Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

400 Jaar Dickens in Ravels en Weelde

Opgelet: In de genealogie Dickens zitten mogelijk een aantal fouten. Dat is ons door enkele bezoekers van de website meegedeeld. Uit respect voor de maker van de genealogie, wijlen Willem Paulussen, achten wij het echter niet gewenst in zijn bijdrage wijzigingen aan te brengen.

Bron: W.Paulussen en F.Vosters. Vierhonderd jaar Dickens te Ravels en te Weelde. Manuscript, Ravels, 1995.
Inleiding


De naam Dickens is een patroniem afgeleid van Diederik of Richard en is wellicht van Engelse oorsprong. In Engeland komt deze naam voor het eerst voor in de “Curia Regis Roll’s” van Yorkshire in 1207. De cijnsboeken van de Hertog van Brabant uit 1544 en waarin de belastingbetalers van Ravels en Weelde voorkomen, maken geen gewag van die naam.
Indien de stam Dickens van Engelse oorsprong is, zou hun verschijning in Ravels in verband kunnen staan met de godsdienstoorlogen van de 16e eeuw. In 1555 zijn vele mensen uit onze gewesten naar Engeland uitgeweken, in 1565 daarentegen zijn er veel bemiddelde Engelse katholieken naar de Nederlanden gekomen. Vanaf 1585 kreeg het hollandse leger herhaaldelijk hulp van Engelse legertroepen in hun strijd tegen de Spaanse onderdrukking, en een achtergebleven Engelse soldaat zou dan wel eens de stamvader van de Dickens-stam kunnen zijn. Deze mogelijk Engelse afkomst kon echter nog niet bewezen worden en is derhalve niets meer dan een denkoefening.
Driehonderdvijftig jaar geleden behoorde de stam Dickens tot de gegoede ingezetenen van Ravels, en omstreeks 1650 weken leden van de Ravelse Dickens-stam uit naar Weelde. Ze vestigden zich daar op het gehucht De Leemputten, waar in 1994 nog afstammelingen van die eerste stamvader te vinden zijn. In 1802 waren er op de Leemputten vier boerderijen bewoond door leden van de Dickens-stam. Het bevolkingsregister van Weelde uit 1820 vermeldt deze vier gezinnen:
– De weduwe Waltherus Dickens, Joanna Maes, met een hoeve van 3200 roeden
– Jan Dickens-Joanna Michielsen met een hoeve van 2650 roeden
– Adriaan Dickens-Cornelia Broeckx met een hoeve van 2600 roeden
– Jacobus Dickens-Anna Maria Van Eyndhoven met een hoeve van 2143 roeden. Jacobus Dickens bewoonde het stamhuis “De Nouw Leyns”, en dat is de boerderij die in 1983 gelegen is op de Leemputten 11.

Tweehonderdveertig jaar lang werd het stamhuis door zeven generaties Dickens bewoond. In 1656 kwam Joost Dickens uit Ravels op de Nouw Leyns boeren en op 10 juni 1895 werd deze boerderij door Christiaan en Ferdinand Dickens voor negenduizend frank verkocht aan Joannes Petrus Verhoeven (Jan Boeren). De boerderij was toen 12 ha groot. Christiaan Dickens baatte toen de hoeve uit en zijn jongste dochter Anna Maria Catharina Dickens, die later Antoon Paulussen huwde, was de laatste Dickens telg die op de Nouw Leyns geboren werd in 1893.
Veranderingen van de familienaam Dickens in de 17e eeuw
Bij het begin van de 17e eeuw werd de naam Dickens in Ravels niet vernoemd. Er was een stam die Aerts, Artsen en Jacobs als familienaam had en een andere stam die Henrix heette. In 1562 was Joos Artsen schepen te Ravels en in 1581 was daar spraak van Joos Aertsen Van Dijck (R.R.29 folio 37r en 89r). In de rekeningen van het Armenbestuur of de Heilige Geesttafel werd in 1611 Ariaen Henrix, alias Dickens, als “Heyliggeestmeester van Sinte Servaes tot Ravels” vernoemd. Adriaan Henrix was gehuwd met Adriaenken Joos Adriaensen, de pachter van de hoeve van Tongerlo op het Gilseinde te Ravels. We hebben nog geen idee hoe de stammen Aerts-Jacobs en Henrix verwant zijn, maar in 1661 was Jan Dickens, van de Aertsen-stam voogd over de weduwe en kinderen van Jan Ariaen Henrix (R.R.33 folio 56v)
Met zekerheid weten we dat onze stamvader Aert Jacobs was, vermoedelijk geboren rond 1570 en gestorven te Ravels in 1635. De naam Dickens verdween tijdelijk (tussen 1650 en 1700) om vervangen te worden, eensdeels door de naam Servaessen, Servaes en Faessen, en anderdeels door de naam Aerts of Aertssen. Na 1700 dook de naam Dickens weer terug op in de parochieregisters. Vermoedelijk heeft de parochiale geestelijkheid de scheefgezakte registratie weer rechtgezet om opnieuw orde op zaken te stellen.
Een familienaam was in die tijd van weinig betekenis. Door de beperkte omvang van de bevolking was de eigennaam gekoppeld aan die van de vader en de grootvader een voldoende ruime omschrijving om de afstamming van de boreling weer te geven (vb: Joannis Jacobi Petri en Maria Walteri Corneli). Deze manier van naamgeving is anno 1994 nog steeds niet volledig uitgestorven. Uit het nazicht der cijnsboeken (1466-1544) bleek dat de familienaam in die tijd meer aan zijn trekken kwam dan in de 17e eeuw. Op het einde van de 16e eeuw waren er in Ravels twee gebroeders Dickens die als voornaam droegen Arnold (Aert) en Servatius.
Arnold Dickens had minstens vijf zonen:
” – 1. Servatius
” – 2. Jacobus
” – 3. Mathijs
” – 4. Gijsbrecht
” – 5. Gulielmus
Servatius Dickens had minstens zes zonen:
” – 1. Arnoldus
” – 2. Joannes
” – 3. Henricus
” – 4. Wouter
” – 5. Sebastianus
” – 6. Jacobus
Wanneer deze leden van de Dickens-clan voor nazaten begonnen te zorgen, zien we in de parochieregisters van Ravels en van Weelde dat bij de kleinkinderen van Aert (Arnoldus) Dickens de familienaam werd vervangen door Aerts of Aertsen en bij de kleinkinderen van Servatius Dickens werd de familienaam vervangen door Servaes, Servaese, Servaessen, Servasen en Faessen.
Voorbeelden uit de stam van Servatius Dickens:
Uit het gezin van Henricus Servatius Dickens en Lucia Gerardus Geerts werd de geboorte van een zoon opgetekend in de parochieregisters van Ravels en van een andere zoon in de parochieregisters van Weelde, als volgt:
-te Ravels op 1/7/1671: Arnoldus baptizatus est filius henrici Servatii Dickens et Lucia Gerardi Geerts conjugum.
-te Weelde op 13/1/1674: Cornelius baptizatus est filius henrici Servaessen Ravelensis et Lucia Gerardi Geertsen Weeldensis conj.
Verder vind men in de parochieregisters van Weelde op 5/4/1682 de sponsalia van Hermanus Henrici Servaessen en Perijn Henrick Van Miersel. En op 19/4/1682 vind men: Matrimonium van Hermanus Henrici Servaessen en Petronella van Miersel. Al de kinderen uit deze echt worden bij hun geboorte als Servaessen ingeschreven:
” A. 18/3/1683 Lucia Servaessen
” B. 2/8/1686 Stephanus Servaessen
” C. 18/10/1688 Henricus Servaessen
” D. 27/3/1690 Dymphna Servaessen
” E. 6/9/1692 Henricus Servaessen
” F. 4/8/1695 Anna Servaessen
” G. Cornelia Servaessen
” H. 20/12/1697 Anna Servaessen
” I. 17/10/1700 Lucas Petrus Servaessen
Stephanus huwde op 12/1/1717 te Weelde met Gertrudis Van den Heuvel. In de huwelijksakte staat hij ingeschreven als Stephanus Dickens. Zo ook heten al de kinderen uit dit gezin Dickens. Ook de ooms en tantes, eertijds als Servaessen ingeschreven dragen in de doopakten de naam Dickens.
” – 6/10/1717 Catharina Dickens, meter: Petronella van Miersel
” – 24/11/1721 Anna Maria Dickens, meter: Lucia Dickens
” – 11/12/1725 Henricus Dickens, peter: Petrus Dickens
” – 7/9/1734 Petronella Dickens, meter: Dymphna Dickens

