Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Topnonymie Literatuur

Archiefstukken

– Kan.J.E.Jansen, O.P.: De cijnsboeken van het Land van Turnhout, Tax.1935.
– P.B.De Meyer, O.F.M.: Het Obituarium van de Sint-Michielsparochie van Weelde (1377-1580). Bijdr. Gesch., 38 jg, 1955, 4, (3e Reeks 7e deel), blz.205-240.
– P.B.De Meyer, O.F.M.: De kapelanie van St.Jan Baptista te Weelde-Straat, Tax. Nieuwe reeks XVI, 3-4, 1950, blz.149-66 (de bijlagen).
– Corn. Ruts: De Vrijheid Weelde. De Scheiding tusschen Weelde en Poppel in 1655. Tax., 3e jg., 3-4, 1906, blz.183-210 (de bijlagen).
– Drs. F.Verbiest: De oudste Turnhoutse cijnsen. Tax., 1950, blz.187 en vlg.
– Twee Aertbrieven van Turnhout, Tax., 1905, II 2, blz.112-119.
– J.E.Jansen, O.P.: Aertbrief van Welde en Poppel de dato 1 Febr 1619 met twee vidimi van 23 juni 1331 en 28 juni 1449, Tax. 1932, IV, blz.74-77 en 1933, 15, blz.75.

Literatuur

An. Fra. Frédéric Godefroy. Lexique de l’Ancien Français. Paris, Leipzig, 1901.
Bach. A.Bach. Deutsche Namenkunde, I.Ortsnamen, II Deutsche Personennamen. Heidelberg, 1953.
Beschorner. H.Beschorner. Handbuch der deutschen Flurnamenliteratur. Frankfurt a/M., 1928.
Billiet Herne. R.Billiet. Toponymie van Herne. Monographieën VI, Leuven-Brussel, 1955.
Bovyn. M.Bovyn. Toponymie van St.-Gillis-bij-Dendermonde. St.-Niklaas, 1949.
Brants. V.Brants. Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique. Louvain, 1880.
Braune. Braune Wilhelm. Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte begründet von Wilhelm Braune. Althochdeutsche Grammatik von W.Braune. Tübingen, 1953.
Brecht. R.C.van den Eeckhout. Toponymie van het Land van Brecht. Dissertatie, ingediend bij de Katholieke Universiteit te Leuven, ter verkrijging van de graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren (Groep E. Germaanse Filologie). 1957-1958.
Butkens. Chr. Butkens. Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, I-IV. La Haye, 1724-1726.
Buvé. C.Buvé. Hagelandsche matronymieken of geslachtsnamen komende van een vrouwennaam (Hageland’s Gedenkschriften III, 1909, blz.151-178.)
Carnoy Apa. A.Carnoy. De Germaanse oorsprong van de riviernamen met -Apa, (Leuv. Bijdr., XV, 1923, blz.129 enz)
Carnoy Dict. A.Carnoy. Dictionnaire étymologique du nom des communes de Belgique, I-II. Louvain, 1939-1940.
Carnoy Dieren. A.Carnoy. Dieren in de Vlaamsche Toponymie, (Feestbundel Van De Weyer, I, blz.39-56).
Carnoy Env. A.Carnoy. Origine des noms de lieux des environs de Bruxelles. Bruxelles, 1927.
Carnoy Fam. A.Carnoy. Origines des noms de Familles en Belgique. Louvain, 1953.
Carnoy Wilg. A.Carnoy. De wilg in de toponymie van België en Nederland. (Med. V.T.V., 32 jg., 1956., 1, blz.1-14.)
Chotin. A.G.Chotin. Etudes étymologiques sur les noms de villes, bourgs, villages, hameaux, rivières et ruisseaux de la province du Brabant. Paris-Bruxelles, 1859.
Corn. J.Cornelissen. Bijvoegsel bij het Idioticon van het Antwerpsch dialect, I-III. Turnhout, 1936-1939.
Corn. Vervliet. Cornelissen P.J. en Vervliet J.B. Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Kon. Vla. Ac.), I-IV. Gent, 1899-1906.
Cuv. Huysm. J.Cuvelier en C.Huysmans. Toponymische Studie over de oude en nieuwe plaatsnamen der gemeente Bilzen (Kon. Vla. Ac.). Gent, 1897.
Cuv. J.Cuvelier. Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe.-XVe.s.) (Com. roy.hist.). Bruxelles, 1912.
De Bo Idiot. L. De Bo. West-Vlaamsch Idioticon. Brugge, 1873. Heruitgegeven door J.Samyn, Gent, 1890-1892.
De Bo Kr. Deken De Bo’s Kruidwoordenboek bewrocht en uitgegeven door J.Samyn. Gent, 1888.
De Flou B.T. Karel de Flou. Over de Betekenis van enkele Toponiemen uit westelijk Vlaanderen, (Kon. Vla. Ac. Versl. & Med., jan. 1934, blz.91-104.)
