgheesthuys oest strate (Mertten Lenarts, Mr.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde)
- Jacop Willem Gijsels weduwe ende kijnderen op Heyn Bellens bucht noort strate, zuyt Heyn Snellincx (Peeter Michiel Van de Water, Michiel Henricx ende Cornelis Joris)
- Geerart Anthonis Wijnens de molder, de molenstede op zijn schuere met eenen vuytfanck allome inde vroente, zuyt de heylighe geest (Matijs Eelens kijnder nomine uxoris als bij coop, Jan Janss als molder, Bastiaen Hermans Molder met sijn kijnder)
- De selve Gerardt opt lant aent veken teele zuyt de heylighegeest van den bossche, anders aende vroente (modo Matijs Jan Eelens, Bastiaen Hermans Molder bij coope met sijn kindren, Jan Janss als molder)
- Jan Van der Biestraet opt eeusel west aende vronte (Cornelis Adriaenss Smith, Aert Marten Stalparts, de kinderen achtergelaten Mayken Biestraet, Aert Merten Matheeussen bij coope, Joris Peeter Gijbs, Jan Van de Byestraet, de weduwe Bartholomeeus)
- Mr.Hendrick Lemmens secretaris tot Weelde op zijn huysinghe metten vuytfanck waer de schaepskoeye op staet oest aende vronte, west Willem Lauwen kijnder
- Goris Spilmakers op huys hoff noort de strate (Jan ende Peeter Buycx, Jacop Buycx erfgenamen, Jacop Buycx bij coope, de kijnderen Jan Buycx, Jan Daniel Buycx)
- Die van Weelde ende van Poppele van haerder gemeynder vroenten
- Heer Anthonis Buycx op huys hoff met drije vuytfanghe zuyt aende vroente, nort aent ackerstrate (Aert Merten Matheeussen nomine uxoris cum suis, de weduwe Jans Van Biestrate, Jan Van de Byestraet, Peeter Buycx Anthoniss)
- De selve Peeter opt landt aende moelen zuyt de vronte, noort d'ackerstrate (Cornelis Adriaenss Smith, De selve, Jan Van Byestraet)
- Jan Michiels kijnder op eenen vuytfanck voer zijn huys noort Thomas Molepas, zuyt Ghijsbrecht Corstiaens (Michiel Jan Michiels van Aerl met sijne kijnderen, Laureys Michielss met sijn kindren, Adriaen Laureys Bols)
- Peeter Schelkens van eenen vuytfanck achter aen zijn huys tot Weelde aende heeze, groot omtrent 16 voeten, noortwaert aen tsheeren straete, west aen zijn selffs erve (Adriaen Anthonis Schats kijnderen)
- Jan Van Spreeuwel ende Jan Van Olmen opt achterste ven drije driesche, ost Jan Ballemans, zuyt Claes van Olmen, noort de vronte (De drije kinderen Claes Van de Kieboom, Michiel Adriaenssen, Jan Willems van Limpt, Adriaen Wouter Ghijps, Jasper Adriaen Jaspers sijn kindren, Huybrecht Laureyse, Goris Jacobs)
- Fransch Jan Heyns op huys hoff zuyt aent ackerstrate, oest de vronte, west Peter Buycx, noort zijn selfs (Claus Jan Byes, Claes De Bie kijnder, ... Janssen van Brakel, Herman Sijmon Havermans tot Alfen bij coope, Aert Havermans, Peeter Van Veke)
- Peeter Laureys Molenpas opten bucht aen de mere zuyt aent strate, oest Jan Molepas (Herman Broecx bij coope, Gerit Herman Havermans)
- Willem Thomas Molepas op eenen vuytfanck aen zijn huys gelegen int eynde vande ackerstraete, oest de vronte (Peeter Joris kijnderen, Henrick Henrick Danielss, Peeter Michiel Bols, Bartholomeeus Michielssen, Lenaert Hermans, Jan Stoffel Thielmans)
- De weduwe Jacob Adriaen Peeter Anssems mette 6 kijnderen opten opstal eenen ecker gelegen achter hegmans (Willem Aert Peeters mette kijnderen, Cornelis Adriaen Peeter Anssems bij coope modo de weduwe)
