Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug

Latijnse termen
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Kwartierstaat Willem Paulussen

Bron: P.Herroelen, V.Lippeveld, K.Van Gils, L.Van Gompel, M.Vermeeren, L.Woestenburg. Willem Paulussen is niet meer. Gedachten bij het overlijden van een geliefde ondervoorzitter. In: De Drie Goddelijke Deugden. Tijdschrift van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius, nr.6, 15 december 1997, blz.33-49.

Op 28 augustus zaten wij met de redactie van De Drie Goddelijke Deugden nog vol enthousiasme te vergaderen en te plannen voor de toekomst. Zozeer begaan met het welvaren van onze heemkundekring en zijn tijdschrift, nam Willem op zich enkele leden die hun lidgeld nog niet betaalden voor het komende seizoen, te contacteren, want er mocht er geen enkele afhaken. Gewapend met deze en een paar andere redactionele opdrachten verdween Willem van bij ons molen-heem de duistere avond in op weg naar zijn geliefde Zevendonk. Het werd zijn laatste rit. Want, thuisgekomen, maakte hij -God weet welke oorzaak eraan ten grondslag lag- een ongelukkige val die hem in comateuze toestand in het hospitaal deed belanden. Willem ontwaakte niet echt meer en ging definitief van zijn familie en ons heen op 9 september. In hem verliezen wij in onze kring een buitengewoon getrouw, kundig en toegewijd medewerker. Het is onze plicht zijn veelzijdige diensten aan de heemkundekring, maar ook aan talrijke mensen die een beroep op hem deden, te belichten.
Korte biografie
Willem werd op 21 februari 1919 te Sas-van-Gent (Nl) geboren. Vader Antoon Paulussen en moeder Anna Dickens waren beiden van Ravelse herkomst. Zijn Zeeuwse verblijf was eerder van korte duur, want al in 1920 verhuisde de familie terug naar Ravels. Daar genoot Willem zijn basisopleiding in de plaatselijke bewaarschool, waar zuster Benigna zich over hem ontfermde, en daarna in de gemeentelijke lagere school. Louise Stoop, Octaaf Raus en Jozef Huysmans leerden Willem lezen, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en wat de dorpsschool verder aan geheimenissen veil had voor de Ravelse jeugd. Daar kreeg hij de microbe te pakken en hij ging resoluut naar het Klein Seminarie te Hoogstraten om er van 1929 tot 1933 Latijn, Grieks en andere wetenschappen te studeren. Maar hij voelde zich meer aangetrokken tot het vak van onderwijzer. Daarom volgde in 1933 zijn overstap naar de normaalschool van Mechelen-aan-de-Maas. In 1938 werd hij er tot onderwijzer gediplomeerd. Op 30 december 1938 werd Willem onderwijzer te Zevendonk (Turnhout) om er op 1 september 1957 schoolhoofd te worden. Ondertussen had hij in 1941 te Geel ook nog even landbouwonderwijs gegeven. Van 1961 tot 1979 was hij kantoorhouder van de Raiffeisenkas. Maar Willem was altijd al sterk op de natuur gericht. Dat maakte hem reeds in 1958 tot conservator van het natuurreservaat De Liereman (Oud-Turnhout) en later tot voorzitter van de Wielewaalafdeling Turnhout.
Willem en de heemkunde
Samen met Toon Van Gool lag Willem aan de basis van onze heemkundekring. Zoals dat met alle verenigingen gaat, was de eerste fase van zijn bestaan een moeilijke. Ravels, Weelde en Poppel waren pas gefusioneerd tot de ene gemeente Ravels en de kring was bedoeld te opereren voor de drie dorpen. Het was overigens de eerste vereniging die het hele territorium omschreef. Toen er nog ijverig gezocht werd naar middelen om bij het publiek door te breken, werd Willem een verwoed voorstander van het uitgeven van boeken over de drie dorpen.
En toen gebeurde het: met het bescheiden boekje (96 blz.) "Wel en Wee in Weelde" kwam de echte doorbraak. Uit de bijdrage van Willem in dat boekje bleek al meteen zijn voorliefde, maar ook zijn specifieke kennisinhoud. Hij schreef over twee belangrijke figuren uit Weelde: Godeschalk van den Nieuwenhuysen en Monseigneur Jacobus Bax. Meteen had Willem een vaste plaats in de kring veroverd. Toen in 1979 het ledenaantal van de kring voldoende was gegroeid, besloot men er een VZW van te maken, een vast bestuur aan te stellen en zich nog meer te profileren als onderzoekscentrum voor de geschiedenis van de streek. Daaruit zouden nieuwe publicaties moeten voortspruiten. En die kwamen er ook. Het werd een reeks boeken over de drie dorpen, waarin Willem telkens een flink aandeel voor zijn rekening nam.
Willem in het bestuur
Al van in het begin was Willem penningmeester van de kring. Zijn ervaring bij de Raffeisenkas maakte van hem de meest accurate penningmeester die je maar kunt wensen. De doorzichtigheid van zijn boeken en verslagen getuigde van zijn streven naar eenvoud en eerlijkheid. Nadat wij rond de jaarwende beslist hadden het lidgeld van de kring samen te voegen met het abonnementsgeld, dachten wij dat het registratiewerk voor hem verlicht zou worden. En dat was misschien ook zo, maar nu blijkt, dat Willem er heel veel tijd en werk in heeft moeten steken, maar hij liet een perfect bijgewerkte situatie na bij zijn overlijden.
In de bestuursvergaderingen was hij bijna twintig jaar lang een vaste aanwezige. Alleen toen zijn vrouw Marie op de sukkel was, moest hij een paar keer afhaken, want hij vond het zijn plicht bij haar te blijven, als er geen vervanging voorhanden was. Hij nestelde zich naar goede Vlaamse gewoonte steeds op dezelfde stoel, aan de kop van onze lange tafel.
Niet omdat hij zich belangrijk vond. Integendeel. Hij kon op die manier de gesprekken goed volgen en zijn wijze adviezen en informaties gemakkelijker doorgeven. Geen vraag was hem teveel. Waar hij dienstbaar kon zijn, was hij steeds gereed om een taak op zich te nemen. Het leek er wel op, dat een bestuursvergadering in ons heem voor hem tot de meest geliefde uren behoorden.
