Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Volkstelling 1693

Volkstelling 1693

Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Office Fiscal Nr.360

Wij pastoor, Schauteth, Schepenen ende Secretaris van Weelde lande van Turenhout ende quartiere van Antwerpen maecken cont dat wij ingevolge van sijne Con. Mats placcaerte van date 7° deser loopende maent november hebben gedaen ons heerstich ondersoeck der vaste Innewoonders van de voorzeyde onse gemeynte van wat staet auderdom ofte conditie deselve mochten wesen ende alhier bevonden te hebben alle de persoonen hier achter uytgedruckt bij naemen ende toenaemen als volgt:

In den iersten den here Severinus Otgeri pastoor alhier
Elisabeth Van Cleeff ende Maria sijne meyskens
Item den heere ... hermans beneficiaet alhier
Item Hendrick Lemmens wevenaer sonder kinderen Schauteth alhier
Item Jacobus Deens, Jenneken sijn huysvrouwe ende Willemke het kint
Item Cornelis Hermans, Cathalijn de huysvrouwe ende Cornelis den kneght
Item Steven Wangen, Jenneken sijn huysvrouwe ende Maria de dochter
Item Jan Wauter Schoot ende Maria de huysvrouwe
Item Jan Schooffs, Anneke sijne huysvrouwe, Adriaen ende Jenneken hare kinderen
Item Jacob Dickens, Jenneken sijn huysvrouwe, Adriaen den soon
Item Jan Van Limpt, Engel sijn huysvrouwe, Cathalijn haer kint
Item Nicolaes Laureyssen, Jenneken sijn huysvrouwe ende Elisabeth het kint
Item Adriaen Hendricx, Jenneken sijne huysvrouwe, Jan ende Jesper hare kinderen
Item Coenraert Vermeiren wewenair ende Cathalijn sijn Suster
Item Willem Peeters, Jenneken syne huysvrouwe ende Maria hare dochter
Item Peeter Schooffs ende Elisabeth sijne huysvrouwe
Item Nicolaes Veecquemans, Pasijntien sijn huysvrouwe, Adriaentien, Maria, Sijken ende Adriaen hare kinderen
Item Cornelis Laureyssen, Engel syn huysvrouwe ende Maria de dochter
Item Wauters Joannes ende Cathalijn Adriaen Wauters suster en broeders ende Jan den knecht
Item Peeter Willems, Maria syne huysvrouwe ende Heyltien het kint
Item Servaes Moerlants, Elisabeth sijne huysvrouwe ende Peeter den scheper
Item Peeter Coolpot, Hendrick den soon ende Jenneken syns soons huysvrouwe
Item Joos Dickens, Jenneken sijne huysvrouwe, Jan haren sone ende Jacob den kneght
Item Cornelis Schooffs ende Adriaentien sijne huysvrouwe, Maria haer meysken, Jan ende Gerrit haere kinderen
Item Jan Cornelis Gestele, Mayken syn huysvrauwe, Nicolaes ende Cornelis hare sonen ende Sijken de dochter
Item Nicolaes Jan Aertssen jonghman ende Engel het meysen
Item Anthoni de Wever, Neeltien sijn huysvrauwe ende Maria een kint
Item Evaert Wauters ende Jenneken sijne huysvrauwe
Item Goossen Marinus, Maria sijne huysvrauwe ende Cathalijn de dochter
Item Jan de Bont, Maria sine huysvrauwe, Mariken een kint
Item Philippus Buycx, Cornelia de huysvrauwe, Jacomijntien, Maria, Daneel, Cathalijn ende Barbel hare kinderen
Item Hendrick Van Loon, Mayken sijne huysvrauwe ende Jenneken de dochter
Item Magriet Verheyden weduwe Nicolaes Marinus met Cathalijn hare meyt
Item Jan Gooris, Jenneken sijne huysvrauwe, Mayken ende Gerrit hare kinderen