De Flou. Wdb. K.De Flou. Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de Graafschappen Cuines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, I-XVIII (Kon. Vla. Ac.) Gent,Brugge, 1914-1938.
De Laet. A.F.J. De Laet. Turnhout de Hoofdstad der Kempen, 2 dln. Turnhout, 1905.
De Longé. G.De Longé. Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers, tome VI (Santhoven, Turnhout, Rumpst). Bruxelles, 1877.
De Meyer Kap. E.P.De Meyer Petrus, B.O.F.M. De Kapelanie van St.Jan-Baptista te Weelde-Straat, (Tax.1950, 3-4, blz.149 en vlg.).
De Meyer Ra. P.De Meyer. De Parochie Ravels, (Tax. XXV, 1950,1, blz.3 en vlg.)
De Potter. J.De Potter. Geschiedenis van het Schependom in de Belgische Gewesten, van de vroegste tijden tot het einde der XVIIIe. eeuw. Brussel, 1881.
De Potter Boer. J.De Potter en J.Broeckaert. Geschiedenis van den Belgischen boerenstand op het einde der XVIIIe. eeuw. Brussel, 1880.
De Ram. De Ram. Notes historiques et iconographiques sur les martyrs de Gorcum. Louvain, 1865.
De Ridder. C.B.De Ridder, P.J.Goetschalkx en Fl.Prims. Album Pastorum campiniae Antverpiensis. Antwerpen, 1952.
De Seyn. E.De Seyn. Dictionnaire historique et géographique des communes belges, I-II. Bruxelles, 1924-1925.
Des Marez. G.Des Marez. De Catte en de Verloren Cost (Teirlinck Album, 1931, blz.143-155).
Des Marez col. G.Des Marez. Le Problème de la colonisation franque et du régime agraire en Belgique par G.Des Marez. Bruxelles, 1926.
De Vos Broekstr. L.F.De Vos. Broekstraat (Mech.Bijdr. jg. 1941, 3, blz.140-142).
De Vos Verl. Cost. L.F.De Vos. Verloren Cost (Mech. Bijdr., jg. VI, 1, 1939).
De Vreese Vn. W.De Vreese. Lijst der in Zuid-Nederland meest gebruikelijke Voornamen. Gent, 1902.
De Wachter. L.De Wachter. Repertorium van de Vlaamsche Gouwen en Gemeenten. Antwerpen, 1942-1953 (dl.IV).
Dewolfs Tienen. Ed. Dewolfs. Oostbrabantse plaatsnamen, 2. Tienen (Toponymica, IX). Brussel, 1941.
Dittm. H.Dittmaier. Das Apa-Problem, Untersuchung eines Westeuropäischen Flussnamentypus (Int. Com. of Onom. Sciences, I), Leuven, 1955.
Donnet. F.Donnet, G.Van Doorselaer. Inventaris der Kunstvoorwerpen bewaard in de openbare gestichten der provincie Antwerpen. Turnhout, z.d.
Draye Land. Cult. H.Draye. Landelijke Cultuurvormen en Kolonisatiegeschiedenis (Toponymica, VII), Brussel, 1941.
Draye Top. Ond. H.Draye. Twintig Jaar Toponymisch Onderzoek in Vlaanderen (Feestbundel Van De Weyer, I, blz.61-118).
Edelmann. C.H.Edelmann en A.W.Vlam. Over de Perseelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied, Betuwe en Bommelerwaard (Toponymica, XII) Brussel, 1949.
Ekwall. Eilert Ekwall. Studies in English Place-names. Stockholm, 1936.
Erens. A.Erens. De Aard van Eindhout, Ham 1614, (O.K.Her., 6e. jg., 1937, 1, blz.14-32).
Estius. W.Estius. Historia Martyrum Gorcomiensium. Douai, Bellerus, 1603.
Feestb. V.D.Weyer. H.Draye. Feestbundel H.J.Van De Weyer, I-II. Brussel, 1944.
Först. Jell. E.Förstemann en H.Jellinghaus. Altdeutsches Namenbuch, II, Ortsnamen. Bonn, 1913-1916. I Personennamen, 20 Aufl. Bonn, 1901.
Franck V.Wijk. J.Franck – N.Van Wijk. Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. ‘s-Gravenhage, 1912, 1929.
Frings Stellung. Frings. Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen. Halle, 1944.
Gailliard. E.Gailliard. Glossaire Flamand. Bruges, 1879-82.
Galesloot. L.Galesloot. Le Livre des Feudataires de Jean III, duc de Brabant. Bruxelles, 1865.
Gesch. Vla. Prof. Dr. H. Van De Weerd en Dr. Rob. de Mayer. Geschiedenis van Vlaanderen, I, Oudste Geschiedenis. Brussel, 1936.
Gessler savoer. J.Gessler. Over oude woorden en uitdrukkingen (savoer) (Bibl. 1934, nr.11).