Diensten aan genealogen
In de kring ontpopte Willem zich als de grote specialist in de genealogie (familiekunde). Ontelbaar zijn de mensen die op onze kring een beroep deden in verband met hun werk aan hun stamboom. Steeds werd naar Willem verwezen en steeds was de hulpvaardige Willem voor die mensen een uitkomst. Hij deed zijn werk altijd belangeloos, want hij ging er prat op hiermee de kring zelf een dienst te bewijzen. De uitbouw van ons informatiecentrum voor genealogen in ons museum was ook één van de dromen van Willem. En het kwam er. Op die manier zou de kring aan nog meer mensen diensten kunnen bewijzen.
Maar niet alleen voor stamboomonderzoekers was Willem belangrijk, ook op het gebied van de lokale geschiedenis was hij een meester. Hij had voor zijn leeftijd nog een uitstekend geheugen en wist dus in vele situaties probate antwoorden te geven op talrijke vragen die op ons afkwamen. Dat heeft ons bijvoorbeeld aanzienlijk geholpen bij het inrichten van ons museum. Willem wist bij vele gekregen voorwerpen niet alleen de naam ervan, maar ook pittige verhaaltjes te vertellen. Dat zullen wij heel erg missen, want uit welk brein zullen wij nu moeten putten?
Willem, de Ravelsenaar
Hij woonde dan wel in Zevendonk en was ook daar zeer bedrijvig, toch bleef hij in hart en nieren voor een flink stuk een rasechte Ravelsenaar. Zijn grootste genoegen was over de vaart de dorpen in te schieten met zijn autootje om daar zijn geliefkoosde hobbies te beoefenen. Dat was niet alleen maar de heemkunde en geschiedenis, maar dat was evengoed de natuurexploratie en vooral de ornithologie (vogelkunde). Overal in de streek hingen zij nestkastjes om zijn natuurvriendjes een veilig huisje te bezorgen. Hij wist precies hoeveel broedparen er in onze streek waren van diverse, soms zeldzaam geworden vogels. Hij probeerde die broedparen te behoeden voor het onheil van de ruilverkavelingen en bosrooiingen. Als Wielewaalman behandelde hij de kennis die hij in onze natuur opdeed met grote wetenschappelijke deskundigheid, want precisie was zijn belangrijkste eigenschap.
Willem als ornitholoog
Willem werd in 1938 lid van de Wielewaalafdeling Turnhout en al vlug wierp hij zich op als pionier van de Turnhoutse afdeling, maar ook voor heel de ornithologische vereniging De Wielewaal. Vanaf 1943 werd hij opgenomen als redacteur van het tijdschrift "De Wielewaal" (nu: Wielewaal). Het is onbegonnen werk al de gezaghebbende artikels op te sommen die hij daarin publiceerde. Ook in De Giervalk, het ornithologisch tijdschrift van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen schreef hij regelmatig bijdragen. Willem was ook een gewaardeerde medewerker aan de reeks boeken "De vogels van België" die onder leiding van R.Verheyen door hetzelfde instituut werden uitgegeven.
Op 29 december 1946 zat hij de Derde Ornithologische Studiedag van De Wielewaal voor. Die had plaats in de bovenzaal van het oude Turnhoutse stadhuis en uit alle kanten van Vlaanderen waren vogelliefhebbers daar bijeengekomen. Het eerste Wielewaalreservaat "De Tikkebroeken" te Kasterlee en Oud-Turnhout kwam tot stand van 1953 tot 1956. Het was vooral het werk van drie mensen: E.H.Frans Segers, voorzitter van De Wielewaal, Willem Paulussen en Jules Huygens. Willem vertelde de geschiedenis daarvan in een boeiend artikel van De Wielewaal van maart 1957. Om de belangen van het reservaat te behartigen werd het Tikkebroekencomité opgericht en daar maakte Willem vanzelfsprekend deel van uit.
Van 1958 tot 1976 is Willem conservator geweest van dat andere groot Kempens natuurreservaat "De Liereman" te Oud-Turnhout en heeft er duizenden bezoekers gegidst. Ondertussen kreeg De Wielewaal een eigen huis te Turnhout op de Graatakker en in 1963 werd er een ornithologisch museum geopend. Een museumcomité werd opgericht waarvan Willem ook deel uitmaakte. Zo kon hij ook in het museum lange tijd vogelliefhebbers rondleiden. Gedurende twee periodes van 1945 tot 1961 en van 1968 tot 1979 was Willem voorzitter van de Wielewaalafdeling Turnhout.
Willem was ongetwijfeld een van de grootste veldornithologen van De Wielewaal en sprak en schreef met gezag over het vogelleven. Om zijn studies over de Koekoek, de Wielewaal, de Spotvogel en de oölogie, verwierf hij bekendheid tot over de grenzen van ons land. Voor veel vogelliefhebbers is hij in zijn leven een uitstekende leermeester geweest. Zijn bekendste leerling was ongetwijfeld Jos Bax, alias John Bax. Die werkte zich in Canada en de Verenigde Staten op tot een befaamd vogelcineast. Regelmatig komt hij naar Turnhout terug en toont dan een van zijn films in de Heischuur te Oud-Turnhout. Telkens was Willem aanwezig en kon hij er zijn leerling begroeten.
Op 12 januari 1985 werd Willem plechtig gehuldigd in het parochiehuis te Oosthoven (Oud-Turnhout) voor al zijn grote verdiensten in zijn Wielewaalloopbaan. Hubert Meeus, die hem opvolgde als voorzitter van de Wielewaalafdeling Turnhout en intussen overleed, voerde het woord en Willem werd tot Erevoorzitter van de afdeling Turnhout geproclameerd.
Op 12 januari 1993 zette Willem de kroon op zijn ornithologisch levenswerk door de publicatie van een boek dat de titel droeg: "De broedvogels van de Turnhoutse Kempen 1942-1992" (The breeding birds of the Turnhout Campine). Voor die periode werden 156 broedvogels in de Turnhoutse Kempen vastgesteld. Een recordaantal! Als fervent heemkundige kon Willem aan zijn streekgenoten geen mooier geschenk aanbieden. De Wielewalers van onze streek zullen hem zeker niet vergeten!