- De kijnderen Cornelis Scats ende de drije kijnderen Adriaen Buycx opten ouden bucht alias geheeten de Gasthuys acker oost aende vronte, zuyt Peeter Scats kijnder, west Anthonis Scats ende noort Willem Bartholomeeus Ghijsels (Peeter Harmans met sijn kindren, Servaes Adriaen Baten, Cornelis Gijbs Havermans, Hans Thomas met Mayken sijn dochter bij coope)
- Jan Stoffel Thielmans op eenen vuytfanck aent huys oest de vronte, ende aent ackerstrate (Lenaert Hermans, Bartholomeeus Michielssen, Peeter Michiel Bols, Henrick Henrick Danielssen, Peeter Joris kinderen ende erffgenamen)
- De weduwe ende kijnderen Jans Verspreeuwel opten berch noort aen d'osseven zuyt de eckerstrate( Jan Sijmens ende Jacob Balemans nomine uxoris, Jaspar ende Jacob Thomas Moerlants met sijn kindren)
- Henrick Leyenberch mette kijnderen ende heer Cornelis Barlmans ende Cornelis Scats kinderen opten vrouwenwuwer gelegen allomme inde vronte (Jan Aelbrechts ende Cornelis Van Mersel, de weduwe Jan Aelbrechts ende de weduwe Cornelis Van Mersel, Adriaen Gijb Huyb Havermans, Jan Willem Henricx van Limpt)
- Kathelijne Bathen Jans dochter op eenen vuytfanck oest de vronte anders aen tzijn (Thomas Molenpas, Jan Willem Thomas, Peeter Hermans)
- Willem Meeus opten bellens bucht noort Willem Verhoelt, west Meeus Ghijsels oest d'ackerstraete (Peeter Michiel Van de Water, Michiel Henricx ende Cornelis Joris, Jacop Willem Meeus Ghijsels weduwe ende kijnderen)
- Jan ende Adriaen Baerlemans kijnderen genaempt Michiel Baelemans opt achterste ven zuyt Jan Van Olmen, noort aen strate (Jan Willem Henricx van Limpt, Adriaen Gijb Huyb Havermans)
- Michiel Adriaen Baerlemans op huys hoff noort aende vroente zuyt Peeter Van Sissoen (Adriaen Bartholemeeus Brouwers, Matijs Elens bij coope, de weduwe ende kindere Matijs Elens, Mathijs Eelens, Jan Mattijs Elens)
- Peeter Lemmens Peeterss op huys hoff (D'erffgenamen Jacop Buycx, Jacop Jan Buycx bij coope, Huybrecht Claess Van Olmen)
- Adriaen Meeus Brouwers op huys hoff cum pertinentiis west ende noort de vroente, zuyt Wouter van Scaluynen oest zijn selffs (Mr.Daniel ende Jan Buycx, Wouter Van den Berge, Peeter Jan Buycx)
- Geerit Hermans bij coope opten berch oest de vronte, noort d'osseven (De weduwe Geerit Hermans, ...Van de Kiebom met haer kindren)
- Jan Jacop Laureys opte boeyen brake oest Jan Van Olmen, anders aende vronte (Mr.Rochus Lemmens, Mr.Henrick Lemmens Secretaris bij coope, de weduwe ende kijnder Jans Verspreeuwel)
- Michiel Adriaen Baerlmans op eenen vuytfanck huys hoff aende vroente (Jan Mathijs Eelens, de weduwe ende kijnderen Matijs Elens, Matijs Elens, Adriaen Bartholomeeus Brouwers)
- Henrick Henrick Dierickx opten Raephoff oost zijn selffs zuyt Wouter van Scaluynen, west aen d'ackerstrate (Mr. Daniel ende Jan Buycx, Wouter Van Berge, Peeter Jan Buycx, Adriaen Meeus Brouwers)
- Anthonis Scats Peeterss kijnderen ende Jacob Willem Meeus op Aert Peeters heye, oest ende west Aert Scats, noort ende west de vronte (Cornelis Jacob Anssems modo de weduwe ende kinderen bij coope)
- Jan Anthonis Scats Peeterss met de andere kijnderen op huys hoff met eenen vuytfanck oest de vroente, noort Arts Scats (Jacob Lenaerts bij coope, Goyaert ... bij coope, Peeter Harmans met sijn kindren)