Goblet d’Alviella. Comte Goblet d’Alviella. Histoire des Bois et Forêts de Belgique. 4 vols. Paris-Bruxelles, 1927.
Goffin. Dr. Goffin. Quelques Considérations sur la Topographie Ancienne de Turnhout et des communes environnantes, (Tax. I, 4, blz.209 en vlg.), 1904.
Goossenaerts Landbouw. Dr. J.Goossenaerts. De Taal van en om het landbouwbedrijf in het N.W. van de Kempen, (Kon. Vla. Ac., Reeks VI, nr.76). Gent, 1956-1957.
Graaf Doopn. J.J.Graaf. Nederlandsche Doopnamen, naar oorsprong en gebruik. Bussum, 1915.
Gramaye. J.B.Gramaye. Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae. Lovanii-Bruxellis, 1708.
Groot. en Lecoutere. L.Grootaers en J.Lecoutere. Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlands. Leuven, 1948.
Guyot. Guyot. Nouveau Dictionnaire des communes, hameaux, charbonnages, carrières, mines, châteaux, fermes, etc., du royaume de Belgique. Bruxelles, 1927.
Gyss. Gent. M.Gysseling. Gent’s vroegste Geschiedenis in de Spiegel van zijn Plaatsnamen. Antwerpen-Brussel-Leuven, 1954.
Gyss. Oud. M.Gysseling. Toponymie van Oudenburg (Monographieën, IV). Brussel, 1950.
Gyss. Waasl. M.Gysseling. Overzicht van de Toponymie van Waasland (Med. V.T.V. jg. 1956, 2-3, blz.91-100).
Haaltert. J.De Brouwer. De Toponymie van Haaltert (Het Land van Aalst, jg. VII, 1955,3-4).
Haust. J.Haust. Dictionnaire Liégeois. Liège, 1933.
Heinsius. Heinsius. Klank en buigingsleer van de taal des Statenbijbels. Amsterdam, 1897.
Helsen. J.Helsen. Huisnamen te Lier (Toponymica V). Leuven-Brussel, 1934.
Helsen Aard. J.Helsen. Iets over aard, plaatsnaam (med. V.T.V. 10e. Jg., 1934, 3, blz.45-51).
Helsen Grens. J.Helsen. Toponymica in Kempische Grensafbakeningen (Med. V.T.V. 31e. jg., 1955, 1-2, blz.16-54).
Helsen Pln. Kemp. J.Helsen. Plaatsnamen in de Antwerpsche Kempen (Toponymica, VI). Brussel, 1938.
Helsen Lansch. Helsen J. Het Landschapsbeeld in de Antwerpsche Kempen (De Seizoenen, nr.36). Antwerpen, 1943.
Helsen Mech. J.Helsen. Plaatsnamen uit het Mechelsche (1734), (Med. V.T.V., 10e jg., 1934, 4, blz.61-71).
Helsen No. J.Helsen. Toponymie van Noorderwijk (Monographieën, III). Brussel, 1944.
Helsen Pr. No. J.Helsen. Plaats- en Persoonsnamen te Noorderwijk (Bijlagen II). Brussel, 1932.
Heylen. A.Heylen. Historische Verhandelingen over de Kempen. Turnhout, 1837.
Hirt. H.Hirt und W.Streitberg. Indogermanische Bibliothek, herausgegeben von H.Hirt und W.Streiberg, 5 Dln., IV. Heidelberg, 1927-1929.
Hoeufft. J.H.Hoeufft. Taalkundige bijdragen tot de naams uytgangen van eenige meest nederlandsche plaatsen. Breda, 1816.
Hofstade. J.De Brouwer. Oostvlaamse Plaatsnamen, 1. Hofstade (Toponymica, XIII). Brussel, 1950.
Holvoet Lier. Lode Holvoet. Geschiedkundige Toponymie van Lier (Lic. verh. 1942).
Hombeek. Fr. De Ridder en J.Lindemans. Antwerpse Plaatsnamen, 2. Hombeek (Toponymica XI). Brussel, 1947.
Jaarb. Wes. Wesalia. Jaarboek 1938-40 (Wes.XII jg., 1938-40).
Jansen Arr. T. J.E.Jansen. Het Arrondissement Turnhout. Tax., 1935, blz.33,35).
Jansen K. J.E.Jansen. Beknopt Overzicht en Kunst. wandeling door Turnhout en Omstreken (Tax.VIII, jg.1911, blz.35 en vlg).
Jansen Kerken. J.E.Jansen. Monumentale Kerken van derden rang (Tax.VI, 1909, 2, blz.102 en vlg).
Jansen T.K. J.E.Jansen. Turnhout en de Kempen in het raam der vaderlandsche en kerkelijke geschiedenis. Turnhout, 1946.
Jansen Turnh. J.E.Jansen. Turnhout in het Verleden en Heden, dl.I. Turnhout, 1905.
Jell. Jellinghaus H. Die westfälischen Ortsnamen. Osnabrück, 1923.