Petrus Servaessen onder I vernoemd, huwde te Weelde op 29/10/1732 met Cornelia Bax onder de naam Petrus Dickens. Ook al de kinderen uit dit huwelijk droegen de naam Dickens.
– 22/1/1733: Petrus Dickens, peter: Hermanus Dickens
– 4/8/1734: Adrianus Dickens, meter is Anna Dickens
– 27/4/1736: Petrus Dickens, peter is Cornelius Van Spaendonk die op 7/7/1733 Lucia Dickens huwde.
– 29/12/1738: Hermanus Dickens, peter is Cornelius van der Aa die op 3/5/1737 Anna Dickens huwde.
– 12/12/1740: Anna Catharina Dickens, meter is Dymphna Dickens
– 22/9/1745: Josephus Dickens, peter is Stephanus Dickens
Voorbeelden uit de stam Aert of Arnold Dickens
Mijn voorvader was Judocus van Jacobus van Arnoldus Dickens. Hij huwde op 26/9/1656 te Weelde met Jenneke Janssen. In de parochieregisters van Weelde staat hun huwelijk ingeschreven als volgt: Contraxerunt matrimonium Judocus Jacobi Aertsen Ravelensis et Joanna Walteri Joannis Weldensis. Hun zes kinderen werden als volgt geregistreerd:
– 1. 9/12/1657: Margaretha, vader: Judocus Arnoldi, moeder: Joanna Walteri Jois
– 2. 6/1/1661: Walterus, vader: Judocus Jacobi, moeder: Joanna Walteri Joannis Weldensis
– 3. 1/6/1666: Christina, vader: Judocus Jacobi Ravelensis, moeder: Joanna Walteri Joannis
– 4. 16/12/1670: Jacobus, vader: Judocus Jacobi Dickens, moeder: Joanna Wouter Jans
– 5. 30/12/1674: Cornelius, vader: Judocus Jacobi Dickens, moeder: Joanna Gualteri Janssen
– 6. 25/9/1679: Joannes, vader: Judocus Jacobi Dickens, moeder: Joanna Gualteri Janssen
Verder werd hij in 1656 geregistreerd als Judocus Jacobi Aertssen, in 1662 als Judocus Jacobi Aertssens en in de schepenregisters van 1694 vind men hem terug onder de naam Joos Jacob Dickens. Judocus Dickens had een zuster Dymphna die gehuwd was met Gerard van Nicolaas Geerts uit Weelde. Dat de familienaam van weinig tel was ervaren we best uit de inschrijvingen van hun kinderen in het doopregister van Weelde.
A. 16/11/1665: Cornelia Baptisata est filia Gerardi Nicolai Gerardi et Dymphna Servatii Ravelensis, conjugum. Peter was Petrus Adriana, meter was Cornelia Martini.
B. 30/7/1668: Margarita Baptizata est filia Gerardi Nicolai Geerts et Margareta Jacobi Dickens. Peter was Gullielmus Gerardi Geerts, meter was Elisabeth uxor Gisberti op de Wildert Ravels
C. 29/3/1673: Martinus Baptisata est filius Gerardi Nicolai Geerts Weeldensis et Dimphna Jacobi Aerts Ravelensis. Peter was Judocus Jacobi Dickens, meter was: Joanna uxor Francisci
D. 29/10/1677: Maria Baptisata est filia Gerardi Claes Geertsen et Dymphna Jacobi Dickens Ravelensis. Peter was: Cornelius Sebastiaensen, meter was: Margareta filia Judoci Jacobi Dickens. De meter Margaretha had bij haar inschrijving in het doopregister op 9/12/1657 als familienaam enkel Arnoldi.
De moeder Dymphna Dickens wordt onder A tot de Servatius-stam gerekend, waartoe ze niet behoord. Onder B wordt er gefaald met haar voornaam. Onder C heette ze Aerts, tot welke stam ze inderdaad behoorde, en onder D lezen we uiteindelijk een keurige versie van haar identiteit.
De naam Aerts-Aertssen is wel vroeger hersteld dan de naam Servaessen. Het is mogelijk dat er van de Aerts-stam in Ravels nog families overblijven die oorspronkelijk Dickens hebben geheten!
Aert Jacobs – vulgo Dickens – Arnold Aerts
Aert Jacobs was gehuwd met Dinge of Dymphna, een dochter van Faes Huybs. Zij kochten op 23 juni 1614 van Gijs Cornelis Faes Huybs en zijn broer Faes:”…dalen van den Langen acker gelegen bij de Tussenstrate, delen in de wetteringhe, van den Meeracker, van de Evenacker, van de Maatvennen, van het Halfmaatven en van andere wouwers”. (R.R. folio 16r) Op 12 maart 1631 werd hierop door Aert de laatste schuld betaald (R.R.30 folio 16r) Op 25 augustus 1615 kocht Aert Jacobs op een koopdag de hoeve of “Stede De Luyten Hoff” voor 130 Rijnsgulden. Daarbij kocht hij in het Halfmaatven grond voor 140 Rijnsgulden en grond in de Maatvennen voor 75 Rijnsgulden (R.R.30 folio 114r)
In 1615 trad Aert Jacobs op als voogd over twee minderjarige kinderen van Peter Faes Huybs, verwekt bij Anneke Simon Ooms (R.R.30 folio 113r). In 1631 had Aert Jacobs zijn meubels en hafelijke goederen verkocht voor 800 gulden. Al eerder had Aert aan zijn zoon Jacob “den Lyntacker” verkocht (R.R.31 folio 85r). Ook verkocht hij aan Jan Henrix “den evenacker” voor 125 gulden en het “maetven” op 26/4/1630 voor 500 gulden, waarvan kwijting op 30/11/1633. Op 24 februari 1632 bleek Simon Van Dijk pachter te zijn van een “huys met hoff en de putacker toebehorend aan Aert Jacobs vulgo Dickens” (R.R.31 folio 147r). Daarenboven kwam Aert Mertens Stalpaert nog 300 gulden bij hem lenen met obligatie of leenbrief van 1632 (R.R.31 folio 154r).
Het einde van zijn levensdagen was in zicht. Op 22 maart 1632 verhuurde Aert Jacobs de hoeve die hij zelf uitbaatte met toestemming van zijn andere kinderen, aan zijn zoon Aert Jacobs de jonge. De huurtermijn bedroeg zes jaar en de jaarpacht was 60 gulden. Het tweede pachtjaar zou de huurder 4 viertels koren boven de pachtprijs moeten betalen aan zijn vader en ook nog honderd “schobben” recht dekstro moeten afstaan, benevens 30 pond Peters (Brabantse munt). Vader Aert hield een kamer voor zichzelf en zoon Aert moest voor vaders mondkost zorgen, instaan voor de was en hem brandstof bezorgen. Daarvoor mocht hij ook de heg naast het Maetven bossen en verder kon hij met halfoogst van de “half schaer” genieten maar hij moest die bij het beëindigen van de pacht, aan de nieuwe gebruiker afstaan (R.R.31 folio 147v).
Aert Jacobs de jonge was in 1635 collecteur in Ravels en moest als dusdanig de belastingen innen (R.R.31 folio 214v). Aert Jacobs de jonge was gehuwd met Lucia Wouter Balemans (R.R.25 folio 56v). Aert Jacobs de oude, was in 1635 overleden en op 5 maart 1636 hielden zijn kinderen koopdag en stelden te koop: “het achterste Maetven, het Biesveldeken achter de cuyl, de Meeracker en het middelste Biesvelt”. (R.R.31 folio 83v) Al die plaatsnamen doen vermoeden dat de hoeve van Aert Dickens (de oude) gelegen was bij de Peelse Straat, niet ver van de stenen molen die de naam draagt “Nachtegaal der Maatvenne”. In 1659 kocht Aert Jacobs de jonge een huis met grond van zijn schoonvader Wouter Balemans en dit eigendom was gelegen in de Zandstraat. Aert Jacobs de oude had vijf kinderen:
” – 1. Jacob gehuwd met Magriet Joos Gijs
” – 2. Servaas gehuwd met Jenneke Joos Gijs
” – 3. Gijsbrecht gehuwd met Elisabeth Mostmans
” – 4. Margriet gehuwd met Jan Moerlants en weduwe in 1666
” – 5. Aert de jonge gehuwd met Sijke Baelemans
Aert Jacobs de jonge overleed in 1669 en toen werden zijn bezittingen verkocht door zijn vier dochters:
” – 1. Jenneken gehuwd met Peter Adriaensen
” – 2. Dymphna gehuwd met Hendrik Cornelis
” – 3. Elisabeth onbejaard
” – 4. Anna onbejaard
Jacob Aert Jacobs of Jacob Aertsen ook Jacob Dickens
Jacob Dickens werd omstreeks 1600 te Ravels geboren als zoon van Aert Jacobs de oude. Op 15 maart 1627 was hij zeker gehuwd want toen werden de goederen van wijlen zijn schoonvader vererfd. Zijn schoonvader was Joos Gijs en zijn vrouw heette Margriet Joos Gijs. De goederen van Joos Gijs werden “gescheyden en gedeylt” en die goederen lagen tussen het Gilseinde en de Peelse straat. Jacob Aertsen en zijn vrouw Margriet Joos Gijs erfden: “Een stuck land geheeten Gilsacker, het cleyn Pelleken gelegen neffens de Peelse straete en den Kerkenacker”.
In 1632 was Jacob Aertsen borgmeester te Ravels en ontving daarvoor 5 gulden en 12 stuivers (R.R.31 folio 247r). Op 15 oktober 1632 verkocht hij: “…sekere perselen van erffen geheten die wouwers. De coop is 145 gulden.” (R.R.31 folio 160) In 1636 was hij borgmeester en collecteur en dat betekent dat Jacob de fiscale aanslag bepaalde. Ravels-Eel had ook een man met dezelfde bevoegdheid (R.R.31 folio 252r). Jacob Dickens had negen kinderen:
– 1. Judocus of Joost geboren omstreeks 1630, huwde in 1656 te Weelde met Joanna Janssen en verhuisde naar de Leemputten te Weelde.
– 2. Gregorius
– 3. Jan, huwde Cornelia Amelis Adriaensen
– 4. Peter huwde Mayken Adriaenen Antonissen
– 5. Andreas huwde op 17/8/1666 te Ravels met Maria Janssen
– 6. Willemken huwde te Ravels met Simon Van den Broek
– 7. Tanneken huwde Adriaan Mathijs de smid
– 8. Jenneken huwde Cornelius Van Ael
– 9. Dymphna, een buitenechtelijk kind verwekt bij Margriet Pauwel Geerts, huwde Sebastiaan Cornelis

Jacob Aert Jacobs alias Jacob Dickens overleed te Ravels op 25 maart 1670 en werd als Jacob Dickens geregistreerd. Judocus Jacob Aertsen of Joost Dickens geboren te Ravels omstreeks 1630, werd onder de volgende namen geregistreerd:
” – in 1656 bij zijn huwelijk was hij Judocus Jacobi Aertsen
” – in 1657 heette hij op de dingbank te Weelde Joos Aertsen
” – in 1659 noemde men hem daar Joost Jacobs
” – in 1661 Joost Jacob Aertsen
” – in 1668 tekent hij zelf met Joost Jacobs en
” – in 1670 schreef men eindelijk en definitief Joost Jacob Dickens.

Joost Dickens werd in 1660 voor de eerste keer vernoemd als schepen van de dingbank te Weelde en hij zou 30 jaar lang onafgebroken schepen blijven. De naam Dickens, zijn herkomst en escapades zijn hierbij voldoende omschreven. Zijn er thans in de Dickens-stam nog talrijke landbouwers te vinden dan vinden ook zij hun beroepstraditie in hun eeuwenoude roots terug.
Totaaloverzicht
I Aert Jacobs – Arnold Aerts – Vulgo Dickens, geboren rond 1570, landbouwer, overleden te Ravels in 1635, ongeveer 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels rond 1600 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Dinge = Dymphna Faes Huybs. Uit dit huwelijk:
1. Jacob Aertsen = Aert Jacobs Vulgo Dickens, geboren te Ravels rond 1600, volgt onder II-a.
2. Servaes Dickens, geboren te Ravels rond 1600. Volgt onder II-b.
3. Gijsbrecht Dickens, geboren te Ravels rond 1600. Hij is getrouwd rond 1630 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Elisabeth Mostmans.
4. Margriet Dickens, geboren te Ravels rond 1600. Zij is getrouwd rond 1630 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Jan Moerlants.
5. Aert Jacobs de Jonge Vulgo Dickens, geboren te Ravels rond 1600, volgt onder II-c.

II-a. Jacob Aertsen = Aert Jacobs Vulgo Dickens, zoon van Aert Jacobs – Arnold Aerts – Vulgo Dickens (I) en Dinge = Dymphna Faes Huybs, geboren te Ravels rond 1600, landbouwer, overleden te Ravels op 23 maart 1670, ongeveer 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels voor 15 maart 1627 voor de kerk, op hoogstens 27-jarige leeftijd met Margriet Joos Gijs (hoogstens 27 jaar oud), geboren te Ravels rond 1600. Uit dit huwelijk:
1. Peter Dickens, geboren te Ravels rond 1630, overleden in 1681, ongeveer 51 jaar oud. Hij is getrouwd rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Mayken Adriaen Antonissen (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1630.
2. Judocus of Joost Dickens, geboren te Ravels rond 1630, volgt onder III-a.
3. Gregorius Dickens, geboren te Ravels rond 1630.
4. Joannes Dickens, geboren te Ravels rond 1630. Hij is getrouwd rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Cornelia Amelis Adriaensen (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1630.
5. Willemken Dickens, geboren te Ravels rond 1630. Zij is getrouwd te Ravels rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Simon Van den Broeck (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1630.
6. Jenneken Dickens, geboren te Ravels rond 1630. Zij is getrouwd te Ravels rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Cornelius Van Ael (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1630.
7. Dymphna Dickens, geboren te Ravels rond 1640. Dymphna was een buitenechtelijk kind verwekt bij Margriet Pauwels. Zij was gehuwd met Sebastiaan Cornelissen.

II-b. Servaes Dickens, zoon van Aert Jacobs – Arnold Aerts – Vulgo Dickens (I) en Dinge = Dymphna Faes Huybs, geboren te Ravels rond 1600. De kinderen van Servaes Dickens en Jenneken Joos Gijs krijgen de familienaam Servaessen en dit ondanks deze Servaes tot de Aertsen-tak van de Dickens-stam behoort. Hij is getrouwd te Ravels rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 60-jarige leeftijd met Jenneken Joos Gijs (ongeveer 60 jaar oud), geboren te Ravels rond 1600. Uit dit huwelijk:
1. Henricus Servaessen, geboren te Ravels rond 1630, gedoopt rond 1640, volgt onder III-b.

II-c. Aert Jacobs de Jonge Vulgo Dickens, zoon van Aert Jacobs – Arnold Aerts – Vulgo Dickens (I) en Dinge = Dymphna Faes Huybs, geboren te Ravels rond 1600, overleden aldaar in 1659, ongeveer 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels rond 1630 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Sijke Balemans (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Ravels rond 1600. Uit dit huwelijk:
1. Jenneken Dickens, geboren te Ravels rond 1630. Zij is getrouwd te Ravels rond 1660 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Peter Adriaensen (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Ravels rond 1630.
2. Dymphna Dickens, geboren te Ravels rond 1630. Zij is getrouwd te Ravels rond 1660 voor de kerk met Cornelius Hendrix, geboren te Ravels rond 1630.
3. Elisabeth Dickens, geboren te Ravels rond 1630, onbejaard.
4. Anna Dickens, geboren te Ravels rond 1630, onbejaard.

III-a. Judocus of Joost Dickens, zoon van Jacob Aertsen = Aert Jacobs Vulgo Dickens (II-a) en Margriet Joos Gijs, geboren te Ravels rond 1630, overleden te Weelde, begraven op 28 augustus 1695, ongeveer 65 jaar oud.