- De kijnderen Jan Mierdmans drije op heghmans hoff eenen beempt oest Lenart Hermans, nort Heer Wouter van Weelde erffgenamen (Adriaen Laureys Bols, Laureys Michielssen bij coope met sijn kindren, Merten Schellekens bij coope)
- De kijnderen van Aerde van Olmen op vorst ven zuyt ende noort Caesen Piecks (Jasper Adriaen Jaspers met de kindren, Adriaen Wouter Ghijps bij coope, de kinderen Goris Jacops, Goris Jacops met zijn kinderen)
- De kijnderen Bertelmeeus Van den Nieuwenhuyse opten wuwer gelegen alomme inde vronte nae Poppele (Mertten Goossens weduwe ende kijnderen, Jan Bartholomeus Goossens met sijn kindren)
- Agnete van Aerle Henricx dochter, Henrick Van Leyenberghe Diericxs opde hoff ter rijt oest aen straete, west aen tzijn (Joost Leyten bij coope)
- Lenarts Hermans Lenarts ... ende Lenart Lenartss met zijnen 7 kinderen op eenen beemt aende heze voert westen de vroente, oest Heer Wouter Van Weelde erffgenamen (Jan Lenartss, Wouter Wouter Jacobs, de wedewe Wouter Jacobs met de kindren, Nicolaes Stoffels bij coop, de kienderen Nicolaes Stoffels, Antoni Wouters)
- Willem Jan Lambrechtss opte dobbel mere oest tgoetshuys erve van Postele, west aende vroente (Antoni Wouters, Willem Tyelman Willem Lemmens met de kindren, Hendrick Lemmens en Thielman)
- Jan Lenarts op risscot eenen driesch, west aende vroente oest Kathelijne van Aerle (Adriaen Jacops Van Gestel, Matijss Jan Matijss Eelens, Hans Broex, Jacop Adriaen Van Gestel, Jacob Lenaerts)
- Jan de Wolff Thielmanss kijnder opt wiltaert gelegen aende hegge oest strate, noort Maria Havermans (Michiel Willem Tielman Lemmens, Peeter Henrick Lemmens, Adriaan Swolffs kijnder Adriaen ende Thyelman)
- Adriaen Cornelis Lambrechts de helft met consorten ende Bartholomeeus Cuypers de rest opte heye wuwer gelegen tusschen Poppele ende de hegge allomme inde vroente (Peeter Hermans, modo de weduwe ende kinderen Jan Hermans voor de hellicht, Jan Herman Myerdmans bij coope, Hendrick ... bij coop)
- Katlijne Lenart Mirdmans dochter modo d'onmundich kijndt Lenart Myerdmans opte couvoert eenen beemt zuyt ende noort aende vroente (Dierck Cornelis Lenaerts ende sijne kijnderen, Lenaert Jan Mierdtmans voor de helft ende Jan ... kijndt voor d'ander helft, Jan Lenaert Mierdtmans kijnder, Jan Lenaert Mijerdmans)
- Mr.Hendrick Lemmens ende Thielman op eenen vuytfanck aen zijn huys noort aent straete oest Jan Havermans (Willem Tyelman Willem Lemmens)
- Jan Adriaen ende Peeter Scelkens Diericxs de hellicht ende Henrick Sijmoens d'ander op huys hoff ende den hoff ter heggen, geheeten Maes driesch, west de strate, noortoost Wouter Ghijsels (Cornelis Gijb Havermans, Antoni Adriaen Schats ende Dyrck Adriaen Schellekens)
- Thielman Swolffs 2 voerkijnder ende Cornelis Lenarts, Dierick Goris Spilmaecker op huys hoff cum pertinentiis ter heggen oest aen froetsel, west de strate de winckel (Jacop Adriaenss Van Gestel, de kinderen van Cornelis ende kint Jaspar Adriaen Jaspers)
- Herman Myertmans kijndt, Jan Jan Mierdmans op huys hoff cum pertinentiis oest aent strate, zuyt Wouter Gijsels (Peeter Vromans met sijne kijnderen, de kinderen Jan Hermans, Stoffel Adriaen Cornelis)
- Wouter Ghijsels opt lant aende cauvoirt noort d'eckerstrate, zuyt Aert Brekels (d'erffgenamen Peeter Adriaen Jacobs, Peter Adriaenss Jacop Joos, Wouter Cornelis Lambrecht)
