Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1680-1690

Cijnsboek 1680-1690

Bron: Rijksarchief Antwerpen. Kerkarchief Weelde nr.74

- De weduwe Mr.Aert Sebastiani ende Joes Van Haeren te samen, nu Merten Dens bij coop voor de een hellicht betaelt de resterende jaeren.
- Juff. Catharina Lemmens weduwe De Roy voor hare suster gecomen Guilliam Van Duyssel op huys hoff aende straet oisten sijns selffs den beulinck westen de heyrbaen, suyden Frans Van Gielse kinderen ende noorden sijns selfs ende Jacob Aerts.
- Jan Van Gestel bij coope van Thieleman Lemmens opt clijn ackerken ende de bught, oisten Mr.Rochus Lemmens kinderen, westen Adriaen Havermans erffgen. ende noorden de hegghestraet.
- Willem Dens cum prolibus opt lant aende heze oist aen d'ackerstraet westen Cornelius Coymans ende Gijs Simons suyden Claes Coymans ende de straet ende noorden Thieleman Michielssen cum uxore.
- Juff. Catharina Lemmens weduwe De Roy van hare suster, Guilliam Van Duyssel op huys hoff aende straet oisten sijns selffs den buelinck, westen de heyrbaen zuyden Frans Van Ghielse ende noorden de straete dico sijns selffs.
- Jouffr. Catharina Lemmens wed De Roy van haere suster Guilliam Van Duyssel opten buel, opten Buelinck oisten Jacob Aerts, westen de heyrbaen, suyden sijns selffs ende noorden de Doelstraet.
- De kinderen Mr.Willem Lemmens op huys hoff cum pertinentiis metten uitfangh, oisten ende zuyden huns selffs, westen de heyrbaen ende noorden theystraetje.
- Peeter Joris kijnderen op eenen hoff voor Lijntkens bucht oisten Peeter Buycx straetboght, westen Hendrick Leyenborg erffgen, zuyden d'ackerstraet ende noorden Wouter Van den Bergh erffgen.
- Cornelis Claes Coymans op huys hoff ende aenstede oisten de heirbaen, westen d'erffgen. Gijs Sijmons, zuyden de straet ende noorden Willem Deens.
- Nicolaes De Bont bij coop Peeter Havermans, de weduwe ende dochter Gijs Sijmons op de heize, een stuck lants oisten haers selfts de molenbraeck, westen d'Eellse straet ende d'erffgen Huybrecht Miertmans, zuyden hens selffs ende Eelssestraet ende noorden d'erffgen Huybrecht Miertmans.
- Peeter Havermans, de selve weduwe ende dochter Gijs Sijmons op het lant de molenbraeck oisten Cornelis Coymans, westen de heize, zuyden de vroente ende noorden d'erffgen Huybrecht Miertmans.
- De Kinderen Willem Deens, Willem Jacob Deens op d'Eelse hoeve met een hoecxken daer naer innegenomen oisten, zuyden ende noorden de straet ende westen Peeter Buycx ende Adriaen Bols.
- Juff. Catharina Lemmens weduwe Dhr De Roy, Juffr Maria Lemmens, Guilliam Van Duyssel op huys hof cum pertinentiis oisten sijns selffs, westen de heirbaen, suyden Frans Van Ghielsse, ende noorden Buelinck sijns selffs.
- Juff. Maria Buycx, Peeter Buycx met Maria sijne dochter, op huys hoff den Sloetel oisten huns selffs, westen Merten Dens, zuyden de straet ende noorden Peeter Van de Water.
- Willem Deens cum prolibus op de willichacker oisten ende noerden de straet, westen Cornelis De Smit ende suyden Thieleman Michielssen.
- Nicolaes De Bont bij coop Hendrick Wangen Kinderen op haer deel van den landeynde heeze oisten Gijs Sijmons erffgen huys hoff, westen Huybrecht Miertmans erffgen, zuyden d'Eelsse straet ende noirden Gijs Sijmons erffgen de heize.
- Goodthuyse van Tongerloe opte thiende van Weelde.
- De kinderen Merten Goossens opt oude block oisten ende suyden de heyrstraet, westen hens selffs ende noirden d'ackerstraetken.
- De H.Geest van Weelde op huys hof oisten aen de straet, westen Adriaen Bols, zuyden Jan Van Horen ende noirden Adriaen Bols.
- Juff. Maria Buycx, Peeter Buycx op huys hoff t'poels oisten sijns selffs, westen Merten Deens, zuyden de straet ende noorden Peeter Van de Water.
- Juff. Maria Buycx, Peeter Buycx op huys hoff metten uitfanck den Valck oosten sijns selffs, westen de heirbaen ende noorden de Doelstraet zuyden Michiel Bols.
- Hendrick Vaerten kinderen op huys hoff cum pertinentiis oist Frans Van Gils, westen de heyrbaen, suyden het molenstraetke ende noorden Adriaen Schoot ende de cappelle.
- Adriaentien de weduwe Frans Hendricx van Gilsse op huys hoff cum pertinentiis oisten Guilliam Van Duyssel ende sijns selffs, westen de heyrbaen, zuyden die capelle ende noorden Guilliam Van Duyssel.
- Adriaen Grossens kinderen opten ganssenpoel oisten Mathijs Eelens, westen Mathijs de Bie, zuyden hens selffs als oock noorden ende Cornelis Coymans.
- Sebastiaen Van Deun mette kinderen, Mathijs Jan Eelens nomine uxoris opte molerijt, oisten sijns selffs nieu erve westen Cornelis Koymans cum suis zuyden Adriaen Grossens Kinderen ende noorden de vroente ofte sijns selffs nieu erve.
- Adriaen Grossens Kinderen op d'lock nu geheeten het Eijsskens oisten Cornelis Koymans dries, westen Mathijs de Bie erffgen als oock suyde ende hun selffs ende noorden de heyrbaen.
- Adriaen Grossens Kinderen opt voors lock ende het Eijsskens geregnoit als voor.
- Mathijs de Bie Kinderen op t'aenstede oisten sijn nieuwe erve, westen aen het molenstraetke, noorden de heirbaen ende zuyden Adriaen Grossens Kinderen.
- De weduwe ende Kinderen Willem Deens, Willem Deens op een dries gecomen van Aert Stalpaerts, geregnoot oisten d'ackerstraetke ende heyrbaen ende noorden Thieleman Michielssen ende d'ackerstraet.
- De weduwe ende Kinderen Willem Deens, Willem Deens op een uytfanck gelegen voor die voorschreve dries ende sijne huysinghe geregnoot oisten d'ackerstraet, westen Thieleman Michielssen, suyden sijns selffs ende noorden de heyrbaen.
- Peeter Havermans, Gijs Sijmons erffgen. op d'aenstede ende lant aen Eelsse straet oisten de heyrbaen, westen de heeze, zuyden d'Eelsse straet ende noorden Cornelis Coymans.
- Peeter Havermans, Gijs Sijmons erffgen. op lant aen de groete heeze oisten Willem Deens nomine uxoris, westen de molenbraeck hen selffs, ende noorden Cornelis Koymans.
- Juff De Roij, D'erffgen Cornelis Van Thielen op een eeussel of dries, oisten de vroente, westen ende noorden Mr.Willem Lemmens kijnderen ende zuyden Cornelis Van de Broeck Smit.
- Peeter Havermans, Gijs Simons Erffgen opten putten oist ende west aende vroente, zuyden Sint Anna veldeken ende noorden de vroente ofte Eelssestraet.