Judocus Jacobi Aertsen of Joost Jacob Dickens werd omstreeks 1630 te Ravels geboren. Bij zijn huwelijk in 1656 te Weelde werd hij geregistreerd als Judocus Jacobi Aertsen. Judocus van Jacobus van Arnold Dickens werd in de archieven van verschillende namen voorzien, zoals in de inleiding reeds werd aangehaald. In 1657 heette hij voor de dingbank te Weelde, Joost Aertsen. In 1659 noemden men hem daar Joost Jacobs en in 1661 Joost Jacob Aertsen. In 1668 tekent hijzelf met “Joost Jacobs” en in 1670 schreef men eindelijk Joost Jacob Dickens. Te Ravels verscheen hij meermaals voor de dingbank. Op 10/2/1668 was Joost Jacob Aerts toeziener over de onmondige kinderen van Gijs Faes Gijs, die gehuwd was met zijn nicht Tanneke Aert Jacobs. Op 27/1/1669 was Joost Jacob Aertsen toeziener over de kinderen van Anthonius Daneel Kelders (GAR 25 folio 146r en v). Op 12/10/1671 was Joost Jacob Aertsen toeziener over de kinderen van Adriaan Wouters, die gehuwd was met Elisabeth Anthoni Daneels of Kelders. In 1681 werd hij voogd over de weduwe en de kinderen van zijn broer Peter. Op 15/7/1681 trad hij op tegen de weduwe van zijn broer Peter.
Te Ravels verkocht hij zijn eigendommen. Op 4/12/1679 een deel in het huis op het Gilseinde (GAR 4 folio 128). In de Heilige-Geestrekeningen van Ravels uit 1748 staat vermeld: “Den grooten acker gecomen van Joos Dickens, 259 roeden en int landt de putacker gecomen van Joos Dickens, 193 roeden.” Joost Dickens huwde te Weelde op 26/9/1656 met Jenneken of Joanna Janssen. Jenneke Janssen werd te Weelde geboren op 20/3/1636 als dochter van Wouter Janssen en Christina Smeyers uit Turnhout. Zij was een dochter uit het derde huwelijk van haar vader. Na de dood van haar vader werden de twee boerderijen op de Leemputten, die beiden verhuurd waren, verdeeld. De helft van de boerderij “De Nouw Leyns” viel haar ten deel (Akte van deling en scheiding van 24/1/1647). Er waren vier kinderen uit de drie huwelijken van Wouter Janssen. Op 26/7/1659 betaalde Joost Jacobs de schuld van 255 gulden, die de uitkoop hadden meegebracht.
Op 22/3/1694 liet Joost Jacob Dickens een hypotheekakte opmaken voor de schepenbank van Weelde. Hij moest zijn hoevegebouwen met 10 ha grond in pand zetten bij de bisschop van Antwerpen opdat zijn zoon Jacobus priester gewijd zou kunnen worden. Gans zijn eigendom werd op 2600 gulden geschat. Op 1/9/1700 liet de weduwe van Joost Dickens, Jenneken Janssen andermaal een hypotheek opmaken bij dezelfde dingbank en zette dezelfde hoeve in pand bij de bisschop van Antwerpen opdat haar zoon Cornelius priester gewijd zou kunnen worden. Jenneken Janssen liet de gebouwen met 1600 roeden grond belasten en de waarde daarvan werd op 3000 gulden geschat. Ze verklaarde dat de goederen als erfdeel van haar vader waren gekomen. Het doel van deze hypotheken was een voorzorgsmaatregel, indien de toekomstige priesters later niet voldoende inkomsten uit de kerkelijke beneficiën haalden, dan konden zij beroep doen op de opbrengst van de pandgoederen.
Op 14/10/1677 leende de gemeente Weelde 300 gulden bij Joost Dickens en zijn weduwe verklaarde in 1702 dat deze som werd terugbetaald. Joost Dickens overleed te Weelde en werd binnen de kerk begraven op 28/8/1695. Zijn vrouw Joanna Janssen overleed eveneens te Weelde en ook zij werd binnen de kerk begraven evenals hun kinderen Margarita en Jacobus.
Hij is getrouwd te Weelde op 26 september 1656 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Joanna Janssen (20 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt aldaar op 20 maart 1636, overleden aldaar op 9 november 1710, 74 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Margarita Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 9 december 1657, overleden te Weelde op 18 maart 1731, 73 jaar en 3 maanden oud. Bij haar geboorte werd haar vader Judocus Arnoldi genoemd en haar moeder Joanna Walteri Jois. Zij is getrouwd te Weelde op 13 november 1677 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Adrianus Van Gestel (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Weelde rond 1650.
2. Waltherus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 november 1661, volgt onder IV-a.
3. Christina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 1 juli 1666, overleden te Weelde op 15 mei 1676, 9 jaar en 10 maanden oud. Christina overleed tijdens de pestepidemie. Bij haar geboorte werd haar vader ingeschreven als Judocus Jacobi Ravelensis.
4. Jacobus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 16 december 1670, overleden te Weelde op 3 mei 1728, 57 jaar en 4 maanden oud. Bij de geboorte van zijn vierde kind werd de vader eindelijk ingeschreven als Judocus Jacobi Dickens en de moeder als Joanna Walteri Janssen.

Jacobus werd in 1690 ingeschreven aan de universiteit van Leuven en hij werd priester gewijd voor het bisdom Antwerpen in 1694. Kort daarop werd hij kapelaan te Weelde en tevens beneficiant. Hij had daardoor zoveel kerkelijke inkomsten dat de pastoor er naar van werd. Deze kloeg Jacobus herhaaldelijk aan wegens onbekwaamheid en zijn smaak voor brandewijn. Hij werd hiervoor ook op het matje geroepen bij de Bisschop. Jacobus stierf te Weelde en werd in de kerk begraven.

5. Cornelius Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 30 december 1674. Vader Joost was de pastoor duidelijk bijgebleven want hij werd andermaal ingeschreven als Judocus Jacobi Dickens, voor zijn moeder was de naam weer niet helemaal duidelijk en men noemde haar Joanna Wouter Jans. Cornelius werd aan de Leuvense universiteit ingeschreven in 1692 en hij werd priester gewijd in 1700. Waar Cornelius na zijn priesterwijding leefde en stierf is niet geweten.
6. Joannes Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 25 september 1679, volgt onder IV-b.

III-b. Henricus Servaessen, zoon van Servaes Dickens (II-b) en Jenneken Joos Gijs, geboren te Ravels rond 1630, gedoopt rond 1640. Hij is getrouwd te Weelde rond 1670 voor de kerk, op ongeveer 40-jarige leeftijd met Lucia Geerts (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Weelde rond 1640. Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Henrici Servaessen, geboren te Weelde rond 1660, volgt onder IV-c.
2. Arnoldus Servati Dickens, geboren te Ravels, gedoopt op 1 juli 1671.
3. Cornelius Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 13 januari 1682.

IV-a. Waltherus Dickens, zoon van Judocus of Joost Dickens (III-a) en Joanna Janssen, geboren te Weelde, gedoopt op 6 november 1661, overleden te Weelde op 1 augustus 1716, 54 jaar en 8 maanden oud. Vader was Judocus Jacobi en moeder was Joanna Walteri Joannis Weldensis. Hij is getrouwd te Weelde op 15 april 1692 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Maria Willem Lemmens (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt rond 1660, overleden te Weelde op 27 juli 1704, ongeveer 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Josephus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 15 september 1696.
2. Jacobus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt rond 1697, overleden te Weelde op 15 april 1698, ongeveer 1 jaar oud.
3. Jan Baptist Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 28 september 1700, overleden te Weelde op 21 november 1729, 29 jaar en 1 maand oud. Na het overlijden van zijn vader in 1716 werd Jan Baptist opgenomen in het gezin van zijn oom Joannes Dickens en Catharina Adriaan Hendrix Van Giel. Zijn pleegouders zorgden ervoor dat Jan Baptist kon studeren en priester gewijd kon worden. Jan Baptist was het enige overlevende kind van Waltherus Dickens en Maria Willem Lemmens, zijn oudere broers waren jong overleden en zijn moeder overleed toen hij nauwelijks vier jaar was. Jan Baptist studeerde te Leuven vanaf 1718 en werd priester gewijd in 1724. Op 17 juni 1726 liet hij reeds de hypotheek opheffen die zijn ooms en tantes voor hem verpand hadden.

IV-b. Joannes Dickens, zoon van Judocus of Joost Dickens (III-a) en Joanna Janssen, geboren te Weelde, gedoopt op 25 september 1679. Vader Joos werd bij de geboorte van zijn jongste zoon ingeschreven als Judocus Jacobi Dickens en de moeder als Joanna Gualteri Janssen.
Joannes werd de stamhouder. Zijn broers Jacobus en Cornelius werden priester en de kinderen van Walterus stierven allen vrij jong. Bij de doop van Joannes trad Sebastiaan Gaspar Anthonissen op als doopheffer samen met Petronella Bols, de echtgenote van Daniël Kelders. Joannes huwde te Weelde op 13/3/1703 met Catharina Adriaan Hendrix Van Giel, in de vasten en zonder roepen. Zijn broer Jacobus zegende het kerkelijk huwelijk in. Het was oorlogstijd en er werd gevochten tussen de Hollanders en de Fransen. De Hollanders verwoestten Weelde in 1703 en de schade werd naar hedendaagse maatstaven op 250 miljoen frank berekend. Vermoedelijk verbleef Jan tijdens deze vijandelijkheden te Breda bij Francine en Hendrik Van den Broeck, een nicht en neef van Joannes. Francina was met haar man, een Ravelse koperslager uitgeweken naar Breda. Het kan ook zijn dat Joannes door de Fransen opgeroepen was om mee te strijden tegen de Hollanders en dat hij de plaat had gepoetst. In elk geval, na de totale nederlaag van de Fransen op 6/6/1706, dook Joannes weer op in Weelde, en werd zijn eerste kind geboren op 2/5/1708. Joannes was net als zijn vader Joost, schepen te Weelde en als dusdanig vernoemd vanaf 1710. Hij bleef schepen tot 1750. In 1716 was zijn broer Walterus overleden en deze liet een minderjarige zoon Jan Baptist achter. Als 16-jarige werd Jan Baptist in het gezin van zijn oom Jan opgenomen. Op 30 september 1724 liet Jan Dickens met broer en zuster, een hypotheek vestigen op de hofstede en gronden van Joost Dickens, die 4000 roeden of ruim 13 ha groot was. De verpande goederen werden op 3000 gulden getaxeerd, door deze hypotheek zou neef Jan Baptist toegelaten worden tot de priesterwijding voor het bisdom Antwerpen. Het was reeds de derde maal dat de hoeve en gronden van Joost Dickens werden gehypotekeerd voor een priesterwijding.
Op 17 juni 1726 liet Jan Baptist de hypotheek opheffen ten voordele van zijn ooms en tante, die de goederen voor hem hadden verpand. De goederen van Joost Dickens waren toen nog in onverdeeldheid. Op 19 april 1725 trok Jan Dickens naar Breda met de volmacht van zijn broer Jacobus, zijn zuster Margriet en zijn neef Jan Baptist om hun deel in de nalatenschap van Francina Van den Broeck in ontvangst te nemen, op 20 november 1725 ging hij er andermaal een deel van de nalatenschap van Hendrik Van den Broeck opnemen. Hun deel bedroeg 18 gulden (G.A.Breda Not.R598 en 605). Zijn broer Jacobus, kapelaan te Weelde, overhandigde aan Adriaantje Van Gorp, weduwe van Jan Schoofs, in ’t bijzijn van Huibrecht Adriaensen, schepen, een som van vijftig gulden voor de huisarmen van Weelde. Het kapitaal werd op 3 november 1744 door Jacob Van den Heuvel geleend en op 25 januari 1766 overgenomen door Anthoni Vloemans. Dit kapitaal bracht jaarlijks een rente op van 1 gulden en 15 stuivers (GAW nr.22 folio 105v). Jan Dickens overleed in Weelde op 26 juli 1755 en zijn vrouw Catharina Hendrix Van Giel overleed op 15 januari 1763.
Hij is getrouwd te Weelde op 13 maart 1703 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Catharina Adriaan Hendrix Van Giel (21 jaar oud), geboren te Weelde op 21 juli 1681, overleden aldaar op 15 januari 1763, 81 jaar en 5 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Josephus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 2 mei 1708, landbouwer, overleden te Weelde in 1765, 57 jaar oud. Josephus Dickens ging op 9 maart 1762 een lening aan van 200 gulden bij Lucia Dickens. Deze lening werd afgelost op 22 maart 1763. Voor deze lening stelde hij tot pand: een derde van de onverdeelde goederen van zijn ouders die hij samen met zijn broers Wouter en Adriaan bezat (GAW nr.22 folio 248v en 249r). Josephus Dickens had op de Leemputten te Weelde de hoeve “Den Ouden Leyn” gekocht. Josephus overleed in 1765 en zijn hoeve werd door zijn broers Wouter en Adriaan op 28 januari 1766 ten voordele van de minderjarige kinderen verkocht aan Wouter Michielsen voor een bedrag van 887 gulden, welk bedrag werd betaald op 3 december 1766 (GAW nr.22 folio 271v). Hij is getrouwd te Oud-Turnhout op 7 januari 1756 voor de kerk, op 47-jarige leeftijd met Petronella Wouters (ongeveer 46 jaar oud), afkomstig uit Oud-Turnhout, geboren rond 1710.

2. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 18 januari 1711, overleden te Weelde op 19 april 1714, 3 jaar en 2 maanden oud.
3. Joanna Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 17 augustus 1714, overleden te Weelde op 5 maart 1743, 28 jaar en 6 maanden oud.
4. Waltherus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 12 februari 1717, volgt onder V-a.
5. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 13 november 1719, volgt onder V-b.
6. Jacobus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 17 december 1722, overleden te Weelde op 3 mei 1728, 5 jaar en 4 maanden oud.
7. Maria Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 1 november 1725, overleden te Weelde op 22 juli 1747, 21 jaar en 8 maanden oud.

IV-c. Hermanus Henrici Servaessen, zoon van Henricus Servaessen (III-b) en Lucia Geerts, geboren te Weelde rond 1660, overleden aldaar op 4 april 1737, ongeveer 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels op 19 april 1682 op ongeveer 22-jarige leeftijd met Perijn Petronella Henrici Van Miersel (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1660. Uit dit huwelijk:
1. Lucia Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 18 maart 1683. Zij is getrouwd te Weelde op 7 juli 1733 op 50-jarige leeftijd met Cornelius Van Spaendonck.
2. Stephanus Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 2 augustus 1686, volgt onder V-c.
3. Henricus Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 18 oktober 1688.
4. Dymphna Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 27 maart 1690, overleden te Weelde op 24 december 1705, 15 jaar en 8 maanden oud.
5. Anna Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 4 augustus 1695.
6. Cornelia Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 4 augustus 1695.
7. Anna Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 20 december 1697. Zij is getrouwd te Weelde op 3 mei 1737 voor de kerk, op 39-jarige leeftijd met Cornelius Van der Aa.
8. Lucas Petrus Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 17 oktober 1700, volgt onder V-d.