Willem als auteur
In 1977 ging voor Willem een grote wens in vervulling: de Heemkundekring Nicolaus Poppelius zag het levenslicht. Met veel enthousiasme werkte hij mee aan diverse artikeltjes in het plaatselijke Berichtenblad en later in de publicaties van de heemkundekring. Zijn speurwerk naar historische wetenswaardigheden over zijn geboortedorp Ravels en de buurdorpen Weelde en Poppel en zijn fenomenaal geheugen zorgden ervoor dat hij in een minimum van tijd uitgroeide tot dé specialist van de oude en recente geschiedenis van Ravels, Weelde en Poppel. Voor de kring in het bijzonder valt dit verlies zwaar, temeer daar hij steeds met plannen en ideeën rondliep die op hun uitvoering wachtten.
Enkele weken voor zijn dood vertrouwde hij mij toe dat zijn studie over "Het geslacht Dickens" bijna was voltooid en volgend jaar kon gepubliceerd worden in "De Drie Goddelijke Deugden". Een andere studie over kerkelijke stichtingen en jaargetijden in de Ravelse kerk zou hij mij overhandigen in september...
Willem behandelde vrijwel alle onderwerpen, maar zijn grote liefde was en bleef de genealogie. Daarom belichten we in dit artikel de voorouders van Willem Paulussen door de inlassing van een uitgebreide kwartierstaat. Wat Willem voor onze drie dorpen betekend heeft ligt nog vers in het geheugen. Dank zij zijn publicaties zal de naam Willem Paulussen ook in de verre toekomst steeds weer opduiken en geciteerd worden in de studies die zullen verschijnen over de geschiedenis van Ravels, Weelde en Poppel.
Publicaties i.v.m.ornithologie
1942: "De Wielewaal"
De Wielewaal: Jaargang 9: blz.201-202.
1943 "Wielewaalnesten" (Alle gegevens over Wielewaal Oriolus Oriolus in een artikel over deze door F.Segers).
De Wielewaal: Jaargang 10: blz.204-210.
1943 "Een jaar spreeuwenleven"
De Wielewaal: Jaargang 10: blz.248-251.
1944 "De Boerenzwaluw"
De Wielewaal: Jaargang 11: blz.41-45.
1944 "De Sperwer"
De Wielewaal: Jaargang 11: blz.120-123.
1946 "De Gele Kwikstaart"
De Wielewaal: Jaargang 12: blz.176-177.
1948 "La couvaison de Hibou moyen-duc Asio otus otus en Campine".
De Giervalk: Jaargang 38: blz.187-188.
1948 "La Grèbe castagneux Podiceps ruficollis, Le Grèbe à cou noir Podiceps nigrocollis nigrocollis nicheurs dans la région de Turnhout".
De Giervalk: Jaargang 38: blz.188-192.
1950 "Waar en wanneer huist de Spotvogel Hippolais icterina".
De Wielewaal: Jaargang 16: blz.143-144.
1950 "Nidologische aantekeningen over de Spotvogel Hippolais icterina".
De Giervalk: Jaargang 40: blz.103-106.
1950 "De Blauwe Haagmus Prunella modularis als waardvogel van de Koekoek Cuculus canorus".
De Giervalk: Jaargang 40: blz.196-201.
1952 "De Bosrietzanger, een hoofdwaard van de Koekoek".
De Wielewaal: Jaargang 18: blz.176-178.
1953 "Over de broedsels van de Bos- en Holduiven"
De Giervalk: Jaargang 43: blz.128-131.
1954 "Over de najaarstrek van 1953" met A.Paulussen
De Giervalk: Jaargang 44: blz.92-96.
1955 "De Ransuil Asio otus in de Kempen".
De Giervalk: Jaargang 45: blz.1-5.
1956 "De Witgesterde Blauwborst"
De Wielewaal: Jaargang 22: blz.241-245.
1957 "Broedgeval van de Velduil in de Kempen (op Nederlands grondgebied)"
De Wielewaal: Jaargang 23: blz.241-242.
1957 "Nieuwe gegevens over de eieren, de waarden en de biologie van de Koekoek Cuculus canorus".
De Wielewaal: jaargang 23: blz.285-291 en De Giervalk: jaargang 47: blz.241-258.
1957 7 korte mededelingen
De Giervalk: Jaargang 47
1958 "Grauwe Kiekendief" (samen met J.Bax)
De Wielewaal: Jaargang 24: blz.257-268.
1958 14 korte mededelingen
De Giervalk: Jaargang 49
1965 "Een nieuwe vangst van de Roodmus Carpodacus erythrinus te Poppel" (met H.Wille)
De Giervalk: Jaargang 55: blz.364-365.
1975 "De koolmees en de Pimpelmees (broedresultaten 1942-1974)"
De Haaklewie: Mededelingenblad Wielewaalafdeling Turnhout: Jaargang 5(5): blz.1.
1975 "De mezen van het naaldwoud"
De Haaklewie: Mededelingenblad Wielewaalafdeling Turnhout: Jaargang 5(6): blz.1.
1980 "De Buizerd Buteo buteo in de Turnhoutse Kempen" (samen met A. en P.Paulussen)
De Wielewaal: Jaargang 46: blz.428-430.
1985 "De Liereman. Evolutie van het broedvogelbestand sinds 1944".
De Wielewaal: Jaargang 51: blz.235-238.
1988 "Hoe het begon..."
De Wielewaal: Jaargang 54: blz.211.
1993 "De broedvogels van de Turnhoutse Kempen - The breeding birds of the Turnhout Campine". Caliologist' Series n° 10, Oriel Stringer, England, 124 blz.

Publicaties i.v.m. heemkunde
-W.Paulussen. Inwoners van Poppel in 1544. In: Vlaamse Stam, XI, 1975, Nr.1, blz.46-48.
-W.Paulussen. Jagen met "veer op veer". In: Berichtenblad, 10 mei 1978.
-W.Paulussen. De burcht van Weelde en haar bewoners. In: Berichtenblad, 30 maart 1978.
-W.Paulussen. Inwoners uit vervlogen tijden. In: Berichtenblad, 8 juni 1978.
-W.Paulussen. Jan Huybrechts Loemelanus. In: Berichtenblad, 2 februari 1978.
-W.Paulussen. De Vrijheid Weelde. In: Wel en Wee in Weelde. Weelde, 1978, blz.19-24.
-W.Paulussen. Een paar markante figuren uit Weelde. In: Wel en wee in Weelde. Weelde, 1978, blz.39-42.