- Cornelis Coymans opt lant bij den molen geheeten Goos Bucht oisten ende suyden de vroente, westen ende noorden Gijs Simons erffgen.
Census Vetus De Meir
- Merten De Bie op Schotelmans hof oisten de straet, westen ende zuyden Jacob Van Gestel ende noorden Mathijs Eelens cum suis.
- Merten De Bie op huys hoff aen de meir oisten ende suyden aen de straet, westen sijns selffs, noorden Peeter Van de Water.
- Jan Peeter Hermans kinderen op huys hoff genaempt Dircken Aenstede oisten Peeters Peeter Hermans kinderen nieuwerve, westen hens selffs zuyden Aert Peeters Vermeulen ende noorden d'ackerstraet.
- Peeter Joris kinderen ende Erffgen. op huys hoff oisten aen de vroente, westen Jacob Gijssels Erffgen., zuyden aen d'ackerstraet ende noorden Adriaen Jan Luyten kinderen ende Jacob Van Gestel.
- Peeter Joris kinderen ende erffgen. op huys hoff cum pertinentiis oisten aen de straet, westen Peeter Van De Water, zuyden d'ackerstraet ende noorden Adriaen Jan Luyten ende Jacob Van Gestel.
- Adriaen Jan Luyten weduwe ende kinderen optten achtersten haeghacker nu wijde de geer, oisten Adriaen Bols, westen Peeter Van de Water, zuyden Adriaen Bols ende noorden aende heyrbaen.
- Jan Peeter Hermans kinderen op Dircken Aenstede oisten Peeter Hermans kinderen nieuw erve, westen hens selffs, zuyden Aert Vermeulen ende noorden d'ackerstraet.
- Jan Peeter Hermans kinderen op huys hoff den haverbocht oisten hens selffs westen Michiel Bols bij coope van Buycx, zuyden Aert Vermeulen ende noorden d'ackerstraet.
- Aert Peeter Hermans cum prolibus op Schotelmans hoff oisten de straet, westen sijns selffs, zuyden Adriaen Bols ende noorden Jan Peeter Hermans kinderen.
- Jan de Bie op huys hoff cum pertinentiis oisten ende suyden sijns selffs ende Jan Mathijs Eelens kinderen, ende noorden aen de straet.
- De weduwe ende kinderen Daneel Kelders, de kinderen Jan Beersmans, Hendrick Willeborts, Adriaen Bols ende Maria Buycx, Wouter Van den Berge op huys hoff cum pertinentiis oisten Mathijs Eelens cum suis, westen sijns selffs, suyden insgelijcx sijns selffs ende noorden de straet.
- Jacob Van Gestel op een parcheel erve aen de groes genaempt Hermkens alomme inde vroente.
- Mertens Dens bij coope op huys hoff aende straet t'poels suydt ende west aende straet, noorden Peeter Van de Water ende oisten Peeter Buycx.
- Peeter Michielsse Van de Water op eenen acker genaempt den betten, oisten Tijskens boght, westen de vroente of baen, zuyden Merten Dens ende noorden Adriaen Jan Luyten kinderen.
- Joos Van Liemde cum suis op huys hoff cum pertinentiis oisten Nicolaes De Bie kinderen, westen hens selffs, zuyden Jan de Bie ende noorden de vroente.
- Merten de Bie op Schotelmans hoff oisten de straet, westen ende suyden Jacob Van Gestel, noirden Mathijs Eelens cum suis.
- Merten de Bie op huerdeel van Hermans Boght, oisten een straetke, westen hens selffs, zuyden de straet ende noorden Peeter Van de Water.
- Merten de Bie op huys hoff oisten ende zuyden aende straet, westen sijns selffs ende noorden Peeter Van de Water.
- Jesper Adriaen Jespers kinderen op halff de boyenbraeck oisten Anthonis Scheerders, westen de straet, zuyden de vroente ende noorden Jacob Van Gestel.
- Nicolaes de Bie weduwe ende kinderen op huys hoff oisten de vroente, westen ende noorden Joos Van Liemde ende suyden d'ackerstraet.
- Mr. Jan Rijsbosch ende Nicolaes Van Winteroy op d'osse vennen, oisten, westen ende noorden de vroente ende d'nieuw erve Cornelis Evraerts ende suyden d'erffgen Catharina Schats ende Coenraert Vermeeren.
- Adriaen Jan Luyten kinderen ende Jacob Van Gestel, ieder de hellicht opt lant achter de hage omtrent 4 loopensaet d'aenstede, oisten de vroente, westen ende noorden Jacob Van Gestel ende suyden Peeter Joris erffgen.
- Aert Peeters Vermeulen cum prolibus optten bught omtrent drij loopen saet oisten de straet ofte vroente, westen Peeter Buycx, suyden Adriaen Bols ende noirden Jan Vermeulen kijnderen.
- Peeter Joris kinderen ende erffgen op lijntkens bught omtrent 3 1/2 loopen saet oisten Buycxss straetboght, westen ende suyden d'ackerstraet ende noorden Wouter Van den Bergh erffgen.
- Joos Van Liemde op lijntkens bught oisten Jan Eelens Erffgen, westen insgelijcx, suyden Jacob Van Gestel ende noorden Wouter Van den Berge.
- Jacob Van Gestel mette kinderen op den straetboght oisten Peeter Van de Water, westen Peeter Joris kinderen, zuyden d'ackerstraet ende noorden Joos Van Liemde.
- Jacob Van Gestel voorschreve noch op sijn deel van de straetboght voorschreve geregnoot ut ante.
- De weduwe ende kinderen Daneel Kelders, Jan Beersmans kinderen ende Hendrick Willeborts, Adriaen Bols, Wouter Van den Berge erffgen. optten voorste haechacker oisten ende zuyden Mathijs Eelens cum suis, westen ende noorden.
Census Vetus De Hegge
- Cornelis Bacx cum suis et prolibus, de kinderen Jan Peeter Dielen op d'meerbroeck eenen beemt oisten d'A, westen de vroente, suyden Jan Van Gestel ende Anthonis Jan Anthonis ende noorden Postels erve.
- De kinderen Mayke Adriaen Mertens op 4 loopen lants, huys hoff aenstede oisten ende noorden de vroente, zuyden de kinderen Anthonis Wouters ende westen Jacob Van Gestel.
- Peeter Vromans kinderen op huys hoff aenstede oisten de straet ofte vroente, westen Goris Adriaen Mertens, suyden Jan Plecxkens ende noorden Michiel Stoffel Sledden.
- Mayken weduwe Jan Willems opt schoubroeck westen ende noorden de vroente, oisten Jan Michielsse erve ende suyden den Brouwer ende Andries Bacx bemdekens.
- Peeter Michielssen erffgen cum suis op t'goet te vorst geheeten den Boght, oisten Peeter Willem Caels ende Goris Adriaen Mertens, als oock zuyden, westen Wouter Van den Berghe rijt ende noorden Michiel Tiel Lemmens.
- Jan Cornelis kinderen ende tkint Lisken Cornelis op bellekevoort, oisten de hijde ofte vroente, westen Govaert Bols, suyden de hijde ende noorden tstockt.
- Jacob Adriaen Havermans op huys hoff ter hegge oisten Anthonis Schats, westen Mr.Rochus Lemmens erffgen, suyden de selve ende noorden de vroente.
- De kinderen ende erffgen Dirck Cornelis, Dirck Cornelis Lenaerts opte cavoort eenen bemt oisten Peeter Bols erffgen nu Anna Maria Hoppenbrouwers, westen t'cauvoorts water, zuyden ende noorden de vroente.