J.F. J.F. Oude Kempische Plaatsnamen (Oudh. en Kunst, 1920, 1921).
Jourdain. A.Jourdain. Dictionnaire de la géographie historique du royaume de Belgique, 2 vols. Bruxelles, 1868-69.
Juten. G.Juten. Het Dekenaat Breda, 1514 (Bijdr. Gesch., deel IX, 1910, blz.472 en vlg).
Kan. Dr. A.H.Kan. De Jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Rotterdam, 1946.
Kieft. Kieft. Toponymie en haar invloed op de taalontwikkeling. Groningen, 1938.
Kil. C.Kiliaan. Kilianus auctus sen Dictionarium Tentonico-Latino-Gallicum, Amsteldami, apud Jean & Iodocum Jansonio S., Anno 1642.
Kits Totemdieren. H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp. Europeesche Totemdieren en eenige andere symbolen. Heraldische Sprokkels. Haarlem, 1935.
Kluge Et. Kluge-Götze. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1951.
Koyen. Dr. Milo Koyen. Tongerlo en de Heerlijkheid van Ravels-Eel (Tax.XXVII, 1-4, 1956, blz.3-20).
Koyen A.T. M.Koyen. Het Archief van Tongerlo en de Kempen (Wet. Tijd., XI, 1951, Kol.300-305).
Krause. Krause Wolfgang. Handbuch des Gotischen. Munster, MCMLIII.
Kregl. A.Kreglinger. Mémoire historique et étymologique sur les noms des communes de la province d’Anvers (Bull. de la Comm. centr. de statistique). Bruxelles, 1847.
Lamy. Hugues Lamy. L’abbaye de Tongerloo. Louvain, 1925.
Landsch. Kempische Landschapsgeschiedenis in samenwerking ingestudeerd voor het zesde Kempisch Congres, door F.Prims, A.Verhaert, J.Van Gorp, K.Peeters, R.Havermans. Antwerpen, 1937.
Le Roy. J.Le Roy. Notitia Marchionatus sacri Romani Imperij … Amsterdam, 1678.
Lind. Album. Album Dr. Jan Lindemans. Brussel, 1951.
Lind. Alsemb. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 1., Alsemberg, Anderlecht, Assche (Toponymica II, 1). Brussel, 1931.
Lind. Asse. J.Lindemans. Toponymie van Asse (Monographieën, V). Brussel, 1952.
Lind. Baard. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 4, Baardegem (Toponymica II, 4). Brussel, 1933.
Lind. Beersel. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 5, Beersel (Toponymica II, 5). Brussel, 1935.
Lind. Beert. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 6, Beert (Toponymica II, 6). Brussel, 1936.
Lind. Beigem. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 7, Beigem (Toponymica, II, 7). Brussel, 1937.
Lind. Bekk. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 8, Bekkerzeel (Toponymica, II, 8). Brussel, 1940.
Lind. Bell. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 11, Bellingen (Toponymica, II, 11). Brussel, 1951.
Lind. Bog. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 12, Bogaarden (Toponymica, II, 12). Brussel, 1951.
Lind. Borcht. J.Lindemans. Brabantse Plaatsnamen, 13, Borchtlombeek (Toponymica, II, 13). Brussel, 1952.
Lind. Cynsb. J.Lindemans. Plaats- en persoonsnamen in oude cijnsboeken (Toponymica, VIII). Brussel, 1941.
Lind. Drog. J.Lindemans en C.Theys. Brabantse Plaatsnamen, 9, Drogenbosch (Toponymica II, 9). Brussel, 1942.
Lind. Duyst. J.Lindemans en E.Van Der Linden. Het Cijnsboek van Duyst (Toponymica, III). Ook in Med., jg. 1931, 3, blz.41-62 en 4, blz.65-76.
Lind. Dworp. J.Lindemans en C.Theys. Brabantse Plaatsnamen, 10, Dworp (Toponymica, II, 10). Brussel, 1952.
Lind. F.Kol. J.Lindemans. De Frankische Kolonisatie in Brabant (Bijl.XVI). Brussel, 1939.
Lind. Geetb. J.Lindemans en F.Borgers. Oostbrabantse Plaatsnamen, 3, Geetbets (Toponymica, IX). Brussel, 1949.
Lind. Opwijk. J.Lindemans. Toponymie van Opwijk (Monographieën, I). Brussel, 1930.
Lind. Pers. J.Lindemans. Personificaties in Plaatsnamen (Med. V.T.V., jg.9, 1933, 1, blz.1-19).
Lind. Plantn. Jan Lindemans. De Plantnamen in de Zuid-West-Brabantse Toponymie (Bull. Comm. Top., 1931, V, blz.203-236).
Lind. Pln. Lindemans J. Plaatsnamen. Brussel, 1925.
Lind. Rom. J.Lindemans. Romaanse Plaatsnamen in de streek van Asse (Bijl. XXXIX). Brussel, 1953.