-W.Paulussen. De familiegemeenschap van Weelde door de eeuwen heen. In: Gens Brabantica, X, 1979, nr.1, blz.3-8.
-W.Paulussen en M.Vermeeren. Nikolaus Janssen Poppelius en Cornelius Gellens. In: Poppel in Goede en Kwade Dagen. Ravels, 1979, blz.42-45.
-W.Paulussen. Het geslacht Van Wijtvliet. In: Poppel in Goede en Kwade Dagen. Ravels, 1979, blz.75-87.
-W.Paulussen. Poppel 500 jaar geleden. In: Poppel in Goede en Kwade Dagen. Ravels, 1979, blz.123.
-W.Paulussen. Matheus Van Iersel, pastoor te Poppel in 1608. In: Berichtenblad, Weekblad voor Ravels, Weelde en Poppel 6/3/1980.
-W.Paulussen. De heerlijke rechten van de prelaat van Tongerlo te Ravels. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.39-47.
-W.Paulussen. Philips Le Roy en Johan De Knuyt, Heren van Ravels in de 17e eeuw. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.48-52.
-W.Paulussen. Vijfhonderd jaar landbouw te Ravels. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.53-61.
-W.Paulussen. Valkerij te Ravels. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.62-63.
-W.Paulussen. De parochie van St.-Servaas te Ravels. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.107-123.
-W.Paulussen. De staking in de cementfabrieken van Ravels en Turnhout in 1925. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.166-170.
-W.Paulussen. Fanfare Jeugd en Vreugd Ravels-Eel. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.293-294.
-W.Paulussen en H.Van Tigchelt. Studentenverenigingen. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.322-337.
-J.Van Dooren en W.Paulussen. Bekende figuren. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.361-364.
-W.Paulussen en E.Swaan. Folklore, Volksgebruiken en volksdevotie. In: Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980, blz.396-402.
-W.Paulussen. De familiegemeenschap van Weelde door de eeuwen heen. In: Berichtenblad, 28 februari 1980.
-M.Vermeeren, L.Woestenburg, W.Paulussen en C.Verbeek. Geschiedenis van Weelde tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.125-158.
-W.Paulussen. Kroniek van enkele geslachten te Weelde in vroegere eeuwen. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.159-173.
-W.Paulussen. Weeldse universitairen van de 15e tot en met de 18e eeuw. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.174-178.
-W.Paulussen. Volk en bodem. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.179-186.
-M.Vermeeren, L.Woestenburg, W.Paulussen en C.Verbeek. De parochie van St.-Michiel. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.287-360.
-M.Vermeeren, L.Woestenburg, W.Paulussen en C.Verbeek. De parochie van St.-Jan. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.360-384.
-M.Vermeeren en W.Paulussen. Weeldse geestelijken. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.396-421.
-W.Paulussen en M.Vermeeren. Nicolaus Poppelius, een Weeldse heilige? In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.422-430.
-W.Paulussen. De houten molen. In: Weelde Toen en Nu. Ravels, 1982, blz.590-600.
-W.Paulussen. De ontwikkeling van een naam Huybs te Ravels. In: Taxandria, 1983, Nieuwe Reeks LV, blz.65-66.
-W.Paulussen. Het geslacht Buycx. In: Vlaamse Stam, maart-april 1986, nrs.3-4, blz.145-157.
-W.Paulussen. Soldaten van Ravels, Weelde en Poppel onder Napoleon. In: De Drie van het Noorden. Ravels, 1987, blz.113-124.
-W.Paulussen. De schepenbank van Ravels. In: De Drie van het Noorden. Ravels, 1987, blz.11-21.
-W.Paulussen. Was Jan Clerckx, pastoor van Ravels, een schelm? In: De Drie van het Noorden. Ravels, 1987, blz.81-84.
-W.Paulussen. Het geslacht Baelemans te Ravels en te Weelde. In: Vlaamse Stam, XXIV, 1988, nr.2, blz.57-65.
-W.Paulussen. Gezinnen van Ravels bij de landbouwtelling van 1740. In: Gens Brabantica, XVIII, 1988, nr.4, blz.93-98.
-W.Paulussen. Volkstelling Weelde 1754. In: Gens Brabantica, XXIII, 1993, nr.3, blz.70-82.
-W.Paulussen. Gebeurde er een mirakel te Weelde? In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.1, 15 september 1996, blz.20.
-W.Paulussen. Hoe ontstond de familienaam Van Hees te Weelde? In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.2, 15 december 1996, blz.33-34.
-W.Paulussen. Het geslacht Buycx. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.1, 15 september 1996, blz.23-26 en Nr.2, 15 december 1996, blz.34-36.
-W.Paulussen. Beestachtig bloedvergieten te Ravels. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.2, 15 december 1996, blz.42.
-W.Paulussen. Gemeentefinanciën te Ravels anno 1900. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.2, 15 december 1996, blz.64.
-W.Paulussen. De Koekoekshoeve is niet meer! In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.4, 15 juni 1997, blz.103-104.
-W.Paulussen. Zo leefde Ravels in 1740. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.4, 15 juni 1997, blz.108-113.
-W.Paulussen. De Parochieregisters. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.3, 15 maart 1997, blz.75-78.
-W.Paulussen. Modest Van der Voort. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.3, 15 maart 1997, blz.78-79.
-W.Paulussen. Familienamen Pijnenborg, Vromans en Van Eyndhoven. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.3, 15 maart 1997, blz.79-80.
-R.Van Tigchelt en W.Paulussen. Herkent u ze nog? Oude schoolfoto's van Ravels. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.5, 15 september 1997, blz.20-22.
-W.Paulussen. De Gemeentegrenzen van Ravels. In: De Drie Goddelijke Deugden, Nr.6, 15 december 1997, blz.66-67.
De mens Willem
Over de overledenen pleegt men niets dan goeds te vertellen. Over Willem kan het echt niet anders. Hij had een groot hart, kon wel eens even uit de hoek komen, maar smolt dan weer meteen weg in goedmoedigheid. Toen zijn vrouw overleed, dreigde hij even te breken, maar gelukkig wisten zijn hobbies hem er weer bovenop te krijgen. Hij werd opnieuw de opbouwende, maar vooral de meebouwende man van de daad. Wij verliezen in hem een zeer begaafd, toegewijd en ijverig medewerker. Maar wij verliezen in hem ook een uitstekende vriend, open, eerlijk en uiterst dienstbaar. Het zal moeilijk zijn om zonder hem voort te werken. Het zal onmogelijk zijn om op zijn stoel weer iemand te krijgen die zo bedreven is en zoveel weet als Willem.Wij rouwen om hem, samen met zijn groot gezin en zijn familie.