- De kinderen Willem Deens, Willem Jacob Deens opte heghsebraecke huys hoff cum pertinentiis oisten Thieleman Lemmens, westen ende noorden de vroente ende suyden Willem Thomas Havermans erffgen.
- De kinderen Anthonis Schats, Anthonis Schats voor d'een hellicht ende Tomas Vromans cum suis voor d'ander hellicht, op huys hoff de waspoel aen een gelegen oisten ende suyden de vroente, westen Jan Metsers nieu erve ofte de vroente ende noorden d'erffgen Peeter Bols.
- Willem Cornelis Schoot cum prolibus, Peeter Willem Caels ende Goris Adriaen Mertens kinderen, Adriaen Mertens met de vijff kinderen op huys hoff cum pertinentiis oisten de straet, westen Jan Plecxkens, suyden Dielis Nicolaessen hoff ende noorden Jan Cornelis Plecxkens noe uxoris.
- Anthonis Jan Anthonis ende Jan Van Gestel een vierde paert op d'meerbroeck oisten d'A, westen de vroente, suyden Jan Cornelis Heesdijcx ende noorden Jan Plecxkens.
- De kinderen Anthoni Schats, Anthoni Schats ende Adriaen Havermans kinderen op halff de Wildert, geheeten t'simpels, oisten de vroente, westen Maria Mr. Hendrick Lemmens, zuyden ende noorden Adriaen Havermans kinderen.
- Adriaen Havermans voor de kinderen Adriaen Havermans de helft, de kinderen Anthonis Schats ende Thomas Vromans met de kinderen ende Jan Peeter Vromans cum suis op huys hoff cum pertinentiis genaempt de waspoel oisten ende zuyden de vroente, westen de vroente ofte Jan Metsers nieu erve ende noirden d'erffgen Peeter Bols.
- Peeter Vromans cum suis prolibus op Lijssen acker huys hoff oisten de straet ofte vroente, westen Goris Adriaen Mertens, zuyden Jan Plecxkens nomine uxoris ende noorden Nicolaes Stoffel Sledden kinderen.
- Nu de kinderen Stoffel Sledden, Stoffel Jan Nicolaes Sledden op leeuwercken hoeve het rieschot oisten Peeter Vromans ende huns selffs, westen Jacob Van Gestel, suyden Michiel Thieleman Lemmens, noorden de vroente.
- Adriaen Michielssen kinderen, Cornelis Peeters ende Michiel Wouter Michielssen kinderen opte hoeve te Schoote oisten westen ende zuyden de vroente ende noorden Peeter Bols erffgen rijt.
- Adriaen Peeters van Raeck kinderen, Anthonis Jan Anthonis ende Jan Michielssen optten gebelaer dico geerblaeder, oisten de vroente westen d'A, zuyden Peeter Michielssen ende Peeter Willems ende noorden Huybrecht Van Gestel.
- Mayken Adriaen Mertens kinderen op t'meerbroeck oisten d'A, westen de vroente, zuyden Jan Cornelis ende noorden Jan Van Gestel et alii.
- De kinderen Jan Dielis Van Beeck ende de kinderen Cornelis Anthonis, Jan Dielis Van Beeck ende Cornelis Anthonis opten ouden boght ende dries, oisten Cornelis Anthonis, westen Jan Van Gestel, suyden Jan Van Gestel ende noorden Jan Cornelis Heessdijcx.
- Mayken Adriaen Mertens kinderen op d'oude rijt oisten huns selffs ende Nicolaes Stoffel Sledden kinderen, westen Dielis Van Beeck kinderen, ende zuyden Jan Pleckens ende noorden Jacob Van Gestel ende Peeter Vromans kinderen.
- Jacob Wouter Coppens op huys hoff cum pertinentiis oisten de heghsestraet, westen des selffs, suyden Cornelis Anthonis ende noorden Peeter de Bont kindt.
- De kinderen Anthonis Schats, Anthonis Schats op huys hoff cum pertinentiis in de hegge, oisten de vroente, westen sijns selffs, gecomen van Adriaen Van Gestel, zuyden Peeter Vromans kinderen ende noorden de straet.
- Govaert Bols ende Anna Maria Hoppenbrouwers op huys hoff cum pertinentiis ter heggen oist de straet ofte hijstraet, westen Adriaen Van Gestel erffgen, zuyden Peeter de Bont calverdriesken ende noorden Thomas Vromans.
- Peeter Havermans kinderen op huys hoff cum pertinentiis ter heggen oisten den loexe acker toecomende Jan Bacx weduwe ende kinderen, westen de straet, suyden de Beecxerijt toecomende den voorschreve Bacx kinderen ende noorden Dirck Cornelis Lenaerts kinderen.
- Jan Cornelis ende Lisken Cornelis kinderen, weduwe Jan Bacx op froessels bemt oisten Dirck Cornelis, westen Peeter Havermans kindt, suyden de hijde ende noorden froessels heyken.
- De kinderen Anthoni Schats, Anthoni Schats op lant ter hegge den dijsse acker oisten Dirck Cornelis, westen Jan Bacx kindt loexen acker, suyden sijn selffs ende noorden d'ackerstraet.
- De kinderen Anthoni Schats, Anthoni Schats op huys hoff ende aenstede inde hegge, oisten de straet, westen sijns selffs, zuyden Thomas Vromans ende noorden de heghsestraet.
- Peeter Michielsse de Bont kinderen cum suis op d'tmordenbruecxken den calverboght rontom Peeter Bols erffgen behoudelijck noirdoisten de heystraet.
- Hendrick van Meirssel cum prolibus op huys hoff cum pertinentiis oisten de straet, westen Jacomijntien Van Gestel kinderen, zuyden de straet ende noorden Peeter Michielsse kinderen erve.
- De kinderen Dielis Van Beeck, Dilis Janssen van Beeck opten d'weiracker oisten Jan Bacx erve, westen Hendrick Van Meirssel ende andere, zuyden Willem Luyten cum suis ende noorden Jacob Wouters.
- Cornelis Peeters kinderen op eenen beemt oisten de vroent, westen aende voort, zuyden de vroente oft straet ende noirden Jesper Moerlants erffgen.
- Jacob Adriaen Havermans op te meere een stuck lants, oisten ende suyden aen de vroente, westen Gijb Huyb Havermans erffgen ende noorden.
- De kinderen Anthoni Schats, Anthoni Schats op huys hoff aende hegge geheeten den maes dries oisten Peeter Bols erffgen, westen ende suyden de vroente ende noorden de straet ende Cornelis Anthonis erve.
- Jacob Van Gestel voor een vierde paert ende een halff ende Anthonis Jan Anthonis de rest op vier loopen lants oisten Postels erve, westen Anthonis Wouters kinderen, zuyden Peeter Vromans kinderen ende noorden de vroente.
- Michiel Bols bij coope opt venne een weyvelt oisten Willem Deens, westen Michiel Tieleman Lemmens, zuyden de straet ende noorden sijns selffs.
- Willem Luyten cum prolibus, de kinderen Adriaen Adriaen Danen op huys hoff ter hegge oisten van Gestel, westen Adriaen Havermans erffgen, suyden den winckel, noorden de heghsestraet.
- Jan Van Gestel, Mr.Rochus Lemmens kinderen ende erffgen op den Wildert rontomme Jan Van Gestel ende Jacob Havermans.
- Corstiaen Adriaen Corsten, Jan Jan Willem Luyten voor de hellicht, Huybrecht Van Gestel de hellicht met sijn kinderen op halff tmeirbroeck oisten de vroente, westen Jan Gestels ende Jan Neelen ofte den stroom, suyden Jan Gestels ende noorden de vroente.