- Heer Wouter van Weelde opt oude risschot gelegen west aende vroente (Nicolaus Stoffels mette kijnder ende Antoni Wouters, de wedewe met de kindren, Wouter Jacobs de Jonge, Lenart Herman Lenartsss)
- Peeter Schellekens ende Michiel Jans van Aerl op huys hoff cum pertinentiis ter heggen, oest aende heystraete, west aenden winckel (Adriaen Schats Anthonissen kijnderen)
- Wouter Van Baerle op huys hoff cum pertinentiis ter heggen oest aen froetsel, west aende winckel (Ghijsbrecht Peeter Havermans weduwe ende kindren)
- Merten Willem Schelkens opte cauvoirt zuyt ende noort (Andries Jaspars Stops, Mr.Henrick Lemmens Secretaris tot Weelde, Peeter Michilssen alias Bols)
- Goris Dierick opt lant ter heggen Eijskens buchtken noort aende vronte, oest ...Thijs Van Olmen (Nicolaes Stoffels mette kijnderen, Jan Peeter Dyelen, Jan Lenarts)
- De selve opt rischot noort aende vronte oest Kathelijne Van Aerle (Matijes Jan Matijss Eelens, Jacop Adriaenss Van Gestel, Jacob Lenaerts)
- Cornelis Lenarts Andries ende Thielman Swolfs 2 kinderen opt lant aende cauvoirt noort aen strate, zuyt Wouter Ghijsels (Jacop Adriaens Van Gestel, d'erffgenamen Jan Cornelis ende d'kint Jaspar Adriaens)
- Claes Wouter Sledden, Stoffel ende Pauwels op lants aende hooghe ecker oest aende vroente (Adriaen Martens kijnder, Cornelis Peeters nomine uxoris ende de 7 kindren, Adriaen Mertens cum suis, de kienderen Maeyken Adriaen Martens)
- Goris Joris Dirick Joris ende Peeter Adriaen Jacop Joos nomine uxoris opt frotsel eenen beemt noort aende vroente, zuyt Jan Schellekens (Adriaen Jacobs Van Gestel, Peeter Michiel Tiellemans, de kinderen Adriaen Joris)
- De weduwe Willem Scellekens opte houbraecke noort ende west de vronte zuyt ende oist de houbraeckstrate (Michiel Bols ende Marten de Bie, Willem Tielleman Lemmens kijnderen, Peeter Willem Schelkens)
- Henrick Havermans op halff huys hoff west aent straete, oesten Jan Van Trier (Adriaen Gijsbrecht Havermans kijnder ende erffgenamen, Ghijsbrecht Hubrecht Havermans) Item opte Wildert zuyt aen strate
- Laureys Jan Lambrecht opte Wildert west aende vronte (Pauwels Henricx dochters, Mr.Henrick Lemmens bij coope, Mr.Rochus Lemmens, Joanna Maria Lemmens)
- Wouter Stoops opt landt ter hegghen
- Ghijsbrecht Havermans Peeterss Peeterss ende Peeter Adriaen Jacop Joos nomine uxoris op goeden coenen bucht zuyt d'eckerstraete, west Peeter Van Triere (De weduwe Peeter Gijb Havermans en hare kienderen)
- Heer Cornelis Barlmans pastoir tot Weelde, Elizabeth Jan Peeter op goes hoeve een stuck lants west aent straete, oost ende noort Anthonia Kiebooms, zuyt Jan Willem Lenarts (Jan Adriaen de Gruyter kijnderen, Lenaert Van .... kijnder, Willem Mr.Henrick Lemmens bij coope, d'erfgenamen Huybrecht Schellekens)
- De weduwe Geerardt Corneliss opten bucht in ... ecker, west aent straete, oost Jan Diels (Coenraet Henricx weduwe ende kijnderen, Henrick Coenraerts)
- Mariken ende Henriken Van Tulder opt laer eenen vuytfanck zuyt aent gemeyn laer, oest Jan Heyns (Mr.Jan Willem Lambrechts ende Annekens sijn susters kijnderen)
- Sinte Annen altaer erffenisse op huys hoff cum pertinentiis inde nieuwe hoeve wesende groesse ende landt liggende noort aende herstrate gaende van Weelde na Turhout, zuyt Adriaen de Schoenmakers anders inde gemeynte