Hier volgt een tekst die door de voorzitter van de heemkundekring tijdens de begrafenisviering in de kerk werd uitgesproken.

Willem,

Donderdag 28 augustus. Wij hadden redactievergadering voor ons tijdschrift. Je was er nog zo bewust en geanimeerd bij. Zoals steeds nam je alweer wat werk mee naar huis. Die handdruk voor je naar huis reed, zou de laatste van de week zijn. Het gewone afscheid.... Niemand had ook maar enig vermoeden dat het dramatische ongeluk meteen na je thuiskomst zou kunnen gebeuren. Niemand zal ook ooit weten wat er precies is gebeurd toen je thuiskwam. Maar, het is gebeurd. Die laatste handdruk van de week werd wellicht meteen de allerlaatste handdruk van je leven. Het zal moeilijk zijn om die nare idee kwijt te raken.
Het zal ook even moeilijk zijn om eraan te wennen dat je er niet meer bij bent: in onze heemkundekring, in ons museum, in onze redactie. Wij zullen je wijze raad blijvend moeten missen. Je bruine aktentas zal niet meer op de hoek van onze vergadertafel liggen. Wij zullen je smakelijke verhalen uit vervlogen jaren niet meer mogen beluisteren. Onze heemkundekring Nicolaus Poppelius was voor jou een groot stuk herwonnen jeugd.
Je kon Ravels immers niet vergeten. De kring was het hechte bindmiddel met dit geliefde en vertrouwde oord. En de kring zelf vond in jou een enthousiaste en niet aflatende hulp en toeverlaat. Als ondervoorzitter en penningmeester gaf je ons elke week weer het bewijs van je nauwgezetheid, helder inzicht en onwrikbare realiteitszin. Heel veel tijd en energie heb je gestoken in de kring en zijn verschillende werkgroepen. De cultuuruitdragende rol van de vereniging zelf, de redactie van ons tijdschrift, de genealogie, het museum, het archief, alle werkvelden waren ook die van jou. De zorg voor je zieke vrouw Marie kluisterde je wel een tijdlang aan je thuis en het overlijden van haar brak je enthousiasme wel enigszins. Maar alras kwam je weer met de volle 100% over de vaart onze dorpen ingereden en herwon je je ijver van voorheen. Dat vormde een buffer tegen de eenzaamheid en dat hield je geest scherp. Nu zal je stoel onbezet zijn. Maar wij weten, dat je nu samen met je Marie van hierboven toekijkt op het welvaren van die gekoesterde wereld in en rond de molen van Weelde. In onze gedachten zullen nog vaak wijze woorden van jou een hulp zijn om moeilijke momenten succesvol door te komen. Met jouw beeld voor ogen bouwen wij verder aan ons ideaal ten bate van de gemeenschap, want dit ideaal was ook dat van jou. Vaarwel, Willem.

Nakomelingen van Willem Paulussen en Marie Lauwers
Tony Paulussen en Mia Soontjens
Wim Paulussen en Annie Baeyens
Rik Paulussen en Mieke
Jef Paulussen en Nadia
Jack Paulussen en Nard Claessen
Griet Paulussen en Jan Voets
Mieke Paulussen en Hajo
Jef Paulussen en Marijke
Mies Paulussen en Herman Dries
Jef Dries en Inge Thielemans
Han Dries en Chris Maes en Elise
Leen Dries en Roeland
Lotte Dries en Vincent
Vic Dries
Monique Paulussen en Marc De Vos
Toon De Vos
Pieter De Vos en Victoria
Frederik De Vos
Marie De Vos
Ann Paulussen
Paul Paulussen en Marleen Van Haeren
Willem Paulussen
Lindert Paulussen

KWARTIERSTAAT VAN WILLEM PAULUSSEN

Generatie 1
1. Willem Antoon Maria Paulussen, °Sas-van-Gent 21/2/1919, †Turnhout 9/9/1997
Generatie 2
2. Antonius Jacobus Paulussen, °Chaam 24/11/1887, xx Baarle Hertog 6/4/1918, †Turnhout 7/4/1968
3. Maria Anna Catharina Dickens, °Weelde 31/3/1893, †Ravels 17/12/1950
Generatie 3
4. Willem Paulussen, °Chaam 4/3/1856, xx Ravels 1/6/1887, †Ravels 26/10/1935
5. Anna Maria Corstiaensen, °Ravels 8/9/1864, †Ravels 31/5/1946
6. Christiaan Dickens, °Weelde 28/10/1856, xx Ravels 14/4/1887, †Arendonk 16/11/1941
7. Anna Maria Pelkmans, °Weelde 4/12/1864, †Weelde 27/7/1893
Generatie 4
8. Anthony Paulussen, °Chaam 8/9/1811, xx Chaam 29/4/1848, †Chaam 26/2/1895
9. Anna Maria Van Bergen, °Chaam 22/2/1815, †Chaam 26/2/1887
10. Johannes Jacobus Corstiaensen, °Ravels 2/5/1823, xx Ravels 20/11/1863, †Ravels 6/2/1876
11. Adriana Maria Pas, °Ravels 21/3/1836, †Ravels 18/5/1909
12. Petrus Dickens, °Weelde 6/11/1815, xx Weelde 30/4/1842, †Weelde 25/7/1881