Lind. Ruisb. J.Lindemans en C.Theys. Plaatsnamen te Ruisbroek (Bijl. XIII). Brussel, 1940.
Lind. Toposuff. Jan Lindemans. Over eenige niet-specifieke toposuffixen in plaatsnamen (Hand. Comm., 1928, II, blz.133-158).
Lind. Top. Versch. J.Lindemans. Toponymische Verschijnselen geographisch bewerkt, I,II,III (Nom. Geogr. Flandr., Studiën, V). Brussel, 1940, 1946, 1954.
Lind. Vilv. Jan Lindemans. Toponiemen te Vilvoorde (Eigen Schoon, XII, 1939, blz.268-275).
Lindemans V.P. J.Lindemans. Volkskunde en Plaatsnaamkunde (Bijl. XXVII). Leuven-Brussel, 1948.
Maes. P.H.Maes, C.P. Geschiedenis van Weelde. Verhandeling voorgelegd bij het einde van het Tweede Jaar Letterkundige Afdeling van de Middelbare Normaalschool. Sint-Thomasinstituut, 1954.
Mansion Best. J.Mansion. De voornaamste Bestanddelen der Vlaamsche Plaatsnamen (Studiën, III). Brussel, 1935.
Mansion. Lessen. J.Mansion. Drie Lessen over de Geschiedenis van het Nederlandsch naar de Plaatsnamen (Bijl. III). Brussel, 1932.
Mansion O.G.N. J.Mansion. Oud-Gentsche Naamkunde. ’s Gravenhage, 1924.
Mansion Vla. Pln. Mansion J, K.De Flou, A.Carnoy en H.J.Van de Weyer. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche Plaatsnamen (Onom. Neerl. Studiën II). Brussel, 1929.
Martens. Ed. Martens. Monographie de la paroisse de Kerkom en Brabant, 3e deel: Toponymie de la Commune (Hag. Gedenkschr., IX, 1915, blz.15-186).
Meissner Z.D.A. Meisner. Die Deutsche Personennamen in Z.D.A., 1943, jg. 70, 25 vlg.
Meyers Vn. J.A.Meyers en J.C.Suitingh. Onze Voornamen. Traditie-Betekenis-Vorm-Herkomst. Bussum, 1955.
Mir. Op. Hist. A.Miraei. Opera Diplomatica et Historica, 4 dln. Leuven, 1723-1748.
Mnl. Wdb. Dr. E.Verwys en Dr. J.Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek. ’s Gravenhage, 1885. Ook: Beekman: Aanvullingen.
Moerman. H.J.Moerman. Nederlandse Plaatsnamen (Studiën, VII). Brussel, 1956.
Mols Geel. K.Mols. Toponymische Studie over de gemeente Geel. (Lic. Verh. 1936).
Ndl. Wdb. M.De Vries en L.A.Te Winkel. Woordenboek der Nederlandsche Taal. ’s Gravenhage en Leiden, I, 1882.
Obreen. H.Obreen en A.Van Loey. De oudste Middelnederlandsche Oorkonden (Vesl. en Med., 1934, blz.330-417).
Peene. Les Peene. Land- en Cijnsboek St.Janshospitaal, 3 dln. Brussel, 1949.
Peeters G.A. H.Peeters. Oorsprong der namen van de gemeenten en Gehuchten der Provincie Antwerpen. Antwerpen, 1893.
Peeters N. Hendrik Peeters. Oorsprong der Namen van de Gemeenten en Gehuchten der Provincie Antwerpen. Antwerpen, 1893.
Peeters W. K.C.Peeters, Jan en Jozef Vervoort. Geschiedenis van Wusstwezel in 20 hoofdstukjes (Wes. jaarboek 1936, blz.98-136).
Peeters W.D. K.Peeters. De Wuustwezelsche Dorpskeuzen (XV-XVIIe. eeuw) (Wes., 8e jg., 1933, 1-2, blz.1-48).
Peeters We. K.Peeters, De Weyer (Landsch., 1937, blz.86-103).
Peeters W.Pl. K.C.Peeters en C.Van Horenbeeck. Wuustwezelsche Plaatsnamen uit de XVe. eeuw (Wes., Jaarboek 1938-40, blz.47-80).
Petri. Fr. Petri. Germanisches Volkserbe in Walloniën und Nordfrankreich, I-II. Bonn, 1937.
Pollet Var. J.Pollet en J.Helsen. Toponymie van Varsenare (Monographieën II). Brussel, 1933.
Prims A.K. F.Prims. De Antwerpsche Kempen in de geschiedenis (K.V.A.V. en M. 1934, 813-837).
Prims Camp. Sa. Fl.Prims. Campinia Sacra, VIII: Het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen. Antwerpen, 1948.
Prims Gesch. Antw. Fl. Prims. Geschiedenis van Antwerpen. Brussel, 1927 en vlg., Dl. VI, 1931.