V-a. Waltherus Dickens, zoon van Joannes Dickens (IV-b) en Catharina Adriaan Hendrix Van Giel, geboren te Weelde, gedoopt op 12 februari 1717, overleden te Weelde op 8 januari 1799, 81 jaar en 10 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 4 mei 1742 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met Ursula Van Heyst (32 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt op 22 oktober 1709, overleden te Weelde op 12 januari 1756, 46 jaar en 2 maanden oud. Hij is getrouwd op 25 februari 1756, getrouwd te Weelde voor de kerk, op 39-jarige leeftijd (2) met Joanna Maes (20 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt op 29 mei 1735, overleden te Weelde op 26 april 1810, 74 jaar en 10 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 28 augustus 1762, volgt onder VI-a.

V-b. Adrianus Dickens, zoon van Joannes Dickens (IV-b) en Catharina Adriaan Hendrix Van Giel, geboren te Weelde, gedoopt op 13 november 1719. Hij is getrouwd te Weelde op 9 februari 1756 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met Cornelia De Bont (23 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt op 18 november 1732, overleden te Weelde op 7 juli 1766, 33 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 13 mei 1756, volgt onder VI-b.
2. Machtildis Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 10 januari 1761, overleden te Weelde op 8 september 1829, 68 jaar en 7 maanden oud. Uit haar eerste huwelijk had Machtildis 5 kinderen en uit haar tweede huwelijk nog 3 kinderen. Zij is getrouwd te Weelde op 2 februari 1783 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (1) met Jozef Vennekens (11 jaar oud), geboren te St.-Niklaas Waas, gedoopt op 27 januari 1772, kousenfabrikant. Zij is getrouwd te Weelde op 20 oktober 1783 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd (2) met Joannes Van der Avort (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1760, overleden te Weelde op 24 mei 1798, ongeveer 38 jaar oud.
3. Jacobus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 24 november 1763, volgt onder VI-c.

V-c. Stephanus Servaessen, zoon van Hermanus Henrici Servaessen (IV-c) en Perijn Petronella Henrici Van Miersel, geboren te Weelde, gedoopt op 2 augustus 1686. Hij is getrouwd te Weelde op 12 januari 1717 voor de kerk op 30-jarige leeftijd (1) met Gertrudis Van den Heuvel (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1685. Uit dit huwelijk:
1. Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 oktober 1717, overleden te Weelde op 30 december 1719, 2 jaar en 2 maanden oud.
2. Anna Maria Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 24 november 1721, overleden te Weelde op 29 mei 1732, 10 jaar en 6 maanden oud.
3. Henricus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 11 december 1725, volgt onder VI-d.

Hij is getrouwd te Weelde op 5 februari 1730 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met Maria Schroevers (ongeveer 40 jaar oud), afkomstig uit Ravels, geboren rond 1690, overleden te Ravels op 14 december 1781, ongeveer 91 jaar oud. Uit dit huwelijk:
4. Cornelius Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 28 oktober 1730, overleden te Weelde op 2 juni 1731, 7 maanden oud.
5. Cornelius Servaessen, geboren te Weelde, gedoopt op 22 mei 1732.
6. Petrus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 26 juli 1733, overleden te Weelde op 1 maart 1735, 1 jaar en 7 maanden oud.
7. Petronella Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 18 september 1739.
8. Petrus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 3 december 1742, overleden te Weelde op 25 november 1759, 16 jaar en 11 maanden oud.
9. Hermanus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 april 1745.
10. Hermanus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 april 1748.

V-d. Lucas Petrus Servaessen, zoon van Hermanus Henrici Servaessen (IV-c) en Perijn Petronella Henrici Van Miersel, geboren te Weelde, gedoopt op 17 oktober 1700. Hij is getrouwd te Weelde op 29 oktober 1732 voor de kerk (1700), op 32-jarige leeftijd met Cornelia Bax (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Weelde rond 1700. Uit dit huwelijk:
1. Petrus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 22 januari 1733.
2. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 4 oktober 1734.
3. Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 15 februari 1735.
4. Petrus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 29 januari 1736.
5. Hermanus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 29 december 1738.
6. Anna Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 12 februari 1740.
7. Petronella Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 3 oktober 1742, overleden te Weelde.
8. Josephus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 22 september 1745, volgt onder VI-e.
9. Cornelia Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 21 juni 1749.
10. Hermanus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 2 september 1754.

VI-a. Adrianus Dickens, zoon van Waltherus Dickens (V-a) en Joanna Maes, geboren te Weelde, gedoopt op 28 augustus 1762, landbouwer, wonende te Weelde, op den Breyn, overleden te Weelde op 10 november 1831, 69 jaar en 2 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 22 november 1784 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Broeckx (21 jaar oud), geboren te Weelde op 10 januari 1763, overleden aldaar. Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 8 maart 1791. Zij is getrouwd te Weelde rond 1820, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Heyns.
2. Joanna Maria Dickens, geboren te Weelde op 10 januari 1792.
3. Cornelius Dickens, geboren te Weelde op 4 januari 1796, volgt onder VII-a.

VI-b. Joannes Baptista Dickens, zoon van Adrianus Dickens (V-b) en Cornelia De Bont, geboren te Weelde, gedoopt op 13 mei 1756, landbouwer, overleden te Weelde op 5 juli 1831, 75 jaar en 1 maand oud. Joannes Baptist en Joanna Michielsen hadden een boerderij van 2650 roeden op de Leemputten te Weelde. Hij is getrouwd te Weelde op 3 november 1783 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Joanna Michielsen (42 jaar oud), geboren te Ravels, gedoopt op 13 april 1741, overleden te Weelde op 3 mei 1835, 94 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Anna Cornelia Dickens, geboren te Ravels, gedoopt op 6 oktober 1784. Zij is getrouwd te Weelde op 28 augustus 1815, op 30-jarige leeftijd met Joannes Baptist Dielen (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1780.
2. Adrianus Dickens, geboren te Ravels, gedoopt op 25 april 1786.
3. Maria Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 22 september 1788, overleden te Weelde op 22 april 1837, 48 jaar en 6 maanden oud. Maria Catharina bleef ongehuwd.
4. Waltherus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 21 november 1790, volgt onder VII-b.
5. Adriana Dickens, geboren te Weelde op 10 maart 1793, overleden aldaar op 28 november 1879, 86 jaar en 8 maanden oud. Zij is getrouwd te Weelde op 7 april 1815 op 22-jarige leeftijd met Jan Anthonius Maes (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1790.
6. Petrus Dickens, geboren te Weelde op 8 september 1795, volgt onder VII-c.
7. Anthonius Dickens, geboren te Weelde op 16 januari 1798, overleden aldaar op 5 april 1847, 49 jaar en 2 maanden oud. Anthonius bleef ongehuwd.
8. Augustinus Dickens, geboren te Weelde op 31 januari 1801, volgt onder VII-d.
9. Joanna Dickens, geboren te Weelde op 27 november 1803.
10. Cornelius Dickens, geboren te Weelde op 13 juni 1807. Hij is getrouwd te Weelde op 29 juli 1833, op 26-jarige leeftijd met Catharina Verhoeven, afkomstig uit Baarle.
11. Jacobus Dickens, geboren te Weelde op 31 oktober 1809.

VI-c. Jacobus Dickens, zoon van Adrianus Dickens (V-b) en Cornelia De Bont, geboren te Weelde, gedoopt op 24 november 1763, overleden te Weelde op 26 mei 1831, 67 jaar en 6 maanden oud. Jacobus Dickens bewoonde op de Leemputten de boerderij afkomstig van zijn grootouders, Jan Dickens en Catharina Hendrix Van Giel. In 1805 werd hij door koop eigenaar van die boerderij die ongeveer 9 ha groot was. Akkers en velden: Leembraak en Raapakker 405 roeden, de Moerderhoeve 190 roeden, de Haverbocht 103 roeden, de Vogelberg 307 roeden, het Gerut 180 roeden. Hij bezat nog akkers ter grootte van 156 roeden, 414 roeden en 135,5 roeden. Weiden, bos en heiden op de Blerinxhoeve bij de Steenovens 588 roeden. Op 1 november 1805 tekende Jacobus een verkoopovereenkomst met Christiaan Van Hees bij de Arendonkse notaris Jean François Wouters, betreffende een perceel heiveld, schaarbos en mastenbos, groot 1 ha 4 are en 87 ca. /drij boenders en zeven roeden.
Het perceel was gelegen in de gemeente Weelde en grensde ten oosten aan Jan Pelkmans, ten zuiden aan Antoon Bergmans van Ravels en ten westen aan de kinderen Van der Moeren en Jan Pelkmans. Het perseel werd gekocht voor de prijs van 498 frank en 86 centiemen (Not.Arch.Wouters Arendonk). In de bevolkingsregisters van Weelde uit 1820 staat hij geboekt als weduwnaar van 57 jaar. Drie dochters woonden bij hem in: Anna Cornelia 29 jaar, Joanna 26 jaar en Maria Jacoba 24 jaar. Verder had hij Jozef Van Eyndhoven 30 jaar als knecht en Jan Baptist Adriaensen uit Merksplas 14 jaar, die in 1824 naar Chaam verhuisde, als schaapherder. Op 19 maart 1825 werd Adrianus Van Beurden er schaapherder. Hij was geboren in Poppel op 27/12/1805 en op 3 juli 1832 huwde hij de jongste dochter Maria Jacoba.
Hij is getrouwd te Weelde op 24 april 1785 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Anna Maria Van Eindhoven (17 jaar oud), geboren te Weelde, gedoopt op 3 september 1767, overleden te Weelde op 18 oktober 1817, 50 jaar en 1 maand oud. Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 17 februari 1786, overleden te Weelde op 25 juli 1790, 4 jaar en 5 maanden oud.
2. Josephus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 25 mei 1788, overleden te Weelde op 23 augustus 1790, 2 jaar en 2 maanden oud.
3. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 19 juli 1790, volgt onder VII-e.
4. Anna Cornelia Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 28 november 1791, overleden te Weelde op 25 juli 1844, 52 jaar en 7 maanden oud. Anna Cornelia bleef ongehuwd.
5. Josephus Dickens, geboren te Weelde op 23 september 1793, overleden aldaar op 15 oktober 1793.
6. Joanna Dickens, geboren te Weelde op 26 december 1794, overleden aldaar op 3 april 1860, 65 jaar en 3 maanden oud. Joanna bleef ongehuwd.
7. Maria Jacoba Dickens, geboren te Weelde op 4 december 1796. Zij is getrouwd te Weelde op 3 juli 1832, op 35-jarige leeftijd met Adrianus Van Beurden (26 jaar oud), geboren te Poppel op 27 december 1805.
8. Anna Catharina Dickens, geboren te Weelde op 7 oktober 1799.
9. Petrus Dickens, geboren te Weelde op 2 september 1802, overleden aldaar op 9 november 1811, 9 jaar en 2 maanden oud.

VI-d. Henricus Dickens, zoon van Stephanus Servaessen (V-c) en Gertrudis Van den Heuvel, geboren te Weelde, gedoopt op 11 december 1725. Hij is getrouwd te Weelde op 9 januari 1749 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Joanna Catharina Bax. Uit dit huwelijk:
1. Stephanus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 september 1749.
2. Gerardus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 6 juli 1750, overleden te Weelde op 3 februari 1780, 29 jaar en 6 maanden oud.
3. Jacobus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 17 februari 1752.
4. Adrianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 8 januari 1754, volgt onder VII-f.
5. Elisabeth Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 2 oktober 1756.
6. Anna Maria Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 17 november 1760.
7. Christianus Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 13 december 1762.
8. Christianus Dickens, geboren te Weelde 17/2/1759.

VI-e. Josephus Dickens, zoon van Lucas Petrus Servaessen (V-d) en Cornelia Bax, geboren te Weelde, gedoopt op 22 september 1745. Hij is getrouwd te Weelde op 19 augustus 1771 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Petronella Antonissen (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1745. Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 4 januari 1772.
2. Adriana Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 2 januari 1773.

VII-a. Cornelius Dickens, zoon van Adrianus Dickens (VI-a) en Cornelia Broeckx, geboren te Weelde op 4 januari 1796, overleden te Ravels op 21 januari 1862, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels op 4 mei 1825, op 29-jarige leeftijd met Anna Catharina Heyns (25 jaar oud), geboren te Ravels op 28 juli 1799, overleden aldaar op 20 oktober 1875, 76 jaar en 2 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Theresia Dickens, geboren op 15 juli 1826, overleden te Ravels op 13 september 1926, 100 jaar en 1 maand oud. Zij was gehuwd met Jacobus Van den Borne.
2. Adrianus Dickens, geboren te Ravels rond 1829.
3. Petrus Joannes Dickens, geboren te Ravels op 15 mei 1830, volgt onder VIII-a.
4. Maria Elisabeth Dickens, geboren te Ravels op 8 juni 1845, overleden aldaar op 19 april 1926, 80 jaar en 10 maanden oud.