13. Anna Catharina Vermeulen, °Weelde 31/3/1814, †Weelde 26/11/1887
14. Johannes Cornelius Pelkmans, °Weelde 22/8/1832, xx Ravels 3/1/1862, †Ravels 25/4/1916
15. Maria Theresia Loos, °Ravels 6/10/1837, †Ravels 17/7/1921
Generatie 5
16.Paulussen Gerard Willem °Chaam 10.5.1773,xGinniken 27.1.1799,†Chaam 10.10.1835
17.Beenhakkers Adriana °Teteringen 22.8.1774,†Chaam 13.3.1844
18.Van Bergen Jan °Meerle 11.9.1784,xChaam 3.6.1810, †Chaam 30.5.1855
19.Ermes Maria °Chaam 14.12.1787,†Chaam 14.12.1874
20.Corstiaensen Petrus °Arendonk 12.7.1795,xRavels 10.6.1822,†Ravels 21.11.1871
21.Konings Anna Catharina °Ravels 30.3.1800,†Ravels 24.2.1836
22.Pas Adrianus °Moergestel 14.8.1804,xRavels 2.8.1833,†Ravels 1.6.1870
23.Van Nooten Joanna Maria °Ravels 24.12.1805, †Ravels 31.5.1881
24.Dickens Adrianus °Weelde 14.7.1790,xTurnhout 9.6.1811,†Weelde 17.10.1869
25.Blueckens Maria Christina °Weelde 24.6.1790,†Weelde 19.3.1856
26.Vermeulen Jan August °Ravels 28.8.1788,xWeelde 4.6.1813,†Weelde 19.3.1856
27.Michielsen Adriana °Weelde 21.3.1793,†Weelde 3.8.1827
28.Pelkmans Jan Baptist °Weelde 18.6.1790,xWeelde 18.8.1824, †Weelde 26.4.1872
29.Kolen Clasina °Weelde 3.11.1797,†Weelde 22.12.1863
30.Loos Jan Baptist °Wechelderzande 22.12.1780, xOostmalle 18.5.1831,†Ravels 21.2.1859
31.Maes Petronella °Zoersel 4.4.1805,†Ravels 21.4.1874
Generatie 6
32.Paulussen Willem Geert °Gilze 29.7.1744,xGilze 17.5.1767, †Chaam 6.11.1825
33.Van Ham Anna Adriana °Gilze 29.3.1743, †Chaam 16.8.1797
34.Beenhakkers Cornelius Adriaan °Teteringen 5.11.1738, xGinniken 23.4.1763,†Ginniken 2.12.1806
35.De Jongh Antonet Cornelii °Ginniken 26.8.1735,†Ginniken 18.4.1810
36.Van Bergen Machiel °Meer 3.10.1752, xMeer 28.1.1777, †Meerle 28.3.1814
37.Goetschalckx Anna Maria °Meer 24.4.1754, †Meerle 20.3.1810
38.Ermen Cornelis °Gilze 12.3.1759, xChaam 22.5.1785, †Chaam 30.3.1811
39.Van Eyckeren Johanna °Chaam 1.10.1757, †Chaam 29.9.1829
40.Corstiaensen Jan Baptist °Oud-Turnh 3.1.1774, xArendonk 14.4.1795, †Ravels 29.3.1841
41.Steymans Anna Catharina °Arendonk 27.7.1768, †Arendonk 1.12.1804
42.Konings Jacobus °Baarle Nassau 21.3.1760, xRavels 9.2.1789, †Ravels 6.9.1812
43.Rens Anna Elisabeth °Ravels 24.08.1765, †Ravels 21.6.1847
44.Pas Lambert °Moergestel 29.1.1769, xMoergestel 28.1.1798, †Gilze-Rijen 19.7.1832
45.Van Dormaele Maria °Moergestel 30.12.1769, †Baarle Nassau 21.7.1829
46.Van Nooten Jan Pieter °Ravels 3.10.1777, xRavels 21.5.1805, †Ravels 30.8.1860
47.Stalpaerts Adriana Maria °Ravels 15.11.1782, †Ravels 6.12.1833
48.Dickens Jacobus °Weelde 24.11.1763, xWeelde 24.4.1785, †Weelde 26.05.1831
49.Van Eyndhoven Anna Maria °Weelde 27.1.1758, †Weelde 18.10.1817
50.Blueckens Joannes Antonii °Weelde 25.10.1746, xWeelde 10.6.1782, †Weelde 2.11.1808
51.Dierckx Cornelia °Hulsel (Lage Mierde) 03.1754, †Weelde 16.7.1798
52.Vermeulen Jan Baptist °Ravels 23.11.1752, xRavels 27.1.1784,†Ravels 1.2.1808
53.Huybs Anna Cornelia °Ravels 28.1.1760, †Ravels 11.1.1836
55.Michielsen Elisabeth °Weelde 12.2.1767, †Weelde 23.8.1823
56.Pelkmans Cornelius °Merksplas 4.12.1757, xMerksplas 15.9.1788, †Weelde 25.9.1828
57.Verheyen Anna Catharina °Merksplas 31.12.1763, †Merksplas 22.6.1809
58.Kolen Joannes °Weelde 9.8.1767, xWeelde 11.1.1796, †Weelde 15.11.1851
59.Van Gastel Anna Maria °Weelde 22.8.1768, †Weelde 11.1.1823
60.Loos Cornelius °Vlimmeren 21.4.1752, xVlimmeren 8.4.1777, †Oostmalle 19.10.1814
61.De Roover Catharina °Beerse 2.6.1751, †Oostmalle 4.12.1824
62.Maes Jacobus °Zoersel 5.9.1770, xZoersel 6.2.1804, †Zoersel 25.2.1830
63.Gyles Anna Catharina °Zoersel 28.11.1778, †Zoersel 6.11.1813
Generatie 7
64.Paulussen Geert Anthony °Gilze 14.2.1690, xGilze 13.12.1739, †Gilze 28.2.1776
65.Meeuwsen Maria Simonsdochter °Gilze 10.9.1703, †Gilze 12.4.1776
66.Van Ham Adrianus °Gilze 10.3.1704, xGilze 2.12.1737, †Gilze 27.10.1778
67.Timmers Petronella °Princenhage 7.3.1713,†Gilze 24.1.1784
68.Beenhakkers Adrianus Jan °Teteringen 9.4.1691,†Teteringen 3.3.1774
69.Evers Antonetta °Teteringen 1695,†Teteringen 12.4.1743
70.De Jongh Cornelius Joh. °Ginniken 24.12.1703, xGinniken 15.12.1733
71.Schalliboom Adriana °Bavel 21.6.1711