- Nicolaes Jan Luyten Cuyper, nu de kinderen Huybrecht Janssen van Gestel, Huybrecht Jansen Van Gestel voor de hellicht ende ander hellicht de kinderen Jan Vosters op halff meerbroeck geregnoot de voorschreve weerdeel ut ante.
Census Vetus Geeneynde
- Jacob Goydens bij coope Coenraert Vermeiren erffgen op tijgoers hoeve nu genaemt brauwers dries groot omtrent 400 roeden, oisten ende noorden de vroente, westen Michiel Adriaen Schoot ende Michiel Luyns ende suyden oock Michiel Luyns.
- Anthonis Wouter Joos cum prolibus ende Peeter Kanters, Jan Jan Wouter Schoot op d'achterste hoeve oisten Michiel Schoot, noorden de hijde, suyden de selve, west de selffs ofte vroente.
- Anthonis Daneel Kelders erffgen opten plachsacker.
- Anthonis Jan Wouter Joos ... ende Peeter Kanters kinderen, Jan Jan Wouter Joos op huys hoff cum pertinentiis.
- Peeter Havermans, Gijs Simons dochter erffgen op d'oude hoeve oisten d'molenstraetje, westen de heyrbaen, zuyden Sint Anne veldeken ende noorden haer selffs.
- Jan Aertssen kinderen, de kinderen Aert Dionysaertss op de heyhoeve Pauwels Aertss, oisten Jan Anthonis kinderen, westen ende suyden de vroente, ende noirden Lambrecht van Limpt ende Jan Anthonis kinderen.
- Jacob Thomas cum prolibus op huys hoff cum pertinentiis.
- Vuyver De Bont met de kinderen opten bught
- Aert Jan Loemen kint oisten ende noirden sijns selffs, westen de vroente ende suyden de straet.
- Jacob Thomas cum prolibus op de middelste hoeve
- Michiel Adriaen Schoot op het cuneynt wesende lant als dries oisten Michiel Luyns, westen Jan Jan Wouter Joos, suyden Aert Loemen ende noorden Coenraert Vermeiren kinderen.
- Jan Van Leyenborgh, Michiel Luyns opt cueneynt wesende lant, oisten Michiel Staes, westen Michiel Adriaen Schoot, zuyden Aert Loemen ende noorden sijn selffs.
- De H.Geest hoeve van Weelde opte hoeve
- Deselve op twee hoeven als hier voore sijnde een stuck
- Het kint ende weduwe Aert Jan Loemen opte hoeve geheeten tkueneynt lant ende dries oisten aen Michiel Hendrick ende Cornelis Bayes Zuyde, westen Jan Wouter Joos erfgen ende noorden Michiel Luyns ende Michiel Schoot.
- Vijver De Bont mette kinderen op te hoeve noordt de vroente.
- De kinderen van Maria Anthonis ende Adriaen Van Broeck, Maria Jan Anthonis huysvrouwe, .... Van den Broeck, Jan Aert Nijs kinderen ende Jan Anthonis opte hoeve huys hoff t' Pauwels Aertssen.
- Het kint ende weduwe Aert Jan Loemen opt ... westen de Coninckstraet, oisten Merten Goris erffgen, suyden de erffgen Jan Anthonis ende noorden Govaert Michielsse weduwe ende kinderen
- Merten Goris erffgen, Marten Deens, Jan de Bie opt voorst van d'achterste hoeve
- Michiel Adriaen Luyns, Jan Van Leyenborgh op huys hoff cum pertinentiis oist ende noorden Coenraert Vermeeren erffgen, zuyden Michiel Staes, westen de vroente.
- Jacob Lambrecht Einghels op boelaers hoeve, oisten de H.Geest ende huns selffs, westen de vroente, suyden de baen ende noorden huns selffs.
Census Vetus Leemputten
- Jan Joos Kemps kinderen op schuerkens dries oisten ende noirden sijns selffs, westen ende suyden sheerenstraet.
- Sebastiaen Verhulst ende Servaes Moerlants, Jesper Anthonis bij coope op een eussel ofte dries te Leemputten oisten Adriaen Wouter Janssen, westen den vogelbergh, zuyden Anthoni Kelders erffgen ende noorden sijn selffs.
- Sebastiaen Verhulst ende Servaes Moerlants, Jesper Anthonis bij coope op de eghel colck nu huys hoff ende aenstede, oisten Michiel Grossens, westen ende noorden de vroente, ende suyden den vogelbergh ende Adriaen Wouter Janssen erve.
- Sebastiaen Jesper Verhulst cum prolibus, Laureys Peeter Luycx op huys hoff cum pertinentiis oisten Adriaen Wouter Janssen, westen Jesper Anthonis, suyden sijn selffs ende noorden de vroente.
- De kinderen Jenneke ende Adriaentien Compeers, Jacob Compeers kinderen op huys hoff oisten Adriaen Wouter Janssen erve genaemt d'Willems, westen ende noorden de hijde ofte vroente ende suyden Jois Jacob Dickens nomine uxoris.
- Joes Jacob Dickens nomine uxoris op sijn deel van Adr.Baten erve, westen de hijde ofte vroente, oisten ende zuyden ende noorden Jacob Compeers erve.
- Joes Jacob Dickens nomine uxoris op t'achterste nulant westen de vroente ende voorts aen d'erve Jacob Compeers, sijnde mette voorschreve post eenen pant.
- Adriaen Wouters met sijn kinderen op een stuck erffs genaemt het Willems oft Snipkens, oisten ende noorden de vroente ende Jacob Compeers erffgen, westen ende zuyden Joos Jacob Dickens nomine uxoris.
- De weduwe ende kinderen Anthonis Daneel Kelders erffgen opten plachsacker.
- Jan Joos Kemps kinderen opt aderven oisten Anthonis Daneel Kelders ofte straetje, westen ende suyden des selffs Anthonis Kelders ende noirden Jesper Anthonis.
- Bertholemeus Lambrecht Verhagen, Lambrecht Bartholemeus ende Jan Van den Broeck op de gemeyne braeck oisten Hendrick Crijnen erffgen, westen hun selffs, suyden de heyrbaen ende noorden hun selffs.
- Anthonis Royens ende Elias Janssen cum prolibus, Hendrick Crijnen weduwe op huys hoff cum pertinentiis oisten de erffgen Jacob Moerlants, westen haer selffs, suyden oock haer selffs ende noorden Ad Wouter Jansse.
- D'erffgen Thieleman Schellekens opte plachsacker genaemt de schuerhoff.
- Jan Joos Kemps kinderen opten bogaerts hoff nu schutkens dries oisten ende noorden sijn selffs, westen ende zuyden sheerenstraet.
- Adriaen Wouter Janssen nu de kinderen opten wijnens acker oisten ende noorden Jacob Moerlants erffgen, suyden Hendrick Crijnen erffgen, westen de straet.
- Marinus ...... nomine uxoris nomine Adriaen Bertholemeus uxoris, Peeter den Decker ende kinderen op eenen hoff geheeten den coolpot, oisten Peeter Jacobs, westen Peeter Schoot nieuw erve, suyden ingelijcx Peeter Schoot nomine uxoris ende noorden de vroente.
- Peeter Schoot op moershoeve oft eussel heyvelt, oisten Huybrecht Crijnen, noorden Adriaen Moerlants ende voorts rontom de vroente.
- Adriaen Wouter Janssen, nu de kinderen op Tielemans bught ofte hoffstat een buchtken oisten ende noorden d'ackerstraetken, westen Frans Havermans erffgen ende suyden sijn selffs.