Item Mayken weduwe Gisbert Verheyden ende Cristina haere dochter
Item Cathalijne weduwe heyliger Verhyden ende Adriaentien hare suster
Item Magister Verhijden, Josyn sijne huysvrauwe, Maria de dochter, Anneken haere meyt ende Francis het kint
Item Adriaen Fockers, Jenneken sijne huysvrauwe, Anthoni, Catharien ende Corstiaen haere kinderen
Item Jan Cornelis Geerts, Sara sijne huysvr. e Hendrick de soon ende Adriaentien de meyt
Item Pauwels Royens, Tanneken sijne huysvr.e, Adriaen ende Jesper haere kinderen
Item Peeter Karremans wevenaer, Marin de soon, Elisabeth sijne dochter
Item Adriaen Anthonissen, Cyken sine huysvrauwe, Jenneken haer kint
Item Jacob Thomas ende Mayken sijne huysvrauwe
Item Jacob Staes wevenaer ende Mayken sijne suster
Item Neeltien weduwe Govaert de Bont ende Adriaen de soon
Item Peeter Luyten ende Elisabeth sijne suster ende Adriaen den broeder
Item Jan Van Leyenborgh, Neeltien de huysvr.e, Elisabeth ende Nicolaes haere kinderen
Item Jacob Goedens ende Lisken syn huysvrauwe, Sijken haere suster, Jacob ende Jenneken haere kinderen
Item Adriaen Van den Heuvel, Anneken sijn huysvrauwe, Jacob het kint, Norbertus ende Jenneken haer meysen ende kneght
Item Wauter Schuermans, Willemijn syn huysvr.e, Peeter, Nicolaes, Bastiaen, Martin ende Guilliam hare kinderen
Item Nicolaes de Bont ende Maria sijne huysvr.e ende Jacomijntien de dochter, Tieleman de soon ende Jan Heyns syn knecht
Item Micael de Bont ende Ala sijn huysvrauwe, Peeter ende Maria hare kinderen
Item Anthoni Keteleers smit, jongman
Item Juff.e Catharina Lemmens weduwe de Roy, Maria haere suster ende dochter Maria, Antonet een meysken, Peeter ende Jan haere knechten
Item den here Haeseldonck, cappelaen alhier met Maria sijn meysken
Item Cornelis Balemans, Maria syn huysvrauwe, Jacobus Mergo ende Miken haere kinderen
Item Adriaen Wauter Faesen, Elisabeth sijn huysvrauwe, Anna, Maria ende Josyn haere meyssen
Item Hendrick Naykens ende Hendrina syn huysvrauwe
Item Frans Vermeiren ende Jenneken syn huysvrauwe, Daneel, Mari ende Geertruyt haere kinderen
Item Rochus weduwe Jan Gysbrechts, Jan ende Heyltien haere kinderen
Item Cornelia weduwe Wauter Van Eyndoven, Marten, Anneken, Catharina, Thieleman hare kinderen ende Daneel den knecht
Item Joos Van Eyndoven wewenaar, Cornelia, Elisabeth sijne kinderen
Item Corstien Tyskens ende Jenneken syn huysvrauwe ende Martin een kint
Item Petronella Bols weduwe Daneel Kelders, Laureys ende Jan haere kinderen ende Anneken het meyssen
Item Jan de Bie wewenaer, Nicolaes, Marten, Geertruyt, Adriaen, Maria kinderen
Item Cathalyn weduwe Jan Vromans, Maria ende Jan Haere kinderen
Item Huybrecht Andriessen ende Adriaentien syn huysvrauwe, Jacobus het kint
Item Peeter Van Heucelom, Margriet syne huysvrauwe, Adriaen ende Jenneken syne kinderen
Item Jenneken de weduwe Merten de Bie, Maria, Jan ende Anneken de kinderen
Item Adriaen Van Gestel, Maria syne huysvrauwe, Maria, Cristiaen, Elisabeth ende Adriaen haere kinderen
Item Anthoni Luyten, wewenaer, Cathalijn, Elisabeth ende Adriaen de kinderen