72.Van Bergen Hendrik Jan °Hoogstraten 27.12.1704, xMeer 11.11.1732, †Meer 27.11.1767
73.Jacobs Maria Cath. Corn. Petri
74.Goetschalckx Jan Adriani °Meer °4.2.1726, xMeer 4.2.1754,†Meer 17.4.1781
75.Mertens Maria Antonii Martina °Meer 4.2.1727
76.Ermen Willem Antonius °Gilze 2.3.1725, xGilze-Rijen, †Gilze-Rijen 12.1.1776
77.Godtschalck Eva Cornelisdochter °Gilze-Rijen 25.8.1726
80.Corstiaensen Jan Baptist
81.Cuylaerts Anna °Turnhout 31.10.1737
82.Steymans Joannes °Arendonk 4.8.1711, xArendonk 14.5.1749, †Arendonk 4.1.1780
83.Melis Anna Maria
84.Konings Paulus Lambertus °Alphen 9.11.1715, xAlphen 9.2.1744, †Baarle 23.5.1778
85.Mattheeussen Cornelia °Baarle Nassau 6.4.1714
86.Rens Cornelius °Weelde 8.1.1740, xRavels 18.9.1764, †Ravels 9.9.1810
87.Joosen Anna Maria °Ravels 25.5.1736, †Ravels 14.4.1793
88.Van de Pas Joannes °Oisterwijk 7.3.1734, xMoergestel 9.10.1758, †Moergestel 11.9.1779
89.De Bruyn Maria Anna °Oisterwijk 7.5.1735, †Moergestel 6.3.1787
90.Van Dormaele Jan Dierick °Moergestel 15.7.1732, xMoergestel 3.8.1761, †Moergestel 7.4.1796
91.Van Elderen Johanna Maria °Oirschot 30.9.1737, †Moergestel 30.11.1798
92.Van Nooten Jan Antonius °Turnhout 9.1.1735, xRavels 12.8.1776, †Ravels 17.5.1810
93.Merckx Anna Maria °Ravels 7.7.1743, †Ravels 13.12.1810
94.Stalpaerts Jan Baptist °Ravels 2.10.1756, xRavels 7.2.1781, †Ravels 16.3.1798
95.Huybs Anna Maria °Ravels 10.8.1751, †Ravels 17.9.1827
96.Dickens Adrianus °Weelde 13.11.1719, xWeelde 9.2.1756, †Weelde 27.1.1783
97.De Bont Cornelia °Weelde 18.11.1732, †Weelde 7.7.1766
98.Van Eyndhoven Jozef °Weelde 10.11.1715, †Weelde 16.10.1783
99.Vermeeren Joanna °Weelde 29.1.1717, †Weelde 21.3.1789
100.Blueckens Joannes °Alphen 19.2.1721, xWeelde 25.11.1745, †Weelde 21.2.1795
101.Van Hees Joanna °Weelde 21.1.1716, †Weelde 24.1.1797
102.Dierckx Christianus Petri
103.Voets Elisabeth
104.Vermeulen Jan °Vorselaar, xRavels 24.5.1746
105.Verhulst Hendrika °Ravels 22.1.1719
106.Huybs Adrianus °Ravels 21.11.1725, xRavels 12.8.1756, †Ravels 19.7.1786
107.Lonius Joanna Maria °Ravels 20.2.1731,†Ravels 20.11.1779
110.Michielsen Walterus °Baarle Hertog 25.3.1737, xWeelde 7.1.1761,†Weelde 10.10.1772
111.Van den Heuvel Anna Cath. °Weelde 28.12.1738
112.Pelkmans Jan Baptist °Merksplas 1.1.1733, xMerksplas 15.1.1757, †Merksplas 12.5.1783
113.Dries Aldegundis °Merksplas 8.6.1733, †Merksplas 26.2.1784
114.Verheyen Petrus Gaspar °Merksplas 2.6.1724, xMerksplas 28.10.1749,†Merksplas 19.11.1780
115.Schoenmakers Johanna
116.Kolen Cornelius °Turnhout 10.6.1737, xWeelde 6.10.1766, †Weelde 16.6.1811
117.Lemmens Nicolaä (Josina) °Weelde 4.11.1743, †Weelde 27.4.1772
118.Van Gastel Philippus °Ginniken 4.4.1732, xWeelde 5.7.1762, †Weelde 21.5.1810
119.Van Arendonk Maria Cornelia °Weelde 13.3.1738, †Weelde 26.10.1811
120.Loos Adrianus °Beerse 24.4.1727, xVlimmeren 25.12.1749, †Wechelderzande 23.2.1787
121.Feyens Elisabeth °Vlimmeren 9.5.1725, †Wechelderzande 16.8.1767
122.De Roover Andreas Jacob °Beerse 5.5.1715,xBeerse 20.5.1749, †Beerse 10.12.1755
123.Peeters Anna Maria °Beerse 23.2.1722
124.Maes Adrianus °Zoersel 27.10.1737
125.Grootjans Maria °Zoersel 21.9.1742
126.Gyles Jan Baptist °Zoersel 24.1.1746, xZoersel 11.2.1771, †Zoersel 17.9.1783
127.Van Uytsel Theresia °Olen, †Zoersel 24.9.1811

Generatie 8
128.Paulussen Antonius °Baarle Hertog 15.12.1667
129.Van den Noulant Maria Petri
130.Meeusse Simon
131.Pereboom Joanna Joannesdochter
132.Van Ham Willem
133.Jansse Joanna Godefridusdochter
134.Timmers Willem Wouters °Princenhage 3.12.1664, x 19.5.1697
135.Baertmans Catharina Petri °3.10.1683
136.Beenhakkers Joannes
137.Schoenmakers Catharina Joannis
138.Evers Walterus
139.Schippers Anna
140.De Jongh Joan Cornelius
141.Van de Goirbergh Joanna
142.Schalliboom Antonius Thomas °Bavel
143.Van Beeck Maria Nicolas
144.Van Bergen Jan Hendrik °Meer 27.11.1674
145.Sey of Senaey Joanna Petri Geert
146.Jacobs Laurent
147.Peters Cornelia
148.Goetschalckx Adriaan Jan Jonas °Meer 13.6.1683, xMeer 1.7.1709, †Meer 27.3.1732
149.Toten Cornelia Jan °Meer 7.5.1682
150.Mertens Antoon °Meer 20.5.1687, xMeer 2.12.1727