VII-b. Waltherus Dickens, zoon van Joannes Baptista Dickens (VI-b) en Joanna Michielsen, geboren te Weelde, gedoopt op 21 november 1790, overleden te Weelde op 20 april 1850, 59 jaar en 4 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 16 juli 1835, op 44-jarige leeftijd met Anna Maria Peeters (ongeveer 45 jaar oud), geboren rond 1790, overleden te Weelde op 21 oktober 1843, ongeveer 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Josephus Dickens, geboren te Weelde op 28 februari 1841, volgt onder VIII-b.
2. Anna Catharina Dickens, geboren te Weelde op 23 mei 1843.

VII-c. Petrus Dickens, zoon van Joannes Baptista Dickens (VI-b) en Joanna Michielsen, geboren te Weelde op 8 september 1795, overleden aldaar op 2 maart 1869, 73 jaar en 5 maanden oud. Hij is getrouwd te Turnhout op 18 mei 1820, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Simons (23 jaar oud), geboren te Turnhout op 23 augustus 1796, overleden te Weelde op 26 juni 1870, 73 jaar en 10 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Jan Baptist Dickens, geboren te Weelde op 20 december 1820, volgt onder VIII-c.
2. Michael Dickens, geboren te Weelde op 3 februari 1822, overleden aldaar op 12 oktober 1882, 60 jaar en 8 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 8 april 1863, op 41-jarige leeftijd met Joanna Lemmens (29 jaar oud), geboren te Hulsel op 30 mei 1833.
3. Maria Dorothea Dickens, geboren te Weelde op 18 januari 1823.
4. Cornelia Dickens, geboren te Weelde op 22 maart 1824.
5. Adriana Dickens, geboren te Weelde op 24 augustus 1825.
6. Joanna Dickens, geboren te Weelde op 12 september 1826, overleden aldaar op 3 januari 1901, 74 jaar en 3 maanden oud. Zij was gehuwd met Cornelius Jansen.
7. Maria Catharina Dickens, geboren te Weelde op 28 oktober 1827.
8. Anthonius Dickens, geboren te Weelde op 14 mei 1829.
9. Augustinus Dickens, geboren te Weelde op 3 september 1930, volgt onder VIII-d.

VII-d. Augustinus Dickens, zoon van Joannes Baptista Dickens (VI-b) en Joanna Michielsen, geboren te Weelde op 31 januari 1801, overleden aldaar op 21 april 1851, 50 jaar en 2 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 14 juni 1822, op 21-jarige leeftijd (1) met Theresia Van den Akkerveken (32 jaar oud), geboren te Merksplas op 16 december 1789, overleden te Weelde op 13 december 1827, 37 jaar en 11 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Petrus Dickens, geboren te Weelde op 9 april 1825, volgt onder VIII-e.

Hij is getrouwd te Weelde op 30 april 1834, op 33-jarige leeftijd (2) met Joanna Maria Van Esch (29 jaar oud), geboren te Tilburg op 4 juni 1804.

VII-e. Adrianus Dickens, zoon van Jacobus Dickens (VI-c) en Anna Maria Van Eindhoven, geboren te Weelde, gedoopt op 19 juli 1790, overleden te Weelde op 17 oktober 1869, 79 jaar en 2 maanden oud.

Adrianus was de enige mannelijke telg die overbleef uit het gezin van Jacobus Dickens en Anna Maria Van Eyndhoven. Hij werd geboren te Weelde op 19 juli 1790. In 1808 werd hij ingelijfd in het leger van Napoleon met depot te Wiesenburg in Oostenrijk. Hij behoorde tot het vierde bataljon van het veertigste Linieregiment. Het vierde bataljon vocht in Duitsland en Oostenrijk en de rest van het regiment vocht in Spanje. Het vierde bataljon nam deel aan de slag bij Eberberg op 4 mei 1809, aan de slag bij Essling op 21 mei 1809 en op 5 juli volgde de slag bij Wagram. Op 6 juli 1809 verloor Adriaan Dickens de duim van zijn rechterhand in de slag bij Enzersdorf, dat reeds in de vroege morgen van 5 juli 1809 door de Fransen veroverd werd.
Na de veldslagen in Oostenrijk, werd Adriaan Dickens naar Spanje gezonden en vervolgens naar Bordeaux. Wat later kwam hij thuis met militair pensioen. In de volksmond zal hij later te Weelde “Duims” heten; ook zijn kinderen en kleinkinderen dragen die naam mee: Peerke Duims, Toontje Duims, Nand Duims en Christ Duims. Op 22 april 1810 trad Napoleon in het huwelijk met Marie-Louise van Oostenrijk. Grote feestelijkheden gingen hiermee gepaard. Ondermeer moesten in gans het keizerrijk 6000 van zijn oudgedienden ook in het huwelijk treden. De stad Turnhout moest instaan voor twee huwelijken en het kanton voor één huwelijk. Adriaan Dickens deed daarvoor op 18 mei 1810 zijn aanvraag, maar er gingen in Turnhout geen huwelijken door. Op 20 maart 1811 werd Napoleon, de zoon van keizer Napoleon geboren, en opnieuw werden in gans het keizerrijk grote feestelijkheden op het getouw gezet. Te Turnhout zouden ditmaal twee huwelijken voltrokken worden tijdens de feestweek en wel op 9 juni 1811. De stad Turnhout zou de bruidschat betalen. Adrianus Dickens en Christina Bluekens, beiden uit Weelde, waren de eerste begunstigden. De prefect van het “Département des deux Nethes” had via de onderprefect Mesmaekers aan de Maire of burgemeester van Weelde op 24 mei 1811 laten weten dat de twee huwelijken in de stad Turnhout zouden voltrokken worden. De aanstaande echtgenoten moesten zich zuiver kleden en ze moesten vergezeld zijn van de Maire, welke ook aanwezig moest zijn op de feestelijkheden.
Hij is getrouwd te Turnhout op 9 juni 1811, getrouwd te Weelde op 11 juni 1811 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Maria Christina Bluekens (20 jaar oud), geboren te Weelde op 24 juni 1790, overleden aldaar op 19 maart 1856, 65 jaar en 8 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Joanna Dickens, geboren te Weelde op 27 december 1813.
2. Petrus Dickens, geboren te Weelde op 6 november 1815, volgt onder VIII-f.

VII-f. Adrianus Dickens, zoon van Henricus Dickens (VI-d) en Joanna Catharina Bax, geboren te Weelde, gedoopt op 8 januari 1754. Hij is getrouwd te Weelde op 22 november 1784 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Broeckx. Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 9 juli 1785, overleden te Weelde op 31 augustus 1802, 17 jaar en 1 maand oud.
2. Joannes Baptist Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 25 februari 1787.
3. Cornelius Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 31 juli 1788, overleden te Weelde op 21 april 1789, 8 maanden oud.
4. Maria Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 10 januari 1790, overleden te Weelde op 10 januari 1790.
5. Maria Elisabeth Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 8 maart 1791.
6. Joanna Maria Dickens, geboren te Weelde op 10 januari 1793.
7. Maria Catharina Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 4 maart 1794.
8. Cornelius Dickens, geboren te Weelde, gedoopt op 20 januari 1796.

VIII-a. Petrus Joannes Dickens, zoon van Cornelius Dickens (VII-a) en Anna Catharina Heyns, geboren te Ravels op 15 mei 1830, veldwachter en landbouwer, wonende te Ravels en te Hooge Mierde in de Hoogstraat, overleden te Hooge Mierde op 14 juni 1924, 94 jaar oud. Hij is getrouwd te Ravels op 24 april 1862, op 31-jarige leeftijd (1) met Maria Theresia Van der Steen (26 jaar oud), geboren te Ravels op 21 augustus 1835. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Petrus Dickens, geboren te Ravels op 18 juli 1867, volgt onder IX-a.

Hij is getrouwd te Ravels op 22 februari 1878, op 47-jarige leeftijd (2) met Dymphna Larmit (31 jaar oud), geboren te Hooge Mierde op 25 maart 1846, overleden aldaar op 21 mei 1916, 70 jaar en 1 maand oud. Petrus Dickens en Dymphna Larmit verhuisden op 13/3/1893 naar Hooge Mierde waar zij de boerderij van haar ouders overnamen. Vanaf dan werd Petrus “Pro” genoemd. Uit dit huwelijk:
2. Adrianus Dickens, geboren te Ravels op 3 maart 1879, overleden te Hooge Mierde op 21 oktober 1964, 85 jaar en 7 maanden oud. Adrianus bleef ongehuwd.
3. Cornelius Dickens, geboren te Ravels op 24 september 1881, volgt onder IX-b.
4. Joanna Maria Dickens, geboren te Ravels op 24 maart 1884. Joanna Maria en haar man Mathijs Vrijssen namen de boerderij over van haar ouders. Zij was gehuwd met Mathijs Vrijssen, landbouwer, wonende te Hooge Mierde, Hoogstraat.
5. Doodgeboren kind, geboren te Ravels op 26 januari 1887.
6. Joseph Dickens, geboren te Ravels op 28 januari 1888, overleden te Hooge Mierde op 24 december 1916, 28 jaar en 10 maanden oud. Josephus bleef ongehuwd.

VIII-b. Josephus Dickens, zoon van Waltherus Dickens (VII-b) en Anna Maria Peeters, geboren te Weelde op 28 februari 1841, overleden aldaar op 24 oktober 1889, 48 jaar en 7 maanden oud.

Josephus Dickens en Joanna Verheyen hadden een boerderij op het Geeneinde te Weelde. De boerderij bevond zich in de huidige Koningsstraat anno 1994 bewoond door Van Oerle. Het gebied waar de boerderij staat noemt men de Hoogeindse Bergen. Hieraan dankt deze tak van de Dickens-stam de bijnaam “van ’t Hoogeind”. Ter streke de Hoogeindse Bergen werden in de loop der jaren heel wat archeologische vondsten gedaan die verwijzen naar oude nederzettingen. In 1880 werden er reeds drie urnen gevonden. De naam Hoogeinde staat hier voor het hoogste punt van Weelde dat aan het einde, zeer ver van de bebouwde kom van het dorp is gelegen.
Hij is getrouwd te Weelde op 25 juli 1862, op 21-jarige leeftijd met Joanna Elisabeth Verheyen (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1840. Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Dickens, geboren te Weelde op 29 november 1860, overleden aldaar op 28 april 1940, 79 jaar en 4 maanden oud. Zij is getrouwd te Weelde rond 1885, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Frans Van der Moeren (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Baarle Hertog op 17 oktober 1854, overleden te Weelde op 15 oktober 1929, 74 jaar en 11 maanden oud.
2. Josephus Dickens, geboren te Weelde op 3 augustus 1861, volgt onder IX-c.
3. Joannes Franciscus Dickens, geboren te Weelde op 13 augustus 1864, volgt onder IX-d.
4. Maria Ludovica Dickens, geboren te Weelde op 1 november 1866, volgt onder IX-e.
5. Maria Anna Dickens, geboren te Weelde op 29 oktober 1869. Zij was gehuwd met Corneel Van Beek, geboren te Baarle Nassau op 13 februari 1868, overleden te Weelde op 19 september 1935, 67 jaar en 7 maanden oud.

VIII-c. Jan Baptist Dickens, zoon van Petrus Dickens (VII-c) en Anna Maria Simons, geboren te Weelde op 20 december 1820, landbouwer, wonende te Ravels in ’t Broek, overleden te Weelde op 17 augustus 1869, 48 jaar en 7 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 7 januari 1856, op 35-jarige leeftijd met Anna Catharina Van Loon (28 jaar oud), geboren te Minderhout op 17 januari 1827, overleden te Ravels op 19 april 1904, 77 jaar en 3 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Dickens, geboren te Ravels op 13 november 1856, overleden te Ravels op 23 juli 1887, 30 jaar en 8 maanden oud.
2. Cornelius Dickens, geboren te Ravels rond 1857, overleden te Weelde op 13 maart 1882, ongeveer 25 jaar oud.

VIII-d. Augustinus Dickens, zoon van Petrus Dickens (VII-c) en Anna Maria Simons, geboren te Weelde op 3 september 1830, overleden aldaar op 26 december 1886, 56 jaar en 3 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 2 april 1869 op 38-jarige leeftijd met Maria Theresia De Bont (26 jaar oud), geboren te Weelde op 5 augustus 1842, overleden aldaar op 27 april 1906, 63 jaar en 8 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Petronella Dickens, geboren te Weelde op 23 april 1872.
2. Jan Baptist Dickens, geboren te Weelde op 19 oktober 1873, volgt onder IX-f.
3. Anna Catharina Dickens, geboren te Weelde op 17 oktober 1875.
4. Augustinus Dickens, geboren te Weelde op 13 november 1877.
5. Anthonius Dickens, geboren te Weelde op 13 november 1877, overleden aldaar op 22 augustus 1879, 1 jaar en 9 maanden oud.
6. Ludovicus Dickens, geboren te Weelde op 7 april 1880.
7. Cornelia Dickens, geboren te Weelde op 8 april 1883, overleden aldaar op 9 april 1883.