- Jacob Peeters kinderen ende Tanneken Peeters op den nieuwen bught nu geheeten d'Lijn Huybs oist Adriaen Grossens ende Jacob Lambrechts erffgen, westen Jan Aert Nijs, zuyden Michiel Bols ende Adriaen Schooffs weduwe ende kinderen ende noorden de hijde oft vroente.
- Adriaen Cornelis Corsten met de kinderen opten gellen rijt oisten nedervens goet, westen Herman Peeters erffgen, suyden huns selffs ende noorden Weelts heyvelt.
- Jan Aertssen kinderen ende Adriaen Schooffs kinderen ieder de hellicht, Thieleman Adriaen Schellekens kinderen ende weduwe opt lant de Leemputten den stroeyacker oisten Herman Peeters erffgen, westen Daneel Kelders erffgen ende andere, suyden de vroente ofte straet ende noorden Herman Peeters.
- Berth Lambrechts Van der Hagen, Adriaen Moerlants de hellicht ende d'erffgen Herman Peeters ende Joos Jacob Aerts nomine uxoris voor dander hellicht op huys hoff cum pertinentiis regnotende het moerlants oisten ende noorden de vroente, westen Jois Jacob Aerts, zuyden sijns selffs ende het Herman Peeters regnotende oisten Jois Aerts suyden ende westen Adriaen Moerlants ende noorden de vroente ende Jois Jacob Aerts regnotende oisten Adriaen Moerlants, westen Herman Peeters erffgen, zuyden Adriaen Moerlants voorschreve ende noorde de vroente.
- Anthonis Royens ende Elias Jansse cum prolibus, Hendrick Crijnen weduwe op huys hoff t lant te Leemputten geregnoot als den voorgaenden post
- Anthonis Royens mette kinderen ende Elias Janssen cum prolibus, Hendrick Crijnen weduwe opten nieuwen bught regnotende als voor ende dat mede een post ende pant
- Jan Joos Kemps kinderen opt lant de Leemputten geheeten geheete Eijsskens acker oisten Peeter Van de Waeter, westen de kinderen Adriaen Schooffs gecomen van Thieleman Schellekens, zuyden Thieleman Schellekens kinderen ende noorden Peeter Van de Waeter.
- Jan Van Riel weduwe ende kinderen bij coope opte aesdonck oisten Frans Van Ghielsse weduwe ende kinderen, westen Buycxs bemt als oock zuyden ende noorden d'molen hijken.
- Dirck de Bie, Cornelis Lenaert Schooffs, de kinderen Jenneken ende Adriaentje Compeers, Jacob Compeers kinder opt oude nauwelant oisten d'Willems competerende Adriaen Wouter Janssen, westen Joos Dickens nomine uxoris, zuyden ende noorden de hijde ofte vroente.
- Jacob Peeters kinderen ende Tanneke Peeters op den acker aent huys oisten ende noorden de vroente, zuyden Hendrick Jan Lambrechts ende westen aen den coolpot gecomen van Bartholemeus Cornelis Barth.
- Dirck de Bie cum suis, Mathijs de Bie kinderen opt strijloos oisten d'ackerstraet westen Jacob Aerts heijvelt zuyden Everbode ende noorden de vroente.
Census Novus in Weelde
- Michiel Bols, Peeter Michiel Bols kinder op eenen uitfanck aen sijn huys oisten sijn selffs ende Peeter Buycx, westen de heyrbaen, zuyden Cornelis Bols kinderen ende noorden Peeter Buycx.
- Adriaen Jacob Luyten met de kinderen opt teysken eenen uitfanck noirdoist t'dijcxken, zuyden Frans Van Ghielse, westen sijn selffs ende Aert Peeters.
- Jacob Aerts mette kinderen , Aert Peeter Aerts met sijne kinderen opt lant aent ...
- Cornelis Koymans op huys hoff cum pertinentiis geheeten horstkens oisten sijn heyvelt, westen Willem Deens, zuyden Peeter Hermans rijt ende noorden de de vroente
- De kinderen Willem Deens, Willem Jacob Deens op den wuwerhoff oisten ende noirden de vroente, suyden sijns selffs ende westen Peeter ende Adriaen Bols bij coope.
- Juff Maria Buycx, Peeter Buycx op huys hoff cum pertinentiis t'poels oft den Sleutel oisten sijn selffs, westen de straet, zuyden de Doelstraet ende noorden Peeter Van de Waeter.
- Juff Maria Buycx dochter, Peeter Buycx op huys hoff oisten sijns selffs ende voorts als vooren sijnde eenen pant metten voorgaende.
- Merten Lenaerts op Smets hoeff noord theylichgeesthuys.
- Peeter Van de Waeter op Heyn Bellens bught oisten Peeter Joris erffgen, westen Jacob Van Gestel straetboght, suyden het ackerstraetken ende noorden Jacob Van Gestel.
- Herman Sebastiaens kinderen ende Sebastian Van Deun cum prolibus, Mathijs Eelens nomine uxoris als bij coope op sijn schuer met eenen uitfanck het molenstedeken oisten sheerestraete, westen ende noorden de vroente ende zuyden Adriaen Willeborts kinderen.
- Herman Sebastiaens kinderen ende Sebastiaen Van Deun, Mathijs Eelens nomine uxoris als bij coope opt lant aent ...d'molenstedeken geregnoot als voor.
- Cornelis Van den Broeck smit cum de kinderen opt eussel.
- Juff. Maria Buycx, Peeter Buycx op huys hoff den valck oisten sijn selffs, westen de heyrbaen, zuyden Michiel Bols ende noorden Adriaen Bols.
- Die van Weelde ende Poppel van haerder gemeynde vroenten.
- Cornelis Van den Broeck Smit nu de kinderen op huys hoff.
- Cornelis Van den Broeck Smit nu de kinderen opt lant aende molen.
- Adriaen Laureys Bols op eenen uitfanck voir sijn huys.
- De kinderen Anthonis Schats, Anthonis Schats op een uitfanck achter aen sijn huys aende hegge, groot omtrent 16 voeten noordwaerts aen sheeren straete, west aen sijn selffs erve, oisten de straet ende suyden sijns selffs.
- De Vrijheyt van Weelde van twee jaermercten ende een weeckmert de voors vrijhijt bij haere hooghheeden geaccordeert bij brieven van octroy van den 15 september 1612
Census Novus in de Meir
- Jan Gijsbrechts cum uxore et prolibus.
- Jan Jesper Adriaens cum suis
- Peeter Mollen met het kint Cornelis Van Limpt.
- Jan Willems Van Liemde ende de kinderen Jesper Adriaens op d'achterste ven oisten Jan De Bie, westen de vroente, suyden Anthonis Scheerders ende noirden de vroente.
- Claes de Bie kinderen op huys hoff cum pertinentiis oisten de vroente, suyden d'ackerstraet, westen ende noorden Jois Van Liemde.
- Jacob Scheerders kinderen opten bucht aen de meir is nu aende aenstede, mits de gracht uyt geworpen is, oisten de weduwe ende kinderen Merten de Bie, westen ende suyden de straet ende noirden ... Aert Peeters ende de hijstraet.
- Peeter Joris kinderen ende Erffgen op eenen uitfanck aen sijn huys.
- Willem Aert Peeters mette kinderen op eenen dries genaemt smits oisten Peeter Buycx, westen de kinderen Jacob Gijssels, zuyden Adriaen Bols ende noorden Peeter Hermans erfgen.