Prims K.H. F. Prims. De Geschiedenis van de Kempische Heide (Wes. Jaarboek, 1936, blz.7-19).
Prims K.T. F.Prims. Kempische Toponiemen uit het Registum throno-martynianum (Bijdr. Gesch., XXII, 1931, blz.211-215).
Prims Par. F.Prims. De Ouderdom van de kempische Parochiën (Bijdr. Gesch., IV, 1952, blz.157-170).
Prims Schrans. F.Prims. Van Schrans tot Kasteel (Landsch. 1937, blz.80-85).
Retie. Ed. Sneyers. Bijdrage tot de geschiedenis van Retie. Retie, 1948.
Rode. De Rode-toponiemen in de Provincie Antwerpen (Lic. Verhandeling door A.M.Van Den Bosch). Leuven, 1956.
Ruts Scheiding. C.Ruts. De Vrijheid Weelde: De Scheiding tussen Weelde en Poppel in 1655 (Tax.1906, III, blz.183-210).
Rylant Waranderecht. J.Rylant. Kempisch Waranderecht. Bijdr. Gesch., jg. 28 (1937), 180-194.
Sacré. M.Sacré. Plaatsnamen te Londerzeel (Bijl. IV). Brussel, 1933-34.
Schönfeld. Schönfeld M.Historische Grammatica van het Nederlands, Schets van de Klankleer, vormleer en Woordvorming. Zutphen, MCMXLVII.
Schönf. Watern. M.Schönfeld. Waternamen in Nederland (Studiën, VI). Brussel, 1954.
Schuerm. B.Id. L.W.Schuermans. Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven, 1883.
Schuerm. Id. L.W.Schuermans. Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven, 1865-1870.
Stall. K.Stallaert. Glossarium van verouderde Rechtstermen. Leiden, 1886.
Streitberg. W.Streitberg. Urgermanische Grammatik. Heidelberg, 1896.
Stroobant Brandgraven. L.Stroobant. De Brandgravenvelden in de Kempen (Oudheid en Kunst, 1935, XXVI, blz.28-36).
Stroobant Découverte. L.Stroobant. Découverte de silex taillés Tardenoisiens à Weelde (Tax. 1910, VII, blz.190-193).
Stroobant Exploration. L.Stroobant. Exploration de quelques Tumuli de la Campine Anversoise (Bull. A.R.A.B. 1902, LIV, blz.365-422).
Stroobant l’âge. L.Stroobant. Quel est l’âge des tombelles de la Campine? (Tax. 1907, IV, blz.104-127).
Stroobant Légendes. L.Stroobant. Légendes de Weelde (Tax. 1910, VII, blz.181-189).
Stroobant Nécropoles. L.Stroobant. Six Nécropoles à incinération limitrophes de la Campine anversoise (Bull. Soc. Anthrop., XLII). Brussel, 1927.
Stroobant Note. L.Stroobant. Note sur une cruche en grès (snelle) trouvée à Weelde (Bull. A.R.A.B., 1911, blz.127-129).
Stroobant Tax. L.Stroobant. La Taxandrie Préhistorique (Tax. 1905, 3-4, blz.214).
Stroobant Tombelles. L.Stroobant. Les Tombelles de Weelde (Bull.A.R.A.B., 1901, blz.520; 1902, blz.372).
Teirlinck-album. Isidoor Teirlinck-album. Verzamelde Opstellen. Leuven, 1931.
Theys Gesch. Drog. C.Theys. Geschiedenis van Drogenbos. Brussel, 1942.
Tilb. E.Van Tilborgh. Toponymie van Paal, Beringen, Heusden. Lic. Verhandeling, 1942. (Instit. Vla. Top., E.Van Evenstraat 10, IV, Leuven).
Ubr. en Paq. E.Ubrix en J.Paquay. Zuidlimburgsche Plaatsnamen (Toponymica, IV). Brussel, 1932.
Van Beek. J.Van Beek. Het Dialect van Weelde. Licentiaatsverhandeling voorgebracht in 1953.
V.D.Broeck Vorselaar. Toponymie van Vorselaar (Lic. Verh. 1938).
L.V.D.Broeck. Toponymie van Oost- en Westmalle (Lic.Verh. 1956).
Van Den Weyhe. Het oudste domaniaal rentenboek van Halle (Bijlagen VII). Brussel-Leuven, 1935.
Vander Maelen. Ph. Vander Maelen. Dictionnaire géographique de la Province d’Anvers. Bruxelles, 1834.
Van Dyck. Lommelsche Plaatsnamen door A.H.Van Dyck (Bijlagen, IX). Leuven, 1936.
Van Elsen. Plaatsnamen te Lippeloo door J.E.Van Elsen (Bijl.I). Leuven, 1931-32 (VI + 18).
Van Eyndhoven. A.Van Eyndhoven. De H.Nicolaus Poppelius een der 19 martelaren van Gorcum zijn naam en zijne geboorteplaats (Tax.I, 3. 1904, blz.174 vlg).