VIII-e. Joannes Petrus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (VII-d) en Theresia Van den Akkerveken, geboren te Weelde op 9 april 1825, overleden aldaar op 31 maart 1899, 73 jaar en 11 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 28 januari 1859, op 33-jarige leeftijd met Anna Catharina Riebergs (33 jaar oud), geboren te Poppel op 10 juni 1825, overleden te Mechelen op 3 februari 1904, 78 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Augustinus Dickens, geboren te Weelde op 22 maart 1861, volgt onder IX-g.
2. Theresia Dickens, geboren te Weelde op 19 januari 1866. Zij is getrouwd te Weelde op 19 november 1895, op 29-jarige leeftijd met Joannes Schouten (21 jaar oud), geboren te Turnhout op 13 juli 1874.

VIII-f. Petrus Dickens, zoon van Adrianus Dickens (VII-e) en Maria Christina Bluekens, geboren te Weelde op 6 november 1815, landbouwer, wonende te Weelde, op de Nouw Leyns, in de Leemputten, overleden te Weelde op 25 juli 1881, 65 jaar en 8 maanden oud.
Petrus Dickens had de bijnaam “Peerke Duims”, deze bijnaam kreeg hij van zijn vader die in dienst van Napoleon een deel van zijn duim verloor.Petrus Dickens nam de boerderij “De Nouw Leyns” op de Leemputten over van zijn ouders. Hij huwde Anna Catharina Vermeulen. Anna Catharina Vermeulen had een buitenechtelijk kind Julianus geboren te Weelde op 3 april 1842, hij werd bij het huwelijk van zijn moeder gewettigd en heette van danaf Julianus Dickens. Hij is getrouwd te Weelde op 30 april 1842 op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina Vermeulen (28 jaar oud), geboren te Weelde op 31 maart 1814, overleden aldaar op 26 november 1887, 73 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Julianus Dickens, gewettigd, geboren op 3 april 1841. Hij is getrouwd te Weelde op 17 januari 1889 op 47-jarige leeftijd met Theresia Remeyssen.
2. Adriana Dickens, geboren te Weelde op 10 februari 1843, overleden te Baarle Hertog op 30 april 1903, 60 jaar en 2 maanden oud. Zij was gehuwd met Cornelius Vermeeren, geboren te Baarle Hertog op 3 oktober 1838, overleden aldaar op 4 april 1893, 54 jaar en 6 maanden oud.
3. Ludovicus Dickens, geboren te Weelde op 2 januari 1845, volgt onder IX-h.
4. Ferdinand Dickens, geboren te Weelde op 19 december 1847, volgt onder IX-i.
5. Doodgeboren dochter, geboren te Weelde op 17 maart 1849.
6. Maria Aloysia Dickens, geboren te Weelde op 28 juni 1850.
7. Carolus Dickens, geboren te Weelde op 1 juli 1852, overleden aldaar op 3 augustus 1857, 5 jaar en 1 maand oud.
8. Christianus Dickens, geboren te Weelde op 28 oktober 1856, volgt onder IX-j.
9. Joannes Franciscus Dickens, geboren te Weelde op 4 februari 1859, overleden aldaar op 8 juni 1864, 5 jaar en 4 maanden oud.

IX-a. Joannes Petrus Dickens, zoon van Petrus Joannes Dickens (VIII-a) en Maria Theresia Van der Steen, geboren te Ravels op 18 juli 1867, boswachter, wonende te Ravels, op de Kievit en de Vooreel, overleden te Ravels op 10 februari 1930, 62 jaar en 6 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 8 oktober 1890, op 23-jarige leeftijd met Anna Maria Van Riel (28 jaar oud), geboren te Ravels op 28 november 1861, overleden aldaar op 22 mei 1905, 43 jaar en 5 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Dorothea Dickens, geboren te Ravels op 30 september 1891. Zij is getrouwd te Ravels op 13 januari 1919, op 27-jarige leeftijd met Alphons Sapion (27 jaar oud), geboren te Herselt op 8 mei 1891.
2. Maria Catharina Dickens, geboren te Ravels op 17 juli 1894.
3. Joannes Henricus Dickens, geboren te Ravels op 24 september 1897.
4. Petrus Dickens, geboren te Ravels op 30 mei 1899.
5. Adrianus Josephus Maria Dickens, geboren te Ravels op 17 augustus 1902, overleden aldaar op 23 april 1906, 3 jaar en 8 maanden oud.
6. Doodgeboren zoon, geboren te Ravels op 1 april 1904.

IX-b. Cornelius Dickens, zoon van Petrus Joannes Dickens (VIII-a) en Dymphna Larmit, geboren te Ravels op 24 september 1881, sigarenmaker, overleden te Hooge Mierde op 10 oktober 1952, 71 jaar oud. Men noemde hem in Hooge Mierde “Kiske van Proke’s”. Hij is getrouwd te Hooge Mierde op 20 april 1912, op 30-jarige leeftijd met Maria Swaanen (27 jaar oud), geboren te Hooge Mierde op 2 september 1884, overleden aldaar op 20 mei 1968, 83 jaar en 8 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Dickens, geboren te Hooge Mierde op 28 april 1913. Jacobus en Cornelia kregen 9 kinderen. Hij is getrouwd te Hooge Mierde op 4 november 1937, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Van Gisbergen.
2. Huberdina Dickens, geboren te Hooge Mierde op 13 september 1914. Zij is getrouwd te Hooge Mierde op 21 oktober 1942, op 28-jarige leeftijd met Joannes Janssen (29 jaar oud), geboren te Reusel op 21 juli 1913.
3. Dorothea Dickens, geboren te Hooge Mierde op 7 augustus 1915. Dorothea bleef ongehuwd.
4. Joannes Petrus Dickens, geboren te Hooge Mierde op 25 september 1916. Hij was gehuwd met Joanna Van Gisbergen.
5. Josephus Dickens, geboren te Hooge Mierde op 3 september 1918, overleden aldaar op 13 oktober 1919, 1 jaar en 1 maand oud.
6. Maria Catharina Dickens, geboren te Hooge Mierde op 5 januari 1924. Zij was gehuwd met Anthonius Van Heyst, geboren te Tilburg op 12 mei 1923.
7. Laurentius Adrianus Dickens, geboren te Hooge Mierde op 10 september 1927. Hij was gehuwd met Cornelia Wilhelmina Hendrickx, geboren op 4 juli 1930.

IX-c. Josephus Dickens, zoon van Josephus Dickens (VIII-b) en Joanna Elisabeth Verheyen, geboren te Weelde op 3 augustus 1861, landbouwer en winkelier en herbergier, wonende te Weelde, Straatweg en Koning Albertstraat, overleden te Weelde.

Josephus Dickens of Jef van ’t Hoogeind, was eerst landbouwer op ’t Hoogeind. Na zijn huwelijk verhuist hij naar de Straatweg nr.7. Hij koopt zich een stuk grond van Van der Moeren in de Koning Albertstraat om er een eigen huis op te bouwen en wordt winkelier-herbergier. Zijn uitspanning wordt “De Zwaan” gedoopt. Jef van ’t Hoogeind was in Weelde jarenlang een zeer gekende dorpsfiguur die nooit om een kwinkslag verlegen zat. Zijn herberg was een drukbezochte gelegenheid, vooral voor de duivenliefhebbers van de streek. Jef van ’t Hoogeind bracht jarenlang zijn winkelwaar met paard en kar bij de mensen thuis, en als zodanig was hij te Weelde een vertrouwd straatbeeld. Zijn zonen waren niet minder humoristisch dan hun vader en daarom graag gezien in Weelde. Zoon Marcel had een smederij naast het ouderlijk huis. Alex was zijn hele leven een lustige vrijgezel en goed gekend in de gezellige dorpscafekes in de omgeving. Zijn humor sprak boekdelen. Wanneer zijn moeder hem eens opdroeg “op de deur te passen”, nam Lex deze opdracht letterlijk op en nam de deur mee op kafeebezoek.
Hij is getrouwd te Weelde op 17 januari 1901, op 39-jarige leeftijd met Maria Carolina Van Hees (27 jaar oud), geboren te Weelde op 30 april 1873. Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Dickens, geboren te Weelde op 30 oktober 1901, overleden te Vosselaar, begraven in 1994, 93 jaar oud. Zij is getrouwd te Weelde op 11 juni 1929, op 27-jarige leeftijd met Petrus Carolus Grauwen (26 jaar oud), geboren te Arendonk op 28 november 1902, belastingscontroleur.
2. Jozef Franciscus Dickens, geboren te Weelde op 24 oktober 1903.
3. Joannes Jozef Dickens, geboren te Weelde op 13 januari 1906, overleden te Weelde op 24 april 1988, 82 jaar en 3 maanden oud. Joannes Jozef bleef ongehuwd.
4. Theresia Mathildis Dickens, geboren te Weelde op 9 augustus 1908, overleden te Weelde op 29 september 1910, 2 jaar en 1 maand oud.
5. Marcel Dickens, geboren te Weelde op 29 september 1910, smid. Hij is getrouwd te Ravels op 4 september 1935, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Schoenmakers (23 jaar oud), geboren te Ravels op 1 maart 1912.
6. Joannes Aloysius Dickens, geboren te Weelde op 30 april 1913, handelaar en kippenslachter, overleden te Turnhout op 23 januari 1990, 76 jaar en 8 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 20 april 1938 op 24-jarige leeftijd met Joanna Catharina Henricus Van Gils (29 jaar oud), geboren te Ravels op 26 juni 1908.
7. Alexis Albert Dickens, geboren te Weelde op 2 maart 1915. Alexis bleef vrijgezel.

IX-d. Joannes Franciscus Dickens, zoon van Josephus Dickens (VIII-b) en Joanna Elisabeth Verheyen, geboren te Weelde op 13 augustus 1864, landbouwer, wonende te Ravels, Achter-Eel, Kapelstraat 45, overleden te Ravels op 10 februari 1937, 72 jaar en 5 maanden oud.

Joannes Franciscus en Maria Josephina Van Hees hadden een boerderij van ruim 25 ha in den Achter-Eel (Kapelstraat 45) te Ravels. De oude boerderij was een typische Kempische boerderij. Het woonhuis bestond uit twee kamers vooraan, daarachter de grote woonkamer met ernaast een slaapkamer en een opkamer boven de ondiepe kelder. Achter de opkamer was het bakhuis en de moos. Boven het woonhuis, op de graanzolder waren nog een paar slaapkamers ingericht. Naast het woonhuis waren de stallingen. Achter het erf stond nog een laag gebouwtje dat het rattenkot werd genoemd, een lemen gebouwtje waar vroeger nog iemand van Snoeys in zou hebben gewoond. Naast het hoofdgebouw liep een aarde weg naar ’t Broek toe, waar Jan Van Steen en Lucia Dickens boerden. Naast deze aardeweg stond de schuur met erachter de manege waarmee de eerste dorsmachine werd aangedreven. Enkele meters verderop de tuf en strooiselhoop met de pruimen en krentebomen. Staken we hier de aardeweg over dan had men er een weiland voor het kleinvee. Het ganse erf was ruim 1 ha groot en was ten noorden en ten westen afgesloten met een houtwal met daarvoor een waterkuil. De boerderij van mijn grootouders bleef op mij een grote aantrekkingskracht uitoefenen tot op het ogenblik dat de omgeving van de boerderij aan moderne inzichten ten onder ging, en voor mij alle aantrekkingskracht verloor. De boerderij werd eerst overgenomen door de dochter Melanie en haar man Jozef Schellekens, en weer door hun zoon Frans Schellekens-Van Gils.
Hij is getrouwd te Weelde op 23 november 1893, op 29-jarige leeftijd met Maria Josephina Van Hees (27 jaar oud), geboren te Weelde op 5 juni 1866, overleden te Ravels op 24 mei 1963, 96 jaar en 11 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Dickens, geboren te Ravels op 10 september 1894, overleden te Arendonk (Kliniek Dr. Schrijvers) op 11 september 1973, 79 jaar oud. Elisabeth en Corneel Tuytelaars hadden 5 kinderen. Zij is getrouwd te Ravels op 17 april 1923, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Cornelius Tuytelaers (28 jaar oud), geboren te Alphen en Riel op 14 februari 1895, landbouwer, wonende te Ravels-Eel, Hofstraat 16, overleden te Ravels op 26 april 1966, 71 jaar en 2 maanden oud.
2. Josephus Dickens, geboren te Ravels op 10 september 1895, volgt onder X-a.
3. Franciscus Maria Dickens, geboren te Ravels op 25 januari 1897, landbouwer, wonende te Ravels, Kapelstraat 45 en te Arendonk, Kapelstraat 45. Na het vroegtijdig overlijden van zijn broer Alfons huwde Frans met de weduwe van zijn overleden broer. Na het overlijden van zijn vrouw ging Frans inwonen bij zijn stiefzoon Jozef in de Kapelstraat te Arendonk. Hij was gehuwd met Maria Josephina Van Deuren, geboren te Arendonk op 26 oktober 1900, overleden te Turnhout op 6 juni 1958, 57 jaar en 7 maanden oud.
4. Maria Melania Ludovica Dickens, geboren te Ravels op 18 oktober 1898, arbeider, wonende te Ravels, Kapelstraat, overleden te Ravels op 29 juni 1980, 81 jaar en 8 maanden oud. Maria Dickens en Karel Pelkmans hadden 11 kinderen. Zij is getrouwd te Ravels op 17 april 1923, op 24-jarige leeftijd met Carolus Pelkmans (33 jaar oud), geboren te Weelde op 18 oktober 1889, overleden te Ravels op 1 augustus 1968, 78 jaar en 9 maanden oud.
5. Alfons Lodewijk Dickens, geboren te Ravels op 21 april 1901, volgt onder X-b.
6. Aloysius Dickens, geboren te Ravels op 5 november 1902, volgt onder X-c.
7. Melania Catharina Dickens, geboren te Ravels op 18 augustus 1904, overleden te Arendonk op 28 oktober 1982, 78 jaar en 2 maanden oud. Melanie en Jozef Schellekens namen de boerderij over van haar ouders. Zij is getrouwd te Ravels op 6 juni 1932, op 27-jarige leeftijd met Jozef Schellekens (28 jaar oud), geboren te Merksplas op 20 augustus 1903, landbouwer, wonende te Ravels, Achter-Eel, overleden te Ravels in 1992, 89 jaar oud.
8. Anna Maria Theresia Dickens, geboren te Ravels op 15 september 1906, landbouwster, overleden te Turnhout op 3 februari 1983, 76 jaar en 4 maanden oud. Zij is getrouwd te Ravels op 5 april 1932, op 25-jarige leeftijd met Joannes Vosters (28 jaar oud), geboren te Weelde op 4 februari 1904, fabrieksarbeider en metselaar, wonende te Ravels, Hofstraat 16, te Ravels Peelsestraat 20 en te Ravels-Eel, Kapelstraat 41, overleden te Turnhout op 24 maart 1987, 83 jaar en 1 maand oud.
9. Augustinus Dickens, geboren te Ravels op 13 mei 1910, volgt onder X-d.