- Herman Peeter Hermans ende Adriaen Oomen nomine uxoris op den ouden bught geheeten Schats acker oisten de vroente, westen hens selffs, suyden insgelijcx hens selffs ende noorden Peeter Van De Water bij coope Jacob Gijssels erffgen.
- Peeter Joris kinderen ende erffgen. op eenen uitfanck aent huys.
- Jacob Baerlmans kinderen opten bergh, oisten Anthonis Scheerders, westen Daneel Van den Nieuwenhuyse, zuyden de dorenbraeck toecommende d'erffgen Jan Mathijs Eelens ende noorden d'ossevennen.
- Adriaen Jan Luyten kinderen voor de hellicht, Maeyken Van Limpt kinderen met het kint Cornelis van Limpt ende Anthonis Scheerders mette kinderen voor d'ander hellicht opten vrouwenwouwer omtrent ... buynder heijde gelegen rontom in de vroente geheete Heijn Baeten heijvelt.
- Herman Peeters ende Adriaen Oomen nomine uxoris op eenen uitfanck oisten die vroente geheeten de hoffstat anders altemael hun selffs.
- Peeter Michielsse van de Waeter opten bellens bucht oisten Jan Peeter Hermans kinderen, westen Jan Van Horen, zuyden de kerckwegh ende noorden d'ackerstraet.
- Jan Aelbrechts weduwe ende kinderen voor de helft, Peeter Buycx ende de weduwe ende kinderen Mathijs Eelens elck een quaert op t'achterste ven oisten aende straet oft vroente, zuyden Jesper Adriaens, westen Maeyke ende Cornelis Van Limpt kinderen ende noorden de vroente.
- Jan Mathijs Eelens kinderen op huys hoff cum pertinentiis oisten sheeren straete, westen Merten de Bie,, zuyden de Doelstraet ende noirden Peeter Van de Waeter weduwe ende kinderen ende Jan de Bie bij coope ende zuyden oock Jan de Bie ende noorden aende vroente.
- Peeter Buycx met Maria sijn dochter, Jacob Buycx erffgen op huys hoff t'poels oisten sijn selffs, westen Merten Deens, suyden de Doelstraet ende noorden Peeter Van de Waeter.
- De kinder Daneel Kelders, Jan Bersmans kinder, Hendrick Willeborts, Adriaen Bols ende Maria Buycx, Wouter Van den Berghe op huys hoff cum pertinentiis oisten Jan de Bie, westen sijn selffs, suyden oock sijns selffs ende noorden de Meersche straet.
- Jan De Bie bij coope, de weduwe Claes Van de Kieboom cum prolibus opten berch oisten de vroente, noorden d'ossevennen.
- Jacob Van Gestel cum prolibus op de boeyenbraeck oisten Maeyke Van Liemde, westen de vroente, suyden Jesper Adriaens erffgen ende Anthonis Scheerders ende noorden de vroente.
- Jan Mathijs Eelens kinderen op een uitfanck huys, hoff aende vroente, .... op den voorgaende poste eenen ... genaemt de ......
- De kinderen Daneel Kelders, Jan Beersmans ende Hendrick Willeborts kinderen, Adriaen Bols, Maria Buycx, Wouter Van den Berghe opten raephoff.
- Peeter Van de Water ende Willem Aerts op Aert Peeters heij oisten sijns selffs, westen Peeter Hermans erffgen, suyden Jan Mathijs Eelens erffgen ende noirden de vroente.
- Willem ende Sebastiaen Peeter Hermans kinderen op huys hoff met eene uitfanck oisten de vroente, westen een straetke ofte Peeter Buycx, suyden Peeter Van de Water ende noorden Herman Peeters ende Adriaen Oomen weduwe.
- Adriaen Laureys Bols op heghmans hoff
- Jesper Adriaens mette kinderen op voorst ven eenen dries oisten de heyde ofte vroente, westen Joes Van Liemde ofte hare consorten, zuyden Jacob Scheerders erffgen ende noorden Joes Van Liemde ende Jan De Bie
- Jan Merten Goossens op ten wouwer gelegen alomme in de vroente naer Poppel uit.
- Adriaen Jan Luyten erffgen ende kinderen op huys hoff oisten de vroente, westen sijns selffs, zuyden Peeter Joris kinderen ende noorden Jacob Van Gestel bij coope van Maria Lemmens
Census novus de heghe
- Jenneke Nicolaes Sledden cum prolibus, Nicolaes Sledden ende Anthonis Wauters kinderen op een bemt aen de hezevoort oisten Jacob Van Gestel ende Anthonis Wauters erffgen, westen de heze voort ofte Jan Anthonis, zuyden de vroente ende noorden de vroente ende Anthonis Wauters kinderen.
- Anthonis Wouters met de kinderen opte dobbel merie oisten Postels erve, westen Nicolaes Stoffel Sledden erve, suyden Jacob Van Gestel ende noorden Jan Corn Jan Huyb
- Jacob Adriaens Van Gestel opt rieschot een dries oisten Stoffel Sledden cum suis, westen de vroente, suyden Nicolaes Stoffel Sledden kinderen voorschreve ende noorden de vroente
- Juff Catharina Lemmens weduwe De Roy, Michiel Willem Thieleman Lemmens opt wiltaert oisten de straet, westen Jacob Aerts, suyden ende noorden sijns selffs
- Peeter Vromans kinderen voor een helft ende Mr. Jan Verstrijden voor d'ander helft opten heywouwer gelegen tusschen Poppel ende de hegge alomme in de vroente behoudelijck noorden de nieu erve
- Dirck Cornelis Lenaerts cum prolibus opte cauvoort oisten Anna Maria Hoppenbrouwers, westen cauvoorts waeter, suyden ende noorden de vroente
- Thieleman Lemmens, Willem Thieleman Lemmens mette kinderen op een uitfanck aen sijn huys oisten tverbrant stedeken toecomende Michiel Bols, westen Willem Deens, suyden sijns selffs ende noorden de heeghse straet
- De kinderen Anthonis Schats, Anthonis Schats ende Jan Van Gestel bij coope Anthonis Schats op huys hoff eertijts nu een wijde genaemt Maes dries oisten Peeter Bols erffgen, westen ende suyden de vroente ende noorden de straete ende Joris Anthonis
- De kinderen Jan Cornelis ende tkint Jesper Adriaens op huys hoff cum pertinentiis oisten Dirck Cornelis ende troessels, westen Willem Deens, suyden de erffgen Peeter Havermans ende Peeter Michielsse ende noorden de vroente nu Dirck Cornelis nieu erve
- Peeter Vromans kinderen voorschreve op huys hoff cum pertinentiis oisten de straet, westen ende suyden Jan Cornelis Plecxkens nomine uxoris ende noorden Nicolaes Stoffel Sledden kinderen
- De kinderen Peeter de Bont, Peeter Adriaen Jacobs erffgen opt lant aende cauvoort oisten de vroente, westen Jan Van Gestel, zuyden d'ackerstraet ende noorden Cornelis Anthonis bij coope van Dielis Claesse kint
- Nicolaes Stoffel Sledden mette kinderen op d'oude rieschot oisten huns selffs, westen de vroente, zuyden Anthonis Schats oft straetken ende noorden Jan Mathijs Eelens erffgen ende Jacob Van Gestel
- Peeter Willem Caels opte geerblaederen oisten Peeter de Bont erffgen, westen Cornelis Anthonis, zuyden de vroente ende noorden d'A
- De kinderen Anthonis Schats, Anthonis Schats op huys hoff cum pertinentiis ter hegge, oisten de vroente, westen sijns selffs gecomen van Adriaen Van Gestel, zuyden Peeter Vromans kinderen ende noorden de heghsestraet
- Peeter Havermans kinderen op huys hoff cum pertinentiis oisten den looxenacker, westen de straet, zuyden de Bercxse rijt competerende de weduwe ende kinderen Jan Bacx ende noorden Dirck Cornelis
- Anna Maria Hoppenbrouwers opte cauvoort oisten Willem Caels, westen Dirck Cornelis suyden tvroessels ende noorden de voorhijde
- Nicolaes Stoffel Sledden kinderen opt lant ter heggen d'buchtken oisten de straet, westen ende suyden hens selffs ende noorden Anthonis Wouters kinderen
- Jan Mathijs Eelens voor de helft, Jacob Van Gestel voor d'ander helft opt rieschot geregnoot ut ante
- Jacob Adriaen Van Gestel opt lant aende cauvoirt oisten de vroente, westen ende zuyden Willem Deens ende noorden d'ackerstraetke
- Maeijken Adriaen Mertens kinderen op omtrent ... buynder lants, oisten Jacob Wouters, westen Anthonis Jan Anthonis, zuyden Jan ende Thomas Van Beeck ende noorden de vroente.