Item Jan van Leyenborg, Cornelia syn huysvrauwe, Michiel ende Lodowicus haere kinderen
Item Corstiaen Ysermans ende Cathalyn sijne huysvrauwe
Item Jan Vermeulen, jongman, Heyltien ende Peeter suster ende broeder
Item Peeter de Bont ende Helena syn huysvr.e
Item Adriaen ende Maria Vermeulen suster ende broeder
Item Dirck Tielemans ende Anneken sijne huysvrauwe
Item Michiel Vloemans ende Jenneken syn huysvrauwe Jan en Aert kinderen
Item Corstiaen Kerst ende Cathalijn syn huysvrauwe
Item Jan Vermeulen ende Willemijn syn suster
Item Jacobus Bols ende Elisabeth syn huysvrauwe, Laureys, Adriaen ende Catharina haere kinderen, Jan Geerts ende Alegunda knecht ende meysken
Item Merten Deens, Digna syne huysvrauwe, Maria de dochter
Anneken Goossens ende Aert Miertmans knecht ende meysken
Item Michiel Bols, wewenaer, Peeter ende Anneken sijne kinderen
Jan synen kneght
Item Maximiliaen Hosseau, cleermaecker, Cornelia syn huysvrauwe ende Zander den soon
Item Peeter Keteleers ende Alegunde syn huysvrauwe ende Maria syne dochter
Item Adriaen Metsers, Jenneken syn huysvrauwe, Heyltien ende Joannes syne kinderen
Item Bartholomeus Goossens, Petronel sijn huysvrauwe ende Jan den soon
Item Adriaen van Ghielse, Maria sijne huysvrauwe, Franchyn, Jenneken, Cornelia ende Thres syne kinderen, Anthoni den knecht ende Petronel het meysken
Item Adriaen Cornelis Schoot, Barbel syn huysvrauwe, Cornelia een kint
Item Anneke Luyten, geestelijcke dochter
Item Hermannus Josephus De Roy secretaris alhier, Juff.e Anna sijn huysvrauwe, Joannes sijn sone, Adriaen ende Adriaentien knecht ende meysken
Item Jan Merten Goossens wewenaer, Maria sijne dochter ende Jenneken het meysken
Item Cornelis Merten Goossens, Ida sijne huysvrauwe ende Hendrick haere knecht
Item Jacob Baumans, Digna sijne huysvrauwe ende Willem haeren sone
Item Juffr. Adriana weduwe Fransus Van Ghielse, Cornelia ende Hendrina haere dochters, Adriaen den kneght ende Maria de Bont het meysken
Item Adriaen Schoot, Jenneken syne huysvrauwe, Anneken ende Jan Baptist sijne kinderen
Item Tanneken weduwe Adriaen Deens
Item Jan Wauter Miertmans ende Anneke syn huysvrauwe
Item Lenaert Reyns, Maria syne huysvrauwe, Petronel ende Jan haere kinderen
Item Corstien Luyten, weduwe Jacob Aerts, Maria het meysken ende Nicolaes den knecht
Item Wauter Metsers, Maria syn huysvrauwe ende Cornelia de dochter
Item Willem Van Helmont ende Adriaentien syn huysvrauwe, Geertruyt ende Miken haere kinderen
Item Jan de Buter, Cornelia syn huysvrauwe ende Maria haer kint
Item Thieleman de Voster ende Tanneken syn huysvrauwe, Martin, Willem ende Willemijn haere kinderen
Item Adriaen Van Heist ende Cathalijn sijn huysvrauwe, Adriaen ende Maria haere kinderen
Item Anthoni Havermans, Jenneken syn huysvrauwe, Anthoni den soon ende Jenneken de dochter
Item Huybrecht Conincx wewenaer
Item Jan den Tamboir ende Jenneken syne huysvrauwe, Jan ende Anneken haere kinderen
Item Peeter de Bont, Maria syne huysvrauwe, Thieleman ende Jenneken haere kinderen, Anthonet het meysken
Item Peeter Van Raeck, Maria syne huysvrauwe, Jantien en Lyken haere kinderen