IX-e. Maria Ludovica Dickens, dochter van Josephus Dickens (VIII-b) en Joanna Elisabeth Verheyen, geboren te Weelde op 1 november 1866, overleden te Lage Mierde op 16 maart 1943, 76 jaar en 4 maanden oud. Maria Ludovica had voor haar huwelijk reeds een tweeling gebaard. Franciscus en Elisabeth, zij werden geboren te Weelde op 23/6/1897. Franciscus stierf een maand na zijn geboorte op 23 juli. Bij haar huwelijk met Josephus Maes uit Hooge Mierde werd Elisabeth gewettigd. Zij is getrouwd te Weelde op 9 februari 1903, op 36-jarige leeftijd met Josephus Maes (30 jaar oud), geboren te Hooge Mierde op 24 april 1872. Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Dickens, gewettigd, geboren te Weelde op 23 juni 1897.
2. Elisabeth Dickens, gewettigd, geboren te Weelde op 23 juni 1897, overleden aldaar op 23 juli 1897.

IX-f. Jan Baptist Dickens, zoon van Augustinus Dickens (VIII-d) en Maria Theresia De Bont, geboren te Weelde op 19 oktober 1873, landbouwer. Hij is getrouwd te Weelde op 3 juli 1901, op 27-jarige leeftijd met Leonie Van der Paalen (28 jaar oud), geboren te Ravels op 26 oktober 1872, overleden te Weelde op 28 januari 1957, 84 jaar en 3 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Dickens, geboren te Weelde op 13 april 1902.
2. Jacobus Dickens, geboren te Weelde op 29 september 1905.
3. Maria Catharina Paulina Dickens, geboren te Weelde op 29 september 1905.
4. Ludovicus Dickens, geboren te Weelde op 14 september 1907, overleden te Turnhout op 25 september 1979, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Weelde in augustus 1937, op 29-jarige leeftijd met Baelemans (28 jaar oud), geboren te Weelde op 26 april 1909, overleden aldaar op 12 oktober 1959, 50 jaar en 5 maanden oud.
5. Maria Dickens, geboren te Weelde op 2 maart 1910.
6. Josephina Adriana Dickens, geboren te Weelde op 21 september 1911.
7. Augustinus Franciscus Dickens, geboren te Weelde op 21 november 1913, volgt onder X-e.

IX-g. Augustinus Dickens, zoon van Joannes Petrus Dickens (VIII-e) en Anna Catharina Riebergs, geboren te Weelde op 22 maart 1861, overleden aldaar op 26 januari 1949, 87 jaar en 10 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 13 februari 1903, op 41-jarige leeftijd met Maria Ludovica Janssen (29 jaar oud), geboren te Weelde op 5 januari 1874, overleden aldaar op 7 december 1965, 91 jaar en 11 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Frans Dickens, geboren te Weelde op 23 mei 1910, volgt onder X-f.
2. Franciscus Josephus Dickens, geboren te Weelde op 13 januari 1912, volgt onder X-g.
3. Maria Catharina Dickens.

IX-h. Ludovicus Dickens, zoon van Petrus Dickens (VIII-f) en Anna Catharina Vermeulen, geboren te Weelde op 2 januari 1845, landbouwer, wonende te Ravels, in ’t Broek, overleden te Ravels op 15 december 1907, 62 jaar en 11 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 19 april 1880, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria Dickens (23 jaar oud), geboren te Weelde op 13 november 1856, overleden te Ravels op 23 juli 1887, 30 jaar en 8 maanden oud.

Drie jaar voor haar huwelijk met Ludovicus Dickens baarde Anna Catharina van hen beide een zoon op 19/9/1877, hij kreeg de naam Joannes Cornelius en huwde later met Bernardina De Bruyn. Anna Maria en Ludovicus namen de boerderij in ’t Broek over van haar ouders. Ludovicus Dickens en Anna Maria Dickens waren bloedverwanten in de vierde graad. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Cornelius Dickens, gewettigd, geboren te Ravels op 19 september 1877. Hij was gehuwd met Bernadina De Bruyn, geboren rond 1880.
2. Jacobus Dickens, geboren te Ravels op 19 februari 1881, volgt onder X-h.
3. Petrus Cornelius Dickens, geboren te Ravels op 28 juli 1883, volgt onder X-i.
4. Augustinus Dickens, geboren te Ravels op 19 januari 1885, volgt onder X-j.
5. Lucia Anna Dickens, geboren te Ravels op 7 oktober 1886, overleden aldaar op 2 september 1944, 57 jaar en 10 maanden oud. Lucia Dickens en haar man Jan Van Steen namen de boerderij in ’t Broek te Ravels-Eel over van haar ouders. Zij is getrouwd te Ravels op 31 maart 1913, op 26-jarige leeftijd met Jacob Willem Van Steen (28 jaar oud), geboren te Oisterwijk op 5 november 1884.

IX-i. Ferdinand Dickens, zoon van Petrus Dickens (VIII-f) en Anna Catharina Vermeulen, geboren te Weelde op 19 december 1847, landbouwer en herbergier, wonende te Weelde in de Leemputten en de Straat, overleden te Weelde op 18 maart 1922, 74 jaar en 2 maanden oud. Ferdinandus boerde op de Leemputten te Weelde. Wanneer Ferdinand op 18 maart 1922 te Weelde stierf was hij herbergier in “De Straat” te Weelde. Hij is getrouwd te Weelde op 3 november 1894, op 46-jarige leeftijd met Cornelia Louisa Moeskops (24 jaar oud), geboren te Poppel op 28 februari 1870, overleden te Weelde op 4 oktober 1901, 31 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Dickens, geboren te Weelde in 1895. Zij was gehuwd met Frans Claasen, wagenmaker.
2. Petrus Cornelius Dickens, geboren te Weelde op 19 mei 1896, overleden te Turnhout op 8 februari 1977, 80 jaar en 8 maanden oud. Petrus Cornelius bleef ongehuwd.
3. Philomena Maria Dickens, geboren te Weelde op 8 maart 1898, overleden aldaar op 13 september 1898, 6 maanden oud.
4. Theresia Dickens, geboren te Weelde op 13 september 1899, overleden aldaar op 13 september 1899.
5. Anthonius Dickens, geboren te Weelde op 19 oktober 1900, overleden aldaar op 22 oktober 1900.
6. Josephina Dickens, geboren te Weelde op 29 september 1901, overleden aldaar op 1 oktober 1901.
7. Anna Dickens, geboren te Weelde op 30 september 1901, overleden aldaar op 1 oktober 1901.

IX-j. Christianus Dickens, zoon van Petrus Dickens (VIII-f) en Anna Catharina Vermeulen, geboren te Weelde op 28 oktober 1856, overleden te Arendonk op 16 november 1941, begraven aldaar, 85 jaar oud. Christianus en Anna Maria Pelkmans boerden op de Leemputten te Weelde op het stamhuis “De Nouw Leyns”, hetwelk hij reeds verkocht op 10 juni 1895. Na zijn huwelijk woonde Christiaan te Ravels en gedurende deze periode was hij veekoopman. Hij is getrouwd te Ravels op 14 april 1887, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria Pelkmans (22 jaar oud), geboren te Weelde op 4 december 1864, overleden aldaar op 27 juli 1893, 28 jaar en 7 maanden oud. Anna Maria Pelkmans stierf te Weelde ingevolge de nasleep van het kraambed van haar vierde kind. Uit dit huwelijk:
1. Jan Augustinus Dickens, geboren te Ravels op 23 december 1887, overleden aldaar op 23 januari 1888, 1 maand oud.
2. Maria Catharina Dickens, geboren te Ravels op 31 december 1888, overleden te Turnhout op 9 januari 1968, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Ravels op 7 november 1912, op 23-jarige leeftijd met Jan Pieter Van den Nouweland (25 jaar oud), geboren te Ravels op 10 juli 1887.
3. Theresia Maria Dickens, geboren te Ravels op 6 december 1890, overleden te Arendonk op 8 mei 1980, 89 jaar en 5 maanden oud. Theresia Maria Dickens was dienstmeid bij de familie van dokter Willems te Arendonk. Na het overlijden van de kinderen van deze familie trad Theresia Maria Dickens in het klooster bij de Zusters Franciscanessen te Arendonk waar Dominicus Wouters rector was geweest. De familie Willems bedacht hun dienstmeid zeer vrijgevig in hun testament. Theresia Maria schonk een deel van haar erfenis aan haar zuster Maria Anna Catharina, met het geschonken bedrag kon zij zich een eigen huisje kopen op de hoek van de Kerkstraat en de Kloosterstraat te Ravels.
4. Maria Anna Catharina Dickens, geboren te Weelde op 31 januari 1893, overleden te Ravels op 17 december 1950, 57 jaar en 10 maanden oud. Na het overlijden van haar moeder op 27 juli 1893 werd Maria Anna Catharina opgenomen bij haar grootouders, Jan Cornelius Pelkmans en Maria Theresia Loos op het Gilseinde te Ravels. Maria Anna Catharina Dickens en Antoon Paulussen zijn de ouders van Willem Paulussen die het archiefwerk en een groot deel van deze genealogie samenstelde. Zij was gehuwd met Antoon Paulussen.

X-a. Josephus Dickens, zoon van Joannes Franciscus Dickens (IX-d) en Maria Josephina Van Hees, geboren te Ravels op 10 september 1895, bakker, wonende te Ravels, Grote Baan, te Deurne en te Kapelle, overleden te Antwerpen op 3 mei 1983, 87 jaar en 7 maanden oud. Hij is getrouwd te Ravels op 27 februari 1924, op 28-jarige leeftijd (1) met Dymphna Van Noten (27 jaar oud), geboren te Ravels op 21 augustus 1896, overleden aldaar op 20 november 1939, 43 jaar en 2 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Josephus Dickens, geboren te Ravels op 14 december 1924, overleden te Deurne op 15 augustus 1994, 69 jaar en 8 maanden oud. Hij was gehuwd met Maria Jacobs.
2. Doodgeboren kind, geboren te Ravels op 18 oktober 1926.
3. Marcellus Cornelius Dickens, geboren te Ravels op 4 december 1927, ambtenaar. Hij is getrouwd te Arendonk op 1 oktober 1949, op 21-jarige leeftijd met Irma Paula Josephina Vansweeveld (20 jaar oud), geboren te Oud-Turnhout op 19 januari 1929.
4. Franciscus Cornelius Dickens, geboren te Ravels op 19 augustus 1930.

Hij was gehuwd (2) met Estella Sierens, geboren te Zomergem op 22 december 1905, overleden te Antwerpen op 28 juni 1982, 76 jaar en 6 maanden oud. Uit dit huwelijk:
5. Paula Dickens, geboren te Ravels.
6. Willy Dickens, geboren te Ravels.