- Peeter Michielssen erffgen voor de helft, Anthonis Schats kinderen ende Jacomijntje Van Gestel kinderen d'ander helft opt froessel eenen beemt oisten aende A oft vroente, westen ende noorden de vroente ende zuyden Dirck Cornelis
- Michiel Bols ende Merten de Bie op de houbraecke de buytebucht, oisten d'ackerstraetken, westen de vroente, zuyden d'ackerstraet ende noorden Peter Buycx ende Peeter Hermans kinderen
- De weduwe Van Ghielse, Adriaen Gijb Havermans erffgen op halff huys hoff
- Jan Van Gestel, Mr. Rochus Lemmens kinderen ende erffgen opte wildert geregnoot als voor
- Peeter Gijb Havermans kinderen op goeden ...bucht ofte de Maes acker oisten Adriaen Int Broeck erffgen bij deelinghe van Adriaen Van Gestel, westen Anna Maria Hoppenbrouwers, zuyden straetke ende noorden Jan Cornelis Mathijssen
Census novus op Geeneynde
- Het kint ende weduwe Aart Jan Loemen op goeshoeven aende Coninckstraet oisten Merten Goris erffgen, westen de coninckstraet, suyden sijns selffs ende noorden Jan Anthonis erffgen
- Coenraert Vermeiren erffgen opten bught nu coenen acker nu huys hoff ende aenstede groot omtrent 300 roeden oisten huns selffs, westen de coninckstraet, suyden Govaert Michielssen kinderen ende noorden Michiel Staes
- Mr.Jan Rijsbos ende Nicolaes van Wintelroy ....uxorum filiarum Magistri Joannis Lemmens opt lant een uitfanck oist huns selfts, westen ende noorden de vroente ende zuyden gemeyn laer
- St.Anne altaer erffenisse op huys hoff cum pertinentiis oisten Gijs Simons erffgen, westen de vroente, zuyden de Blerincxse hoeven competerende Huybrecht Van Gorp erffgen ende noorden de vroente ende Gijs Simons erffgen
- het kint ende weduwe Aert Jan Loemen op sijn deel van huys hoff oisten sijns selffs als oock westen, suyden de vroente ende noorden sijns selffs
- Michael Hendrick Staes mette kinderen op Gielis hoeve oisten de coninckstraet, westen Aert Loemen, zuyden d'erffgen W.Bays ende noorden Jacob Thomas bij coope van Peeter Huybrechts erffgen
- Merten Goris ende Huybrecht Pauwels erffgen opde santhoeve
- Adriaen Van Gorp, Huybrecht Van Gorp op de Blerincxse hoeve oisten Gijs Simons erffgen, westen ende suyden de vroente ende noorden St.Anne veldeken
- Coenraert Vermeiren kinderen opten bucht aen coenen acker genaempt trappen acker, oisten westen ende suyden huns selffs ende noorden d'ackerstraetke ende Mr.Staes
- Coenraert Vermeiren kinderen opte koey acker bij thuys oisten Michiel Luyns, westen huys hoff ende aenstede, suyden Francois Van Ghielsse kinderen ende noorden huns selffs
- Coenraert Vermeiren kinderen ende Michiel Adriaen Schoot op den boonhoff oisten Michiel Schoot ende huns selffs, westen sheerstraet, zuyden Michiel Luyns ende noorden huns selffs
- Het kint ende weduwe Aert Jan Loemen opt lant aend'Aelst bocht oisten Mr.Michiel Verhijden nomine uxoris, westen ende suyden sijn selffs ende noorden Coenraert Vermeiren erffgen dico Merten Goris erffgen.
- Jan Van Leyenborgh, Michiel Adriaen Luyns opten boonhoff huys hoff oisten ende noorden Coenraert Vermeiren erffgen, westen de vroente ende suyden Michiel Staes
- Boudewijn Dircx, Huybrecht Adriaensse mette kinderen op een dries achter de schuer oft huys, oisten neffens Deens dries toecommende Philippus Buycx voorschreve
- Aert Nijs kinderen op eenen dries achter sijn huys oisten Mr.Michiel Verhijden als oock noorden, westen huns selffs ende noorden Jan Sledden kinderen
- Coenraert Vermeiren kinderen op eenen acker tuschen de straet oisten aenden coenen acker, westen hens selffs, zuyden insgelijcx hens selffs ende noorden den heere drossaert van Bocxtel Beyaerts kinderen.
- Michiel Adriaen Schoot op eenen uitfanck aen sijn huys oisten sijns selffs, westen de vroente, zuyden sijns selffs ende noorden de vroente.
- Den heere Beyaerts drossaert van Bocxtels kinderen opt hooghlant
- Het kint ende weduwe Aert Jan Loemen op huys hoff opt wildert oisten ende suyden sijns selffs, westen de coninckstraet ende Jan Anthonis aen de wauwers erffgen ende noorden Govaert Michielssen kinderen.
- De kinderen Hendrick Van Limpt, Gerrit Adriaen Dries met sijn 5 kinderen op een stuck erffs eenen bught
- Peeter Havermans, Gijs Simons erffgen opte nieuw hoeve oisten het molen ofte Eelse straetken, westen de heyrbaen, suyden St.Anne veldeken ende noorden de vroente oft baen
- Jan Cornelis nomine uxoris met Jan Sledden kinderen, Jan Nicolaes Stoffels op huys hoff oisten sijns selffs, westen de vroente, zuyden sijns selffs ende noorden Jan Aertsse kinderen.
- De H.Geesthoeve bij coope opte blerincxhoeve
- Jacob Lambrecht Eingels kinder opte hey bijde molen oisten aende baen ende heyligh geest hoeve, westen hens selffs, zuyden de vroente ende noorden hens selffs.