- Hubrecht Willem Schelkens, Jacop Jan Daemen op zijn deel van huys hoff zuyt de vronte, west Ariaen Huybs (Jan Adriaen de Gruyter kijnderen modo Lenaert van ... kijnder, Willem Mr.Henricx Lemmens bij coope)
- Machielken ende Heylwich Wiericxs Peeterss, Pieter Wiericx op Gielis hoeve oest de vronte, westen Denijs Daemen (Michiel Hendrick Staes mette kijnderen, Henrick Staes Henricx)
- Tanneken Peeter Danen ende Willem Merten Lenarts opte ... braecke zuyt ende west aent strate, noort Jan Goossens (Merten Goris nomine uxoris ende Huybrecht Pauwels, Jan Huybrechts)
- Claes Janss, Adriaen Jooris op Gebelaer oest Geert Van Triere, zuyt Jan de Wolff (Peeters Lenaerts Vervoert, Peeter Willem Caerls, Cornelis Gijb Havermans)
- De kijnderen Geert Schoenmaeckers, Geert, Cristiana opte nieuwe hoeve een heyvelt oest Jan Dielis anders aende vronte (Jan Buycx, Daniel Buycx, De kijnderen Peeter Buycx ende Jan Jansen Molder, de weduwe Gherit Schoenmaeckers)
- De weduwe Jan Ariaen Diericxs opte bucht aen hoven ecker oest ende zuyt Jan Luyens, west de vronte (Coenraet Henricx weduwe ende kijnderen, Henrick Coenraerts cum uxore)
- De selve opten hoven ecker metten vuytfange gelegen als voer (Coenraet Henricx weduwe ende kijnderen, Henrick Coenraerts voirschreve)
- Jan Gielis modo Adriaen Van ... opten boenhoff west de vronte, zuyt Jan Luyens (De weduwe ende kienderen Coenraert Hendricx, Michiel Adriaen Van Schoot, Conraet Hendrick Conraets met de kindren, Jan Michiel Cuypers bij coope, Jan Anthonis Schats bij coope ende Aert Schats kinderen)
- Anna ende Heylwichs Scauvarts Wouterss opt lant aenden aelstbosch noort Henrick Schelkens, west Ariaen Huybs (Jan Adriaen de Gruyter kijnderen modo Lenaert Van ... kijnderen, Willem Mr.Henrick Lemmens bij coope)
- Aert Peeter Ghijbs opten boenhoff west de strate, oest Jan Dielis (Michiel Adriaen Stoffels, Adriaen ende Michiel Adriaen Stoffels ende Lijsken Michiel Aert Peeters, de weduwe ende drije kijnderen Michiel Aert Ghijps, Michiel Aert Peeter Ghijbs)
- Andries Wouters op een driesch achter ... west ende zuyt aent strate, oost Mathijs Stoops (Geert Adriaen Driesch mette vijff kinderen, Adriaen Dries Wouters weduwe mette kijnderen)
- Claes Van Olmen op een driesch achter tscuere west de vroente, noort Wouter Dries (Andries Jacobs Joos, Adriaen Jacob Joos, Cornelis Cornelis bij coope, Aert Dionijs Aertss bij coope met sijn vier kindren, modo de weduwe ende kinderen)
- De weduwe Jan Ariaen Diericx op eenen ecker tusschen de straete noort Gheert de Schoenmaecker, zuyt Peeter Dries (Coenraet Henricx weduwe ende kijnderen, Henrick Coenraerts cum uxore)
- Jan Gielis kijnder ende Adriaen Van ... op eenen vuytfanck aen haer huys west de vroente, oost aen tzijn (Antonis Pauwels met sijn kindren, Michiel Adriaen Schoot, Jan Michiel Cuypers bij coope, Jan Anthonis Schats ende Aert sijn broeders)
- Wouter Meeus Van den Loce opt hogelant zuyt Jan ..., oest de vronte (Jan Bartolomeus, Iken Bartholomeeus Van den Nyeuwenhuyse bij coope, modo den heere drossart van Boxtel)
- Sijmon Herman Havermans, Anthonia Henricx Ancems op huys hoff opte Wildert, zuyt Lijsbeth Baeten, oest Jan Luyens (Jan Adriaen de Gruyter kijnderen modo Lenaert Van ... kijnderen, Willem Mr.Lemmens bij coope, Huybrecht Schellekens met sijn kijnderen vijf bij coope)