X-b. Alfons Lodewijk Dickens, zoon van Joannes Franciscus Dickens (IX-d) en Maria Josephina Van Hees, geboren te Ravels op 21 april 1901, metselaar, wonende te Ravels, Vooreel en te Arendonk, Kapelstraat, overleden te Arendonk op 21 september 1949, 48 jaar en 5 maanden oud. Hij is getrouwd te Arendonk op 12 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Maria Josephina Van Deuren (25 jaar oud), geboren te Arendonk op 26 oktober 1900, overleden te Turnhout op 6 juni 1958, 57 jaar en 7 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Alice Josephina Dickens, geboren te Ravels in 1927. Zij was gehuwd met Jozef Simons.
2. Josephus Franciscus Dickens, geboren te Ravels op 25 september 1928, metselaar, wonende te Arendonk, Kapelstraat 43. Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Lenaerts, geboren te Arendonk op 14 juli 1931.
3. Joseph Joanna Dickens, geboren te Arendonk op 24 december 1934, volgt onder XI-a.

X-c. Aloysius Dickens, zoon van Joannes Franciscus Dickens (IX-d) en Maria Josephina Van Hees, geboren te Ravels op 5 november 1902, bakker en herbergier, wonende te Ravels, Kapelstraat 43, overleden te Ravels op 22 juli 1966, 63 jaar en 8 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 3 februari 1932, op 29-jarige leeftijd met Josephina Francisca Pelkmans (26 jaar oud), geboren te Weelde op 1 oktober 1905, overleden te Turnhout in 1990, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Louisa Dickens, geboren te Ravels in 1934. Zij was gehuwd met Jozef Dickens.
2. René Dickens, geboren te Ravels in 1937, volgt onder XI-b.
3. Jeanne Dickens, geboren te Ravels rond 1940. Zij was gehuwd met Gustaaf Bolkmans.

X-d. Augustinus Dickens, zoon van Joannes Franciscus Dickens (IX-d) en Maria Josephina Van Hees, geboren te Ravels op 13 mei 1910, bieruitvoerder, fietsenmaker, taxivoerder en garagist, wonende te Ravels, Peelsestraat en Grote Baan 4, overleden te Ravels op 19 juni 1978, 68 jaar en 1 maand oud. Hij is getrouwd te Weelde op 21 september 1937, op 27-jarige leeftijd met Emma Schellekens (29 jaar oud), geboren te Merksplas op 29/6/1908, overleden te Turnhout op 14 januari 1982, 73 jaar en 6 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Carolus Josephine Dickens, geboren te Ravels op 7 februari 1940, volgt onder XI-c.

X-e. Augustinus Franciscus Dickens, zoon van Jan Baptist Dickens (IX-f) en Leonie Van der Paalen, geboren te Weelde op 21 november 1913, landbouwer, wonende te Weelde, Geeneinde. Hij is getrouwd te Weelde op 27 november 1940, op 27-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Zegers (24 jaar oud), geboren te Weelde op 9 april 1916. Uit dit huwelijk:
1. Magda Dickens, geboren te Weelde in 1945. Zij was gehuwd met Louis Schellekens, geboren te Poppel in 1939.
2. Josephus Dickens.

X-f. Frans Dickens, zoon van Augustinus Dickens (IX-g) en Maria Ludovica Janssen, geboren te Weelde op 23 mei 1910, overleden te Turnhout op 12 april 1972, 61 jaar en 10 maanden oud. Hij is getrouwd te Weelde op 23 mei 1945 op 35-jarige leeftijd met Maria Theresia Baelemans (30 jaar oud), geboren te Weelde op 13 juni 1914, overleden te Turnhout op 8 november 1977, 63 jaar en 4 maanden oud. Uit dit huwelijk:
1. Marleen Dickens, geboren te Turnhout op 10 februari 1958, bediende, wonende te Poppel, Steenweg op Weelde. Zij is getrouwd te Weelde op 31 maart 1978, op 20-jarige leeftijd met André Van Gils (28 jaar oud), geboren te Poppel op 13 januari 1950.

X-g. Franciscus Josephus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (IX-g) en Maria Ludovica Janssen, geboren te Weelde op 13 januari 1912. Hij was gehuwd met Anna Maria Barbara Francisca Aerts. Uit dit huwelijk:
1. Roger Gustaaf Dickens, geboren te Arendonk op 28 mei 1942, volgt onder XI-d.

X-h. Jacobus Dickens, zoon van Ludovicus Dickens (IX-h) en Anna Maria Dickens, geboren te Ravels op 19 februari 1881, landbouwer, wonende te Ravels, Vooreel. Hij is getrouwd te Ravels op 10 januari 1916, op 34-jarige leeftijd met Anna Maria Antoinette Vloemans (25 jaar oud), geboren te Ravels op 19 februari 1890. Uit dit huwelijk:
1. Aloysius Adrianus Albertus Dickens, geboren te Ravels op 10 april 1916.
2. Lucia Joanna Elisabeth Dickens, geboren te Ravels op 23 november 1918.
3. Joannes Adrianus Dickens, geboren te Ravels op 29 september 1921.
4. Bertha Joanna Dickens, geboren te Ravels op 18 juni 1924.
5. August Aloysius Dickens, geboren te Ravels op 2 augustus 1926, overleden aldaar op 3 augustus 1926.
6. Josepha Joanna Dickens, geboren te Ravels op 11 mei 1928.
7. Paulina Joanna Dickens, geboren te Ravels op 7 september 1929.

X-i. Petrus Cornelius Dickens, zoon van Ludovicus Dickens (IX-h) en Anna Maria Dickens, geboren te Ravels op 28 juli 1883, fabrieksarbeider, wonende te Ravels, De Hoef en te Tilburg. Hij is getrouwd te Ravels op 12 augustus 1919, op 36-jarige leeftijd met Maria Jeannette Gielen (33 jaar oud), geboren te Ravels op 8 juli 1886. Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna Theresia Dickens, geboren te Ravels op 3 januari 1920.
2. Franciscus Wilhelmus Ludovicus Dickens, geboren te Ravels op 6 maart 1921.
3. Bernardina Bertha Dickens, geboren te Ravels op 4 oktober 1923.
4. Anna Maria Elisabeth Dickens, geboren te Ravels op 17 juni 1925.
5. Gabriella Joanna Maria Dickens, geboren te Ravels op 27 april 1927, overleden aldaar op 8 januari 1928, 8 maanden oud.
6. Franciscus Ludovicus Dickens, geboren te Ravels op 8 oktober 1928.

X-j. Augustinus Dickens, zoon van Ludovicus Dickens (IX-h) en Anna Maria Dickens, geboren te Ravels op 19 januari 1885, landbouwer, wonende te Ravels, Achter-Eel, Bosstraat en te Arendonk, Reenstraat, overleden te Arendonk op 1 januari 1972, begraven te Ravels-Eel, 86 jaar en 11 maanden oud. Hij is getrouwd rond 1920, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Pijpers (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1890, overleden te Arendonk op 21 juni 1972, begraven te Ravels-Eel, ongeveer 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Catharina Dickens, geboren te Ravels op 28 oktober 1920.
2. Lucia Petronella Maria Dickens, geboren te Ravels op 18 december 1921.
3. Maria Catharina Dickens, geboren te Ravels op 15 augustus 1923. Zij was gehuwd met Louis Remeyssen, geboren te Weelde op 26 september 1919.
4. Carolus Bernardus Dickens, geboren te Ravels op 4 augustus 1925, volgt onder XI-e.
5. Ludovicus Franciscus Dickens, geboren te Ravels op 26 november 1927, volgt onder XI-f.
6. Josephus Ludovicus Dickens, geboren te Ravels op 21 november 1929, volgt onder XI-g.
7. Franciscus Dickens, geboren te Ravels rond 1930, volgt onder XI-h.

XI-a. Joseph Joanna Dickens, zoon van Alfons Lodewijk Dickens (X-b) en Maria Josephina Van Deuren, geboren te Arendonk op 24 december 1934, sigarenmaker en arbeider, wonende te Arendonk, Kapelstraat 49. Hij is getrouwd te Arendonk met Leonie Maria Claessen, geboren te Arendonk op 30 december 1936. Uit dit huwelijk:
1. August Joannes Dickens, geboren te Turnhout op 23 augustus 1955. Hij was gehuwd met Maria Louisa Rombouts, geboren op 16 juni 1958.
2. Carine Alice Dickens, geboren te Turnhout op 12 juni 1963.

XI-b. René Dickens, zoon van Aloysius Dickens (X-c) en Josephina Francisca Pelkmans, geboren te Ravels in 1937, bakker en werkman, wonende te Ravels, Kapelstraat 43, en te Turnhout, overleden aldaar. Hij is getrouwd te Weelde rond 1960, op ongeveer 23-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Hilda Verheyen (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Merksplas op 2 april 1938, overleden te Turnhout op 24 april 1976, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Sonja Dickens
2. Luc Dickens
3. Christiane Dickens
4. Benny Dickens

XI-c. Carolus Josephine Dickens, zoon van Augustinus Dickens (IX-d) en Emma Schellekens, geboren te Ravels op 7 februari 1940, garagist, wonende te Ravels, Grote Baan 4. Hij is getrouwd te Weelde op 31 juli 1962, op 22-jarige leeftijd met Yvonne Angelina Adriana Verheyen (20 jaar oud), geboren te Merksplas op 8 oktober 1941, postmeester. Uit dit huwelijk:
1. Kurt Dickens, geboren te Turnhout op 19 april 1978.

XI-d. Roger Gustaaf Dickens, zoon van Franciscus Josephus Dickens (X-g) en Anna Maria Barbara Francisca Aerts, geboren te Arendonk op 28 mei 1942, regent. Hij is getrouwd te Arendonk op 3 juli 1965, op 23-jarige leeftijd met Lea Suzanne Van Mechgelen (23 jaar oud), geboren te Arendonk op 19 januari 1942. Uit dit huwelijk:
1. Carla Dickens, geboren te Turnhout in 1966.
2. Paul Dickens, geboren te Turnhout op 28 augustus 1968, volgt onder XII.

XI-e. Carolus Bernardus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (X-j) en Adriana Cornelia Pijpers, geboren te Ravels op 4 augustus 1925, landbouwer, wonende te Arendonk, Lusthoven-Zilverbos. Hij was gehuwd met Joanna Elisabeth Van Alphen, geboren op 17/8/1952. Uit dit huwelijk:
1. Joannes Carolus Dickens, geboren te Turnhout op 15 november 1952, landbouwer, wonende te Arendonk, Lusthoven-Zilverbos. Hij was gehuwd met Maria Augusta Nijs, geboren te Turnhout op 9 januari 1954.
2. Lisa Josepha Dickens, geboren te Turnhout op 10 maart 1963.

XI-f. Ludovicus Franciscus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (X-j) en Adriana Cornelia Pijpers, geboren te Ravels op 26 november 1927, landbouwer, wonende te Arendonk, Reenstraat. Hij is getrouwd rond 1955, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Van Alphen (ongeveer 28 jaar oud), geboren op 1 mei 1927. Uit dit huwelijk:
1. Andreas Carolus Dickens, geboren te Turnhout op 12 december 1956. Hij was gehuwd met Ingrid Coleta Slegers, geboren te Turnhout op 19 november 1959.
2. Leo Bernardus Dickens, geboren te Turnhout op 10 november 1958.
3. Guido Hubertus Dickens, geboren te Turnhout op 1 oktober 1961.

XI-g. Josephus Ludovicus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (X-j) en Adriana Cornelia Pijpers, geboren te Ravels op 21 november 1929, landbouwer, wonende te Arendonk, De Daries (op de Waterhoef). Hij was gehuwd met Maria Carolina Van Doorn, geboren op 13 december 1929. Uit dit huwelijk:
1. Maria Carolina Dickens, geboren te Turnhout op 9 september 1956. Zij was gehuwd met Willy Jan Bogaerts, geboren te Turnhout op 14 april 1955.

XI-h. Franciscus Dickens, zoon van Augustinus Dickens (X-j) en Adriana Cornelia Pijpers, geboren te Ravels rond 1930. Hij was gehuwd met Leonie Verschueren, geboren te Ravels in 1935. Uit dit huwelijk:
1. Leo Dickens
2. Jozef Dickens
3. Irma Dickens

XII Paul Dickens, zoon van Roger Gustaaf Dickens (XI-d) en Lea Suzanne Van Mechgelen, geboren te Turnhout op 28 augustus 1968. Hij is getrouwd te Arendonk op 29 mei 1993, op 24-jarige leeftijd met Hilde Timmermans (23 jaar), geboren te Turnhout op 2 februari 1970. Uit dit huwelijk:
1. Charlotte Dickens, geboren te Turnhout op 27 juli 1995.
Opgelet: In de genealogie Dickens zitten mogelijk een aantal fouten. Dat is ons door enkele bezoekers van de website meegedeeld. Uit respect voor de maker van de genealogie, wijlen Willem Paulussen, achten wij het echter niet gewenst in zijn bijdrage wijzigingen aan te brengen.