Van Loey Elsene. A.Van Loey. Studie over de Nederlandse Plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel (Kon. Vla. Ac.). Leuven, 1931.
Van Loey Zwbrab. A.Van Loey (Studiën IV). Bijdrage tot de Kennis van het Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw. Fonologie door A.Van Loey, 1937 (XXVIII + 252).
Van Look Ekeren. Emiel Van Look. Toponymie der aloude Heerlijkheid Ekeren. (Lic. verh. 1942).
Van Passen. J.Van Passen. Toponymie van Kontich en Lint, 2 dln. (Doct. verh. 1955-1956).
Van Steenwegen Turnh. J.C.Van Steenwegen. De invloed van Turnhout op het omliggende land. Natuurwet. Ts. XXVIII, 1946, 21-84.
Vanreusel Mol. G.Vanreusel. Bijdrage tot de Toponymie van Mol. (Lic.Verh. 1943).
Verbiest Oolen. A.Verbiest. De Toponymie van Oolen (prov.Antwerpen). (Lic. Verh. 1940).
V.Gorp Aard. Albert Van Gorp. De Aarden (Landsch. 1937, blz.52-56).
Van Gorp Arend. J.Van Gorp. Arendonksche Toponiemen 1368-1410 (Bijdr. Gesch., 1929, blz.229-238).
Van Gorp Donk. J.Van Gorp. Donk-namen in de Provincie Antwerpen (Bijl.VIII). Leuven-Brussel, 1935.
Van Gorp Kast. J.Van Gorp. Wat Kasterlee ons leert over de Germaanse Kolonisatie der Kempen (Toerisme, XIX, 1940, blz.492-495).
V.Gorp Lille. Van Gorp J. Plaatsnamen te Lille (Med. V.T.V. 10e. jg., 1934, 2, blz.25-31).
V.Gorp J. Rivernamen in de Kempen (Onom. Neerl., Bijlagen X). Leuven, 1936.
V.Gorp Tielen. J.Van Gorp en F.Prims. Toponiemen van Tielen (1440), (Bijdr. Gesch., XXII, 1931, blz.61-79).
V.Gorp Turnh. J.Van Gorp. Plaatsnamen te Turnhout (Onom. Neerl., Bijlagen V). Leuven, 1934.
V.Gorp Woudtop. J.Van Gorp. De Woudtoponiemen (Landsch., 1937, blz.18-26).
V.Loey. Mnl. Van Loey A. Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen-Antwerpen, 1955.
V.Lantschoot. Juul van Lantschoot. De oude akkermaten van Vlaamsch België herleid in nieuwe en wederkeeriglyk. Dendermonde, 1927.
V.Orshaegen. J.V.Orshaegen. Toponymie van Herentals (Lic. Verh. 1947).
Van Rooy. K.Van Rooy. Oudheidkundige inlichtingen in kerkelijk opzicht over de parochieën van de provinciën Antwerpen en Brabant of kerkelijke geschiedenis van de oude bisdommen, 1. Luik en Kamerijk, 2. van de latere … Brugge, 1899.
Vercoullie. J.Vercoullie. Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal. Gent, 1925.
Vercoullie Wvla. J.Vercoullie. Westvlaamse Plaatsnamen (Med. V.T.V., 1930, 3, blz.33-38).
Verdam. J.Verdam. Middelnederlandsch Handwoordenboek bewerkt door J.Verdam. ‘s-Gravenhage, 1932.
Vincent. A.Vincent. Les Noms de lieux de la Belgique. Bruxelles, 1927.
Vollmann. R.Vollmann. Flurnamensammlung. Munchen, 1926.
V.Overstraeten. J.Van Overstraeten. Wat vertellen ons de plaatsnamen uit het Aalstersche? Toer., (1941), 207. vlg.
V.Reusel. Van Reusel. Costuymen der gemeenten van het Arrondissement Turnhout (Kemp. Mus., 1891, blz.96-98).
Wauters. A.Wauters. Histoire des environs de Bruxelles, I,II,III. Bruxelles, 1855.
Wauters Table. A.Wauters. Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique 10. vls. Com. Roy. Hist. Bruxelles, 1866/1904. vol. XI, 1.2. par Boumans et Halkin J. Bruxelles, 1907/1912.
Willems. J.F.Willems. Mémoire sur les noms des communes de la province de la Flandre orientale (Bull. de la Comm. centr. de statistique, Tome II).
Wils. D.Wils. Toponymie van Deurne-Borgerhout (Lic.Verh. 1946).
Winkler. J.Winkler. De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis, I-II. Haarlem, 1885.
Zwaan. Zwaan. Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. 1939.
Pottmeyer. H.Pottmeyer. Ingwaeoonsch Taalgoed in en rond Antwerpen. Antwerpen, 1929.
Schönf. Veldn. M.Schönfeld. Veldnamen in Nederland. Amsterdam, 1949.