- Jan Claes Dries, Hendrick Claes op een stuck erffs eenen bucht west aen strate (Geert Adriaen Driesch met sijn vijff kinderen, De weduwe ende kijnderen Adriaen Driesch Wouters)
- Ghijsbrecht Ghijbs, Jan Joos opte nieuwe hoeve oest ende west de vronte, zuyt Jan Goosen (De weduwe Gijsbrecht Sijmons)
- Aert Jan Michielss Bols kinderen alias Bols, Pauwels Ariaen op huys hoff west de vronte, zuyt Huyb Denijs (Adriaen Adriaen Diercx bij coope van Jan Michiel Tiellemans, Jan Nicolaes Stoffels)
- Jan Willemss kijnder, Willem ende Henrick opte Blerincx hoeve oest Jan Goos zuyt Geert Schoenmaeckers (De heylgeesthoeve bij coope, Gijsbrecht Sijmons de Jonge)
- De 2 kinderen Herman Peeters Corstiaen opte heye bij de moelen omtrent vier bunderen zuyt ende oest aende vroente (Jacob Lambrechts met sijne kijnderen modo de kinderen alleen)
- Claes Van Olmen, Adriaen Jacops op eenen vuytfanck aen zijn huys, west aende (Cornelis Corneliss bij coope, Aert Dionijs Aertss bij coope met sijn vier kindren, modo d'erffgenamen Aert Nijs)
- De 5 kijnderen Jan Vercoyen Ancemss, Ancem Pos op een vuytfanck zuyt aende straete (Jan Joes Kemps met sijn drij kindren)
- Heer Cornelis Barlmans pastoir tot Weelde op lant te Leemputten oest ende zuyt aende vroente, noort Lijsbeth Dribbels (Jan Joes Kemps met sijn drij kindren, Lenaert Henricx cleermaker bij coope, Jacop Lambrechts alias ...)
- De vier kinderen Peeter Luycx op huys hoff cum pertinentiis west de vronte, noort Jan Buycx (Laureys Peeter Luycx)
- Geertruyt Emsen opt heye bij Jan Batens allomme inde vroente
- Amcem Cornelis Vercoyen opten bucht te Leemputten noort de vronte, oest Jan Diels (Jacob ende Mertten Peeters kinderen ende Tanneken Peeters, Peeter Jacobs, Willem Goris bij coope, de vier kijnderen Ancem Vercoyen)
- Ancem Goyvaerts Goyevartss, Geerart Gerit ... opt lant te Leemputten zuyt ende oost Thielman Adriaen Dirickx, west een cleyn straetken (Jan Joes Kemps met sijn kinderen, Herman Peter Hermans)
- Merten Luycx, De 3 kijnderen Wouter Verheyen opten calverbucht aende heye noort aen straete (Cornelis Bartolomeus bij coope)
- De selve op eenen vuytfanck gelegen aen tvoirs erve (Michiel Bols)
- Henrick Huybrechts Denijss kijnderen op lant te Leemputten, west Wouter de Scherder, noort aende vronte (Jacob ende Mertten Peeters kinderen ende Tanneken Peeters, Peeter Jacob Ansems nomine uxoris, Marten Laureys Verheyde, Henrick Jan Huyb Denis ende de kijnderen Corstiaen Goyaerts)
- De kijnderen Jacob Jan Diels, Jan Ghijsbrecht opt oude nyeuleynde zuyt aende vronte, oost Wouter Peeter Ghijps (De kinderen Adriaen Jacob Jan Dielis, Jacop Adriaens kijnder, Adriaen ende Mathijs)
- Wouter Jan Gijsbrechts, Jan Ghijsbrecht opten calverbucht oest de strate, west Ansem Breyns (Cornelis Bartolomeus bij coope, Merten Jan Luycx)
- Henrick Jacops Van Mierssele weduwe metten kijnderen opten calverbucht noort de vronte, west Jan Michiels Bacxss (Adriaen Servaes Moerlants)
- Joos Jan Kemps met Mariken Kemps zijn susters kint opten Leemputten op eenen vuytfanck ende opt oude lock west tstrate, zuyt Jan Verheyen kinderen (Jan Joos Kemps kijnderen ende Herman Peeter Hermans, ende de weduwe ende kinderen Tieleman Schellekens)