151.Sloeckers Anna Marcelis °Meer 13.6.1695, †Meer 2.3.1775
154.Godtschalck Cornelius
155.Van Poppel Helena
162.Cuylaerts Guilielmus
163.Nuyts Anna Barbara
164.Steymans Henricus °Arendonk 28.8.1662, xArendonk 20.2.1700
165.Reyniers Catharina
168.Koninckx Paulus Lamberti
170.Mattheeussen Judocus Adrianus †Baarle Nassau 6.9.1728
171.Schrieken Anna Adriani
172.Rens Mathias Cornelii °Weelde 30.1.1706, xRavels 21.8.1731, †Ravels 18.6.1776
173.Van Dun Elisabeth °Weelde 14.2.1715, †Ravels 20.2.1768
174.Joosen Judocus Willem °Ravels 22.10.1689, xRavels 24.10.1719, †Ravels 12.12.1764
175.Kempen Anna †Ravels 4.8.1756
176.Van de Pas Nicolaüs
177.Stiphout Henrica
178.De Bruyn Cornelius
179.Timmerman Elisabeth
182.Van Elderen Anselmus
183.Vander Heyden Petronella
186.Merckx Wouter °Oerle (Tilburg), xRavels 31.1.1723, †Ravels 15.2.1780
187.Baelemans Maria °Ravels 21.8.1700, †Ravels 30.9.1783
188.Stalpaerts Sebastianus °Ravels 31.12.1725, xRavels 22.6.1753, †Ravels 19.6.1758
189.Roomans Jacoba °Ravels 21.9.1729, †Ravels 11.6.1797
190.Huybs Adrianus °Ravels 20.1.1718, xRavels 31.5.1750, †Ravels 17.9.1781
191.Van Dijck Margareta °Ravels 2.6.1718, †Ravels 5.8.1783
192.Dickens Jan °Weelde 25.9.1679, xWeelde 13.3.1703, †Weelde 26.7.1755
193.Hendrickx Van Giel Catharina °Weelde 21.7.1681,†Weelde 15.1.1763
194.De bont Tilmannus °Weelde 24.9.1693, xWeelde 3.10.1726, †Weelde 23.12.1759
195.Van Loon Anna °Alphen, †Weelde 22.12.1780
196.Van Eyndhoven Tilmannus °Weelde 27.4.1684, xBaarle Hertog 8.11.1711, †Weelde 15.7.1747
197.Hermans Cornelia †Weelde 5.4.1718
198.Vermeeren Cornelius xWeelde 1.1.1716, †Weelde 19.7.1741
199.Bastiaensen Dymphna Jan °Weelde 31.10.1692, †Weelde 7.11.1759
200.Blueckens Gerard Willem °Baarle 21.11.1691
201.Van Esch Adriana °Alphen 18.2.1686
202.Van Hees Wouter °Weelde 17.6.1688, xWeelde 16.12.1714,†Weelde 6.3.1752
203.Van Limpt Maria °Weelde 20.1.1694, †Weelde 12.3.1751
210.Verhulst (Jaspers) Gaspar °Ravels 27.2.1682, xRavels 25.9.1714, †Ravels 21.11.1736
211.Willems Maria °Ravels 18.9.1689, †Ravels 20.3.1733
212.Huybs Gerardus °Ravels 19.11.1683, xRavels 23.3.1719, †Ravels 3.7.1773
213.Lenaerts Maria °Ravels 2.10.1699, †Ravels 8.5.1772
214.Lonius Cornelius (Faes) °Ravels 26.3.1705, xRavels 14.2.1730, †Ravels 23.6.1757
215.Van Steensel Ida °Ravels 7.6.1709
220.Michielsen Cornelius Walteri °Baarle Hertog 27.2.1700, xBaarle Hertog 13.1.1726
221.Swolfs Maria Bartholomeï °Baarle Hertog 25.12.1707, †Baarle Hertog 12.3.1744
222.Van de Heuvel Joannes xRavels 28.4.1731,†Weelde 22.5.1776
223.Buycx Johanna Leenaert °Ravels 10.11.1712, †Weelde 29.12.1774
224.Pelckmans Cornelius °Merksplas 20.4.1707, xMerksplas 9.7.1730, †Merksplas 11.10.1747
225.Broeckx Adriana °Merksplas 24.2.1709, †Merksplas 17.5.1770
226.Dries Joannes
227.Lenaerts Anna Maria
228.Verheyen Gaspar
229.Dameysen Adriana
232.Kolen Jan °Hoge Mierde 3.5.1702
233.Pinxen Maria Elisabeth °Turnhout 21.7.1712
234.Lemmens Martinus xWeelde 9.6.1742, †Weelde 30.12.1751
235.Schoofs Adriana °Alphen 30.4.1710, †Weelde 4.12.1748
236.Van Gastel Stephanus Philippi °Meer
237.Rops Anna Joannis °Ginniken 27.7.1701
238.Van Arendonk Petrus °Chaam 1.3.1700, xWeelde 18.6.1731, †Weelde 31.1.1771
239.Van der Borst Martina Landr °Weelde 9.6.1704, †Weelde 27.1.1769
240.Loos Walter °Beerse 6.7.1700, xBeerse 26.5.1726, †Beerse 18.4.1731
241.Van Ael Maria °Beerse 15.8.1697, †Beerse 5.8.1738
242.Feyens Joannes °Vlimmeren 3.1.1683
243.Janssen Anna †Vlimmeren 3.10.1764
244.De Roover Andreas °Beerse 24.11.1675, xBeerse 28.8.1709, †Beerse 8.2.1753
245.Meulenberghs Catharina
246.Peeters Petrus °Beerse 13.7.1675, †Beerse 5.5.1767
247.Janssens Balbina
248.Maes Jacobus xZoersel 9.1.1731, †Zoersel 9.3.1772
249.De Widt Elisabeth °Zoersel 21.3.1706, †Zoersel 6.6.1747
250.Grootjans Franciscus Junior °Zoersel 25.2.1714, xZoersel 19.7.1740, †Zoersel 21.9.1754 of 26.11.1758
251.Bullens Catharina †Zoersel 28.1.1768
252.Gijles Wilhelmus °Zoersel 1.5.1712, xZoersel 28.5.1743, †Zoersel 25.5.1772
253.Sebrechts Joanna °Zoersel 16.6.1707, †Zoersel 6.9.1760 of 24.10.1772


Vlieg nu maar...
Je komt toch in de hemel,
En daar vliegen de dagen voorbij
G.Bomans