- Jan Aerts de kinderen, Aert Nijs erffgen op eenen uitfanck aent huys
Census Novus Leemputten
- Jan Jois Kemps met sijne drij kinderen op eenen uitfanck nu schuerkens dries oisten ende noorden hens selffs, westen ende suyden de straet
- Jan Joos Kemps cum 3 prolibus opt lant te Leemputten geheeten Eijskens acker oisten ende noorden Peeter Van de Waeter, westen Thieleman Schellekens kinderen nu Adriaen Schooffs als oock zuyden
- Sebastiaen Jespers Verhulst, Laureys Peeter Luycx op huys hoff cum pertinentiis oisten Adriaen Wauters, westen Jesper Anthonis, zuyden sijn selffs ende noorden de vroente
- Geertruyt Empssen opte hey bij Jan Batens alomme in de vroente
- Jacob Peeters kinderen opten bught de Leemputten nu geheeten het cleyn ackerken gecomen van Huybrecht Van Gorp stede, oisten Adriaen Goossens kinderen ende ..., westen sijns selffs, zuyden Michiel Bols ende noorden de vroente
- Jan Jois Kemps met sijne kinderen opten acker aent huys oisten Anthonis Kelders erffgen, westen ende suyden hens selffs ende Anthonis Kelders erffgen ende noorden hens selffs ende Herman Peeters rijt
- Nicolaes Veecquemans cum suis bij coope Michiel Bols ende de kinderen, Bartholemeus Cornelis, Corn Bartholemeus opten calverboght, oisten de heystraete, westen Nicolaes Veecquemans voorschreve, suyt d'erffgen Corstiaen Havermans, noorden Jacob Schooffs
- Nicolaes Veecquemans cum suis bij coope Michiel Bols ende de kinderen, Bartholemeus Cornelis, den selven Corn Bartholemeus op eenen uitfanck gelegen aent voorschreve erve geregnoot als voor
- Jacob Peeters kinderen opt lant de Leemputten nu geheeten d'lijn Huybs, oisten Adriaen Grossens kinderen ende Lambrecht ..., westen Jan Aert Nijs kinderen ende noorden de hijde ofte vroente ende suyden Michiel Bols ende Adriaen Schooffs
- Dirck de Bie ende Cornelis Schooffs mette kinderen, Jacob Adriaen Compeers kinderen opt oude nieuw lande, oisten Joes Dickens nomine uxoris, westen ende suyden aen de vroente ende noirden hens selffs
- Nicolaes Veecquemans bij coope Michiel Bols ende de kinderen Bartholemeus Cornelis, Cornelis Bartholemeus bij coope op den calverboght geregnoit als voorschreve folio precedenti
- Nicolaes Veecquemans, Adriaen Servaes Moerlants op den calverboght oisten Michiel Bols, suyden Corstiaen Havermans erffgen, westen deselve ende noorden de vroente
- Bartholemeus Lambrecht Verhagen voor de hellicht, Jan Joes Kempe kinderen ende Herman Peeter Hermans kinderen scilicet Elisabeth et Maria uxores Lamberti Bartholemeus et Joannes de ....op de Leemputten op eenen uitfanck ende op d'oude lock oisten huns selffs, westen de straet, suyden hens selffs ende noorden de baen ofte straet
Weelde aen de Groese
- Jan Peeter Hermans kinderen, Peeter Hermans op 53 roeden erve van sijn voorhooft west sijn eygen, anders aende vroente
- Jacob Adriaen Cornelis mette kinderen, Gijsbrecht Cornelis op 266 roeden 5 voeten erve oist ende noord de gemeynte, suyt de straet ende west sijn eygen
- Jacob Adriaen Havermans mette kinderen, Adriaen Cornelis Gijbs
- Den selven Jacob Adriaen Havermans mette kinderen op een stuck erven groot 99 roeden oist, west ende noord de vroente, zuyd sijn eygen (nota dat desen person aen de heghse brughe van sijn eygen erve heeft laeten liggen tot behoeft van sijne Mat 66 roeden erven daer den deyck opgemaeckt is daer om desen cheyns vermindert)
- Peeter Vromans met sijn kinderen, de weduwe ende kinderen, Jan Herman Miertmans op een stuck erven gelegen voor sijn doore groot 505 roeden 19 voeten oist, zuyd ende west de straet ende noort sijn eygen
- De kinderen Peeter Vromans met de kinderen Peeter Leenaerts op een heyde aen de heghse brugge groot 401 roeden 3 voeten oist Jan Teunen ende sijn eygen anders aen de vroente
- Peeter Michiel Tielemans nomine uxoris, Peeter Adriaen Jacobs op een stuck erve groot 68 roeden 7 voeten gelegen voor sijn deure in de heghsestraet, rontomme in de gemeynte
- Cornelia Bols, Adriaen Bols, Laureys Bols op 72 roeden 6 voeten erve geheeten de heghseschansse oist ende noorde de gemeynte, suyd ende westen sijn eygen
- Wouter Metsers, Nicolaes Thieleman Swolffs op 122 roeden erve aenden winckel heyde oist de vroente, zuyd de straet, westen de waeterloop ende noord sijn eygen
- Dimpna Willem Thomas kinder, Willem Thomas voor de helft
- Thieleman Lemmens voor d'ander helft, W.Thielemans op 1161 roeden ende 14 voet erve ofte heyde aen de winckel oist Nicolaes ende Willem Tielemans, zuyd de straet, west Willem Thomas ende noird Willem Tielemans
- Dimpna Willem Thomas, Willem Thomas op 110 roeden 2 voeten erve voor sijn deur oist ende noord sijn eygen, suyd ende west de vroente
- Cornelia Bols modo Adriaen Bols, Laureys Bols op 179 roeden 10 voeten erven voor sijn hoeve de winckel oist ende noord de vroente, zuyd sijn eygen ende west Lenaert Hendricx kinder
- Adriaen Laureys Bols, Leonard Hendricx op 22 roeden 2 voeten erven voor de erve van Laureys Bols, oist ende zuyd Laureys Bols voorschreve, west ende noord de vroente
- Jacob Aerts mette kinderen, Aert Peeters op 91 roeden 2 voeten voor sijn erve in den winckel, oist ende noord de vroente, zuyden Dierck Deens, west sijn selffs
- Adriaentke de weduwe Franchois Van Ghielse, Dirck Goris Deens op 214 roeden 15 voeten erven aen den winckel, oist ende suyt de vroente, west sijn eygen ende noord Adriaen Luyten
- Cristoffel Donckers op 642 roeden erven aent voorheyken, oist zuyd ende west de vroente ende noord sijn eygen daer inne moet ieder draegen sijn vierde paert als volght
- Jan Van Leyenbergh cum suis voor een vierde paert
- Mathijs Reyns, Stoffel Donckers
- Wouter Metsers, Jan Metsers op ... nieuw erve, oisten de vroente, westen, zuyden ende noirden Peeter Cornelis Schoot, Stoffel Donckers
- Anthonis Deens erffgen
- Jan Anthonis Deens op 22 roeden 10 voeten erven voor sijn voorhooft voor sijn huys oist, suyt ende west aen de straete ende noord sijn eygen
- Hendrick Vaerten, Jochem Dielis op 13 roeden 10 voeten erve voor sijne dries in de straet oist de straet, west sijns selffs eygen, suyden Thieleman Michielssen de Bont ende noird Frans Van Ghielse weduwe
- Sebastiaen Hermans kinderen, Sebastiaen Hermans op 451 roeden 11 voeten erve rontomme sijne huysinghe ende erve, oist, suyd ende noord de vroente ende west sijn eygen
- Jacob Lenaert Schoffs mette kinderen, Cornelis Bertholemeus op 137 roeden 13 voeten erve voor sijn deure aende Leemputten oist west ende noordt de vroente, suyd sijn eygen
- Bertholemeus Cornelis, Jacob Moerlants op 188 roeden 9 voeten erven aen sijn huys oist sijn eygen, suyd de straete, west ende noird de vroente
- D'erffgenamen Coenraert Hendricx Vermeiren op 181 roeden nieu erve aend moleneynt, oisten d'molenheyken, westen hens selffs, suyden de vroente ende noorden Cornelis de Smit