Item Jochem Goossens, Cathalijn syne huysvrauwe, Martin ende Engel haere kinderen
Item Adriaen Vermeiren ende Maria syne huysv.e, Martin den soon ende Jan van den Broeck den oom
Item Nicolaes Marinus, Maria syne huysvrauwe, Nicolaes ende Jan haere kinderen
Item Cornelis Coymans wewenaer, Cornelis den soon ende Adriaentien het meysken
Item Bastiaen van Deun molder, Alet syn huysvrauwe, Anna, Maria en Anthonet sijne kinders
Item Mathys Miertmans, jonghman, Lisken sijne moeder ende Peeter syn broeder
Item Peeter Van der Aa ende Cathalijn sijne huysvrauwe, Jan ende Lambrecht haere kinderen
Item Wauter Schoot ende Jenneken syn huysvrauwe, Bartholomeus een jongen
Item Peeter Willem Aerden ende Lyken sijn huysvrauwe
Item Hendrick Schoot ende Corstien syn huysvrauwe ende Jesper den soon
Item Peeter Cornelis Schoot ende Cathalijn syne huysvrauwe, Cornelia de dochter
Item Jan Jacob Aerts ende Cornelia syne huysvrauwe, Adriaen ende Aert haere kinderen
Item Adriaen, Peeter en Maria Luyten kinderen Willem Luyten Sar.
Item Adriaen Schats ende Elisabeth sijn huysvrauwe Maria ende Jenneken haere kinderen
Item Herman Hendrick Servaesen ende Perijntien sijn huysvrauwe, Sijken ende Steven haere kinderen
Item Jesper Dircx, Maria syne huysvrauwe, Dirck ende Maria de kinderen
Item Adriaen Van Dun, Jenneken syne huysvrauwe, Jaentien ende ... ent haere kinderen
Item Michiel Govaert Bols, Maria sijne suster, Peeter den Broeder
Item Cornelis Havermans, Maria syne huysvrauwe, Peeter den soon ende Elisabeth de dochter
Item Aert Dickens, Anneken syne huysvrauwe, Adriaen ende Catharina de kinderen
Item Cornelis de Bont, Engel syne huysvrauwe ende Elisabeth syne dochter
Item Wauter Dielis Nicolaessen, Heyltien syn huysvrauwe ende Jenneken de dochter
Item Anneken de weduwe Huybrecht Vermeiren ende Jan haere soon
Item Adriaen Philippen ende Elisabeth syne huysvrouwe ende Cornelis de soon ende Mayken de dochter
Item Jan Cornelis Anthonis, Maria de huysvrauwe, Anthoni ende Cornelis de soonen
Item Jenneken weduwe Stoffel Sledden, Adriaen den soon ende Elisabeth de dochter
Item Wauter Vromans, Neeltien de huysvrauwe, Peeter ende Maria de kinderen
Item Herman Coppens wewenaer, Anthoni ende Jacomijntien haere kinderen
Item Peeter Kaels wewenaer, Willem ende Maria de kinderen
Item Willem Schoot, Maria syne huysvrauwe ende Jan den soon
Item Peeter Van Schuer, Maria sijne huysvrauwe ende Catharina de dochter
Item Jacob Peeters, Maria syne huysvrauwe ende Jacob den soon
Item Cornelis Bacx, Alegunda syn huysvrauwe, Willem ende Nicolaes sijne kinderen ende Cathalijn het meysken

Beloopende allen de voorzegde persoonen soo mans, vrauwen, kinderen, knechten, meyskens als andere ter quantiteit van vierhondert ende sevenentnegentich persoonen. In teecken der waerheyt hebben wij pastoor, schauteth, schepenen ende secretaris boven genoemt alle dese onderteeckent ende daer op doen drucken onsen gemeynen segele dese 28 november 1693

Severinus Otgeri Pastor in Weelde, H.Lemmens 1693 Schauteth, Jan De Bie, Joos Dickens schepenen, H.De Roy secretaris