Sand. Sanderus. Chorographia Sacra Brabantiae sive celebrium aliquot in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio. Bruxellea, 1659.
Taalatlas. Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, uitgegeven door D.G.G.Kloeke, hoogleraar, 2 dln. Leiden, 1936-56.

Bibliografieën
– R.Roemans: Leven en Werk van Dr.J.Lindemans (Alb.Lind), Brussel, 1951.
– Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l’Académie Royale des Sciences, des lettres et des Beaux-arts de Belgique (Tome, XXXII), Bruxelles, 1881.
– J.E.Jansen: Bibliographie de la Campine Anversoise (Tax.V, VI, VII, VIII, IX). In bijlage verschenen in 1915 te Turnhout.
– H.J.Van De Wijer: Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde (Studiën I) Leuven, Brussel, 1928.
– H.J.Van De Weyer: De Vlaamsche Toponymie in 1937, 1938, (Bijl. XI, XII), Leuven-Brussel, 1938, 1939.
– H.J.Van De Wijer en H.Draye: De plaatsnaamstudie in 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947. (Bijlagen, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV). Leuven-Brussel, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948.
– H.Draye: De Plaatsnamenstudie in 1945-46 (Bijl.XXIII), Leuven-Brussel, 1947.
– H.J.Van De Wijer, H.Draye en K.Roelandts: De Plaatsnamenstudie in 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955. (Bijlagen XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XL), Leuven-Brussel, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956.

Tijdschriften

Antw. Arch. Antwerpsch Archievenblad. Antwerpen, I-XXX (1864-z.j.); 2e. r. I-IX (1926-1934).
A.R.A.B. Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique. Anvers, I, 1843.
Biek. Biekorf. Dit is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen, verschijnende 24 maal ’s jaars. Brugge, I, 1890.
Bijdr. Gesch. Bijdragen tot de Geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant … Hoogstraten, Ekeren-Donk. Antwerpen, I, 1902.
Bull. Soc. Anthrop. Bulletin et mémoires de la Société d’anthropologie de Bruxelles. Bruxelles, I.
Bull. Com. Stat. Bulletin de la Commission de statistique. Bruxelles, I.
Com. Top. Handelingen van de Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie. Luik-Tongeren, I, 1927.
Eig. Schoon en Brab. Eigen Schoon en de Brabander. Orgaan van de Geschied en Oudheidkundige Kringen van West-brabant en Oostbrabant. Merchtem, I, (1919-22)-IV(1924-25).
Land v. Aalst. Het Land van Aalst, Tijdschrift van de Heemkundige vereniging “Het Land van Aalst”. Aalst, I, 1949.
Int. Com. of Onom. Sciences. International Commission of Onomastic Sciences, I, 1955.
Kemp. Mus. Kempisch Museum. Maandschrift gewijd aan Geschiedenis en Oudheden. Turnhout, I, 1890.
K.V.A.V.en M. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededelingen. Gent, I, 1887.
Hag. Ged. Hagelandsch Gedenkschriften. Hougaerde, I, 1915.
Leuv. Bijdr. Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philologie, opgericht door Ph. Colinet en L.Goemans, uitgegeven door L.Grootaers. Antwerpen, Lier, Leuven, ’s Gravenhage, I, 1896.
Mech. Bijdr. Mechelse Bijdragen. Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Geschiedenis en Folklore, I, 1934.
Med.V.T.V. Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche toponymische Vereeniging te Leuven, I, 1925.
N.G.N. Nomina Geographica Neerlandica. Amsterdam, Utrecht, Leiden, I, 1885.
O.K. Oudheid en Kunst. Tijdschrift van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken. Brecht, I, 1905.
O.K.Herentals. Mededeelingen van den Kunst- en oudheidkundigen Kring van Herentals. Herentals (1933-1935).
O.K.Mech. Handelingen van den Mechelsen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst. Mechelen, I, 1890.
Onze Kempen. Onze Kempen. Driemaandelijks Katholiek Tijdschrift. Herentals, I, 1936-1937.
Prims Antw. Floris Prims. Antwerpiensia, I (1927).
R.D.H. Rond de Heerd. Brugge, I-XXV (1866-1890).
Tax. Taxandria, Gedenkschriften van de Geschied- en Oudheidkundige Kring der Kempen, I, 1903. Turnhout.
Toer. Toerisme. Halfmaandelijksch orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond, vereeniging zonder winstbejag. Antwerpen, I, 1921.
Wes. Wesalia. Orgaan van den Oudheidkundigen Kring van Wuustwezel, I, 1926.
Wet.Tijd. Wetenschappelijke Tijdingen. Orgaan van de vereeniging voor wetenschap, I, 1941.
Z.D.A. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur. Berlin, I.
Z.Kemp. Zuiderkempen, de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor de Kantons Westerloo, Beringen, Mol. Driemaandelijksch Tijdschrift, I, 1932.